Mali Tatil
Murat TOMKAYA
YMM, Eski Baş Hesap Uzmanı

MALİ TATİL UYGULAMASI, SORU-CEVAP

Tarih: 25/05/2007

Yürürlüğe giren yeni Yasa sayesinde, Şirketlerin mali birimleri ve muhasebe meslek mensupları artık her yıl 20 gün boyunca rahat bir nefes alacak; mali yükümlülüklerle uğraşmak zorunda kalmayacaklar.

Kanun hakkında bilinmesi gereken hususlar soru&yanıt şeklinde aşağıda açıklanmıştır.

1.Mali Tatil Yasası ne zaman yürürlüğe girdi?

5604 sayılı Mali Tatil Yasası 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Dolayısyla bu yıl uygulanacaktır.

2.Mali Tatil Yasası hangi tarihler arasında uygulanacaktır?

Mali tatil her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) uygulanacaktır.
Eğer Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.
Bu durumda, bu yıl mali tatil Temmuzun 3’ünde başlayacaktır. Son gün ise 20 Temmuz olacaktır.

3.Mali Tatil Yasası hangi işlemlere uygulanacaktır?

Mali tatil, genel olarak, aşağıdaki türden işlemleri kapsayacaktır.
 

 • Mükelleflerin ödevleri arasında sayılan ve belirli sürelerde yapılması gereken işlemleri,
 • Dava açma, idari başvuru yapma ve hak arama süreleri,
 • Vergi incelemeleriyle ilgili yükümlülükleri,
 • İdareye bilgi verme sürelerini,
 • Muhasebe kayıtlarının tutulması ve ibrazı ile ilgili yükümlülükleri.
4.Mali Tatil Yasası beyan, bildirim ve ödeme sürelerini ne kadar uzatmaktadır?

Yasada mükelleflerle ilgili yükümlülüklerin malî tatil süresince işlemeyeceği belirtilirken, genel olarak yasada belirtilen yükümlülükler için tatil süresinin bitiminden itibaren 7 günlük ek süre getirilmiştir.
Bu durumda, Yasada özel olarak ek sure getirilenler dışında kalan diğer yükümlülükler sadece tatil süresi boyunca işlemeyecek; tatil bitimiyle birlikte işlemeye kaldığı yerden devam edecektir.
Ancak, Yasada yer verilen işlemlerle ilgili olarak açıklık olmayan durumlarda, malî tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile malî tatil uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Dolayısıyla, Yasanın uygulanmasıyla ilgili ayrıntılar için Maliye Bakanlığı’nın yayımlayacağı tebliğleri beklemek gerekecektir.

5.Süresi mali tatil bitiminden itibaren 7 gün uzayan yükümlülükler nelerdir?

Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır:
 
 • Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri,
 • İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçların ödeme süresi,
 • Vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi,
 • Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme süresi,
 • Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalarda VUK’nun 376’ncı maddesinde belirtilen indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler,
 • Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.
Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

6.Süresi mali tatil bitiminden itibaren 3 gün uzayan yükümlülükler nelerdir?

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

7.Mali tatil boyunca muhasebe kayıtları tutulmayacak mı?

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri de bildirim süreleri gibi malî tatil süresince işlemeyecektir. Muhasebe kayıtlarının yapılmasıyla ilgili olarak VUK’nda belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

8.Mali tatil boyunda dava açma ve hak arama süreleri uzayacak mı?

Vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

9.Mali tatil boyunda mükelleflere tebligat yapılacak mı?

Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez.
Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar. Dolayısıyla, tatil süresi içinde vergi ve ceza ihbarnamesi yapılmakla birlikte, bunlarla ilgili yasal ve idari süreler tatil boyunca işlemeyecektir.

10.Mali tatil boyunca mükellefler nezdinde vergi incelemeleri yapılabilecek mi?

Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.

11.Mali tatil boyunca mükellefler nezdinde yoklama ve yol kontrolü yapılabilecek mi?

Yasada bu konuda bir açıklama yoktur.
Ancak, vergi incelemesi bir yana, yoklama ve yol kontrollerinin yapılması ticari hayata paralel giden ve vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde kilit bir idari önlem olduğu için, bu uygulamaların mali tatil boyunca devam edecek olması çok doğaldır.

12.Yasa Gümrük vergilerini ve gümrüklerle ilgili yükümlülükleri kapsayacak mı?

Maalesef, Gümrük idareleri tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.
Gümrüklerde alınan KDV konusunda Yasada açıklık bulunmamaktadır.

13.Yasa yerel yönetim vergilerine ve yükümlülüklerini kapsayacak mı?

Hayır. Mali tatil, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak uygulanmayacaktır.

14.Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin beyan, bildirim ve ödeme süreleri da yasa kapsamında mıdır?

Evet. Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve Ödemeler de mali tatil boyunca maddede belirtilen süreler kadar ertelenecektir.
Bu yasalar kapsamındaki yükümlülüklerle ilgili mali tatil uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.

15.İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ve İşsizlik sigortası kanunu kapsamındaki beyan, bildirim ve ödeme süreleri da yasa kapsamında mıdır?

Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde Sendikalar Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler de mali tatil boyunca maddede belirtilen süreler kadar ertelenecektir.
Bu yasalar kapsamındaki yükümlülüklerle ilgili mali tatil uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir.


K
AYNAK: SER & BERKER YMM YAYINLARI


 


28 Mart 2007 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 26476

MALÎ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun No. 5604

Kabul Tarihi : 15/3/2007

             MADDE 1 – (1) Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.

             (2) Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır:

             a) Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.

             b) İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

             c) Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

             d) Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

             (3) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri malî tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

             (4) Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.

             (5) Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

             (6) Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.

             (7) Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil uygulanmaz.

             (8) Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

             (9) Maliye Bakanı, malî tatil uygulaması nedeniyle süre verilecek iş ve işlemlerin kapsamı ile malî tatil uygulamasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.

             MADDE 2 – (1) Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve  22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa  göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan  beyan, bildirim ve ödemeler; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler,  1 inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir.

             (2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir. Bu Kanunun 1 inci maddesinde Maliye Bakanına tanınan yetki bu maddenin uygulanmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından kullanılır.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM