Vergi Affı 2023 | Vergi Borcu Yapılandırma Rehberi (Son Dakika)

Vergi Affı 2023 | Vergi Borcu Yapılandırma Rehberi (Son Dakika)

Vergi Affı 2023 | Vergi Borcu Yapılandırma Rehberi (Son Dakika)

Vergi Affı çalışmamızda; Vergi affı neleri kapsıyor? Kanundan yararlanmak için son başvuru tarihi nedir? Yeniden yapılandırmaya ilişkin süreler detaylı bir şekilde incelenmiştir.

 

 

YAZAR:
Muhammed Kutub BAĞIRGAN
(EMA YMM A.Ş. Vergi Direktörü)

ÜCRETSİZ E-KİTAP

MART 2023 Güncel Baskı / 198 SAYFA

Vergi Affı - Kitabı

İÇİNDEKİLER:

1. BÖLÜM: KANUN KAPSAMI VE GENEL HUSUSLAR

 • Kanunun Yayım Tarihi Nedir? 20
 • Af/Yapılandırma Kapsamına Hangi İdarelerin Alacakları Girmektedir? 20
 • Kanun Kapsamında Hangi Tarihten Önceki Dönemlere İlişkin Alacaklar Yapılandırılabilecek? 21
 • Vergilendirme Dönemi Aylık Olarak Belirlenen Mükellefiyetler İçin Durum Nasıl Tespit Edilecek? 22
 • Vergilendirme Dönemi 3 Aylık Olarak Belirlenen Mükellefiyetler İçin Durum Nasıl Tespit Edilecek? 22
 • 2022 Yılı Geçici Vergi Beyanları İçin Durum Nasıl Tespit Edilecek? 23
 • Yıllık Beyanname İle Beyan Edilen Gelir Ve Kurumlar Vergisi Mükellefiyetleri İçin Durum Nasıl Tespit Edilecek? 23
 • Tasfiye Dönemine İlişkin Olarak Verilmesi Gereken Beyannameler İçin Durum Nasıl Tespit Edilecek? 23
 • 2022 yılı Kıst Dönemlere İlişkin Olarak Verilmesi Gereken Beyannameler İçin Durum Nasıl Tespit Edilecek? 24
 • Veraset Ve İntikal Vergisi Mükellefiyetlerinde Verilmesi Gereken Beyannameler İçin Durum Nasıl Tespit Edilecek? 24
 • Hangi Tarihe Kadar Ödenmemiş Alacaklar Kanun Kapsamı Dahilindedir? 24
 • Kanun Kapsamında Yapılandırılabilecek VUK’a Bağlı Alacaklar Nelerdir? 24
 • Kanun Kapsamında Yapılandırılabilecek İdari Para Cezaları Nelerdir? 25
 • VUK Kapsamında Takip Edilen Alacaklar İle İdari Para Cezaları Dışında HMB Tahsil Dairelerince Takip Edilen Diğer Alacaklar Kanun Kapsamında Yapılandırılabilecek Midir? 26
 • Gümrük Vergisi Kanunu Ve Gümrük Yükümlülüğü Doğan Alacaklar Kapsam Dahilinde Midir? 27
 • Sosyal Güvenlik Kurumunca Takip Edilen Ve Yasa Kapsamına Girecek Olan Alacaklar Nelerdir? 27
 • İlgili Kanunlarca Takip Edilen Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi Ve Eğitime Katkı Payı Ve MTV Borçları Yasa Kapsamına Dahil Midir? 28
 • İl Özel İdarelerince Takip Edilen Alacaklar Yasa Kapsamına Dahil Midir? 28
 • Belediyelerce Takip Edilen Alacaklar Yasa Kapsamına Dahil Midir Ve Dahil İse Bu Alacaklar Nelerdir? 29
 • Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) Alacakları Yasa Kapsamına Dahil Midir? 30
 • Yasa Kapsamında İşletme Kayıtları Düzeltilebilecek Midir? 31
 • Kayıtlar Üzerinde Düzeltilme İmkanı Bulunan Varlıklar Nelerdir? 31

2. BÖLÜM: KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI

 • Kesinleşmiş Alacak Nedir? 32
 • Bu Madde Kapsamında Yapılandırılacak Alacaklar Nelerdir? 33
 • Kapsam Dahilinde Olan Alacağın Hangi Tarihe Kadar Ödenmemiş Veya Ödeme Süresi Geçmemiş Olması Gerekmektedir? 33
 • SMMM Veya YMM’ler Müteselsil Sorumlu Olunan Alacaklar İçin Başvurabilirler Mi? 33
 • Adi Ve Kollektif Şirketlerde Ortak Olanlar Şirket Borcu İçin Başvurabilirler Mi? 34
 • İflası Açılan Şirketlerde Başvuruyu Kim Yapar? 34
 • Kapsam Dahilindeki Vergi Asıllarının Ne Kadarının Ödenmesi Gerekmektedir? 35
 • Aslı Dışında Borçlular Tarafından Ödenmesi Gereken Diğer Yükümlülükler Nelerdir? 35
 • Madde Hükmüne Göre Yapılandırılacak Alacak Tutarı Toplamı Nedir? 35
 • Yapılandırmada Esas Alınacak Yİ-ÜFE Aylık Değişim Oranı Nedir ve Yi-ÜFE Nasıl HEsaplanır? 36
 • Yi-ÜFE’nin Esas Alınacağı Vade Tarihleri Nelerdir? 36
 • Yi-ÜFE Hangi Tutar Üzerinden Hesaplanır? 37
 • Yİ-ÜFE’ye Göre Hesaplanacak Tutarın Tamamının Ödenmesi Durumunda Borçlunun Avantajı Nedir? 37
 • Ödenmemiş Alacağın Sadece Fer’i Alacaklardan İbaret Olması Halinde Ödeme Şartları Ve Silinen Alacaklar Nelerdir? 37
 • Vergi Aslının ve Yİ-ÜFE Tutarının Tamamının Ödenmesi Halinde Vergi Aslına Bağlı Cezalar Ne Olacak? 38
 • Uzlaşılan Alacakların Yapılandırılması Halinde Ayrıca VUK-376 “Cezada İndirim” Müessesinden Faydalanılabilir Mi? 38
 • Uzlaşma Olmaksızın VUK-376 “Cezada İndirim” Müessesinden Faydalanılan Alacakların Yapılandırılması Mümkün mü? 38
 • İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergi Asılları İçinde Yukardaki Hükümler Uygulanır Mı? 39
 • Vergi Aslına Bağlı Olmayan Vergi Cezaları Hakkında Nasıl İşlem Tesis Edilecek? 39
 • Vergi Aslına Bağlı Olmaksızın İştirak Nedeniyle Kesilen Vergi Cezaları Hakkında Nasıl İşlem Tesis Edilecek? 40
 • İdari Para Cezaları ve Tahsil Dairelerince Takip Edilen Diğer Alacaklara İlişkin Nasıl İşlem Tesis Edilecek? 40
 • Belediye Gelirleri Kanununa Göre Tahsili Gereken Ücret ve Paylar İle Su, Atık Su ve Katı Atık Ücreti Alacakları, Çevre Kanunu Kapsamında Tahsili Gereken Katı Atık Ücreti ile YİKOB’lar Hakkında Nasıl İşlem Tesis Edilecek? 41
 • Başvuru Hangi Tarihe Kadar Yapılmalıdır? 41
 • Başvuru Süresi Uzatılabilir Mi? 42
 • Tüzel Kişiler Ya Da Tüzel Kişiliği Haiz Olmayan Teşekküllerde Başvuruyu Kim Yapar? 42
 • Kesinleşmiş Olan Borç İçin Nereye Başvurmalıdır? 42
 • Yargı Kararıyla Kesinleşip Tebligat Yapılmayan Alacaklar Hakkında Nasıl İşlem Yapılacak? 43
 • Ödeme Emrine Karşı Dava Açılmış İse Yasadan Nasıl Faydalanılabilir? 44
 • Ödemeye Hangi Tarih İtibariyle Başlanacak? 44
 • Ödeme Süresi Uzatılabilir Mi? 44
 • Deprem Bölgesinde Bulunan Mükellefler İçin Yasal Başvuru ve Ödeme Süresi Nedir? 45
 • Taksitle Ödeme İmkanı Var mı? 46
 • Borçlar Azami Kaç Taksitle Ödenebilir? 46
 • Tercih Edilen Taksit Süresinden Daha Uzun Sürede Ödeme Yapılabilir Mi? 46
 • Taksit Sayısına İlişkin Bir Tercihte Bulunulabilinecek Mi? 46
 • Taksitle Ödeme Seçeneğinin Seçilmesi Halinde Ek Külfet Ne Olacak? 47
 • Taksit Sayısına Göre Katsayı Oranları Nelerdir? 47
 • Seçilen Taksit Süresinden Daha Kısa Sürede Ödeme Yapma İmkânı Var Mı Avantajı Nedir? 48
 • Hesaplanan Tutarların Peşin Ödenmek İstenmesi Halinde Borçlunun Avantajı Ne Olacak? 48
 • İlk Taksit Ödeme Süresi İçinde Parçalar Halinde Ödeme Yapılırsa İndirim Olur Mu? 49
 • Peşin Ödemenin Seçilmiş Olmasına Rağmen 30 Haziran 2023’e Kadar Ödenmemesi Halinde Ne Olur? 49
 • Kredi Kartı İle Ödeme İmkanı Var Mı? 49
 • Af Kapsamında Yapmış Olunan Başvuru Nasıl İHLAL Olmaz? 50
 • Af Kapsamında Yapmış Olunan Başvuru Nasıl İHLAL Olur? 51
 • Vergi Dairesi Nezdinde İade Alacağının Yapılandırılan Borca Mahsubu Mümkün Mü? 51
 • Daha Önce Mahsuben İadesi İstenen Borçlar İçin Af Hükümlerinden Faydalanılabilir Mi? 53
 • Pişmanlık İle Verilen Beyannameye İlişkin Ödeme Şartlarının İhlal Edilmesi veya Ödeme Süresinin Geçmemiş Olması Halinde Ortaya Çıkan Alacaklar İçin Bu Maddeden Faydalanılabilir Mi? 53
 • Uzlaşma Hükümlerinden Faydalanılarak Uzlaşılan Alacakların Ödeme Süresi Geçmemiş Olanlar Bu Maddeden Faydalanılabilir Mi? 54
 • Yargı Kararıyla Kesinleşmiş Ancak Borçluya Henüz Tebliğ Edilmemiş (Ödeme Süresi Belirlenmemiş) Alacaklar Bu Maddeden Faydalanılabilir Mi? 54
 • Vuk 379. Maddesinden (Kanun Yolundan Vazgeçme) Yararlanarak Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Davadan Tamamen Feragat Edilerek Anılan Maddeye Göre Tahakkuk Eden Vergi Ve/Veya Vergi Cezaları İçin Bu Maddeden Faydalanılabilir Mi? 55
 • Bu Madde Hükümlerinden Faydalanan Borçlularca Ayrıca VUK 379/2 Fırkası Kapsamında İlave İndirim Yapılır Mi? 56
 • Bu Madde Hükümlerinden Faydalanan Borçlularca Ayrıca Yargı Yoluna Başvurulabilir Mi? 56
 • Daha Önce Açılan Davalardan Vazgeçilmesi Halinde Yargılama Ücretlerinin Durumu Ne Olacak? 57
 • Kanun Hükmüne Göre Başvurulan Alacaklar İçin İdarece Dava Açılabilir Mi? 57
 • İhtirazi Kayıtla Beyan Edilen Vergiler İçin Nasıl İşlem Yapılacak? 57
 • Ödeme Emrine Karşı Açılan Davalar İçin Bu Madde Hükümlerinden Faydalanılabilir Mi? 58
 • 7256 ve 7326 Sayılı Af Yasalarından Faydalanıp Ödemesi Devam Edenler Bu Maddeden Faydalanılabilir Mi? 58
 • 7256 ve 7326 Sayılı Sayılı Kanunlar Kapsamında Ödenen Tutarlar Ne Olacak İade Olur Mu? 59
 • 6736, 7020 ve 7143 Sayılı Af Yasalarından Faydalanıp Ödemesi Devam Edenler Bu Maddeden Faydalanılabilir Mi? 60
 • Önceki Yapılandırmaları İhlal Edenler Yeni Yapılandırma Yasasından Faydalanabilecekler Mi? 60
 • 6183 Sayılı Kanun ve Diğer Kanunlar Uyarınca Tecil Edilip De Tecil Şartlarına Uygun Olarak Ödenmekte Olan Alacaklar Yeni Yapılandırma Yasasından Faydalanabilecekler Mi? 60
 • Kanunun Yayımı Tarihinden Sonraki Süreler İçin Faiz, Gecikme Zammı, Gecikme Cezası Gibi Fer’i Amme Alacağı Hesaplanır Mı? 61
 • Kanuna Göre Ödenecek Alacaklarla İlgili Olarak Tatbik Edilen Hacizler Hakkında Nasıl İşlem Tesis Edilecektir? 61
 • Kanuna Göre Ödenecek Alacaklarla İlgili Tatbik Edilen Hacizlere Konu Mallar Satılabilir Mi? 62
 • Bu Madde Kapsamında Yapılandırılan Alacaklar Sonrası “Borcu Yoktur Yazısı” Alınabilir Mi? 62
 • Vergi İncelemelerinin Hangi Safhasında Bu Madde Hükmünden Faydalanılabilir? 62
 • Yapılandırma Sonucu Muhasebe Kayıtları Nasıl Olacak? 63
 • Kanuna Göre Kesinleşmemiş Alacak Nedir? 65
 • Kanuna Göre Dava Safhasında Bulunan Alacak Nedir? 66
 • Yayım tarihi itibariyle birden fazla dava dosyası bulunanlar ne yapacak? 66
 • Kesinleşmemiş Alacaklar Kapsamında Yapılandırmaya Başvurulabilecek Alacakların Mahiyeti Nedir? 67
 • Alacağın Bu Madde Kapsamından Faydalandırılabilmesi İçin Hangi Tarihin Baz Alınması Gerekmektedir? 67
 • Ödeme Emrine Karşı Açılan Davalar İçin Bu Madde Hükümlerinden Faydalanılabilir Mi? 67
 • Madde Metninden Faydalanılabilmesi İçin İlk Derece Yargı Yerlerinde Davası Görülen veya Dava Süresi Geçmemiş Olan Kapsam Dahilindeki Vergi Asıllarının Ne Kadarının Ödenmesi Gerekmektedir? 68
 • Vergi Aslı Dışında Borçlular Tarafından Ödenmesi Gereken Diğer Yükümlülükler Nelerdir? 68
 • İlk Derece Yargı Yerlerinde Görülen veya Dava Açma Süresi Tamamlanmamış Olan Alacaklara İlişkin Vergi Aslının %50’si ve Yİ-ÜFE Tutarının Tamamının Ödenmesi Halinde Vergi Aslına Bağlı Cezalar ve Diğer Alacaklar Ne Olacak? 68
 • İlk Derece Yargı Yerlerinde Görülen ve Kararı Çıkan Ancak İstinaf  veya Temyiz Safhaları Geçmemiş veya Başvurulmuş Olan Alacaklar İçin Ödenmesi Gereken Alacaklar Nasıl Belirlenecek? 69
 • İstinaf/Temyiz Başvurusu Öncesinde Verilen Son Kararın Mükellef Lehine TERKİN Olması Halinde Ödenmesi Gereken ve Silinecek Alacaklar Nelerdir? 70
 • İstinaf/Temyiz Başvurusu Öncesinde Verilen Son Kararın Mükellef Aleyhine TASDİK Olması Halinde Ödenmesi Gereken ve Silinecek Alacaklar Nelerdir? 70
 • Sadece Vergi Aslına Bağlı Olan Cezalara Dava Açılmış Olması Halinde Nasıl İşlem Tesis Edilecektir? 71
 • Vergi Aslına Bağlı OLMAYAN Cezalara Dava Açılmış Olması veya Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş Olması Halinde Nasıl İşlem Tesis Edilecektir? 72
 • Vergi Aslına Bağlı OLMAYAN Cezalara İlk Derece Mahkemesinde Dava Açılmış Olması veya Dava Açma Süresi Henüz Geçmemiş Olması Halinde Nasıl İşlem Tesis Edilecektir? 72
 • İstinaf/Temyiz Safhasında Bulunan Vergi Aslına Bağlı OLMAYAN Cezalara İlişkin İlk Kararın Mükellef Lehine TERKİN Olması Halinde Nasıl İşlem Tesis Edilecektir? 73
 • İstinaf/Temyiz Safhasında Bulunan Vergi Aslına Bağlı OLMAYAN Cezalara İlişkin İlk Kararın Mükellef Aleyhine TASDİK Olması Halinde Nasıl İşlem Tesis Edilecektir? 73
 • Yukarda Yer Verilen Hükümler Vergilerle Beraber Tarh Edilip Asla Bağlı Olmayan Cezalar İçinde Geçerli Mi? 73
 • Kesinleşmemiş Alacaklar Kapsamında Yapılandırmadan Yararlanmak İçin Hangi Tarihe Kadar Nereye Başvurulmalı? 74
 • İdari Para Cezları İçin Nereye Başvurulmalı? 75
 • Ecrimisil Alacakları İçin Nereye Başvurulmalı? 75
 • Kanuni Temsilciler İle İflas İdaresince Yapılması Gerekenler Nelerdir? 75
 • Ödemeye Hangi Tarih İtibariyle Başlanacak? 76
 • Taksitle Ödeme İmkanı Var mı? 76
 • Tercih Edilen Taksit Süresinden Daha Uzun Sürede Ödeme Yapılabilir Mi? 77
 • Taksit Sayısına İlişkin Bir Tercihte Bulunulmaması Hâlinde Nasıl İşlem Yapılır? 77
 • Borçlar Azami Kaç Taksitle Ödenebilir? 77
 • Taksitle Ödeme Seçeneğinin Seçilmesi Halinde Ek Külfet Ne Olacak? 77
 • Taksit Sayısına Göre Katsayı Oranları Nelerdir? 78
 • Seçilen Taksit Süresinden Daha Kısa Sürede Ödeme Yapma İmkânı Var Mı Avantajı Nedir? 78
 • Hesaplanan Tutarların Peşin Ödenmek İstenmesi Halinde Borçlunun Avantajı Ne Olacak? 78
 • Peşin Ödemenin Seçilmiş Olmasına Rağmen 30 Haziran 2023’e Kadar Ödenmemesi Halinde Ne Olur? 79
 • Kredi Kartı İle Ödeme İmkanı Var Mı? 79
 • Vergi Dairesi Nezdinde İade Alacağının Yapılandırılan Borca Mahsubu Mümkün Mü? 80
 • Deprem Bölgesinde Bulunan Mükellefler İçin Yasal Başvuru ve Ödeme Süresi Nedir? 81
 • Af Kapsamında Yapmış Olunan Başvuru Nasıl İHLAL Olmaz? 82
 • Af Kapsamında Yapmış Olunan Başvuru Nasıl İHLAL Olur? 83
 • Af Kapsamında başvuru Yapılıp Ödeme Şartının Yerine Getirilmemesi Halinde Alacaklar Neye Göre Takip Edilir? 83
 • Pişmanlık İle Verilen Beyannameye Yahut İzaha Davet Kapsamında Verilen Beyannameye İlişkin Ödeme Şartlarının İhlal Edilmesi veya Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyanlar Nedeniyle Ortaya Çıkan Alacaklar İçin Bu Maddeden Faydalanılabilir Mi? 84
 • Uzlaşma Safhasında Bu Madde Hükmünden Faydalanılabilmek İçin Şarlar Nedir? 85
 • Bu Maddeden Faydalanılması Halinde Uzlaşma Veya Cezada İndirim Hükümlerinden Yararlanılabilir Mi? 85
 • Başvuran Borçlularca Dava Açılabili Mi? 86
 • Kanunun Yayımı Tarihinden Sonra Tebliğ Edilen Yargı Kararları Uyarınca İşlem Yapılir Mi? 86
 • Vergi İncelemelerinin Hangi Safhasında Bu Madde Hükmünden Faydalanılabilir? 86
 • Yapılandırma Sonucu Muhasebe Kayıtları Nasıl Olacak? 87
 • İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Alacaklardan Kasıt Nedir? 89
 • Kanunun Yayım Tarihinden Sonra Başlayan İncelemeler Sonucu Tarh Edilecek Vergi ve Kesilecek Cezalar Bu Madde Kapsamında Yapılandırılabilir mi? 89
 • Kanunun Yayım Tarihinden Önce Başlayan Bu İşlemlere Yayım Tarihinden Sonra Ne Olur? 90
 • Borçlu adına yapılan tüm tarhiyatlar için mi başvurulmalı? 90
 • İncelemesi Devam Edenlerce 5. Madde Kapsamında Matrah/Vergi Artırımına Başvurulması Halinde Süreç Nasıl İşler? 90
 • Müfettiş Tarafından Matrah/Vergi Artırımı Yapılan Yıllarla İlgili İncelemeyi 7 İş Günü içinde (21 Mart 2023 Tarihine Kadar) Tamamlaması Halinde Süreç Nasıl İşleyecek? 91
 • Müfettişin Matrah/Vergi Artırımı Yapılan Yıllarla İlgili İncelemeyi 7 İş Günü içinde (21 Mart 2023 Tarihine Kadar) Tamamlayamaması Halinde Süreç Nasıl İşleyecek? 92
 • Matrah ve Vergi Artışı Yapmayan Mükellefler Nezdinde Yürütülecek İşlemler Nelerdir? 92
 • İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Olan Bu Alacaklar İçin 4. Madde Ödeme ve İndirim İmkanları Nelerdir? 93
 • İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Olan Bu Alacaklar İçin Başvuru Tarih ve Şartları Nelerdir? 94
 • İhbarname Tebliğlerinin 31 Mayıs 2023 Tarihi Öncesinde Yapılması Halinde Başvuru Süreleri ve Şartları Nelerdir? 94
 • İhbarname Tebliğlerinin 31 Mayıs 2023 Tarihi Sonrasında Yapılması Halinde Başvuru Süreleri ve Şartları Nelerdir? 95
 • İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Olan Bu Alacaklar İçin Ödemeye İlişkin Şartlar Nelerdir? 96
 • İhbarname Tebliğlerinin 12 Mart 2023 Tarihi Öncesinde Yapılması Halinde Ödeme Süreleri ve Şartları Nelerdir? 97
 • İhbarname Tebliğlerinin 30 Haziran 2023 Tarihi Sonrasında Yapılması Halinde Ödeme Süreleri ve Şartları Nelerdir? 97
 • Diğer Maddelerde Olduğu Gibi Bu Madde Hükmüne Giren Alacaklarda Da 18, 24, 36 ve 48 Aylık Taksit İmkanından Faydalanılamaz Mı? 98
 • Pişmanlık İle Verilen Beyanname ve İzaha Davet Kapsamında Verilen Beyannameye İlişkin Ödeme Şartlarının İhlal Edilmesi veya Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyanlar Nedeniyle Ortaya Çıkan Alacaklar İçin Bu Maddeden Faydalanılabilir Mi? 98
 • Pişmanlık İle Verilen Beyannameye İlişkin Ödeme Şartlarının İhlal Edilmesi veya Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyanlar Nedeniyle Ortaya Çıkan Alacaklar İçin Ödeme ve Silinecek Ceza Miktarı Nelerdir? 99
 • Kanunun Yayım Tarihi ÖNCESİ tamamlanıp Yine yayımTarihi SONRASI Vergi Dairesi Kayıtlarına Giren İşlemler Sonucu Nasıl İşlem Tesis Edilecek? 100
 • Uzlaşma Safhasında Bu Madde Hükmünden Faydalanılabilmek İçin Şarlar Nedir? 100
 • Bu Madde Kapsamında Yapılandırmadan Faydalanılması Halinde Diğer Uzlaşma Ve İndirim Hükümlerinden Faydalanılabilir Mi? 101
 • Yapılandırma Sonucu Muhasebe Kayıtları Nasıl Olacak? 101

3. BÖLÜM: MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

 • Matrah ve Vergi Artırımı Nedir? 103
 • Matrah ve Vergi Artırımı Hangi Vergi Türleri ve Yılları Kapsamaktadır? 104
 • Neden Matrah ve Vergi Artırımı Yapılmalıdır? 104
 • Sadece İlerleyen Zamanda Yapılması Muhtemel İncelemeleri Mi Kapsıyor? Yayım Tarihinden Önce Başlayan İncelemeler İçin İncelenmemek İstenmemesi Halinde Artırım Yapılabilir Mi? 104
 • Yayım Tarihinden Önce Başlayan İncelemeler İçin Müfettiş Raporu 7 İş Günü İçinde Yetiştirirse Ne Olur Matrah Artırımı Boşa Gider Mi? 105
 • Mahsup Sonrası İnceleme Raporuna Göre Bulunan Kalan Fark Tutarlar İçin Yapılandırmadan Faydalanılabilir Mi? 105
 • KDV Artırımı Sonrası İncelemede Yılın Belli Dönemi İçin Tarhiyat Önerilirse Mahsup Nasıl Yapılır? 106
 • 12 Mart 2023 (Kanunun Yayım) Tarihinden Önce Başlamış Olan İncelemelerle İlgili Artırılan Matrah İle İnceleme İle Bulunan Tarhiyat Arasında Kıyaslama Yapılabilmesi İçin Matrah/Vergi Artırımının Ne Zamana Kadar Yapılması Gerekmektedir? 106
 • 12 Mart 2023 (Kanunun Yayım) Tarihinden Önce Başlamış Olan İncelemelerle İlgili Artırılan Matrah Ve Vergi Sonrası İnceleme Neticesinde Zarar Azaltımı Yapılmış Olunması Halinde Nasıl Bir İşlem Tesis Edilecek? 106
 • Yayım Tarihinden Önce Başlayan İncelemeler İçin Müfettiş Raporu 7 İş Günü Sona Kadar Yetiştirirse Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi Dikkate Alınır Mı? 107
 • Yayım Tarihinden SONRA Başlayan İncelemeler İçin Matrah ve Vergi Artırımı Yapılması Halinde Süreç Nasıl İlerleyecek? 107
 • İncelenmek İstemeyen Mükellefler Hangi Vergi Türlerinden Matrah/Vergi Artırımı Yapmalıdır? 108
 • Matrah Ve Vergi Artırımı Yapılması Aynı Zamanda İlgili Yıllar İçin BA-BS Formlarınında Düzeltilmesini Gerektirir Mi? 108
 • Tüm Vergi Türleri İtibariyle Artırım Yapılması Halinde ÖTV Yönünden İnceleme Yapılabilir Mi? 109
 • Başka Hangi Nedenlerden Ötürü İnceleme Yapılabilecektir? 109
 • Matrah/Vergi Artırımından Yararlanamayacak Olan İnceleme Türü ve Kişiler veyahut Fiiller Var Mı? 110
 • Haklarında SBD yahut Akaryakıt Satışına Dair Manipilasyon Tespitine Yönelik Rapor Bulunanlar Matrah Ve Vergi Artırımından Faydalanabilirler Mi? 111
 • 12 Mart 2023 İtibariyle Haklarında Sahte Belge Düzenleme Yönünden İnceleme Yapılanlar Matrah/Vergi Artırımına Dair Ne Yapmalılar? 112
 • Kanunun Yayım Tarihinden Evvel Başlayan SBD İncelemesi 12 Ay İçinde Herhangi Bir Tespit Olmaksızın Tamamlanması ve Ayrıca Matrah Ve Vergi Artırımı Yapan Mükellefin Normal İncelemeye Tabi Olması Durumunda Süreç Nasıl İlerleyecek? 113
 • Kanunun Yayımından Önce Başlanan SBD İncelemesinde SBD Fiili Tespit Edilmeyip Matrah Ve Vergi Artırımından Sonra Başlanan Diğerİncelemede Bu Fiil Tespit Edilirse Süreç Nasıl İşleyecek? 113
 • Yayım Tarihi İtibariyle Aktif İncelemesi Olmayıp Matrah ve Vergi Artırımı Yapıldıktan Sonra İlgililer Hakkında Sahte Belge Düzenleme Yönünden İnceleme Yapılabilecek Mi? 114
 • Matrah Ve Vergi Artırımı Yapalar Hakkında VUK 367. Madde Yönünden İnceleme Yapılabilecek Mi? 114
 • Matrah ve Vergi Artırımında Bulunulması Defter ve Belgelerin İbrazını Engeller Mi? 115
 • Daha Önce Vergi İncelemesi Yapılan Yıllara Dair Artırım Yapılabilir Mi? 115
 • Önceki Yasalar Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımında Bulunan Ancak Bu Yasa Hükümlerini İhlal Edenlerce Matrah ve Vergi Artırımında Bulunulabilir Mi? 115
 • Kimler Matrah ve Vergi Artırımında Bulunabileceklerdir? 116
 • Kurumlar Vergisinden Muaf Olan Kooperatifler De Matrah Artırımında Bulunabilirler Mi? 117
 • Zarar Beyan Edilmesi veya Hiç Beyanname Verilmemesi Matrah ve Vergi Artırımına Engel Mi? 117
 • Hiç Mükellefiyeti Olmayıp Kazan Elde Edenler Matrah Ve Vergi Artırımı Yapabilirler Mi? 117
 • Matrah ve Vergi Artırımı İlgili Yıllar İçin Takdir Komisyon Kararlarını Etkiler Mi? 118
 • Matrah ve Vergi Artırımı Yapılmak İstenmesi Halinde Son Başvuru Tarihi Nedir? 118
 • Başvuru Kimlerce Yapılabilecektir? 118
 • Başvuru Elektronik Ortamda Mı Yapılmalı? 119
 • İlgili Yıllarda Herbir Vergi Türüne İlişkin Farklı Vergi Dairelerine Bağlı Olan Mükellefler Nereye Başvuracaklar? 119
 • Merkez Ve Şubenin Ayrı Ayrı Muhtasar Verme Yükümlülüğü Varsa Nasıl İşlem Yapılacak? 120
 • Matrah ve Vergi Artırımı Başvurusu Nereden Yapılabilecektir? 120
 • Artırılan Matrah ve Vergilerin Ödeme Tarihleri Nedir Ayrıca Taksitle Ödeme İmkanı Var Mı? 120
 • Taksitle Ödeme Seçeneğinin Seçilmesi Halinde Ek Külfet Ne Olacak? 121
 • Taksit Sayısına Göre Katsayı Oranları Nelerdir? 121
 • Hesaplanan Tutarların Peşin Ödenmek İstenmesi Halinde Borçlunun Avantajı Ne Olacak? 121
 • Taksitli Ödeme Seçeneğinin Seçilmesi Halinde Hangi Şartlarda İhlal Edilmiş Sayılır? 122
 • Hesaplanan Vergilerin Zamanında Ödenmemesi Halinde Yaptırım Ne Olacaktır? 122
 • Matrah Veya Vergi Artırımı İle İlgili Doğru Beyan Yapılmazsa Sonuç Ne Olur? 123
 • Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Verilecek Beyanlardan Damga Vergisi Alınacak Mı? 124
 • Beyanname Üzerinden Alınacak Damga Vergisi Taksitlendirilebilir Mi? 124
 • Gelir Vergisi Mükellefleri ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerince 2018, 2019, 2020 ve 2021 (2022 Yılı Hariç) Yılları İtibariyle GV ve KV Matrahlarını En Az Hangi Oranlarda Artırılmalı? 125
 • GV Beyannamesinde Birden Fazla Gelir Unsuru Varsa Ne Yapılacak? 125
 • Matrah Oluşmaması veya Hiç Beyanname Verilmemiş Olunması yahut Mükellefiyetin Bulunmaması Halinde Matrah Neye Göre Artırılacak? 126
 • Yasaya Göre Belirlenen Oranlara Göre Artırılan Matrah Asgari Artırılacak Matrahın Altında Kalması Durumunda Nasıl İşlem Yapılacak? 126
 • Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar İle Serbest Meslek Erbaplarınca 2018, 2019, 2020 ve 2021 Yıllarında Artırılacak Asgari Matrah Tutarları Nedir? 126
 • İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar Tarafından 2018, 2019, 2020 ve 2021 Yıllarında Artırılacak Asgari Matrah Tutarları Nedir? 127
 • Basit Usule Tabi Olanlar Tarafından 2018, 2019, 2020 ve 2021 Yıllarında Artırılacak Asgari Matrah Tutarları Nedir? 127
 • Gelirleri Gayrimenkul Sermaye İradı Kazancından İbaret Olanlar Tarafından 2018, 2019, 2020 ve 2021 Yıllarında Artırılacak Asgari Matrah Tutarları Nedir? 128
 • Diğer Gelir Unsurlarından (Ücret, MSİ ve DKİ) Kazanç ve İrat Elde Edenlerce 2018, 2019, 2020 ve 2021 Yıllarında Artırılacak Asgari Matrah Tutarları Nedir? 128
 • Kanunda Belirtilen Oranlarda Artırılan Matrah Asgari Matrahın Altında Kalırsa İşlem Nasıl Uygulanacak? 129
 • Beyannamelerde Diğer Gelir Unsurlarının Da Bulunması Halinde Asgari Matrah Nasıl Uygulanacak? 129
 • Beyannamelerinde GMSİ Yanında Diğer Gelir Unsurlarıda Olanlar Asgari Matrah Artışını Neye Göre Yapacak? 129
 • Kurumlar Vergisi Mükelleflerince 2018, 2019, 2020 ve 2021 Yıllarında Artırılacak Asgari Matrah Tutarları Nedir? 130
 • 2018, 2019, 2020 ve 2021 Yıllarında Zarar Beyan Etmiş Veya Hiç Beyanname Vermemiş Olan Kurumlar Verdisi Mükellefleri İle Faaliyette Bulunduğu Veya Gelir Elde Ettiği Hâlde Mükellefiyet Tesis Ettirmemiş Olan Kurumların Matrah Artırımı Nasıl Yapılacak? 130
 • Mükelleflerce 2022 Yılına İlişkin Olarak matrah Artırımında Bulunulabilinecek Mi? 131
 • 2022 Yılına Dair Beyannameyi Henüz Vermemiş Mükellefler Matrah Artırımı Yapabilecek Mi? 131
 • 2022 Yılına Dair Matrah Artırımı Yaparken Herhangi Bir Sınırlama Var Mı? 131
 • 2022 Yılına Dair Matrah Artırımı Yaparken Uyulması Gereken Sınırlar Nelerdir? 132
 • Yukardaki Sınırlar Dahilinde Beyan Verdikten Sonra Bu Beyanda Düzeltme Yapılabilir Mi? 132
 • 2022 Yılı 3. Geçici Döneminde Zarar Bulunması Yahut Çeşitli Nedenlerle Matrah Oluşmaması Halinde Durum Ne Olacak? 133
 • 2022 Yılı Hem 3. Hem de 2. Geçici Döneminde Zarar Bulunması Yahut Çeşitli Nedenlerle Matrah Oluşmaması Halinde Durum Ne Olacak? 133
 • 2022/3, 2, 1. Geçici Vergi Matrahlarında  Zarar Bulunması Yahut Çeşitli Nedenlerle Matrah Oluşmaması Halinde Durum Ne Olacak? 134
 • 2021 Yılı Vergi Matrahında  Zarar Bulunması Yahut Çeşitli Nedenlerle Matrah Oluşmaması Halinde Durum Ne Olacak? 134
 • 2021 Yılı ve 2022/3. Geçici Vergi Matrahlarında  Zarar Bulunması Yahut Çeşitli Nedenlerle Matrah Oluşmaması Halinde Durum Ne Olacak? 134
 • 2022 Yılı Matrah Artırımında Kullanılacak Artırım Oranı Nedir? 135
 • 2022 Yılına Dair matrah Artırılması Halinde Hangi Sebeplerle Bu Yıla İlişkin İnceleme Yapılabilecektir? 135
 • 2022 Yılı Matrah Artırımında Dikkate Alınacak Asgari Artırım Tutarları Mevcut Mu? 135
 • 2022 Yılı Kurumlar Vergisi Matrah Artırımına İlişkin Örnek Uygulama 136
 • 2022 Yılı Matrah Artırımına İlişkin Özet Tablo 136
 • Kurumların Devri ve Tam Bölünmesi Halinde Matrah Artırımı Nasıl Yapılacak? 136
 • Yıl İçinde İşe Başlayanlar veya İş Bırakanlarca Kıst Dönem Faaliyeti Nedeniyle GV ve KV Matrah Artırımı Nasıl Yapılacak? 137
 • GV ve KV Yönüyle Artırılan Matrahlar Üzerinden Hesaplanacak Vergi Nedir? 138
 • Vergiye Uyumlu Mükellefler İçin İlave İndirim Var Mı? 138
 • İndirimli Vergi Uygulaması Artırımı Planlanan Tüm Yıllar İçin Mi Uygulanabilecektir? 139
 • Zarar Beyanı Veya İstisna Ve İndirimler Nedeniyle Ortaya Vergi Çıkmamış Ve Zamanında Ödenen Bir Vergi De Bulunmamış İse Yine De İndirimli Vergi Oranından Vaydalanılabilir Mi? 139
 • Matrah Artırımı Yapılması Halinde Artırılan Yıllara İlişkin Beyannamelerde Gösterilen Zararların Durumu Ne Olacak? 140
 • Yayım Tarihinden Önce Kesinleşen Tarhiyatların Durumu Ne Olacak? 140
 • Artırılan Matrahlar Nedeniyle Geçici Vergi Hesaplanır Mı? 141
 • Ölüm Ve Gaiplik Halinde Matrah Artırımını Kimler Nasıl Yapacak? 141
 • Gelir Stopaj ve Kurum Stopaj Matrahlarının Arıtım Usulü Nasıl Uygulanacak? 141
 • Hizmet Erbabına Yapılan Ücret Ödemelerine İlişkin Vergi Artırım Oranları Nelerdir? 142
 • Hizmet Erbabına Yapılan Ücret Ödemelerine İlişkin Yıl İçinde En Az Bir Muhtasar Beyanname Verilmesi Halinde Vergi Artırımı Nasıl Hesaplanacak? 143
 • Bir (1) Yıla İblağ İşlemi Nasıl Hesaplanacak? 143
 • Hiç Beyanname Verilmemesi Halinde Vergi Artırımı Nasıl Hesaplanacak? 144
 • Artırım Yapılması Planlanan Yılda Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Verilmesi Halinde Vergi Artırımı Nasıl Hesaplanacak? 144
 • Artırım Yapılması Planlanan Yılda Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Verilmemiş Olması Halinde Vergi Artırımı Nasıl Hesaplanacak? 145
 • Kanunun Yayım tarihine Kadar Hiç Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Verilmemiş Olması Halinde Vergi Artırımı Nasıl Hesaplanacak? 145
 • Serbest Meslek Erbabına Yapılan Ödemelere İlişkin Vergi Artırım Oranları Nelerdir? 146
 • Serbest Meslek Erbabına Yapılan Ödemelere İlişkin İlgili Yılda Hiç Beyan Verilmemiş veya Ödeme Türünün Beyannamede Gösterilememiş Olması Halinde Vergi Artırımı Nasıl Hesaplanacak? 146
 • Mal ve hak Kiralamaları ve Kooperatiflere Ait Gayrimenkullerin Kiralamalarına İlişkin Yapılan Ödemelere Dair Vergi Artırım Oranları Nelerdir? 147
 • Mal ve hak Kiralamaları ve Kooperatiflere Ait Gayrimenkullerin Kiralamalarına İlişkin Yapılan Ödemelere Dair İlgili Yılda Hiç Beyan Verilmemiş veya Ödeme Türünün Beyannamede Gösterilememiş Olması Halinde Vergi Artırımı Nasıl Hesaplanacak? 147
 • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Ödemelerine Dair Vergi Artırım Oranları Nelerdir? 148
 • Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Ödemelerine Dair İlgili Yılda Hiç Beyan Verilmemiş veya Ödeme Türünün Beyannamede Gösterilememiş Olması Halinde Vergi Artırımı Nasıl Hesaplanacak? 149
 • Kar Dağıtımına Dair Vergi Artırım Oranları Nelerdir? 149
 • Kar Dağıtım Ödemelerine Dair İlgili Yılda Hiç Beyan Verilmemiş veya Ödeme Türünün Beyannamede Gösterilememiş Olması Halinde Vergi Artırımı Nasıl Hesaplanacak? 150
 • Çiftçilerden Alınan Zirai Mahsul ve Esnaf Muaflığından Yararlananlara Yapılan Ödemelere Dair Vergi Artırım Oranları Nelerdir? 150
 • Çiftçilerden Alınan Zirai Mahsul Ödemelerine Dair İlgili Yılda Hiç Beyan Verilmemiş veya Ödeme Türünün Beyannamede Gösterilememiş Olması Halinde Vergi Artırımı Nasıl Hesaplanacak? 151
 • Esnaf Muaflığından Yararlananlara Yapılan Ödemelere Dair İlgili Yılda Hiç Beyan Verilmemiş veya Ödeme Türünün Beyannamede Gösterilememiş Olması Halinde Vergi Artırımı Nasıl Hesaplanacak? 152
 • Gelir-Kurum Stopaj Vergi Arıtımından Faydalanabilmek İçin Ayrıca Gelir ve Kurumlar Vergisinden Matrah Artırmak Gerekli Midir? 152
 • Yıl İçinde İşe Başlayanlar veya İş Bırakanlarca GV ve KV Stopaj Vergi Artırımı Nasıl Yapılacak? 153
 • Yayım Tarihinden Önce Kesinleşen Tarhiyatların Durumu Ne Olacak? 153
 • Artırıma Esas Alınan Ücret ve Matrahlar Gider ve Maliyet Olarak Dikkate Alınabilir Mi? 153
 • Artırılan Vergi Tutarlarına İstisna ve İndirim Uygulanabilir Mi? 154
 • Katma Değer Vergisinin Arıtım Usulü Nasıl Uygulanacak? 155
 • Hesaplanan KDV Tutarları Üzerinden En Az Hangi Oranlarda Vergi Artırılacaktır? 155
 • Üzerinden Vergi Hesaplanacak Olan Hesaplanan KDV Tutarından Mahsup Edilebilecek Unsurlar Nelerdir? 156
 • Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen 2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Artırıma Dahil Mi? 156
 • Kısmi Tevkifat Nedeniyle Satıcıdan Tevkif Edilerek Kendisine Ödenmeyen KDV’nin Durumu Ne Olacak? 156
 • Aylık Vergilendirmeye Tabi KDV Mükelleflerinin En Az Üç (3) Dönem Beyanname Vermiş Olması Halinde Artırım Nasıl Hesaplanacak? 157
 • Aylık Vergilendirmeye Tabi KDV Mükelleflerince Hiç Beyanname Verilmemesi veya Bir ya da İki Döneme İlişkin Beyan Verilmesi Halinde Artırım Nasıl Hesaplanacak? 157
 • Hiç Beyanname Verilmeyen veya Bir ya da İki Döneme İlişkin Beyan Veren Mükelleflerin GV ve KV Yönünden Matrah Artırımı Zorunlu Mu? 158
 • Bu Durumda Olan Adi Ortaklık ve Şahıs Şirketleri Nasıl İşlem Yapacaklar? 158
 • En Az 3 Beyan Verilip İlgili Yılda İşlemlerin Tamamen İstisna Olması veya Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamındaki Teslimlerden Oluşması Vb. Nedenlerle Bütün Dönemlerde Hesaplanan KDV Çıkmaması veya Hesaplanan KDV Beyanları Sadece Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamındaki Teslimlere İlişkin Olması Halinde Artırım Nasıl Hesaplanacak? 158
 • Bütün Beyannameler Verilip İlgili Yılda İşlemlerin Bir Kısmı İstisna Olması veya Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamındaki Teslimlerden Oluşması Vb. Ancak Bununla Birlikte İlgili Yılda Vergiye Tabi İşlemleri Olup Bu Nedenle Belli Dönemlerde Hesaplanan KDV’si Çıkanlarca Artırım Nasıl Hesaplanacak? 159
 • Yıl İçinde Tüm Beyannamelerini Verip Bazı Beyanlarda Hesaplanan KDV’si Çıkmayan Mükelleflerce Artırım Nasıl Hesaplanacak? 160
 • Üç (3) Aylık Vergilendirmeye Tabi KDV Mükelleflerinin En Az Bir (1) Dönem Beyanname Vermiş Olması Halinde Artırım Nasıl Hesaplanacak? 161
 • Üç (3) Aylık Vergilendirmeye Tabi KDV Mükelleflerince Hiç Beyanname Vermemiş Olması Halinde Artırım Nasıl Hesaplanacak? 162
 • Yıl İçinde İşe Başlayanlar veya İş Bırakanlarca KDV Vergi Artırımı Nasıl Yapılacak? 162
 • Yayım Tarihinden Önce Kesinleşen Tarhiyatların Durumu Ne Olacak? 162
 • Vergi Artırımı İle Hesaplanan KDV Tutarları Gider veya Maliyet Unsuru veya İade Konusu Olabilir Mi? 163
 • Matrah ve Vergi Artırımı Sonucu Muhasebe Kayıtları Nasıl Olacak? 164

4. BÖLÜM: İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

 • Hangi Mükellefler kayıtlarını Düzeltme İmkanına Sahiptirler? 167
 • İşletmede Fiilen Mevcut Olup Kayıtlarda Olmayan Hangi Kıymetler Hakkında Düzeltme Yapılabilecektir? 167
 • Teslimleri KDV’den Müstesna Olan Kıymetlerle İlgili Bu Maddeden Faydalanılabilir Mi? 168
 • Kıymetler Hangi Bedeller Üzerinden Kayıtlara İntikal Ettirilecektir? 168
 • Rayiç Bedelleri Kim Belirleyecek? 168
 • Başvurular Nereye, Hangi Tarihe Kadar ve Hangi Belgeler İle Yapılacaktır? 168
 • Beyan Edilen Kıymetlerin Ba Formu İle Bildirimi Zorunlu Mu? 169
 • Bildirim Yapılan ATİK’ler için Amortisman Hesaplanabilecek Mi? 169
 • Aktife Alınan Kıymetler İçin Pasif Tarafta Herhangi Bir Kayıt yapılacak Mı? 170
 • Ayrılan Karşılıklar Ortaklara Dağıtılabilir Mi Eklenmesi Halinde Vergilendirilir Mi? 170
 • ATİK’ler İçin Ayrılan Karşılıklar Aktifi Düzenleyici Hesap Konumunda Mıdır? 170
 • İşletme Esasına Göre Defter Tutanlarca Kayıtlar Nasıl Yapılacak? 171
 • Kayıtlara Dahil Edilen Bu Kıymetler İçin Vergi Hesaplanacak Mı? 171
 • Hesaplanacak Vergiler Hangi Tarihe Kadar Ödenecek Taksit İmkanı Var Mı? 171
 • ATİK’ler İçin Ödenen Vergi Hesaplanan KDV’nden İndirilebilir Mi? 172
 • Emtialar İçin Ödenen Vergi Hesaplanan KDV’nden İndirilebilir Mi? 172
 • Emtialar İçin Ödenen Vergi İade Konusu Edilebilir Mi? 172
 • Bildirilen Kıymetler Nedeniyle Daha Sonra KDVK’nun 9. Maddesine Göre Belgesi Olmayan Mal Adledilerek Tarhiyat Önerilebilir Mi? 173
 • Bildirilen Kıymetler Daha Sonra Satılması Halinde Nasıl İşlem Yapılır? 173
 • Bildirime Konu Özellik Arz Eden Emtialar Var Mı? 173
 • ÖTV’ye Tabi Mallar Hangi Tarihe Kadar Bildirilecektir? 174
 • ÖTV’ye Tabi Mallar Hangi Bedel Üzerinden Bildirilecektir? 174
 • ÖTV’ye Tabi Mallar Hangi Oran ve Tutarda Vergilendirilecektir? 174
 • ÖTV’ye Tabi Mallara Ait Vergi Ne Zaman Ödenecektir? 175
 • Bildirilen ÖTV’ye Tabi Mallar Nedeniyle Daha Sonra ÖTVK’nun 4. Maddesine Göre Belgesi Olmayan Mal Adledilerek Tarhiyat Önerilebilir Mi? 175
 • İşletmede Fiilen Var Olup Kayıtlarda Olmayan Kıymetlerin Bildirimine ve Ödenen Vergilere Dair Muhasebe Kayıtları Nasıl Yapılacak? 175
 • Hangi Mükellefler Kayıtlarını Düzeltme İmkanına Sahiptirler? 178
 • Kayıtlarda Mevcut Olup İşletmede Fiilen Mevcut Olmayan Hangi Kıymetler Hakkında Düzeltme Yapılabilecektir? 178
 • Kıymetler Hangi Bedel Üzerinden Kayıtlardan Çıkarılabilecektir? 178
 • Söz Konusu Kıymetler İçin Belge Düzeni Nasıl Olacak? 179
 • Beyan Edilen Kıymetlerin BS Formu İle Bildirimi Zorunlu Mu? 179
 • Kıymetler Beyannamede Nasıl Gösterilecek? 180
 • Emtialar İçin Gayrisafi Kâr Oranının Cari Yıl Kayıtlarına Göre Tespit Edilememesi Halinde Ne Yapılacak? 180
 • Kayıtlarda Mevcut Olup İşletmede Fiilen Mevcut Olmayan Kıymetler İçin Son Başvuru Tarihi Ne Zamandır? 180
 • Hesaplanan Vergiler Hangi Tarihlerde Ödenecek Ve Taksitle Ödeme İmkanı Var Mı? 181
 • Söz Konusu Kıymetlerin Beyanı Ve Vergilerin Ödenmesi Sonrasında Geçmişe Yönelik Ceza Ve Tarhiyat Yapılabilir Mi? 181
 • Kayıtlarda Var Olup İşletmede Fiilen Olmayan Kıymetlerin Bildirimine ve Ödenen Vergilere Dair Muhasebe Kayıtları Nasıl Yapılacak? 182
 • İşletme Kayıtlarında Var Olup Fiilen İşletmede Bulunmayan Kasa Ve Ortaklardan Alacaklar Gibi Kayıtların Düzeltilebilmesi Hakkı Hangi Mükelleflere Verilmiştir? 184
 • Düzeltme Kapsamına Hangi Hesaplar ve İşlemler Alınmıştır? 184
 • İşletmenin Ortaklara Borcunun da Bulunması Halinde Nasıl İşlem yapılacak? 185
 • Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Hesabında Görünen Fiktif Tutarlar İçin Düzeltmeye Esas Alınacak Tarih Nedir? 185
 • 31 Aralık 2022 Tarihi Bilanço Tutarları İle Bildirim Tarihindeki Tutarların Farklı Olması Halinde Nasıl İşlem Yapılır? 186
 • Düzeltme Amacıyla Hangi Tarihe Kadar Nereye Başvurulmalıdır? 186
 • Düzeltilen Bu Tutarlar Üzerinden Hesaplanacak Olan Vergi Nedir ve Ne Zamana Kadar Ödenir? 187
 • Bu Kapsamda Hesaplanan Vergi Gider Ve Maliyet Unsuru Olabilir Mi Veya Herhangi Bir Vergiden Mahsup Edilebilir Mi? 187
 • Söz Konusu Fiktif Tutarların Beyanı Ve Vergilerin Ödenmesi Sonrasında Geçmişe Yönelik Ceza Ve Tarhiyat Yapılabilir Mi? 187
 • Kayıtlarda Var Olup İşletmede Fiilen Olmayan Kasa ve Ortaklardan Alacaklar Bildirimine ve Ödenen Vergilere Dair Muhasebe Kayıtları Nasıl Yapılacak? 188

5. BÖLÜM: EK VERGİ – DEPREM VERGİSİ

 • Ek Vergi Hangi Mükelleflerce Ödenecektir? 192
 • Bütün Kurumlar Vergisi Mükellefleri Bu Vergiye Muhatap Mı? 193
 • Ek Vergi Tutarı Nedir? 193
 • %5 Oranında Vergi Alınacak İstisna ve İndirimler Nelerdir? 193
 • Oranında Vergi Alınacak İstisna ve İndirimler Nelerdir? 193
 • %5 Ve Ek Vergiden Muaf Olan İndirim Ve İstisnalar Nelerdir? 194
 • Hesaplanan Ek Vergi Ne Zaman Ödenecek ve Taksit Var Mı? 196
 • Hesaplanan Ek Vergi Ayrı Şekilde Mi beyan Edilecek? 196
 • Hesaplanan Vergi Gider veya İndirim Konusu Yapılabilir Mi? 196
 • Bu Vergiden Muaf Olan Mükellefiyet Var Mı? 196
 • EK VERGİ İÇİN ÖRNEK UYGULAMA 197

Vergi ve SGK Affı Açıklandı

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM