MAKALELER
SİTEMİZ YAZARLARIMIZIN YAZILARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN


SMMM Hüsamettin NURSOY

GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYLARINDAKİ TEŞVİK VE ENERJİ DESTEĞİ AÇISINDAN YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİNDEN YARARLANMA ŞARTLARINDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Bilindiği üzere 18.05.2005 tarih ve 25819 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5350 sayılı Kanun ile 5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviki ile ilgili Kanunda değişiklikler yapılmış ve 01.04.2005 tarihi itibariyle, teşvik kapsamında bulunan 36 ile (Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Batman, ...
ayrıntılar için tıklayın...Yrd. Doç. Dr. Osman BAYRİ

MUHASEBE ÖĞRETİM VE UYGULAMALARINDA KAYIT FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Muhasebe öğretiminde ve uygulamalarında aynı nitelikteki işlemler için zaman zaman farklı muhasebe kayıtlarının yapıldığı görülmektedir. Ticari işletmelerde bu tür farklılıklar, işletme faaliyetlerinin niteliğindeki ve iktisadi kıymetlerin kullanım amacındaki farklılıklardan, sürekli ve ...
ayrıntılar için tıklayın...Prof. Dr., Öğretim Üyesi, Baş Denetçi, YMM Atila BAĞRIAÇIK

İHRACAT, GÜMRÜK VE KDV İŞLEMLERİNDE BÜROKRASİYİ AZALTAN YENİ KOLAYLIKLAR

Danışman olarak firmalarla özellikle imalatçı-ihracatçı KOBİ’lerle çalışmalarımızda en çok yakınılan ve devlet ile mükellef arasında etkin ve dengeli iletişim kurulamamasının ana nedeni olarak, dış ticaret işlemlerinde bürokrasi ve kırtasiyeciliğin fazla olduğu belirtilmektedir. Bu bilgiyi alan devlet yetkilileri, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile ilgili entegre çalışma yaparak.
ayrıntılar için tıklayın...


Doç. Dr. Aydın KARAPINAR, Dr. Rıdvan BAYIRLI

ÖRTÜLÜ SERMAYEDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER TUTARININ HESAPLANMASI

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 21.06.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun önemli düzenlemelerinden biri, örtülü sermaye konusunda olmuştur. Örtülü sermaye, dönem başı özsermayenin üç katının aşan kısmı olarak tanımlanmıştır. Örtülü sermayeye isabet eden faiz, kur farkı ve benzeri giderler ise kanunen kabul edilmeyen gider kabul edilmiştir.
ayrıntılar için tıklayın...YMM Dursun Ali TURANLI

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE KANUNUNA GÖRE İŞ ORTAKLIKLARININ KURULUŞU, TASFİYE EDİLMESİ, DÖNEM KAR VE ZARARININ ŞİRKETLERE VE ZARARININ ŞİRKETLERE DAĞITIMI VE VERGİLENDİRİLMESİ

Ülkemizde 1983 sonrası yabancı sermaye yatırımlarında önemli artışlar  meydana gelmiştir. Bu durum ülkemizde sermaye birikimini artırarak, sermaye yapısını güçlendirerek ileri teknolojik yatırımların gelmesini sağlamıştır. Bu itibarla gerek yabancı sermayenin gerekse yerli sermayenin yapmış oldukları ortaklıklar ülkemizde önemli teknolojik yatırımlara ve teknoloji seviyesi yüksek tesislere kavuşulmasını sağlamıştır...
ayrıntılar için tıklayın...


Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR

FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA ÇALIŞMA SORUNLARI

4857 sayılı İş Kanunu fazla çalışmanın tanımını ve sonuçlarını önemli ölçüde ve işçi aleyhine olarak değiştirmiştir. Eski İş Kanunu döneminde günlük çalışma süresini aşan çalışmalar “fazla çalışma” sayılıp en az % 50 zamlı saat ücretiyle karşılanırken, yeni İş Kanunu, haftalık kanuni çalışma...
ayrıntılar için tıklayın...


Sigorta Başmüfettişi İstanbul Sigorta Müdürü Mustafa KURUCA

HAFTA TATİLİ VE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ

Başta anayasamız olmak üzere çalışma yaşamını düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler çalışanların dinlenme haklarını güvence altına almıştır. Kuşkusuz bunlarda en önemlisi olarak görebileceğimiz "Hafta Tatili Hakkı ve Hafta Tatili Ücreti" de yasalar ile düzenlenerek koruma altına alınmıştır...
ayrıntılar için tıklayın...


Eski Baş Hesap Uzmanı, YMM İlhan KIRIKTAŞ

İSKONTOLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

Ticari hayatın vazgeçilmez unsurlarından birisi olan iskonto, satıcının alıcıya bazı şartların gerçekleşmesi koşuluna bağlı olarak satış fiyatından yaptığı indirim şeklinde tanımlanabilir. İskontolar, mevcut satış hacminin artırılması, benzer mal üreten firmalarla ...
ayrıntılar için tıklayın...


Vergi Denetmeni Mahmut Tayyar ERGÜL

MESLEK MENSUPLARININ MÜKELLEFLERİ İLE İMZALADIKLARI SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN DAMGA VERGİSİNDEN KAÇINMA YOLLARI

3568 sayılı (1) sayılı Kanun’a göre yetki almış meslek mensuplarının (SM-SMMM) Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesine göre;...
ayrıntılar için tıklayın...


SMMM Atilla YÜRÜKOĞLU

VERGİ HUKUKUNDA UZLAŞMA MÜESSESESİ

Vergi hukukumuzda uzlaşma ; “Mükellefle idare arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı yoluna başvurmadan önce, taraflarca konuşulup giderilmesidir.” Şeklinde tanımlanabilir.Bu şekilde vergi uyuşmazlığı yargı yoluna gitmeden çözümlenmiş olmaktadır...
ayrıntılar için tıklayın...


Sigorta Müfettişi Murat GÖKTAŞ

SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİNDE ÖZELLİK ARZEDEN ÜÇ DURUM

506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’nın özellikle işveren uygulamaları boyutunda sıkça soru ve tereddüt yaratan usul işlemleri ile karşılaşılmaktadır. Bunlardan birisi de sigortalı işe giriş işlemleri ile ilgili özellikli durumlardır...
ayrıntılar için tıklayın...


Öğr.Gör.Y.M.M. Mustafa TEKE

İSKONTO VE KOMİSYONLARIN MUHASEBESİ

Ticari hayatın vazgeçilmezlerinden biri de iskonto (indirim)dur. Tabi olarak iskontolar bazı şartların gerçekleşmesiyle oluşacaktır. Örneğin, bedelin peşin ödenmesi, erken ödeme, belli bir satış ya da miktarın aşılması ve diğer durumlarda iskonto yapılabilmektedir. İskonto bu yönüyle bir teşviktir. İskontoyu yapan kardan zararda, iskontoyu elde edende karlıdır. Çünkü iskonto malın ya da hizmetin satış fiyatınından yapılan kırım, indirimdir...
ayrıntılar için tıklayın...


YMM Zeki GÜNDÜZ

TÜRKİYE'DE VERGİ NASIL KAÇIRILIYOR?

(Kayıt Dışılığın Traji Komik Sonuçları, Güncel Yöntemler, Mali Enstrümanlar Yoluyla, Klasik Yöntemler, Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanılması Suretiyle Vergi Kaçırılması (Aynı zamanda konusu hapis cezası olan kaçakçılık fiilleri), Maliye Bakanlığının Kara Listesi, Kara Listeye Nasıl Girilir?, Kara Listeden Nasıl Çıkılır?, Kara Listeye Girdiğinizden Nasıl Haberiniz Olur?, Ucuz Mazot, Fatura Verilir, Neden sahte belge kullanılıyor?, Kör Parmağım Gözüne Yöntemleri, Ücretlerde Kaçakçılık, Dolandırıcılık, Kara Para, SONUÇ)
ayrıntılar için tıklayın...Yrd. Doç. Dr. Ahmet AĞCA

ÜNİVERSİTELERİMİZDE VERİLEN DENETİM EĞİTİMİNİN TEKNOLOJİK GELİŞMELER SONUCUNDA DEĞİŞEN DENETİM OLGUSU VE DEĞİŞEN DENETÇİ PROFİLİ KARŞISINDAKİ DURUMU
 
Teknolojideki ilerlemeler hayatın her alanında olduğu gibi isletmecilik uygulamalarında da radikal değişimlere yol açmıştır. İsletme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ekonomik olay ve işlemlerin tamamının veya bir kısmının elektronik ticaret, elektronik veri değişimi, elektronik fon transferi gibi bir çok teknolojik yenilik sonucunda artan bir biçimde elektronik ortamda cereyan etmesi, finansal nitelikli olay ve işlemlerin...
ayrıntılar için tıklayın...Yrd. Doç. Dr. Orhan ELMACI, Yrd. Doç. Dr. Kemal DEMİRCİ, Kemal KIRKBIYIK

SWOT ANALİZİ TEKNİĞİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNDE ETKİN YATIRIM MODELİNİN ORTAYA KONMASINA YÖNELİK AMPRİK BİR ÇALIŞMA: SLİ ÖRNEĞİ
 
Dünya; son on yıllık süre içerisinde her alanda bir de i im ve dönüşüm sürecini çok hızlı bir biçimde yaşamaktadır. Bu değişim ve dönüşüm sürecinin odak noktasında (ekseninde) serbest piyasa ekonomisinin yenilikçi ve rekabetçi motifleri yer almıştır. Bu motifler serbest piyasa ekonomisinin hem alt yapısın (üretim, istihdam, ticaret, fiyat, parasal piyasalar, teknolojik dışsal ekonomiler vb.) hem de üst yapısın (devlet, din, kültür, hukuk, etik, sosyal yapı, politik yapı vb.) hızlı değişim ve ...
ayrıntılar için tıklayın...Şerafettin SEVİM, Orhan ELMACI, Niyazi KURNAZ, Tansel ÇETİNOĞLU

THE ENVIRONMENT COST ANALYSIS IN FOCUSING THE GENETIC CODES OF INDUSTRIAL FIRMS INTO FUTURE
 
By disregarding their eco-systems, the firms desire to develop the enlargement and strategically actions to single out the benefit has distorted the ecologic balance persistently. The distorted ecological balance has transformed into the phenomenon to threaten all world by means of synergic effects. By the arbitrary use of the natural resources by the economic actors resulted in the environmental issues with the ...
ayrıntılar için tıklayın...Orhan ELMACI, Niyazi KURNAZ

A STRATEGICAL APPROACH TOWARDS THE SUSTAINABLE COMPETETIVE POWER: ENVIRONMENT COST MANAGEMENT
 
The economy-politics can not adopt the changing in producing the theories due to the fact that the changing process in 21th century has been so fast and effective over the life indicators of the firms. The firms as the laboratories or workshops generally lead to the theoretical studies and the new models and experiments replace the previous practical works. The theory-model and application
ayrıntılar için tıklayın...Şükrü KIZILOT

SSK ve BAĞ-KUR AFFI KİME NE GETİRİYOR
 
SSK ve Bağ-Kur’a prim borcu, gecikme zammı ve idari para cezası borcu bulunanlara ‘kısmi af ve ödeme kolaylığı’ getiren düzenlemeye ilişkin tasarının ayrıntıları belli oldu.  SSK ve Bağ-Kur’un kesinleşmiş prim ve faiz alacakları, yaklaşık 28 milyar YTL (28 katrilyon TL) olduğu için, bununla ilgili yasa geniş bir kesimi yakından ilgilendiriyor.
ayrıntılar için tıklayın...Orhan ELMACI, Niyazi KURNAZ

SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜNE YÖNELİK VİZYON ARAYIŞLARINDA FAALİYET TABANLI MALİYETLEME (FTM) YAKLAŞIMI
 
İşletmelerin sürdürülebilir rekabet gücü genel verimlilik ve maliyet üstünlüğü temel bileşenlerine ilişkin pazarın yapısını değiştirecek stratejiler üretmesine ve pazar yapısını bir zaman sonra yeniden değiştirene kadar belirli bir konum elde etmeleri ile sağlanabilir. Pazar yapısını değiştirecek moment bu doğrultuda oluşturulacak stratejilerle gerçekleştirilebilinir. Bunun için sistem yaklaşımı çerçevesinde işletme iç ve dış çevre unsurlarının ölçülmesi ve durum belirleme matrislerinin ortaya konması gerekir.
ayrıntılar için tıklayın...Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ

2005 YILINDA İNCELENECEK MÜKELLEFLER
 
Pazartesi gününün gazetelerinde yer alan haberlere göre, Maliye Bakanlığı kayıt dışılıkla mücadele kapsamında, vergi kayıp ve kaçağının yüksek olduğu sektörleri tespit ederek ve önceden belirlenmiş kriterleri de dikkate alarak 2005 yılı denetim programını ve denetlenecek mükellefleri belirlemiş ve bakan bu programa onay vermiş.
ayrıntılar için tıklayın...Veysi SEVİĞ

İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİ
 
Vergi Usul Yasası'nın 153'üncü maddesi uyarınca aşağıda yazılı mükelleflerden işe başlayanlar, bu durumu vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı, Serbest meslek erbabı, Kurular vergisi mükellefleri, Kollektif ve adi komandit şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları.
ayrıntılar için tıklayın...Veysi SEVİĞ

HANGİ İŞLEMLER BSMV'YE TABİDİR?
 
Gider Vergileri Kanunu'nun yürürlükte bulunan ikinci kısmının birinci bölümü "Banka ve sigorta muameleleri vergisi" ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. Söz konusu yasanın 28'inci maddesi gereği olarak banka ve sigorta şirketlerinin Finansal Kiralama Kanunu'na göre yapmakta oldukları işler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün işlemler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulmaktadır.
ayrıntılar için tıklayın...YMM Rüknettin KUMKALE

ANONİM ŞİRKETLERDE DENETÇİLER ( Seçilmeleri – Nitelikleri – Görevleri – Sorumlulukları )
 
Anonim Şirketlerin ani olarak kuruluşunda anasözleşme ile bir yıl için seçilirler. Bundan sonraki seçimlerde ancak üç yıla kadar seçilme imkânları bulunmaktadır. Türk Ticaret Yasamızın 289. maddesi hükümlerine göre şirketin tedrici olarak kuruluşu sırasında, ilk denetçiler kuruluş genel kurulu tarafından bir yıl için seçilmektedirler.
ayrıntılar için tıklayın...Doç. Dr. Mustafa Acar

İKTİSADIN EZELİ SORUNSALI: SERBEST TİCARET Mİ? KORUMACILIK MI?
 
İktisatta her devirde yandaşları ve karşıtları olan, zamanla canlılığını yitirmeyen, geçmişi çok gerilere gitse de gündemden hiç düşmeyen kadim bazı sorunsallar vardır: müdahaleci devlet-minimal devlet, sağlam para-zayıf para, denk bütçe-açık bütçe, ithal ikameci sanayileşme-ihracata yönelik sanayileşme, piyasa-regülasyon gibi. Serbest ticaret- korumacılık sorunsalı da "yılların yıpratamadığı" bu sorunsalların en esaslıları arasında yeralmaktadır.
ayrıntılar için tıklayın...Mustafa Aysan

AÇIKLAMA VE DENETİM DÜZENİMİZ
 
Türkiye’de ticari hayatta çok fazla şirketin bulunmasina karşin bunlarin büyük çogunlugunun aile şirketi hatta şahis şirketi oldugu bir gerçektir. Iş sahiplerinin bu şirketlerini sanki şahis işletmesi gibi yönetme arzularinin da meslektaşlarimizi çogu zaman zor duruma düşürdügü ise ayri bir gerçek. Şirketlerin küçük sermayeler ile kurulmalari, işlemlerinin uzun sürmesi ve masrafli olmasi da iş sahiplerini sermaye artirimi yapmaktan caydirmaktadir. Bu durumda yapilan gider ve ödemeler için ister istemez ortaklar cari hesaplari kullanilmaktadir.
ayrıntılar için tıklayın...YMM Rüknettin KUMKALE

ORTAKLAR CARİ HESABI
 
Türkiye’de ticari hayatta çok fazla şirketin bulunmasina karşin bunlarin büyük çogunlugunun aile şirketi hatta şahis şirketi oldugu bir gerçektir. Iş sahiplerinin bu şirketlerini sanki şahis işletmesi gibi yönetme arzularinin da meslektaşlarimizi çogu zaman zor duruma düşürdügü ise ayri bir gerçek. Şirketlerin küçük sermayeler ile kurulmalari, işlemlerinin uzun sürmesi ve masrafli olmasi da iş sahiplerini sermaye artirimi yapmaktan caydirmaktadir. Bu durumda yapilan gider ve ödemeler için ister istemez ortaklar cari hesaplari kullanilmaktadir.
ayrıntılar için tıklayın...Yrd. Doç. Dr. Adnan GERÇEK

ÇAĞDAŞ EĞİLİMLER ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DE VERGİ İDARESİNİN MODERNİZASYONUNA YÖNELİK ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Günümüzde, beyan esasına dayanan çağdaş vergi sistemlerinin başarılı olması için vergi kanunlarının basit, adil ve verimli olması yeterli olmayıp, vergi idaresinin güçlü bir şekilde örgütlenerek bir taraftan mükelleflere çağdaş bir vergilendirme hizmeti sunması, diğer taraftan da mükellef beyanlarının denetlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, vergi idaresinin modernizasyonu ve vergilendirme hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması, son yıllarda tüm çağdaş vergi idarelerinin üzerinde durdukları ve çeşitli projeler geliştirdikleri konuların başında gelmektedir.
ayrıntılar için tıklayın...Şerafettin KALAYCIOĞLU

ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ ANLAŞMALARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI
 
Aynı matrah üzerinden aynı dönem içinde ve aynı nitelikli mükerrer vergi alınmasıdır. Bu şekilde iki defa vergi almak vergi adaletini ve eşitliğini bozmakta ve modern vergileme ilkelerine de ters düşmektedir. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile gelirin, ikamet veya kaynak ülkelerden yalnızca birinde vergilendirilmesi veya vergilendirme hakkının her iki ülke arasında bölüşülmesi konularında düzenlemeler yapılmakta ve bu yolla gelirin her iki ülkede birden vergilendirmesi engellenmektedir.
ayrıntılar için tıklayın...Dr. Yusuf İleri

ENFLASYON DÜZELTMESİNİN DAYANAĞI
 
Enflasyon bir sonuç. Enflasyon bir sonuç olarak ortaya çıkınca, her sonuç gibi birtakım yeni olgulara sebebiyet veriyor. Bunlardan biri de mali tablolardaki "bilgi bozulması"dır. Yani tarihi rakamlarla düzenlenen mali tabloların, enflasyonist ortamlarda mukayese edebilirlik kabiliyetinin olmamasıdır. Çünkü muhasebenin temel kavramları arasında sayılan "dönemsellik kavramına" göre, işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden
ayrıntılar için tıklayın...Prof.Dr. Şerafettin SEVİM, Öğr.Grv. Mesut ÖNCEL

STRATEJİK BAKIŞ AÇISIYLA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
 
Günümüzde yaşadığımız gelişmeler bilişim teknolojilerinin sonucu olan bilgi birikimi ile şekillenmektedir. Bunun sonucu olarak ekonomik, sosyal, politik anlamda değişimlerin temelini bilişim teknolojilerindeki gelişmelerden oluşmaktadır. İnsanlar arası ulaşımın kolaylaşması, ülkeler arasındaki ticaretin artması telefon,radyo, televizyon gibi klasik bilgi teknolojisi araçlarının yanında, bilgisayar ve buna bağlı donanımların geliştirilmesi, internet teknolojisi, mobil telefonların geliştirilmesi, ile elde edilen bilgi birikimi bir taraftan bireyleri, bir taraftan kurumları ya da toplumu etkilemektedir.
ayrınıtlar için tıklayın... 

 

GÜNDEM