Bağ-Kur Rehberi

SERBEST ÇALIŞANLAR REHBERİ - BAĞKUR REHBERİ

Kimler Bağ-Kur Sigortalısıdır?


1479 Sayılı Kanun;
Kanunla ve Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;
Esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.
Kollektif şirketlerin ortakları
Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları
Limited şirket ortakları
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları
Donatma iştirakleri ortakları,
Anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları
Bağ-Kur sigortalısı sayılırlar.

2108 SAYILI KANUN;
2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununa göre;
T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Kanunla kurulu diğer emekli sandıklarından yaşlılık ve malullük aylığı almayan veya muhtar seçildiği tarihte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Kanunla kurulu diğer sandıklara prim ve kesenek ödemeyen muhtarlar,
Bağ-Kur'a mecburi sigortalı sayılırlar

2926
Kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan Sosyal Güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın, tarımsal faaliyette bulunan kimselerden;
18 yaşını doldurmuş erkekler,
18 yaşını doldurmuş kadınlar sigortalı olmak zorundadırlar.
İlk tescil tarihinde 58 yaşını dolduran kadınlar ile 60 yaşını dolduran erkekler talepleri halinde kapsama alınırlar.

2229 SAYILI KANUN;
Ev kadınları,
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında çalışmayanlar,
1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre zorunlu sigortalılıkları sona erenler,
Türkiye'de ikamet eden ve herhangi bir işte çalışmayan yabancı uyruklular,
Yurtdışındaki vatandaşların yanlarında bulunan ve herhangi bir işte çalışmayan eşleri,
İsteğe bağlı sigortalı olmak hakkından yararlanabilirler.

 

Nasıl Bağ-Kur Sigortalısı Olunur?


1479 Sayılı Kanuna Tabi Zorunlu(Esnaf) Bağ-Kur Sigortalılığı, Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak BAĞ-KUR GİRİŞ BİLDİRGESİNİN ilgili kuruluşlara onaylattırılması(vergi daireleri, vergiden muafiyet halinde oda ve sicil memurluklarından) ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

2926 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalılığı tarımsal faaliyetle birlikte başlar. Bağ-Kur'a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak TARIM SİGORTALILIĞI BAĞ-KUR'A GİRİŞ BİLDİRGESİNİN, bağlı bulunduğu muhtara, ziraat odaları veya kooparatiflere onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

2229 Sayılı İsteğe Bağlı Sigortalılık için; Bağ-Kur'a tabi mecburi sigortalılık niteliğini kaybedenler dilekçe ile, isteğe bağlı olarak ilk kez Bağ-Kur sigortalısı olmak isteyenler, BAĞ-KUR'A İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI GİRİŞ BİLDİRGESİ ile daimi ikametgahlarının bulunduğu yerdeki muhtarlıklara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin Bağ-Kur İl Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir
 

Bağ-Kur Sigortalısının Tanımı


Kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar Bağ-Kur sigortalısı sayılmışlardır. 
 

Sigortalılık Hak ve Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyenler Hakkında Yapılacak İşlemler


1479 ve 2926 sayılı Kanunlar kapsamında zorunlu sigortalı olanların 1479 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen üç aylık süre içerisinde tescil ve sigortalılığın sona ermesi ile ilgili yükümlülüğe uymayan sigortalılara 01.01.2007 tarihinden itibaren Kurumca 85 YTL idari para cezası verilir bu miktar her yıl Maliye Bakanlığınca 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesi gereğince belirlenen yeniden değerlendirme oranında arttırılır.
 

Basamak Seçimi ve Yükseltme İşlemleri


Bağ-Kur’da24 basamaklı gelir tablosu bulunmaktadır. En düşük basamak 1, en yüksek basamak ise24 dür. Bağ-Kur sigortalısı olacaklar ilk girişte 1 ile 12 nci basamaktan birini, sigortalılığın başladığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde seçebilirler. 3 ay içerisinde basamak seçimi yapılmazsa 1 inci basamak seçilmiş sayılır. İlk 12 basamakta her bir basamak için bekleme süresi 1 yıl olup, basamak yükseltilmesi isteğe bakılmaksızın Kurum tarafından yapılır. 1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi sigortalılar bulunduğu 1-12 basamaklar arasında bir yılını doldurunca bir üst basamağın primini ve basamak yükseltme farkını yatırmalıdır.(Basamak yükseltme farkı tutarları içinTIKLAYINIZ).

12 inci basamakta bekleme süresi 1 yıl olup, 1 yılın sonunda 13. basamağa geçmek için yazılı talepte bulunmak ve talep tarihinde prim borcunun olmaması,

13 ile 24 üncü basamaklar arası her bir basamak için bekleme süresi 2 yıl olup, 13 üncü basamaktan itibaren basamak yükseltilmesi için sigortalının yazılı talepte bulunması ve talep tarihinden önceki ayın sonu itibariyle prim ve diğer borçlarını ödemiş olması gerekmektedir.

İl müdürlüklerinden temin edilecek basamak yükseltme (BY) formu doldurulup imzalanarak bu talep yapılabilir.

BASAMAK YÜKSELTME TALEP YAZISI VEYA (BY) FORMU İl Müdürlüklerine elden verilerek kayıt tarih ve numarası alınır veya PTT kanalıyla taahhütlü olarak gönderilebilir.

Diğer sosyal güvenlik kuruluşlarında hizmeti olup da, Bağ-Kur sigortalısı olacak kimselerin, bu hizmetlerine tekabül eden basamaklara intibakları yapılır. Ancak sigortalı tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, isterse intibak ettirildiği basamak ile 12.basamak arasında bulunan basamaklardan herhangi birini seçebilir.

 

Bağ-Kur Tarım Sigortalılarında Tevkifat Uygulaması


Tarım sigortasına tabi çiftçilerin, bulundukları basamaklara göre ödemeleri gereken primlerini aylık yada üçer aylık dört dönem halinde ödemeleri gerekmektedir.
2926 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prim borçlarının ürün bedellerinden %1 oranında tevkif suretiyle tahsil edilmesine Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 1 Nisan 1994 tarihinden itibaren başlanılmıştır.

Kimler Tevkifat Yapmak Zorundadır ?

Kamu İdare ve Müesseseleri,
İktisadi Kamu Müesseseleri,
Sair Kurumlar (Kooperatifler ve diğer kurumlar),
Ticaret Şirketleri,
İş Ortakları,
Dernekler,
Vakıflar,
Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri,
Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler,
Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticari ve serbest meslek erbabı,

tevkifat yapmak zorundadırlar.
 

Basamaklara Göre Prim Tutarları Nedir?


1479 Zorunlu Sigortalılığa Göre Prim Tutarları

2926 Tarım Sigortalılığına Göre Prim Tutarları
 

Sigortalılığın Sona Ermesi


1479 Sayılı Kanuna Tabi Zorunlu (Esnaf) Bağ-Kur sigortalılığı aşağıda belirtilen şartlarda sona erer;

Gelir vergisi mükellefiyetinden dolayı Bağ-Kur'a sigortalı olanların mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri,
Gelir vergisinden muaf olanlar esnaf ve sanatkar sicilinden ve kanunla kurulu meslek kuruluşlarından üyelik kayıtlarının birlikte veya bu kayıtlardan birisinin silindiği,
Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi mevcut yabancı ülkelerde sigortalı olarak çalışmaya başlayanların , çalışmaya başladıkları,
Şirketlerle ilgisi kalmayanların çalışmalarına son verdikleri veya ilgilerinin kesildiği,
İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarının, özel işletmenin veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği,
Muhtar sigortalıların muhtarlık görevlerinin sona erdiği ,
tarih itibariyle sona erer,

2108 sayılı Kanuna göre 1479 sayılı kanun kapsamına giren köy ve mahalle muhtarlarından, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı gelir vergisi mükellefiyetleri bulunanlar hariç aynı zamanda hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı,
Gelir vergisi mükellefiyeti bulunmayan veya gelir vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve sanatkar sicili veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarındaki kayıtlara istinaden Bağ-Kur sigortalısı olanlardan bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı

Tarihten bir gün önce sona erer.

Sigortalılığı sona erenler sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadır.
Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmasını sona erdiren sigortalılar, Kurumca sigortalılık tespit belgelerini ilgili kuruluşlara tanzim ve tasdik ettirdikten sonra bağlı bulundukları Bağ-Kur İl Müdürlüklerine elden verirler veya PTT kanalıyla gönderilir

2926 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalılığı aşağıda belirtilen şartlarda sona erer.

Tarımsal faaliyetinden Bağ-Kur sigortalısı olanların tarımsal faaliyetlerinin sona erdiği tarih itibariyle,
Kurumumuzdaki tarım sigortalılığı devam ederken diğer sosyal güvenlik Kanunlarına tabi bir işte çalışmaya başlayanların çalışmaya başladıkları tarihten bir gün önce


Sigortalılığı sona erenler sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadırlar. Ancak, sigortalılığın sona erdiğinin tespiti için, bağlı bulunulan Bağ-Kur İl Müdürlüğüne başvurulup, alınacak tarım sigortalılık tespit belgesinin (formun ön yüzünü görmek için buraya arka yüzünü görmek için buraya basınız) ilgili Muhtar, Ziraat Odası,Tarım Kredi Kooperatifi, İlgili Birlik ve Tapu sicil Müdürlüğünü kapsayan Sigortalılık Belgesinin ilgili yerlerden doldurulup onaylattırılması ve onaylı bu form ile varsa diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşları kapsamında çalışıldığını gösterir belgenin Bağ-Kur il müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

Kurumumuz tarafından uygulanmakta olan 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun 4. maddesinin mülga (c) bendi 22.02.2006 tarihinde kabul edilen ve 01.04.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5458 sayılı Kanunun 15. maddesi ile yeniden düzenlenmiştir. "Yıllık tarımsal faaliyet gelirinden bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, 16 yaşından büyükler için tespit edilen asgari ücret tutarından az olduğunu beyan eden veya belgeleyenler sigortalı sayılmazlar" hükmü getirilmiştir.

2229 Sayılı Kanuna Tabi İsteğe Bağlı Sigortalılık aşağıda belirtilen şartlarda sona erer.

Sigortalının sigortalılığının sona erdirilmesine ilişkin yazılı talebin Kurum kayıtlarına girdiği tarihte,
1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre zorunlu sigortalılığın başladığı tarihte,
506 sayılı Kanuna tabi hizmet akti ile çalışmaya başlayanların çalışmaya başladıklarını tarihten 1 gün önce,
T.C. Emekli Sandığına tabi olarak çalışmaya başlayanların emekli keseneklerinin kesildiği tarihten 1 gün önce,
Yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması için yazılı talebin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihte,
Malüliyet aylığı bağlanması halinde malüliyete esas rapor tarihinde,

SİGORTALININ ÖLÜMÜ HALİNDE;

I- Bir süre prim ödememişse en son primi ödenen ayın sonu itibariyle,
II- Hak sahiplerince ödeme tarihinde sigortalının toplam borcunun üç aylık prim ve ceza borcundan az olması halinde ölüm tarihinde,

Sona erer.

Ayrıca 4956 sayılı Kanunda; sigortalının toplam borcunun üç aylık prim ve ceza borcundan fazla olması halinde,sigortalının daha önce ödediği primlerin bilgisayara ortamında tespit edilen ve tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle Kurumca sona erdirilir.
 

Nasıl Yeniden Sigortalı Olunur?


1479 Sayılı Kanuna Göre:
Bağ-Kur sigortalılığı sona erenlerin tekrar Bağ-Kur Kanununa tabi olarak çalışmaya başladıklarında yeniden Bağ-Kur'a kayıt ve tescilleri yapılır.

Yeniden Bağ-Kur'a kayıt ve tescili yapılacak mecburi sigortalıların sigortalılık tespit belgesini bağlı bulundukları Bağ-Kur İl Müdürlüklerinden alarak,

Vergi mükellefi olanlar, bağlı bulundukları vergi dairelerine,

Vergiden muaf olanlar, bağlı bulundukları esnaf sanatkarlar siciline ve kanunla kurulu meslek kuruluşlarına,

Muhtar sigortalılar, yeniden muhtar seçildiklerinde muhtarlar için hazırlanan Bağ-Kur sigortalılık belgesini (forma ulaşmak için buraya tıklayınız) bağlı bulundukları mülki amirliklerine,

Tanzim ve tasdik ettirildikten sonra bağlı bulundukları Bağ-Kur İl Müdürlüklerine elden verirler veya PTT kanalıyla gönderirler.

Bu suretle Bağ-Kur sigortalılıkları, son bulduğu tarihteki basamak ve eski Bağ-Kur numarası ile yeniden sigortalı oldukları tarihten itibaren başlar.

Ancak terk tarihi ile yeniden sigortalılık başlangıç tarihi arasında diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre dikkate alınarak daha önce bulundukları son basamak üzerinden basamak intibakları yapılacaktır.

2926 Sayılı Kanuna Göre:
Daha önce tarım sigortalısı iken herhangi bir sebepten dolayı tarım sigortası kapsamından çıkanlardan, yeniden kendi adına ve hesabına çalışmaya başlayanlar ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

Yeniden sigortalılığı başlayanlar Kurumca hazırlanan 2926 sayılı Kanuna göre hazırlanan Bağ-Kur sigortalılık belgesi (formun ön yüzünü görmek için buraya arka yüzünü görmek için buraya basınız) ile Kuruma müracaat edilecektir.

Yeniden sigortalılığı başlayanların sigortalılıkları önceki Bağ-Kur numarası ve en son bulunduğu basamak üzerinden devam ettirilecek ancak, diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında geçirilen süre intibak ettirilmek suretiyle dikkate alınarak daha önce bulundukları son basamak üzerinden yeniden belirlenir.

2229 Sayılı Kanuna Göre:
1479 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre İsteğe Bağlı Sigortalı olanlardan yazılı talepleri doğrultusunda sigortalılıkları sona erdirilenlerin isteğe bağlı sigortalılıklarının yeniden başlatılması için mutlaka yazılı talepte bulunmaları gerekmektedir.

Düzensiz prim ödemeleri nedeniyle sigortalılıkları Kurumca re’sen sona erdirilenlerin ise yeniden prim ödemeye başlamaları halinde isteğe bağlı sigortalılıkları Kurumca başlatılır.
 

Sosyal Güvenlik Destekleme Primi


1479 sayılı Kanunun Ek-20 nci maddesi ile; “Diğer Sosyal Güvenlik Kanunlarına göre, yaşlılık ve malüllük aylığı bağlananlardan, 24 ncü maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen kapsamda çalışmaya başlayanlar, çalışmaya başladıkları ayı takip eden aybaşından itibaren çalışmalarının sona erdiği ay dahil, bu Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen 12 nci gelir basamağının %10 oranında destek primi öderler. Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden bu Kanunun yayımı tarihinden önce aylık bağlananlar Kanunun yayımını, daha sonra tekrar gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ise mükellefiyetin başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmak zorundadırlar. Bu süre içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunmayanlar ile Kurumca tespit edilemeyenlerden sosyal güvenlik destek primi, 53 üncü maddeye göre hesaplanarak tahsil edilir.” Amir hükmü getirilmiş olup uygulamaya Kanunun yayım tarihini takip eden aybaşı olan 01/09/2003 tarihi itibariyle başlatılmıştır.
 

Yurtdışı Borçlanması


22.5.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3201 sayılı Kanun ile; vatandaşlarımızın yurtdışında geçen çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Borçlanma İçin Başvurulacak Kuruluşlar

A-Halen Yurtdışında bulunanlar;

a)Yurtdışına çıkmadan önce Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olmayanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına,
b)Yurtdışına çıkmadan önce Türkiye’de son defa prim, kesenek ve karşılık ödenen sosyal güvenlik kuruluşuna,
c) Ev kadınları Bağ-Kur’a

B-Türkiye’ye Döndükten Sonra Yurtdışında Geçen Hizmetlerini Borçlanmak İsteyenler,
a) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlar, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına,
b)Müracaat tarihinde çalışmakta olanlar tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,
c) Başvuru tarihinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmamakla birlikte Türkiye’ ye döndükleri tarihten sonraki çalışmalarından dolayı son defa tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,
d) Hizmetlerinden bir kısmını yurtdışında iken borçlananlardan kalan hizmetlerini Türkiye’ ye döndükten sonra borçlanmak isteyenler ilk borçlanmayı yapan sosyal güvenlik kuruluşuna,
e) Ev kadınları Bağ-Kur’a,

Sürelerinin bir kısmını çalışarak geçirmiş olan ev kadınları, ev kadını olarak geçen süreleri için Bağ-Kur’a, çalışılan süreleri içinde yukarıdaki (A) , (B) maddelerine göre durumlarına uygun düşen Sosyal Güvenlik Kuruluşuna, kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanlar aylık almakta oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,
Yazılı olarak başvurarak borçlanabilirler.

Borçlanma İçin Başvuru Süresi
Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının yayımlandığı tarihte (25.04.2003) 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarının yurtdışında geçen ve belgelendirilen çalışma süreleri, bu çalışma süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ve ev kadını olarak geçen sürelerini borçlanacak olanlar yurtdışında iken ya da yurda döndükten sonra durumlarına uygun sosyal güvenlik kuruluşuna başvurarak borçlanabilirler, bunlardan müracaat süresi koşulu aranmaz.
Yurtdışında çalışmakta iken ya da Türkiye’ ye döndükten sonra ölen sigortalıların hak sahipleri ölenin durumuna uygun sosyal güvenlik kuruluşuna, yazılı olarak müracaat ederek borçlanabilirler.

Borçlanma İçin Ödenecek Döviz Miktarı ve Ödeme Süresi
10 Mayıs 2005 (dahil) tarihinden itibaren borçlanılacak her gün için 3,5 ABD Doları alınacak olup, söz konusu rakamın indirilmesi ve yükseltilmesi ile döviz cinsine karar vermeye Bakanlar Kururlu yetkilidir.
Ödemek için bir süre bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız tahakkuk ettirilen borçlarını istedikleri zaman ödeyebilirler. Ancak; borç ödenmedikçe borçlandırılan süreler değerlendirilemeyeceği gibi ödenecek günlük döviz miktarının değiştirilmesi halinde, ödenmeyen süreler için değiştirilen günlük döviz miktarı geçerli olacaktır.

Borçlanılan Sürelere Göre Aylık Bağlama Şartları
Anayasa Mahkemesi, 25.04.2003 tarih, 25089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12.12.2002 tarihli 2000/36 E, K 2002/198 sayılı Kararında 3201 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (A) paragrafının 1 inci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kesin dönülmüş” sözcüklerinin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdiğinden,
Yurtdışında geçen sürelerini 3201 sayılı Kanuna göre borçlanarak aylık isteğinde bulunacak olanlardan;
a) Yurda kesin dönülmüş olması,
b) Tahakkuk ettirilen döviz borcunun tamamının ödenmiş olması
c) Döviz borcunun tamamının ödenmesinden sonra yazılı istekte bulunulması koşulları aranmaktadır.

Borçlanmak İçin Başvuru
Halen yurtdışında bulunan ve yurtdışında geçen çalışma sürelerini Bağ-Kura borçlanacak vatandaşlarımızın 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma taleplerini ikametlerinin bulunduğu İl Müdürlüklerine yapmaları gerekmektedir.

3201 Sayılı Kanuna Göre Borçlanma Talebinde Bulunanların İbraz Edecekleri Belgeler
1) Talep dilekçesi (EK-1)
2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği (son 6 aylık)
3) Yurtdışında hangi tarihlerde oturduğunuzu belgeleyen ikamet belgesinin aslını yurt dışında iseniz konsolosluktan tercüme ettirilmesi, Türkiye’de iseniz tercüme bürolarından tercüme ettirilmesi,
4)Pasaportlarının 1,2,3,4 üncü sayfaların (Konsolosluk veya Çalışma Ataşeliklerimizden onaylı suretleri)
5) Çalışma sürelerini borçlanmak isteyenler, resmi makamlardan alınan hizmet belgesinin aslı
6) Borçlanma talep taahhütnamesi (EK-2) (Ev kadınlığı sürelerini borçlanacaksa 2 ve 4 çalışma ve işsizlik sürelerini borçlanacaksa 1 ve 3.kısımların doldurulması)
7) Yurtdışı ve yurt içi adresinizin dilekçenizde açık olarak belirtilmesi

.
 

Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözlesmesi Bulunan Ülkeler ve Uygulama


    Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenliklerinin sağlanması amacıyla Ülkemizle yabancı ülkeler arasında sosyal güvenlik sözleşmeleri imzalanmıştır. Kurumumuz bu sözleşmelere uzun vadeli sigorta kollarında (yaşlılık, maluliyet, ölüm aylığı) taraf olup, kısa vadeli sigorta kollarındaki yardımları sağlamakla yükümlü değildir.

    Ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışan sigortalılarımızın, akit ülkelerde geçen hizmetleri Kurumumuzdaki hizmetlerle aynı zamana rastlamamak şartıyla tahsis talebinde (yaşlılık, maluliyet, ölüm aylığı) bulunulduğunda yardım hakkının belirlenmesinde, hakkın devamında veya kazanılmasında birleştirilir.

    Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanan ülkeler ve sözleşme metinlerine ulaşmak için buraya tıklayınız.

Yaşlılık Aylığının Faydalanma Şartları


Yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için sigortalının;

a- Yazılı talepte bulunması, talepte bulunduğu tarihte prim ve her türlü borçlarını ödemiş olması
b- Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması
Şarttır.

Kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını dolduran ve en az 15 tam yıl sigorta primi ödeyen sigortalılara da kısmi yaşlılık aylığı bağlanır.

T.C. Emekli Sandığında, Sosyal Sigortalar Kurumunda veya kanunla kurulu diğer emekli sandıklarında 2829 sayılı Kanuna göre birleştirilecek hizmeti ve borçlanılan hizmet süreleri bulunan sigortalılarımızın bu hizmetleri ile Kurumumuzdaki hizmetleri toplamı Kanunda belirtilen hizmet sürelerini doldurduğunda da sigortalılarımıza talepleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.

Ancak 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlere göre 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı (01.10.1999) itibariyle aylık bağlanmasına hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalan sigortalıların tam veya kısmi yaşlılık aylığı talep hakları saklıdır.

Buna Göre; (KISMİ AYLIK) ve (TAM AYLIK)
 

Malüllük Aylığından Faydalanma Şartları


Sigortalının malullük aylığından yararlanabilmesi için;

I- 28 inci maddeye göre malul sayılması,
II- Bu Kanuna göre en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olması,
III- Malullük aylığından yararlanmak için her türlü prim borcunu ödemiş olması

Gerekir.

Sigortalının 5 tam yıl hizmet süresi olmamakla birlikte Kurumumuza tabi mecburi sigortalılığı devam ederken bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün en az üçte ikisini kaybetmesi halinde, hizmet süresi aranmaksızın malullük aylığından yararlanabilir.

Daha önce T.C. Emekli Sandığında, Sosyal Sigortalar Kurumunda veya kanunla kurulu diğer emekli sandıklarında 2829 sayılı Kanuna göre birleştirilecek hizmeti ve borçlanılan hizmet süreleri bulunan sigortalılarımızın bu hizmetleri ile Kurumumuzdaki hizmetleri toplamı en az 5 tam yılı doldurduğunda da sigortalılarımıza talepleri halinde malullük aylığı bağlanır.
 

Ölüm Aylığından Faydalanma Şartları


a- Ölüm tarihinde en az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olması
b- Malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken yahut yazılı olarak istekte bulunup, malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandıktan sonra ölen,
c- Bağlanmış bulunan malullük veya yaşlılık aylıkları kesilmiş olan sigortalılardan ölen.
d- En az 5 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlardan toptan ödeme talebinde bulunmakla beraber, toptan ödeme yapılmadan ölen,

Sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekleri üzerine aylık bağlanır.

Sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için ölen sigortalının prim ödeme süresinin Kurumumuzda geçmiş olması gerekmemektedir. Daha önce T.C. Emekli Sandığı, SSK, 2926 sayılı Kanuna veya kanunla kurulu diğer emekli sandıklarının 2829 sayılı Kanuna göre birleştirilecek hizmeti ve borçlanılan hizmet süreleri bulunan sigortalılarımızın Kurumumuzdaki hizmetleri toplamı en az beş tam yılı dolduran sigortalıların hak sahiplerine, sigortalının vefat tarihinden önce en son Kurumumuz sigortalısı olması halinde talepleri üzerine Kurumumuzca ölüm aylığı bağlanır.

Ölüm tarihinde sigortalının hak sahibi durumunda kimsesinin bulunmaması ve daha sonra ölüm sigortası yardımından yararlanabilecek hak sahibi veya hak sahiplerinin ortaya çıkması halinde ölüm sigortası yardımlarına hak kazanıldığı tarihten itibaren 5 tam yıldan önce talepte bulunması halinde ölüm sigortasına hak kazandığı tarihi takip eden aybaşı,

5 tam yıl geçtikten sonra talepte bulunulması halinde ise talebi takip eden aybaşı itibariyle aylık bağlanır.

Sigortalı, iken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelen ölümlerde sigortalının prim ödeme süresi aranmayacak, sigortalı, Bağ-Kur’ da mecburi sigortalılığı devam ederken geçirdiği bir iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle ölmüş ise, hak sahiplerine yazılı taleplerine göre ölüm aylığı bağlanır.
 

Bağlanan Aylıkların Arttırılması


01.01.2007 tarihinden sonra
1479 ve 2926 sayılı Kanunlara tabi aylık alan sigortalı ve haksahiplerinin aylıkları,
2007 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren % 5,
2007 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren de 2007 yılının birinci altı aylık dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı (TÜFE) kadar,
arttırılacaktır.

Ayrıca, vergi iadesi ödenmesine ilişkin 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılması nedeni ile 1479 sayılı ve 2926 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık veya gelir bağlanmış olanlara aylık veya gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre ayrıca ek ödeme yapılmıştır.
 
 

Ayliklarin Odenmesine İliskin Esaslar


Aylık Ödemeleri;
1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre kurumumuzca yaşlılık malüllük aylığı bağlanan sigortalılar ile bunların vefatı halinde ölüm aylığı bağlanan hak sahiplerine ait aylıklar
T.Halk Bankası Genel Müdürlüğü,
T.Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü
T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlükleri ve
T. Garanti Bankası ile yapılan protokol gereği
Bankaların ilgili birimlerince daha önceden Genel Müdürlüğümüze bildirilen şubeleri aracılığıyla ödenmektedir.
Ayrıca P.T.T Bank ile Kurumumuz arasında yapılan protokole göre tüm PTT bank şubelerince emekli aylıkları ödenmekte olup malül ve 65 yaş üzeri sigortalılarımız ve hak sahiplerine talepleri halinde 1 YTL karşılığı talep dilekçelerinde istedikleri adreste kendilerine aylıkları ödenmektedir.
Kurumumuz sigortalı ve haksahiplerinden maaş aldığı bankalara bireysel kredi borcu olanların banka borcu bitinceye kadar banka değişikliği yapılmamaktadır.
Banka şubeleri ödeme yaparken, ödemelere ilişkin (virman, otamatik ödeme,ATM kartları, İnternet bankacılığı gibi) işlemlerde bankacılığın cari usul ve esaslarını uygulamaktadır.
Ancak banka vereceği ATM kartlarına bir yıllık miad tarihi koyacak ve bu tarihin güncellenmesi için kimlik isteyecek, gerektiğinde kimlik tespitine yarayan belgeyi göstermeyenlere ödeme yapmayacaktır.

Aylık Ödeme Günleri
1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre malullük yaşlılık ve ölüm aylığı alan sigortalı ve hak sahiplerinin bağlanan aylıkları her ay peşin olarak ödenmekte olup,
Aylıkları Tahsis numaralarının son rakamlarına göre,
9,7,5 olanlara her ayın 25 inci
3 ve 1 olanlara her ayın 26 ncı
8, 6 ve 4 olanlara her ayın 27 nci
2 ve 0 olanlara her ayın 28 inci gününde
ödenmekte olup, ödemelerin yapılacağı günlerden herhangi birinin resmi tatile rastlaması durumunda aylıklar, ödeme günü Kurumca belirlenecek günde (hafta sonu ve resmi tatilden bir gün önce veya tatili takip eden ilk iş gününde) ödenmektedir.

Sosyal Yardım Zammı
1479 sayılı Kanuna göre Malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlardan
1-12 basamaklarda bulunanlara 5.850.000 TL,
13-24 basamaklarda bulunanlara 4.500.000 TL.
sosyal yardım zammı aylıklar ile birlikte her ay peşin olarak ödenir.
Ölen sigortalının hak sahibinin birden fazla olması halinde sosyal yardım zammı hak sahiplerine eşit oranda bölüştürülür.
Sosyal güvenlik kanunlarına göre bağlanan iki ayrı aylığı birlikte alanlara, 1479 sayılı Kanuna göre ayrı ayrı bağlanan iki aylığı birlikte alanlara veya İki sigortalıdan da ayrı ayrı ölüm aylığı alan hak sahiplerine, bunlardan yalnız birisi için sosyal yardım zammı ödenir.
Bağlanan aylıkları iptal edilenler ile yersiz ödeme yapılmış olanlara ödenen sosyal yardım zammının tamamı ilgililerden tahsil edilir.

Vergi İadeleri
5454 sayılı Kanunla, sosyal güvenlik kurumlarından emekli maluliyet, dul ve yetim aylığı alan haksahiplerine vergi iadesi ödenmesine ilişkin 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere, yürürlükten kaldırılmıştır.
Ancak, söz konusu 5454 sayılı Kanun ile 1479 sayılı ve 2926 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık veya gelir bağlanmış olanlara aylık veya gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre ayrıca ek ödeme yapılmaktadır.
 

Durdurulan Aylıklar


Bankalarda altı ay hareket görmediği için durdurulan aylıklar:
1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre malullük yaşlılık ve ölüm aylığı alan sigortalı ve hak sahiplerine yapılan aylık ödemelerden 6 ay mevduat hesaplarından para çekilmemek suretiyle hareket görmeyen aylıklar ilgili bankalarca Kurumumuz hesaplarına aktarılmakta ve Kurumuzca geçici olarak durdurulmaktadır.
Bu durumda olup aylıkları durdurulan sigortalı ve haksahiplerinin bağlı bulunduğu il müdürlüğümüze müracaatları halinde (durdurulan aylıkların teyidi yapılarak) aylıkları alamadıkları aylıklarla birlikte tekrar ödenmektedir.

18 yaş üzeri hak sahiplerinin kontrol amacı ile durdurulan aylıkları
Ölen sigortalıların 18 yaşından büyük olan çocuklarına bağlanan ve bağlanacak aylıklarda;
a- 18 yaşını, orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayan ve yaşları ne olursa olsun çalışamayacak durumda malul olan çocuklarla,
b- Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan 1479 ve 2926 sayılı Kanunlar ile diğer sosyal güvenlik kanunları kapsamında çalışmayan, bu kanunlar kapsamındaki çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan kız çocuklarından,
bazı belgeler istenmektedir.

Ölüm aylığı alan 18 yaşından büyük çocukların bağlanmış ve bağlanacak aylıklarının ödenebilmesi için 1479 ve 2926 sayılı Kanunların ilgili maddeleri ile şart koşulan öğrenim belgesi, her hangi bir sosyal güvenlik kurumunda çalışmadığını ve çalışmalarından dolayı aylık veya gelir almadığını, kız çocukların evli olmadığını gösterir, bağlı bulunduğu nüfus idaresinden alacakları vukuatlı nüfus kayıt örneğini il müdürlüklerine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda bahsedilen belgeleri Kurumumuza süresi içerisinde vermeyenlerin aylıkları Kurumumuzca geçici olarak durdurulmaktadır.

Ancak ilgili belgeleri bağlı bulunduğu il müdürlüğümüze teslim etmeleri halinde en yakın aylık ödeme döneminde ilgililere alamadıkları aylıkları ile birlikte aylıkları, ödenmek üzere gönderilmektedir.  
 

Ayliklardan Yapilan Kesintiler


Sosyal Güvenlik Destek Primi
1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı bağlananlardan 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (1) numaralı bendinde belirtilen çalışmalarına devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanların, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlanıldığı tarihi takip eden ay başından itibaren çalışmalarının sona erdiği ay dahil % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.

İsteğe bağlı ve muhtar sigortalı olarak yaşlılık aylığı bağlananlardan aylık bağlandıktan sonra 1479 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin ( 1 ) numaralı bendinde belirtilen çalışmalara başladıkları tespit edilenlerin aylıklarından da çalıştıkları sürece sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.

4447 ve 4956 sayılı Kanunlar, sigortalılarımıza durumlarını Kanunun öngördüğü süreler içinde Kurumumuza yazılı bildirimde bulunma zorunluluğu getirmiş olup buna göre;
4447 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce aylık bağlanmış olanlara bu Kanunun yayımını takip eden aybaşından ( 01.10.1999 ), 4956 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce aylık bağlanmış olanlara bu Kanunun yayımını takip eden aybaşından ( 01.09.2003 ),

Bu Kanunların yayım tarihlerinden sonra ticari faaliyete başlayan aylık bağlanmış olan sigortalılarımıza ise ticari faaliyete başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunma mecburiyeti getirilmiştir.

Bu süreler içinde Kuruma yazılı bildirimde bulunanlardan gecikme zammı alınmayıp, yaşlılık aylığı alanlardan bildirimde bulunmayanların aylıklarından res’en sosyal güvenlik destek primi kesilmemiştir.

Ancak bunlardan çalışmalarına devam ettikleri halde kurumumuza geç bildirimde bulunanlar ile çalışmalarına devam ettikleri Kurumumuzca tespit edilenlerden kesilmesi gereken % 10 oranındaki sosyal güvenlik destek primi cezalarıyla birlikte hesaplanarak tahsil edilmektedir.

Yaşlılık aylığı almakta iken kurumumuza tabi çalışmalarına devam etmesi nedeni ile aylıklarından Sosyal Güvenlik Destek Primi kesintisi yapılması gerekirken bu çalışmalarına dair belgeyi Kurumumuza ibraz etmediğinden aylıklarından bununla ilgili her hangi bir kesinti yapılmayan sigortalının vefatı halinde; kesilmesi gereken Sosyal Güvenlik Destek Primi borcu ve cezası haksahiplerinden mahsup edilir.

Sağlık Sigortası Primi
1479 sayılı Kanun ile 2926 sayılı Kanuna tabi Kurumuzdan aylık almakta olanların aylıklarından 10 yıl süre ile sağlık sigortası primi kesilir.

Kesilecek prim oranları, her yıl Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu oran % 5’den az % 10’dan fazla olamayıp, Kanunun yürürlük tarihinden sonra aylık bağlananlar ile hak sahiplerinin aylıklarından kesilecek sağlık sigortası primi, sigortalının daha önce ödediği süreler dahil 10 yılı geçemez.

Ancak halen sigortalı olanlar ile yaşlılık ve malullük aylığı almakta olanlara, eşlerinden dolayı ölüm aylığı bağlanması halinde, bağlanan ölüm aylığından sağlık sigortası primi kesilmez.

Ana ve babanın her ikisinden de ölüm aylığı alan çocukların ölüm aylıklarından, yalnız babadan intikal eden aylıktan sağlık sigortası primi kesilir.
 

Hizmetlerin Birlestirilmesi ile İlgili İslemler (2829 Sayılı Kanun)


2829 Sayılı Kanun

a- T. C. Emekli Sandığına,
b- Sosyal Sigortalar Kurumuna,
c- Kurumumuza ( 1479 sayılı Kanun ),
d- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesine göre kurulan emekli sandıklarına,
e- 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa,

Tabi çeşitli hizmet süreleri bulunanlara malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına ölümleri halinde kendilerine ve hak sahiplerine sağlanacak hakları kapsamaktadır.
 

Aylığı Bağlayacak Kurumun Tespiti


Son yedi yıllık fiili sigortalılık (kesenek veya prim ödeyerek geçen) süresi içerisinde, fiili sigortalılık süresi fazla olan kurumca, hizmet süresinin eşit olması halinde ise, en son tabi olunan kurumca bu kurum mevzuatına göre yaşlılık aylığı bağlanır.

Son yedi yıllık fiili sigortalılık süresi içerisinde ikiden fazla kurumda hizmetinin bulunması durumunda, bu hizmetlerden en fazla hizmeti bulunan kurumumca, hizmet süreleri eşit olması halinde ise, en son tabi olunan kurumca bu kurum mevzuatına göre yaşlılık aylığı bağlanır.

Son yedi yıllık fiili hizmet süresi içerisinde askerlik borçlanması yapılan süreler değerlendirilmemekle birlikte diğer borçlanmalar son yedi yılın üç buçuk yılı içerisinde mütalaa edilerek aylık bağlanacak kurumun tespitinde dikkate alınır.

Aylık talebinin birleştirilecek hizmetler üzerinden aylığı bağlayacak kuruma yapılması gerekmekte ise de; aylığı bağlayacak kurumun doğru tespit edilememiş ve aylığı bağlayacak kurum yerine hizmetin bulunduğu kurum ve sandıklara aylık bağlanması talebinde bulunulduğunda, aylığı bağlayacak kurum tespit edilerek sosyal güvenlik kurumlarından her hangi birine yapılacak talep, tahsis talebi birleştirilmiş hizmetler üzerinden aylığı bağlayacak kuruma yapılmış sayılacağından talep bu kuruma gönderilir.

Ancak, malullük, ölüm, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re’sen emekli olma ve bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ilgililere hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca, kendi mevzuatına göre aylık bağlanacaktır.

 

GÜNDEM