Vergi Affı 2020 - Vergi Borcu Yapılandırma Rehberi (Son Dakika)

Vergi Affı 2020 - Vergi Borcu Yapılandırma Rehberi (Son Dakika)

Vergi Affı 2020 - Vergi Borcu Yapılandırma Rehberi (Son Dakika)

Vergi Affı 2020 çalışmamızda; Vergi affı neleri kapsıyor? Matrah arttırımı neleri kapsıyor? Kasa ve ortaklar cari affından nasıl yararlanılacaktır? Kesinleşmemiş alacakların hangileri af kapsamındadır? detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Yazarımız Yeminli Mali Müşavir Zekeriya Aslan'nın yazdığı "Vergi Affı Ne Zaman Çıkıyor ve Ne Getiriyor?" isimli makaleyi okumak için tıklayınız.

 

7143 SAYILI AF KANUNUNUN UYGULAMALI ANLATIMI

7143 sayılı Kanun, yürütme ve yürürlük maddeleriyle birlikte 28 maddeden oluşmakta olup, ilk 12 maddesi vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerdir.

Kanunda yer alan düzenlemeler aşağıdaki başlıklar altında incelenmiştir.

I – KAMUYA OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

A-YENİDEN YAPILANDIRMANIN KAPSAMI (Madde 1)

1-Tür Açısından Kapsama Giren Borçlar:

Yeniden yapılandırma kapsamına tür olarak;

- Her türlü vergi, resim ve harçlar,

- Vergi cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,

- Trafik Para Cezaları,

- Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları,

- Karayolu Taşıma Kanununa göre kesilen para cezaları,

- RTÜK İdari Para Cezaları

- Karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları,

- Öğrencilerin, YURT-KUR’a olan ve vergi dairelerine intikal eden katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları,

- Ecrimisil borçları

- Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi,

- Belediyelere Su, atık su borçları, katı atık ücret borçları,

- Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları,

- Gümrük vergileri ve idari para cezaları ile gecikme faizi ve gecikme zamları,

- Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları ve bu alacaklara ilişkin her türlü gecikme zammı ve gecikme cezaları,

- İSKİ, ASKİ su ve atık su bedelleri

- TOBB üye aidatları

- TÜRMOB üye aidatları

- TESK üye aidatları

girmektedir.

2-Dönem Açısından Kapsama Giren Borçlar:

Borçların dönemi açısından genel olarak 31.03.2018 tarihi esas alınmıştır. Detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo-1: Kapsama Giren Borçlar

TÜRÜ

KAPSAM ÖLÇÜTÜ

AÇIKLAMA

Beyana dayanan vergi, resim ve harçlar

Vergilendirme dönemi

Beyanname verme süresi

31.03.2018’den önce olanlar

Beyana dayanmayan vergiler (MTV, emlak vergisi, harçlar vb)

Tahakkuk tarihi

31.03.2018’den önce tahakkuk edenler

Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları (vergi ziyaı cezası)

Vergi aslına bakılarak karar verilecek

Vergi aslına bakılarak karar verilecek

Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük cezaları)

Tespit tarihi

31.03.2018 tarihinden önce yapılan tespitler

Diğer amme alacakları

Vade tarihi

Vadesi 31.03.2018 tarihinden önce olanlar

İdari para cezaları (TPC, Karayolları Kaçak Geçiş Cezası, Askerlik, Seçim, Nüfus Para Cezaları)

Karar verme tarihi

31.03.2018 tarihinden önce karar verilenler

Gümrük Vergileri

Yükümlülüğün Doğduğu Dönem

31.03.2018’den önce olanlar

Gümrük Vergisi Aslına Bağlı Olarak Kesilen İdari Para Cezaları

Gümrük Vergisi aslına bakılarak karar verilecek

Vergi aslına bakılarak karar verilecek

Gümrük Vergisi Asıllarına Bağlı Olmaksızın Kesilmiş İdari Para Cezaları

Vade tarihi

Vadesi 31.03.2018 tarihinden önce olanlar

Sosyal Güvenlik Borçları

Ait Olduğu Dönem

2018 yılı Mart  ayı ve önceki aylar

Sosyal Güvenlik Destek Primi

Ait Olduğu Dönem

2018 yılı Mart  ayı ve önceki aylar

Eksik İşçilik Sigorta Primi

İnşaatın Bitirilme Tarihi

31.03.2018 tarihine kadar bitirilen özel nitelikteki inşaatlar

Belediyelerin ücret alacakları, su bedeli, atık su ve  katı atık ücreti alacakları ile Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin su ve atıksu bedeli alacakları

Vade tarihi

Vadesi 31.03.2018 tarihinden önce olanlar

3- Kapsama Girmeyen Borçlar:

Aşağıda yer alan borçlar yeniden yapılandırma kapsamına girmemektedir:

 • İdari para cezaları  (Kapsama girenler hariç)
 • Adli para cezaları
 • Petrolden Devlet hissesi ve Devlet hakkı
 • Şeker fiyat farkı
 • Akaryakıt fiyat farkı ve akaryakıt fiyat istikrar payı
 • Madenlerden Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu
 • Kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları

B-BORÇ YAPILANDIRMASI BAŞVURU SÜRESİ, YERİ VE ŞEKLİ (Madde 10)

7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin en geç 31.07.2018 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunması gerekmektedir.

Kanun kapsamında yapılandırılacak borçlar için, alacaklı idarelere başvurulması gerekmektedir. Örneğin, vergi dairelerince takip ve tahsil edilen borçlar için ilgili vergi dairesine başvurulmalıdır.

C-BORÇ YAPILANDIRMASINA KİMLER BAŞVURABİLİR

Vergi daireleri kayıtlarında borçlu olarak gözüken

 1. Mükellefler (Sahte Fatura Düzenleyenler Dahi Yararlanabilmektedir)
 2. Cezaya muhatap olanlar
 3. Sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle amme borçlusu sayılan kişiler
 • Mirasçılar,
 • Kefiller,
 • Limited şirket ortakları
 • Kanuni temsilciler

sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir.

 1. Mükellefle birlikte borcun ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunan yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeci mali müşavirler

borç yapılandırmasına başvuru yapabilecektir.

Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan kamu kurum ve kuruluşlarına borçlu olanlar da borç yapılandırmasından yararlanabileceklerdir.

D-KESİNLEŞMİŞ BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI (Madde 2)

18.05.2018 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş borçlar,  Kanunun yayımlandığı tarihten önce 213 sayılı Kanunun gerek uzlaşma gerekse tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerinden yararlanılarak uzlaşma sağlanmış ancak henüz ödeme süresi geçmemiş borçlar, 18.05.2018 tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmiş ancak henüz ödeme süresi geçmemiş bulunan borçlar, tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenen borçların 18.05.2018 tarihi itibarıyla ödeme süresi geçmemiş olan taksit tutarları kesinleşmiş borç olarak yapılandırılacaktır.

18.05.2018 tarihi itibariyle ihtirazı kayıtla beyan edilmiş ancak ödenmemiş vergilerin, dava konusu yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, kesinleşmiş borç olarak yapılandırılacaktır

18.05.2018 tarihi itibariyle yargı kararı ile kesinleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı borçlar da, kesinleşmiş borç olarak yapılandırılacaktır

Vergi dışı borçlardan dava konusu edilmiş olanlar kesinleşmiş borç olarak dikkate alınacak ve Kanunun 2 nci maddesinden faydalandırılacaktır

Kesinleşmiş borçlar aşağıdaki şekilde yapılandırılacaktır.

Tablo-2: Kesinleşmiş Borçların Yapılandırılması

Ödenecek Tutarlar

Silinecek Tutarlar

 • Vergilerin asıllarının tamamı
 • Yİ-ÜFE Tutarı
 • Genel ve Özel Usulsüzlük Cezalarının %50’si
 • Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %50’si
 • İdari para cezalarının tamamı
 • Vergi ziyaı cezalarının tamamı
 • Genel ve Özel Usulsüzlük Cezalarının % 50’si
 • Kaçakçılık fiillerine iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezalarının %50’si
 • Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

E-KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN BORÇLAR: (Madde 3)

18.05.2018 tarihi itibarıyla ikmalen, resen veya idarece tarh edilmiş dava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış ya da ilk derece yargı merciinin verdiği karara karşı kanun yoluna başvurma süresi geçmemiş veya başvurulmuş vergiler kesinleşmemiş borç olarak yapılandırılacaktır.

18.05.2018 tarihi itibarıyla; tarhiyat sonrası uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergiler borç olarak yapılandırılacaktır.

Yapılandırılan alacak tutarının tespitinde esas alınacak olan yargı kararı, tarhiyata ilişkin verilen ve 18.05.2018 tarihinden önce (bu tarih dahil) taraflardan birine tebliğ edilmiş karar olacaktır.

Kesinleşmemiş borçlar ve ihtilaflı borçlar davanın bulunduğu safhaya göre aşağıdaki şekilde yapılandırılacaktır.

1-Ödenecek Tutarlar:

Tablo-3: Ödenecek Tutarlar

 

Dava Açılmış Henüz Karar Verilmemiş Ya Da Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş Olanlar

Kabul Kararı Verilmiş Olması Halinde

Red Kararı Verilmiş Olması Halinde

Kısmen Red Kısmen Kabul Kararı Verilmiş Olması Halinde

Vergi Asılları

İlk tarhiyat tutarının %50’si

İlk tarhiyat tutarının %20 si

Tasdik edilen vergilerin tamamı

Tasdik edilen vergilerin tamamı,

Terkin edilen vergilerin %20 si

Genel ve Özel Usulsüzlük Cezaları

İlk tarhiyat tutarının %25’i

İlk tarhiyat tutarının ’u

Tasdik edilen Ceza Tutarının  %50’si

Tasdik edilen ceza tutarının %50’ si, Terkin edilen cezanın % 10’u

İdari para cezaları

İlk tarhiyat tutarının %50’si

İlk tarhiyat tutarının %20’si

Tasdik edilen cezanın tamamı

Tasdik edilen kısmın %50’si

Terkin edilen cezanın %20’si

Yİ-ÜFE Tutarı

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak hesaplanan tutar

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak hesaplanan tutar

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak hesaplanan tutar

Yİ-ÜFE aylık değişim oranı uygulanarak hesaplanan tutar

2-Silinecek Tutarlar:

Tablo-4: Silinecek Tutarlar

 

Dava Açılmış Henüz Karar Verilmemiş Ya Da Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş Olanlar

Kabul Kararı Verilmiş Olması Halinde

Red Kararı Verilmiş Olması Halinde

Kısmen Red Kısmen Kabul Kararı Verilmiş Olması Halinde

Vergi Asılları

İlk tarhiyat tutarının %50’si

İlk tarhiyat tutarının %80 si

---

Terkin edilen vergilerin %80’i

Genel ve Özel Usulsüzlük Cezaları

İlk tarhiyat tutarının %75’i

İlk tarhiyat tutarının %90’u

İlk tarhiyat tutarının %50’sii

Tasdik edilen ceza tutarının %50’ si, Terkin edilen cezanın % 90’u

İdari para cezaları

İlk tarhiyat tutarının %50’si

İlk tarhiyat tutarının %80’si

Tasdik edilen cezanın %50’si

Tasdik edilen kısmın %50’si

Terkin edilen cezanın %80’si

Fer’i alacaklar

 

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

 

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

 

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

 

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

 

İtiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme yoluna başvurulmuş ve üst yargı mercii tarafından karar verilmişse yine yukarıdaki esaslara göre yapılandırma yapılacaktır.

F-İNCELEME VE TARHİYAT AŞAMASINDAKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN BORÇLAR: (Madde 4)

Kanunun yayımlandığı 18.05.2018 tarihinden önce başlayan ancak tamamlanmamış bulunan vergi incelemeleri, takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri sonucunda tarh edilecek vergiler inceleme safhasındaki borç olarak yapılandırılacaktır.

Kanunun yayımlandığı 18.05.2018 tarihi itibarıyla, 213 sayılı Kanunun tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi/ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş borçlar da vergiler inceleme safhasındaki borç olarak yapılandırılarak ödenebilecektir.

 Bu takdirde, 18.05.2018 tarihi itibarıyla, tarhiyat öncesi uzlaşma temin edilememiş veya uzlaşma müzakeresinde uzlaşmaya varılamamış ya da mükelleflerin tarhiyat öncesi uzlaşma talebinden vazgeçmiş olması hallerinde düzenlenen inceleme raporunun vergi dairesine intikali üzerine madde hükmü uygulanacaktır. Bu safhada da ödenecek tutarın tespitinde, tarhiyata ilişkin olarak düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerinde belirtilen tutarlar dikkate alınacaktır.

 Kanun kapsamına giren dönemlere ilişkin olarak Kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı halde, Kanunun yayımlandığı tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılacaktır.

Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra yapılacak uygulama aşağıdaki Tabloda yer almaktadır:

Tablo-5: İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması

Ödenecek Tutarlar

Silinecek Tutarlar

 • Tarh edilen verginin % 50’si
 • Gecikme faizi yerine Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar güncelleme oranı (Yİ-ÜFE) esas alınarak hesaplanacak tutar
 • Kanun’un yayımlandığı tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamı
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 25’i
 • İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın % 25’i
 • Tarh edilen verginin kalan % 50’si
 • Vergi aslına bağlı cezaların tamamı
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 75’i
 • Gecikme faizinin tamamı
 • İştirak nedeniyle kesilen cezalarda cezanın % 75’i

1-Başvuru ve Ödeme Süresi:

İncelemelerin tamamlanmasını müteakip ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunulacaktır.

 İlk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

G-PİŞMANLIKLA VEYA KENDİLİĞİNDEN YAPILAN BEYANLARDAN DOĞAN BORÇLAR:(Madde 4 Dokuzuncu Fıkra)

Beyana dayanan vergiler için 31.03.2018 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak 31.07.2018 tarihine kadar pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanda bulunabilecektir.

 Pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek beyannamelerini elektronik ortamda beyanname vermek zorunda olanların elektronik ortamda, diğer mükelleflerin ise kâğıt ortamında göndermesi gerekmektedir.

 Beyanname gönderilirken elektronik ortamda Af Kanunu kutucuğunun işaretlenmesi, kâğıt ortamında ise Af Kanunun 4/10 maddesi için belirlenecek dilekçenin mutlaka verilmesi gerekmektedir.

Tablo-6: Pişmanlıkla veya Kendiliğinden Yapılan Beyanlardan Doğan Borçların Yapılandırılması

Ödenecek Tutarlar

Silinecek Tutarlar

 • Tarh edilen verginin tamamı
 • Pişmanlık zammı veya gecikme faizi yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE tutarı
 • Genel ve Özel Usulsüzlük Cezalarının tamamı
 • Pişmanlık zammı ve gecikme faizinin tamamı
 • Vergi ziya cezasının tamamı
Önemli Duyuru: Vergi, SGK, Stok Affı ve Matrah Arttırımı Açıklandı

II – MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI: (Madde 5)

Kanunda bazı vergilerde son beş yılın matrahlarının veya vergilerinin belirli oranlarda artırılması halinde, bu yıllarla ilgili olarak inceleme ve tarhiyat yapılmayacağı öngörülmektedir.

Matrah ve vergi artırımı aşağıdaki dört vergi grubunda yapılabilecektir:

- Gelir Vergisi

- Kurumlar Vergisi

- Gelir Stopaj Vergisi (Sınırlı bazı ödemeler için)

- Katma Değer Vergisi

Açıklanan matrah veya vergi artırım oranları aşağıda yer almaktadır:

A-GELİR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI (Madde 5/Fıkra 1)

Tablo-7: Gelir Vergisi Matrah Artırım ve Vergi Oranları İle Asgari Artırım Tutarları

MATRAH ARTIRIM VE VERGİ ORANLARI İLE ASGARİ ARTIRIM TUTARI

YIL

MATRAH ARTIRIM ORANLARI

ASGARİ ARTIRIM TUTARI (TL)

(İŞLETME H.)

ASGARİ ARTIRIM

TUTARI (TL)

(BİLANÇO ESASI VE SERBEST MESLEK KAZANCI)

VERGİ

ORANI

2013

% 35

12.279

18.095

% 20

2014

% 30

12.783

19.155

% 20

2015

% 25

13.558

20.344

% 20

2016

% 20

14.424

21.636

% 20

2017

% 15

16.350

24.525

% 20

Artırımda bulunulan yıla ait yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için kesinleşmiş veya ihtilaflı borcu bulunmayanlar için uygulanacak vergi oranı olacaktır.

GMSİ mükellefleri için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş matrahların 1/5’idir.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler için asgari matrah tutarı bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için belirlenmiş matrahların 1/10’udur.

Tablo-8: Basit Usul ve GMSİ Asgari Artırım Tutarları

ASGARİ ARTIRIM TUTARLARI (TL)

YIL

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLER

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI MÜKELLEFLERİ

2013

1.809,50

3.619,00

2014

1.915,50

3.619,00

2015

2.034,40

3.619,00

2016

2.163,60

3.619,00

2017

2.452,50

3.619,00

B-KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAH ARTIRIMI (Madde 5/Fıkra 1-c)

Tablo-9: Kurumlar Vergisi Matrah Artırım ve Vergi Oranları İle Asgari Artırım Tutarları

KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI ORANLARI VE ASGARİ ARTIRILACAK MATRAH TUTARLARI

YIL

MATRAH ARTIRIM ORANLARI

ASGARİ ARTIRIM TUTARI (TL)

VERGİ ORANI

2013

% 35

36.190

% 20

2014

% 30

38.323

% 20

2015

% 25

40.701

% 20

2016

% 20

43.260

% 20

2017

% 15

49.037

% 20

Matrah artırımda bulunulan yıl kurumlar vergisi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş ve bu vergi türleri için kesinleşmiş veya ihtilaflı borcu bulunmayanlar için uygulanacak vergi oranı olacaktır.

Tevkif yoluyla ödenen vergiler, artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergilerden mahsup edilemeyecektir.

Artırımında bulunulan yıllara ait 2018 yılına devreden zararların % 50’si, 2018 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilebilecektir.

İstisna ve indirimler nedeniyle gelecek yıllara devrolan zararlar ve geçmiş yıl zararları artırılan matrahlardan mahsup edilemeyecektir.

Tevkif yoluyla ödenen vergilerin iadesinin talebi halinde, vergi incelemesi ve tarhiyat hakkı saklı tutulmaktadır.

Kıst dönemde faaliyette bulunmuş mükellefler hakkında asgari matrahların tespitinde kıst dönem dikkate alınacaktır.

Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleşen tarhiyatlar matrah artırımında dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır.

Kar dağıtımına bağlı stopaj uygulaması matrah artırımı kapsamında değildir.

C-GELİR (STOPAJ) ve KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİNDE ARTIRIM (Madde 5/ Fıkra 2)

Kanunda belirlenen stopaja tabi ödemelere ilişkin gayrisafi tutarının yıllık toplamı üzerinden belirlenen oranlar kullanılarak ek vergi ödenmesi halinde, bu vergilendirme dönemleriyle ilgili olarak söz konusu ödemeler yönünden stopaj gelir vergisi incelemesi yapılamayacaktır.

Kapsama alınan ödemeler şunlardır:

- Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinin birinci fıkrasının;

  • 1 numaralı bendinde yer alan ücret ödemeleri
  • 2 numaralı bendinde yer alan serbest meslek işleri nedeniyle yapılan ödemeler
  • 3 numaralı bendinde yer alan yıllara yaygın inşaat işleri istihkak bedelleri
  • 5 numaralı bendinde yer alan kira ödemeleri
  • 11 numaralı bendinde yer alan çiftçilere yapılan ödemeler
  • 13 numaralı bendinde yer alan esnaf muaflığından yararlananlara yapılan ödemeler

- Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinin birinci fıkrasının;

  • (a) bendinde yer alan yıllara yaygın inşaat işleri istihkak bedelleri
  • (b) bendinde yer alan kooperatiflere ödenen kira bedelleri

- Kurumlar Vergisi Kanununun 30. maddesinin birinci fıkrasının;

  • (a) bendinde yer alan yıllara yaygın inşaat işleri istihkak bedellerinden oluşmaktadır.

Yıllar itibariyle verilen muhtasar beyannamede yer alan kapsama alınan ödemelere ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden, aşağıdaki tabloda yer alan oranların uygulanması suretiyle hesaplanan vergi ödenecektir.

Tablo-10: Stopaj Gelir Vergisi Artırım Oranları

 

Yıl

Ücret Ödemelerinde Artış Oranı (%)

Serbest Meslek ve Kira Ödemelerinde Artış Oranı (%)

Yıllara Yaygın İnşaat İşleri İstihkaklarında Artış Oranı (%)

2013

6

6

1

2014

5

5

1

2015

4

4

1

2016

3

3

1

2017

2

2

1

Esnaf muaflığı kapsamında bulunanlara yaptıkları ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden (bir yıla iblağ edilmeksizin) ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının 1/4’ü oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanacaklardır.

Tablo-11: Esnaf Muaflığı Stopaj Gelir Vergisi Artırım Oranları

Yıllar

İmalata ilişkin hizmet bedeli, hurda alımlarına ilişkin ödemeler

 GVK 94/13-(a) ve (b)

Diğer mal alımlarına ilişkin ödemeler

GVK 94/13-(c)

Diğer hizmet alımlarına ilişkin yapılan ödemeler

GVK 94/13-(d)

2013

% 0,5

% 1,25

% 2,5

2014

% 0,5

% 1,25

% 2,5

2015

% 0,5

% 1,25

% 2,5

2016

% 0,5

% 1,25

% 2,5

2017

% 0,5

% 1,25

% 2,5

Zirai mahsul ve hizmetler için çiftçilere yapılan ödemelerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar muhtasar beyannamelerinde beyan edilen tutarlar üzerinden (bir yıla iblağ edilmeksizin) ilgili yıllarda geçerli olan tevkifat oranının 1/4’ü oranında hesaplanacak vergiyi ödemek suretiyle vergi artırımından yararlanacaklardır.

Tablo-12: Zirai Mahsul ve Hizmetler İçin Stopaj Gelir Vergisi Artırım Oranları

Yıllar

Borsaya tescilli hayvan alımına ilişkin yapılan ödemeler

Borsaya tescilli olmayan hayvan alımına,  borsaya tescilli olan diğer mahsullerin alımına ve bazı zirai hizmetlere ilişkin yapılan ödemeler

Borsaya tescilli olmayan diğer mahsullerin alımına ve diğer zirai hizmetlere ilişkin yapılan ödemeler

2013

% 0,25

% 0,50

% 1

2014

% 0,25

% 0,50

% 1

2015

% 0,25

% 0,50

% 1

2016

% 0,25

% 0,50

% 1

2017

% 0,25

% 0,50

% 1

D-KATMA DEĞER VERGİSİNDE ARTIRIM (Madde 5/ Fıkra 3)

İlgili dönemlerde KDV Beyannamelerinde yer alan hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden belirlenen oranlar kullanılarak ek vergi ödenmesi halinde, ilgili dönemler için katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılamayacaktır.

Tablo-13:KDV Artırım Oranları

KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIM ORANI

YIL

VERGİ ARTIRIM ORANI

2013

% 3,5

2014

% 3,0

2015

% 2,5

2016

% 2,0

2017

% 1,5

E-MATRAH ARTIRIMINDA BAŞVURU SÜRESİ VE ÖDEME SÜRESİ

Matrah ve vergi artırımının 31.08.2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin peşin veya ilk taksitinin 7143 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitle ödemesi mümkündür.

F-MATRAH ARTIRIMI HÜKÜMLERİNDEN YARARLANAMAYACAKLAR

Aşağıda sayılanlar 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmüne göre matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanamamaktadır:

1-213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrası uyarınca sahte belge düzenleyenler,

2-213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasındaki fiiller nedeniyle incelemesi devam edenler,

3-- Terör suçundan hüküm giyenler,

4- 15.08.2018  tarihi itibarıyla haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler

Yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu sahte belge düzenleme fiillerin varlığının tespit edilememesi durumunda, bu durumun tespitine ilişkin raporun veya yazının mükelleflere tebliği tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yazılı başvurmaları, matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergileri, raporun veya yazının tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödemeleri ve maddede öngörülen diğer şartları yerine getirmeleri koşuluyla Kanunun 5 inci maddesi hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

III- KAYITLARIN DÜZELTİLMESİ İMKÂNI: (Madde 6)

Kanunda yapılan düzenleme kapsamında,

 • İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mal, makine teçhizat ve demirbaşları kayda alma,
 • Kayıtlarda mevcut olduğu halde işletmede yer almayan mallar ile kasa mevcutları ve ortaklardan alacaklar için düzeltme işlemleri yapma,

olanağı getirilmektedir.

A-İŞLETMEDE BULUNDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYANLAR (FATURASIZ ALIŞLAR) (Madde 6/1 )

Tablo-14: Belgesiz Alışlara İlişkin Beyan

Türü

Kayda Alınacak Değer

Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek KDV

KDV İndirimi

Beyan ve Ödeme Zamanı

Emtia

Rayiç bedel

Genel orana tabi ise 

 

İndirimli orana tabi ise oranın Yarısı

Beyan edilen ve Ödenen KDV İndirim Konusu Yapılır

31.08.2018 tarihine kadar 2 No.lu KDV Beyannamesi ve eki Envanter Listesiyle verilecek ve vergisi aynı sürede ödenecektir.

Makine

Teçhizat Demirbaş

Rayiç bedel

Genel orana tabi ise 

 

İndirimli orana tabi ise oranın Yarısı

Beyan edilen ve Ödenen KDV İndirim Konusu Yapılmaz

31.08.2018 tarihine kadar 2 No.lu KDV Beyannamesi ve eki Envanter Listesiyle verilecek ve vergisi aynı sürede ödenecektir.

Beyan edilen bu mallar için Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca sorumluluk uygulaması yapılmayacaktır.

Özel tüketim vergisine tabi malları beyan eden ve bu mallara ilişkin alış belgelerini ibraz edemeyen mükelleflerin, beyan tarihindeki miktar ve emsal bedel üzerinden hesaplanan özel tüketim vergilerini de katma değer vergisine ilişkin beyanname verme süresi içinde ayrı bir beyanname ile beyan etmesi gerekmektedir.

Beyan edilen kıymetlerin satış bedeli bunların deftere kaydedilen bedelinden düşük olamayacaktır. Beyan edilen kıymetler, Ba formu ile beyan edilmelidir.

B-KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN STOKLAR (FATURASIZ SATIŞLAR): (Madde 6/2)

Mükelleflerin, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtialarını fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarının düzeltilmesine imkan sağlanmaktadır.

Sadece emtialar için getirilen bir düzenlemedir.

Tablo-15: Belgesiz Satışlara İlişkin Beyan

Türü

Kayda Alınacak Değer

Ödenecek KDV

KDV

Beyan ve Ödeme Zamanı

Emtia

Maliyet + Kar

Emtianın tabi olduğu KDV oranı

Her türlü vergisel yükümlülük yerine getirilir. (Fatura Düzenlenir)

31.08.2018 tarihine kadar Düzeltme yapılacak

VD ye bildirim yok. Ödenecek KDV nin ilk taksiti 31.08.2018 tarihinde ikincisi 31.10.2018 tarihinde, üçüncüsü 31.12.2018 tarihinde olmak üzere 3 taksit halinde ödenecektir.

Eczaneler (emtia)

Maliyet

%4

Beyan edilen ve Ödenen KDV İndirim Konusu Yapılmaz

31.08.2018 tarihine kadar 2 No.lu KDV Beyannamesi verilecek ve vergisi aynı sürede ödenecektir.

Düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, “Muhtelif Alıcılar (7143 sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir)” ibaresi yazılacaktır. Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, Bs formu ile bildirilecektir. Söz konusu bildirim işlemi, Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

Fatura düzenlenerek kayıtlara alınan emtia için geçmişe yönelik ceza ve gecikme faizi uygulanmayacaktır.

C-KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA VEYA ORTAKLARDAN ALACAKLAR: (Madde 6/3 )

Düzeltme imkânından bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecektir.

31.12.2017 tarihli bilançodaki bakiyeler beyan tarihindeki bakiyelerle karşılaştırılıp beyan yapılacaktır. 31.12.2017 tarihli bilançodaki bakiyenin beyan tarihindeki bakiyeden düşük olması durumunda; en fazla 31.12.2017 tarihli bilançosundaki bakiye tutarı kadar beyanda bulunabilecektir.

Tablo-16: Hesapların Düzeltilmesi Esasları

Türü

Defter Kayıtlarında

İşletmede

Vergilemeye Esas Tutar

Vergisel Yükümlülük

Beyan ve Ödeme Zamanı

Kasa Hesabı

Var

Yok

Kayıtlı Tutar

%3

31.08.2018 tarihine kadar beyan edilecek ve vergisi aynı süre içinde ödenecektir.

Ortaklar Cari Hesabı

İşletmenin Esas Faaliyetleri Dışındaki İşlemler Nedeniyle Oluşan Tutarlar (Fiktif Değerler Olarak Değerlendirilmektedir)

(Ortaklara Borçlar – Ortaklardan Alacaklar)

%3

Mükellef, bu beyanıyla ilgili muhasebe kayıtlarını yaparken düzeltmeden kaynaklanan işlemler nedeniyle “689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı” veya bilançonun aktifinde bir geçici hesap 296- Geçici Hesap (7143 sayılı Kanun 6/3 md. Uyarınca Düzeltme Hesabı) tercihinde bulunabilecektir.

Beyan edilen tutarlar nedeniyle herhangi bir tarhiyat yapılamayacaktır.

IV- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARI

A-KESİNLEŞMİŞ SİGORTA PRİM BORÇLARI (Madde 7)

2018 Mart ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, topluluk sigortası primi, isteğe bağlı sigorta prim borçları yapılandırılmaktadır.

31.03.2018 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutan üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları yapılandırılmaktadır.

31.03.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları İle bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları yapılandırılmaktadır.

Tablo-17: Kesinleşmiş Sigorta Prim Borçlarının Yapılandırılması

Ödenecek Tutarlar

Silinecek Tutarlar

 • Primi asılları
 • Prim Asıllarına ödeme süresinin bittiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar
 • İdari para cezası asıllarının %50’si
 • İdari para cezasının ödeme süresinin bittiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar
 • Prim Borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.
 • İdari para cezası asıllarının %50’si
 • İdari para cezasının ödeme süresinin bittiği tarihten bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar

B-GENEL SAĞLIK SİGORTASI BOÇLARININ YAPILANDIRILMASI VE GELİR TESTİ İMKÂNI(Madde 7/Fıkra 7)

Hiçbir kapsamda sigortası olmadığı için genel sağlık sigortası kapsamına alınanların;

-Nisan 2018 ve öncesi döneme ait genel sağlık sigortası prim borçlarının faizleri silinmekte,

-31.12.2018 tarihine kadar anaparanın ödenmesi için süre verilmekte

-Gelir testi yaptırmaları için 30.11.2018 tarihine kadar süre verilmekte

-Geçmiş borçlarına bakılmaksızın 31.12.2018 tarihine kadar sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir.

C-İNCELEME (ÖN DEĞERLENDİRME) SAFHASINDAKİ EKSİK İŞÇİLİK PRİM BORÇLARI: (Madde 8)

31.03.2018 tarihine kadar bitirilmiş özel bina inşaatları ile ihale konusu işlere ilişkin olup 31.07.2018 tarihine kadar inceleme araştırma ve ön değerlendirme işlemi tamamlanamayan işlere devam edilecektir. Söz konusu işlemlerin tamamlanması sonucu ortaya çıkan borçların işverene tebliğ edilecek olup borçluların 31.07.2018 tarihine kadar başvurmuş olmaları şartıyla hesaplanan borçlar, ilk taksit işverene tebliği izleyen ikinci aydan başlamak üzere Kanuna göre belirlenen taksit sürelerinde ödenecektir.

Prim aslının tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE tutarı alınmakta, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.

D- GENÇ BAĞ-KUR’LU ESNAFA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLMİŞTİR (Madde 22)

18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış gerçek kişilerin

-01.06.2018 tarihinden itibaren

-İlk defa sigortalı sayılacak şekilde işyeri açmaları halinde

-1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ödemeleri gereken Bağ-Kur primi (aylık 700 TL, yıllık 8.400 TL) Hazine tarafından karşılanmaktadır.

Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklarında sadece bir ortak bu teşvikten yararlanabilecektir.

E-BAĞ-KUR BORÇLU SÜRELERİ DONDURULABİLECEKTİR (Madde 24)

Bağ-Kur sigortalılarının 31.05.2018 öncesine ait prim borçları ve hizmet süreleri, talep etmeleri halinde dondurulacak ve bu borçların takibi yapılmayacaktır.

Dondurulan bu hizmet süreleri istendiği takdirde canlandırılabilecektir. 

Prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kur’lular hizmetlerinin dondurulması talebinde bulunarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacaktır.

V-BAŞVURU, TAKSİT SAYISI VE ÖDEME SÜRESİ

A- BAŞVURU, TAKSİT SAYISI VE ÖDEME SÜRESİ: (Madde 9)

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, Kanunun ilgili bölümlerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, 31.07.2018 kadar ilgili idareye yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunan mükelleflerin borçlarını genel olarak ikişer aylık devreler halinde 18 eşit taksitte ödemeleri mümkün kılınmış, ancak daha kısa sürede ödeme seçenekleri de bulunmaktadır.

Borçların, ilk taksit ödeme süresi içerisinde defaten ödenmesi halinde ilgili maddelere göre yapılandırılmış olan borçlara herhangi bir ek mali müeyyide uygulanmayacağı, peşin ödemeyi teşvik etmek amacıyla yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi şartına bağlı olarak fer’i alacaklar yerine hesaplanmış Yİ-ÜFE tutarından ayrıca %90 oranında indirim yapılmakta, idari para cezalarından %25 indirim yapılmaktadır.

Borçların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde de katsayı uygulanmamakta, fer’i alacaklar yerine hesaplanmış Yİ-ÜFE tutarından ayrıca %50 oranında indirim yapılmakta, idari para cezalarından ,5 indirim yapılmaktadır.

Tablo-18:Peşin ve İlk Taksit Ödeme Süresi

İDARELER

PEŞİN VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ

Maliye, Gümrük, Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri

01.11.2018

SGK

31.08.2018

Ancak, bu borçların taksitler halinde ödenmek istenmesi durumunda, söz konusu borçların maddede belirtilen katsayılara göre arttırılmış şekliyle ödenmesi mümkün olacaktır.

Kanun kapsamında ortaya çıkacak vergilerin peşin veya taksitle ödenmesi konusunda borçluların tercih yapabilecekleri anlaşılmaktadır. Tercihini taksitler halinde ödemek yönünde kullananlara 36 aya kadar vade tanınacağı görülmektedir.

Başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birinin seçilmesi gerekmektedir. Seçilen ödeme süresine bağlı olarak yapılandırılmış tutar belli bir katsayıda artırılarak tahsil edilmektedir.

Tablo-19: Taksit Sayısı, Süresi ve Katsayılar

TAKSİT SAYISI

TAKSİT SÜRESİ

YAPILACAK ÖDEMELERDE UYGULANACAK KATSAYI

6

12 ay

1,045

9

18 ay

1,083

12

24 ay

1,105

18

36 ay

1,150

Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılması mümkün olmadığı halde daha kısa sürede ödeme yapılması mümkün olup, bu takdirde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilmektedir.

Taksitlerin kredi kartıyla ödenmesi imkanı bulunmaktadır.

B-SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER: (Madde 10)

İlk iki taksitin tamamen ödenmesi şartıyla bir takvim yılında 2 taksite kadar taksidin süresinde ödenmemesi halinde yapılandırma bozulmamaktadır. Bir takvim yılında 3 taksit ödenmeyince yapılandırma bozulmaktadır.

Matrah/vergi artırımı hükümlerinden yararlanan mükelleflerin taksitlerini süresinde ödememesi halinde matrah artırımı hükümlerinden yararlanamamaktadır. Ancak, beyan edilen vergiler 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre cebren tahsil edilmektedir.

Yapılandırma bozulmaması şartıyla, süresinde ödenmeyen taksit, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenebilmektedir.

Süresinde ödenmeyen taksit gecikme zammı oranında geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilmektedir.

Kesinleşmiş ve kesinleşmemiş borçların yapılandırılmasında bir diğer şart, cari dönem vergi ödeme yükümlülüklerinin gününde yerine getirilmesidir. Cari yükümlülükler açısından da bir takvim yılında en fazla 2 defa ihlal hakkı verilmektedir. Cari döneme ait alacak tutarları veya taksit tutarlarının % 10’unu aşmamak şartıyla 10 TL’ye kadar yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmamaktadır.

C- DEVAM EDEN YAPILANDIRMA TAKSİTLERİNİN PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE GETİRİLEN AVANTAJLAR: (Madde 9/Fıkra 10 ve 10/Fıkra 1)

6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılmış ve ödenmekte olan alacaklar 7143 sayılı Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur.

Ancak, 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçluların ödenecek taksitlerinin tamamının, 7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90’ının tahsilinden vazgeçilmektedir.

Öte yandan 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçluların ödenecek taksitlerinin tamamının, 7143 sayılı Kanunla belirlenmiş olan ilk iki taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50’sinin tahsilinden vazgeçilmektedir.

D-SİLİNEN KÜÇÜK ALACAKLAR: (Madde 10/Fıkra 2,3,4)

Vergi dairelerince takip edilen vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 lirayı aşmayan asli alacaklar ile bu alacağa bağlı fer’i alacaklar ve aslı ödenmiş 200 lirayı aşmayan fer’i alacaklar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vadesi 31.12.2013 tarihinden önce olan 100 lirayı aşmayan asli alacaklar ile bu alacağa bağlı fer’i alacaklar, 150 lirayı aşmayan idari para cezaları ve aslı ödenmiş 200 lirayı aşmayan fer’i alacaklar

5510 sayılı Kanun kapsamında çıkarılan işyerlerine ait olup, vadesi 31.12.2015 tarihinden önceki dönemlere ait 100 lirayı aşmayan prim asılları ve idari para cezaları ile bu alacaklara bağlı fer’i alacaklar, aslı ödenmiş 200 lirayı aşmayan fer’i alacaklar

küçük tutarlı borçlar için idarelere başvuru yapılmasına gerek bulunmamakta olup, otomatik olarak silinecektir.

E-DİĞER HUSUSLAR: (Madde 9/Fıkra 17)

Bakanlar Kurulu başvuru süresi ve ilk taksit ödeme süresini 1 aya kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Davadan vazgeçme dilekçelerinin ilgili tahsil dairesine,  idari para cezaları ihtilaflarına ilişkin dilekçelerin ise ilgili idareye verilmesi gerekmektedir.

Bu dilekçelerin tahsil dairelerine/idareye verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilecektir.

 Yapılandırılan borçlarla ilgili olarak Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen yargı kararları ile ilgili olarak idarece herhangi bir işlem yapılmayacaktır

VI- VARLIK AFFI (Madde 10/Fıkra 13 )

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları Türkiye’ye getirilmek suretiyle milli ekonomiye kazandırılması ve bu varlıklarım Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişilerin maddedeki hükümler çerçevesinde bu varlıklarına serbestçe tasarruf edebilmelerine imkân sağlanmaktadır.

Ayrıca,  gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak işletmenin defter kayıtlarında yer almayan varlıkların kanuni defter kayıtlarına alınmasına imkân sağlanmaktadır.

A-YURTDIŞI VARLIKLAR: (Madde 10/Fıkra 13-a )

Yurt dışında bulunan

 • Para
 • Altın
 • Döviz
 • Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları

varlıkların 30.11.2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi halinde, bu varlıklar kurum kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın yasal defterlere kaydedilebilecektir.

2- Bildirim Zamanı

7143 sayılı Kanunla getirilen avantajlardan yararlanabilmek için  yurt dışında bulunan kapsamdaki varlıkların; 30.11.2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

3-Yurt Dışındaki Varlıkları Yurda Getirilmesi

Yurt dışında bulunan ve düzenleme kapsamında olan varlıkların, bildirim yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir

Beyan edilen yurtdışı varlıkların en geç 30.11.2018 tarihine kadar kanuni defterlerde kayıtlı yurtdışı kredilerin kapatılmasında kullanılması durumunda borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır.

Kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının daha önceden Türkiye’ye getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde de aynı imkanlardan yararlanılması mümkündür.

3-Ödenecek Vergi Oranı (Madde 10/Fıkra 13-e )

Yurt dışındaki varlıkların 31.07.2018 tarihine kadar getirilmesi durumunda, herhangi bir ödenmeyecektir.

31.07.2018 tarihinden sonra Türkiye’ye getirilen yurt dışındaki varlıkların toplam tutarı üzerinden % 2 oranında vergi ödenecektir.

4-Verginin Ödeme Süresi ve Şekli

Banka ve aracı kurumlar, 31.07.2018 tarihinden sonra Türkiye’ye getirilen yurt dışındaki varlıkların toplam tutarı üzerinden  %2 oranında hesapladıkları vergiyi, 31.12.2018 tarihine kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bir beyanname ile bağlı bulunduğu vergi dairesine beyan edip ve aynı sürede ödeyeceklerdir.

5-Yurtdışından Getirilen Tutarların Ortaklara Dağıtılması

Türkiye’ye getirilen varlıkların işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılmayacaktır. Dolayısıyla yurtdışından getirilen tutarların ortaklara dağıtılması halinde herhangi bir vergi alınmayacaktır.

B-YURTİÇİ VARLIKLAR: (Madde 10/Fıkra 13-e )

1-Kapsama Giren Varlıklar

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak işletmenin defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların 30.11.2018 tarihine kadar dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedilmesi imkanı sağlanmaktadır

2-Beyan Zamanı

7143 sayılı Kanunla getirilen avantajlardan yararlanabilmek için, yurt içindeki kapsamdaki varlıkların, 30.11.2018 tarihine kadar vergi dairelerine beyan edilmesi gerekmektedir.

3-Ödenecek Vergi Oranı ve Zamanı(Madde 10/Fıkra 13-g )

Yurt içindeki varlıkların 31.07.2018 tarihine kadar kanuni defterlere kaydedilmesi durumunda, herhangi bir ödenmeyecektir.

Yurt içindeki varlıkların 01.08.2018-30.11.2018 tarihleri arasında kanuni deftere kaydedilmesi durumunda vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden % 2 oranında vergi ödenecektir. Hesaplanan verginin 31.12.2018 tarihine kadar vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

C-VARLIK AFFI ORTAK HÜKÜMLER:

1-Kayda Alınacak Varlıkların Elden Çıkartılması(Madde 10/Fıkra 13-d,f

Türkiye’ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmemektedir.

2-Varlık Affından Yararlanmanın Sağladığı Avantajlar

Sahip oldukları varlıkları Türkiye'ye getirenler ile Türkiye'de bulunan varlıklarını kanuni defterlerine kaydeden mükellefler bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır.

Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi ve bildirilen yurtdışı varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şarttır.

3-Varlık Affı Takvimi

İŞLEM

TARİH

Yurt dışındaki varlığın banka veya aracı kurumlara bildirimi

30.11.2018

Yurt dışındaki varlığın Türkiye’ye getirilmesi veya banka veya aracı kurumdaki bir hesaba transferi

Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay

Banka ve aracı kurumların kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin hesaplanan vergiyi vergi dairesine beyanı

31.12.2018

Vergisiz olarak Kanun avantajlarından yararlanmak için, yurt dışındaki varlığın Türkiye’ye transferi

31.07.2018

Yurt dışındaki varlığın yurt dışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılması

30.11.2018

Yurt içindeki varlıkların vergi dairesine beyanı

30.11.2018

Beyan edilen varlıklar nedeniyle hesaplanan verginin ödemesi

31.12.2018

Yurt içindeki varlıkların yasal defterlere kaydı

30.11.2018

Vergisiz olarak Kanun avantajlarından yararlanmak için yurt içindeki varlığın kayda alınması

31.07.2018

VII- YURTDIŞINDA ELDE EDİLEN BAZI KAZANÇLAR GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMİŞTİR. (Madde 10/Fıkra 13-h)

7143 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrasının (h) bendiyle yurt dışı kaynaklı bazı kazançlar için vergi istisnası getirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, tam mükellefiyete tabi kişi ve kurumların, 31.10.2018 tarihine kadar elde ettikleri;

- Yurt dışı iştirak kazançları,

- Yurt dışı iştirak hissesi satışından doğan kazançları,

- Yurt dışı şube kazançları,

- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları,

31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi şartıyla gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

İstisna Şartları:

a) İştirak kazançları ve iştirak satış kazançları

Yurt dışından elde edilen iştirak kazancı ve yurt dışı iştirak hissesi satış kazancına ilişkin istisna uygulamasından yararlanabilmek için kazancın;

- 18.05.2018 - 31.10.2018 döneminde elde edilmiş olaması,

- 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması

gerekmektedir.

b) Şube kazançları

Yurt dışında elde edilen şube kazancına ilişkin istisna uygulamasından yararlanabilmek için kazancın;

- 18.05.2018 - 31.10.2018 döneminde elde edilmiş olması,

- 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması

gerekmektedir.

c) Tasfiye kazançları

Yurt dışındaki kurumların tasfiyesinden kaynaklanan kazançlar için istisna uygulanabilmesi için kazancın;

- 18.05.2018 - 31.12.2018 döneminde elde edilmiş olması

- 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması

 gerekmektedir.

VIII-VERGİ MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLİKLERİ (Madde 12)

1-Yeni İnşa Edilen Konut Veya İş Yerlerinin İlk Satışında Tapu Harcı Oranını Farklılaştırmaya Konusunda Yetki Verilmiştir.

Tapu harcı oranının “yeni inşa edilen konut veya iş yerlerinin ilk satışı” esas alınarak farklı oranda belirlenmesi hususunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir.

Konuya ilişkin olarak 18.05.2018 tarihine kadar Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmamıştır.

IX- UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR(Madde 9/Fıkra 20)

7143 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelerin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ilgisine göre Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanacak ikincil düzenlemelerle belirlenecektir.

Editör: E.ÖĞR.GÖR. KORAY ATEŞ

SİTEMİZDE YAYINLANAN MAKALELER:

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM