Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi - MPHB (Detaylı Rehber)

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi - MPHB (Detaylı Rehber)

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi nedir? Kimler muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermek zorundadır? Hangi vergi dairesine verilecektir? 1003A mı 1003B mi? Elektronik ortamda nasıl gönderilecektir? Beyanname nasıl düzenlenecektir? Düzeltme beyannamesi nasıl verilecektir? …vb. gibi sorulara ilişkin tüm cevapları bu yazıda bulacaksınız.

Yapılan düzenleme ile muhtasar beyanname ve aylık prim ve hizmet belgesi birleştirilmiş, ilk olarak Kırşehir sonrasında Amasya, Bartın ve Çankırı pilot illerinde uygulanmış, 01.01.2020 tarihi itibariyle tüm Türkiye’de uygulamaya geçilecekti.

09.02.2020 tarihli 31034 Sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılmış, Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illeri hariç olmak üzere uygulama başlangıç tarihi 01.03.2020’e ertelenmiştir.

BİLGİLENDİRME NOTU;

 • Pilot iller haricinde SİGORTA HİZMETLERİ VE KAZANÇLARI İSE “Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi” ile e-bildirge V2 üzerinden SGK ’ya bildirilecektir.
 • İşverenler bildirimlerini daha önceden V1 üzerinden yapmakta iken, artık e-bildirge V2 üzerinden yapmaları gerekmektedir.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ NEDİR?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi;

 • Muhtasar beyanname ile
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin

Vergilerin matrahları, sigortalarının sigorta primleri ve kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin beyannamedir.

KİMLER MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ VERMEK ZORUNDADIR?

Vergi kesintisi yapan gelir vergisi kesintisi mükellefleri olan;

 • Kamu iade ve müesseseleri,
 • İktisadî kamu müesseseleri,
 • Sair kurumlar,
 • Ticaret şirketleri,
 • İş ortaklıkları,
 • Dernekler ve vakıflar,
 • Dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri,
 • Kooperatifler,
 • Yatırım fonu yönetenler,
 • Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı,
 • Zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler

İle 4/1-a’ya göre bildirimde yapması gerekenler, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermek zorundadır.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLECEKTİR?

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vergi kesintisi ve prim ve hizmete ait bildirimleri TAKİP EDEN AYIN 26’INCI GÜNÜ GECE SAAT 23:59’A KADAR verilmesi gerekmektedir.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ KAÇ AYDA BİR VERİLECEKTİR?

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini;

 • 10 üzeri işçi çalıştıranlar her ay,
 • 1-10 arası işçi çalıştıranlar prim ve hizmete ait bildirimlerini her ay vergi kesintisine ait bildirimlerini mart, haziran, eylül ve aralık vergilendirme döneminde 3 ayda bir,
 • İçi çalıştırmayanlar 3 ayda bir,

Verebilirler.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HANGİ VERGİ DAİRESİNE VERİLECEKTİR?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi;

 • Vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar için yapılan ödemeler ya da tahakkuk eden kazanç ve iratlar ile bunlardan kesilen vergilere ait ödeme ya da tahakkukun yapıldığı,
 • Vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayanlardan ile kesintiye tabi ödemesi olmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olanlardan,
 • Kazancı basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden,
 • Gerçek kişiler için ikametgahının,
 • Gerçek kişiler dışındakiler için kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu,

Yer vergi dairesidir.

Birden Fazla Vergi Dairesinde Gelir Vergisi Stopajı Bulunanlar Ne Yapacaktır?

Birden fazla vergi dairesinde gelir vergisi stopajı bulunanlar ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği vergi dairesidir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hangi vergi dairesine verileceğine ilişkin videolu anlatım aşağıdadır;

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İÇİN MÜKELLEFİYET TESİSİ NASIL YAPILACAKTIR?

Öncelikli olarak gelir stopaj mükellefiyeti bulunmayan mükellefler mükellefiyet tesis ettirmesi gerekmektedir.

Bizzat Vergi Dairesine Başvurulabilir.

Mükellefiyet tesis edilebilmesi için mükellef bizzat vergi dairelerine başvuruda bulunabilirler.

İnteraktif Vergi Dairesinde de Başvuru Yapılabilir.

Mükelleflerin bizzat vergi dairesine başvurma hakları olduğu gibi internet vergi dairesi üzerinde de başvurma hakları vardır.

https://intvrg.gib.gov.tr/

Sistem üzerinden işlem başlat / Mükellefiyet İşlemleri / Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gelir stopaj mükellefiyeti açılış dilekçesi seçeneklerini izleyerek başvuruda bulunabilirler.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ NASIL DÜZENLENECEKTİR?

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi;

 • Beyanname Düzenleme Programı,
 • İnternet Vergi Dairesine Beyanname Düzenleme,
 • Defter Beyan Sistemi Mükelleflerinin Sistemlerinde Düzenleme

Aracılığıyla gönderilebilecektir.

Beyanname Düzenleme Programı Aracılığıyla Gönderecekler;

https://ebeyanname.gib.gov.tr/download.html

linki üzerinden “BDP” bölümünü tıklayarak programı indirip bilgisayarlarına kayıt ederek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini düzenleyebileceklerdir.

İnternet Vergi Dairesine Üzerinden Beyanname Düzenleyecekler;

https://intvrg.gib.gov.tr/

linki üzerinden “Kullanıcı Girişi” bölümünü tıklayarak giriş yapıp, Beyanname İşlemleri üzerinden E-Beyanname seçeneğini tıklayarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini düzenleyebileceklerdir.

Defter Beyan Sistemi Üzerinde Düzenleyecekler;

Defter beyan sistemi üzerinde beyanname vermekte olan mükellefler;

https://portal.defterbeyan.gov.tr/auth/login

linki üzerinden giriş yapıp, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini düzenleyebileceklerdir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesine Yönelik Açıklayıcı Videolar Aşağıdaki Gibidir;

1003A MI 1003B Mİ TERCİH EDİLECEKTİR?

Buradaki tercih seçeneği ÜCRET GİZLİLİĞİ üzerine kuruludur.

Dolayısıyla;

 • Beyannamelerini belirli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu olmayan mükellefler ayrı bir şifre alarak 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verebileceklerdir.
 • 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermekte olan mükellefler ücret ödemeleri dışındaki
 • Kira ödemesi kesintileri,
 • Serbest meslek ödeme kesintilerini ve vb. diğer kesintileri,

1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edebileceklerdir.

1003B Kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi İçin Ayrı Şifre Nasıl Alınacaktır

Genel beyanname vermek içi kullanmış oldukları e-beyanname KULLANICI KODU, PAROLA VE ŞİFRESİ bulunan mükellefler haricinde ücret bilgilerini ayrı bir beyanname ile göndermek isteyen mükellefler;

https://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Tebligler/VergiUsul_Kanunu/340_serno_vukgenteb_ek1.htm

yukarıdaki linke tıklayarak gerekli bilgileri doldurup bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak “MUHSGK Özel Yetki” çerçevesinde yeni kullanıcı kodu parola ve şifre alabilirler.

Şubeler İçin Ayrı Şifre Alınacak mı?

Mükellefiyetli şubelerin her biri için “MUHSGK Özel Yetki” çerçevesinde kullanıcı kodu, parola ve şifre temin edebileceklerdir.

Hangi şube için Özel yetki alındı ise o Şube için işlem yapılacaktır.

“MUHSGK Özel Yetki” hangi şube için alınmış ise sadece o şube çalışanlarına ilişkin 1003B kodlu beyanname ile beyannamelerini gönderebileceklerdir.

MUHSGK Özel Yetki almayan şubeler 1003A kodlu beyanname devam edecekler

“MUHSGK Özel Yetki” alınmayan şubeler için vergi kesintileri, sigorta primleri ve kazanç toplamları, meslek adları ve kodları ile prim gün sayıları 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilmeye devam edilecektir.

Genel e-Beyanname ve Ücrete İlişkin Yetki Şeması Ne Şekildedir

 

GENEL E-BEYANNAME GÖNDERME

ŞİFRESİ

ÜCRETE İLİŞKİN ALINAN ŞİFRE

Gönderilebilecek Beyannameler

Ücrete ilişkin MPHB(1003B) dışında kalan Gelir, Kurum, KDV, Damga, MPHB(1003A) vb. tüm beyannameler

Yalnızca ücrete ilişkin MPHB(1003B)

Kullanıcı Kodu Sayısı

Yalnızca tek kullanıcı alınabilir

Mükellefiyetli şubelerin her biri için ayrı bir kullanıcı alınabilir.

Görüntüleme Yetkisi

Sigortalılara ilişkin prim ve hizmet bölümü hariç olmak üzere ücrete ilişkin MHPB(1003B) ve diğer tüm beyannameleri görüntüleyebilir.

Yalnızca ücrete ilişkin MPHB(1003B)

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZELTMESİ NASIL VERİLECEKTİR?

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde;

 • Hesap hatası
 • Eksik Bildirim
 • T.C. Kimlik numarası

… vb. gibi hatalar olması halinde daha önce verilen aynı dönem için verilen beyannameler dikkate alınmadan, beyan edilecek tüm bilgiler olması gereken tüm bilgiler doğru ve son durumu gösterecek şekilde düzenlenir.

Tahakkuk Geçerli Kalır.

Düzeltme beyannamesinde vergi kesintileri açısından eski beyanname hükümsüz hale gelir fakat tahakkukların tümü geçerliliğini korur.

Matrah Artarsa Önceki Beyannamedeki Fark Kadar Tahakkuk Oluşur.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde;

Düzeltme matrah arttırıcı ise; verilen düzeltme beyannamesinde verilen beyanname ile daha önceki beyannamedeki fark kadar tahakkuk kadar düzenlenir.

Her iki beyannamenin de tahakkuku geçerliliğini korur.

Matrah Azalırsa Önceki Beyannamedeki Fark Kadar Tahakkuk Oluşur.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde;

Düzeltme matrah azaltıcı ise; verilen düzeltme beyannamesin tahakkuku sistem tarafından sıfır (0) olarak düzenlenir.  

Verilen Düzeltme Haklı Bir Neden İlişkin İse Vergi Dairesi Tarafından Tahakkuk Düzeltilebilir.

Düzeltme işlemi haklı bir neden dayanmalı ve mükellef tarafından hatanın dayanağı belgelendirilmesi veya mükellef tarafından yazılı olarak vergi dairesine ibraz edilmesi gerekir. Yeterli görülmesi halinde tahakkuk vergi dairesince düzeltilir.

Verilen Düzeltme Yeterli Bulunmaz İse İncelemeye Sevk Olunur.

Aksi halde vergi dairesince yeterli bulunmayan izahat düzeltme beyannameleri incelemeye sevk edilebilir.

Düzeltme İşlemi Sadece Vergi Kesintisine İlişkin İse Sigortalı Bilgilerinin Tekrar Beyan Edilmesi Gerekmez.

Yapılan düzeltme işlemi sadece vergi kesintilerine ait ise ve prim ve hizmet bilgilerinde bir düzeltme yapılmayacak ise;

Sigorta çalışan bilgileri sekmesinde;

 • Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde/beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerin, aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.”

kutucuğu işaretlenir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Düzeltmesine Yönelik Açıklayıcı Video Aşağıdaki Gibidir;

SGK BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN DÜZELTMELER NASIL YAPILACAKTIR?

SGK bildirimlerinde hata bulunması halinde “Sigortalı Çalışan Bilgileri” bölümünde sadece iptal edilmek, değiştirilmek veya eklenmek istenilen bilgiler değiştirilmelidir.

Daha Önce Yazılan Bilgilerin Değiştirilmesine Gerek Yoktur.

Düzeltme beyannamesinde yine aynı kalması istenen bilgilerin “Sigortalı Çalışan Bilgileri” bölümüne tekrar yazılmasına lüzum yoktur.

 • Bu bilgiler için yine Sigortalı çalışan bilgilerinin olduğu sekmede bulunan ve “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde/beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerin, aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.”

olarak başlayan kutucuğun işaretlenmesi gerekmektedir.

Düzeltme Sadece Prim ve Hizmet Bilgilerine Ait İse Diğer Bilgiler Olduğu Gibi Kalacaktır.

Düzeltme işlemi sadece prim ve hizmet bilgilerine ilişkin olacak ve vergi kesintilerine ilişkin düzeltme yapılmasına gerek yok ise vergi kesintileri bilgileri önceki beyanname de olduğu gibi düzeltme beyannamesinde de yer alacaktır. 

Prim ve Hizmet Bilgilerine İlişkin Yapılacak Düzeltmeler

Prim ve hizmet bilgilerine ilişkin verilecek düzeltmeleri beyannamelerini bir örnek ile açıklayacak olursak;

ÖRNEK-1; ABC Ltd. Şti. tarafından düzenlenmiş olan ilk prim ve hizmet bilgilerinin oluşturulacağı beyannamede bilgiler girilmiş, ilk beyanname olması nedeniyle “Belgenin Mahiyeti” alanı “ASIL” seçilerek düzenlenmiştir.

Daha sonrasında Ahmet isimli çalışanın belge türünde sehven hatalı bilgilerin girildiği görülmüştür. Bu düzeltme için;

1.ADIM;

 • Öncelikli olarak, Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde/beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerin, aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.” olarak başlayan kutucuk işaretlenir.
 • Dolayısıyla daha öncesinde beyan edilen ve doğruluğu sabit olan ve değişmeyen çalışan bilgileri için TEKRAR BİLGİ GİRİŞİ YAPILMAZ.

2. ADIM;

 • Bu sigortalıya ait “Tüm Sigorta Kolları” tahakkukundaki kaydının iptal edilmesi, daha önceki yapılan bildirim satırının aynı şekilde yazılması ve sadece “Belgenin Mahiyeti” alanı “İPTAL” seçilmesi gerekmektedir.

3.ADIM;

 • Düzeltilmesi gereken bilgiler olması gerektiği şekliyle ikinci satıra yazılır.
 • Aynı dönem içinde “Sosyal Güvenlik Destek Primi” ile ilgili belge ve kanun türü için daha öncesinde tahakkuk oluşmamış olmasından ötürü “Belgenin Mahiyeti” alanı “ASIL” seçilmesi gerekmektedir.

ÖRNEK-2; Tahakkuk işlemi gerçekleştikten sonra Tolga isimli çalışanın belge türünün hatalı olduğu fark edilmiştir.

1.ADIM;

 • Öncelikli olarak, “Bu döneme ilişkin önceki beyannamemde/beyannamelerimde beyan ettiğim sigortalı çalışan bilgilerin, aşağıdaki tabloda yapmış olduğum değişiklik ve eklemeler dışında aynı olduğunu beyan ederim.” olarak başlayan kutucuk işaretlenir.
 • Dolayısıyla daha öncesinde beyan edilen ve doğruluğu sabit olan ve değişmeyen çalışan bilgileri için TEKRAR BİLGİ GİRİŞİ YAPILMAZ.

2. ADIM;

 • Bu sigortalıya ait “Tüm Sigorta Kolları” tahakkukundaki kaydının iptal edilmesi, daha önceki yapılan bildirim satırının aynı şekilde yazılması ve sadece “Belgenin Mahiyeti” alanı “İPTAL” seçilmesi gerekmektedir.

3.ADIM;

 • Düzeltilmesi gereken bilgiler olması gerektiği şekliyle ikinci satıra yazılır.
 • Bu dönem içinde “Sosyal Güvenlik Destek Primi” ile ilgili belge ve kanun türü için daha öncesinde tahakkuk oluşmuş olmasından ötürü “Belgenin Mahiyeti” alanı “EK” seçilmesi gerekmektedir.

Kanuni Süresindeki Düzeltmelerde Damga Vergisi Doğmaz.

Kanuni süresi içerisinde istenilen sayıda düzeltme beyannamesi verilebilmektedir. Kanuni süresinde içinde düzeltme beyannameleri için damga vergisi doğmaz.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ E-BEYANNAME SİSTEMİNDE NASIL GÖNDERİLECEKTİR?

İnternet vergi dairesi E-beyanname ya da İnternet vergi dairesi Beyanname İşlemleri bölümüne;

 • Kullanıcı Kodu
 • Parola
 • Şifre

İle girilir.

Açılan sayfada;

 1. Paket gönder menüsünden paket seçilir ve gönder butonuna basılır.
 2. Sisteme gönderilen beyanname kontrol et butonu ile kontrol işlemi yapılır.
 3. Kontrol tamamlandıktan sonra çıkan ekranda sonuçları görmek için “buraya” tıklayınız seçilir.
 4. Açılan ekranda tahakkuk satırı “onay bekliyor” durumdadır.
 5. Sigortada ise bir adet tahakkuk oluşması beklenmekte olup kontrol işlemi devam etmektedir.
 6. Beyanname onaylanabilir olduğunda vergiye ilişkin PDF dosyası ve SGK bildirimlerine ait prim ve hizmet belgeleri barkodsuz oluşur.
 7. Onay aşamasından önce SGK tahakkukları sarı işaret tıklanarak incelenebilir.
 8. SGK bildirimleri nedeniyle birden fazla tahakkuk oluşursa her bir tahakkuk ve hizmet dökümü ayrı satırda takip edilir.

KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA VERİLEN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ NASIL GÖNDERİLECEKTİR?

Kanuni süresinden sonra verilen düzeltme amacıyla verilen beyannameler elektronik ortamda gönderilecektir.

Prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin kanuni süresinden sonra beyanname verilmesi halinde bu beyannameler incelenerek uygun görülmesi halinde kabul edilir.

Ekranda Mesaj Çıkacaktır

İnceleme dolayısıyla tahakkuk ve hizmet fişi işverenin beyannamesi onaylanması ile birlikte düzenlenmez. Bu durumun işleme alındığını bildiren;

 • “Geçmiş dönem tahakkuk onaylama işleme alınmış olup ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından incelenmektedir. İşlem tamamlandığında sonuç burada görüntülenebilecektir.” Mesajı ekranda çıkacaktır.

Onay Akabinde Aynı Ekran Üzerinden Döküm Alınabilir.

SGK tarafından gerekli incelemelerin ünite tarafından yapılması beyannamenin tahakkuk ve hizmete ilişkin kısmının işleme alınması doğrultusunda onayı ardından yine aynı ekran tahakkuk ve hizmet dökümü alınabilir.

Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannameler Damga Vergisine Tabidir.

Kanuni süresinden sonra verilen düzeltme beyannamelerinde DAMGA VERGİSİ oluşacaktır.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE AİT TAHAKKUK NE ZAMAN ÖDENECEKTİR?

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vergi kesintisi ve prim ve hizmete ait bildirimleri takip eden ayın 26’ıncı günü gece saat 23:59’a kadar verilip aynı gün içerisinde ödenecektir.

Beyannamenin verilmesi sonrasında oluşan tahakkuklar, Gelir idaresi tarafından belirlenen ödeme kanalları ile yapılacaktır.

Vergi Ödemesi Yapılacak Banka Listesi Aşağıdaki Linke Tıklayarak Ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar

APARTMAN YÖNETİMLERİ MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ VERECEK MİDİR?

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi genel tebliği ile vergi kesintilerine ait bilgiler ile sigortalının sigorta prim ve kazançlarının muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Gelir Vergisine Kesintisi Yapmayanlar Ne Yapacaktır.

Çalıştırmış olduğu apartman görevlisi için ücret ödemesi üzerinden vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunmayan apartman yönetimleri “0003 Gelir Vergisi Stopajı” mükellefiyeti açtırmak zorundadır.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Gönderebilmek İçin Başvuruda Bulunmalıdırlar.

Apartman yönetimi muhtasar ve prim hizmet beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için aşağıdaki linki tıklayarak bilgisayarlarına indirip yetkili vergi dairesine müracaat ederek kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilirler.

http://www.muhasebetr.com/muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-formlari/ek1.pdf

1003A’nın SGK Bildirimleri ya da İnternet vergi Dairesi üzerinden de beyanname verilebilir.

Beyanname verilebilmesi için İKİ YOL mevcuttur;

 • İlk Yol; 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin SGK Bildirimleri bölümü doldurulabilir.
 • İkinci Yol ise; İnternet Vergi Dairesi Beyanname İşlemleri seçeneğinden “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Vergi Kesintisi Yapmayanlar için)” doldurulabilir.

Aracılık Sözleşmesi İle Beyannameler Gönderilebilir.

Apartman yönetimleri istemeleri halinde bu beyannamelerini aşağıdaki linkteki sözleşmeyi düzenleyerek aracılık yetkisi bulunan gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla da gönderebilir.

http://www.muhasebetr.com/muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-formlari/ek4.pdf

Gelir Vergisine Kesintisi Yapanlar Ne Yapacaktır

Gelir vergisi kesintisine tabi çalışanı bulunan apartman yönetimleri vergi kesintilerine ait bilgiler ile sigortalının sigorta prim ve kazançlarının muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile beyan edeceklerdir.

Gelir Vergisine Kesintisi Yapanlar Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini Gönderebilmek İçin Başvuruda Bulunmalıdırlar.

Apartman yönetimi Muhtasar ve prim hizmet beyannamesini elektronik ortamda gönderebilmek için aşağıdaki linki tıklayarak bilgisayarlarına indirip yetkili vergi dairesine müracaat ederek kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilirler.

http://www.muhasebetr.com/muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-formlari/ek1.pdf

Gelir Vergisine Kesintisi Yapanlar İstemeleri Halinde Aracılık Sözleşmesi İle Beyannameler Gönderilebilir.

Apartman yönetimleri istemeleri halinde bu beyannamelerini aşağıdaki linkteki sözleşmeyi düzenleyerek aracılık yetkisi bulunan gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla da gönderebilir.

http://www.muhasebetr.com/muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesi-formlari/ek4.pdf

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE PÜF NOKTALAR

 • Vergilerin matrahları, sigortalarının sigorta primleri ve kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin beyanname MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİDİR.
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vergi kesintisi ve prim ve hizmete ait bildirimleri takip eden ayın 26’ıncı günü gece saat 23:59’a kadar verilmesi gerekmektedir. Aynı gün içerisinde ödenecektir.
 • 10 üzeri işçi çalıştıranlar her ay,1-10 arası işçi çalıştıranlar prim ve hizmete ait bildirimlerini her ay vergi kesintisine ait bildirimlerini mart, haziran, eylül ve aralık vergilendirme döneminde 3 ayda bir, İçi çalıştırmayanlar 3 ayda bir beyanname vereceklerdir.
 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi için mükellefiyet tesisi VERGİ DAİRESİ VEYA İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ üzerinden yapılabilir.
 • 1003A ve 1003B kodlu Beyannameler için Ücrete İlişkin Yetki Şeması aşağıdaki şekildedir;

 

GENEL E-BEYANNAME GÖNDERME

ŞİFRESİ

ÜCRETE İLİŞKİN ALINAN ŞİFRE

Gönderilebilecek Beyannameler

Ücrete ilişkin MPHB(1003B) dışında kalan Gelir, Kurum, KDV, Damga, MPHB(1003A) vb. tüm beyannameler

Yalnızca ücrete ilişkin MPHB(1003B)

Kullanıcı Kodu Sayısı

Yalnızca tek kullanıcı alınabilir

Mükellefiyetli şubelerin her biri için ayrı bir kullanıcı alınabilir.

Görüntüleme Yetkisi

Sigortalılara ilişkin prim ve hizmet bölümü hariç olmak üzere ücrete ilişkin MHPB(1003B) ve diğer tüm beyannameleri görüntüleyebilir.

Yalnızca ücrete ilişkin MPHB(1003B)

 • Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzeltmesinde matrah azalırsa önceki beyannamedeki fark kadar tahakkuk oluşur.
 • Verilen düzeltme haklı bir neden ilişkin ise vergi dairesi tarafından tahakkuk düzeltilebilir. YETERLİ BULUNMAZ İSE İNCELEMEYE SEVK EDİLEBİLİR.
 • Düzeltme işlemi sadece vergi kesintisine ilişkin ise sigortalı bilgilerinin tekrar beyan edilmesi gerekmez.
 • Kanuni süresindeki düzeltmelerde DAMGA VERGİSİ DOĞMAZ.
 • Kanuni süresinden sonraki düzeltmelerde DAMGA VERGİSİ DOĞAR.

KAYNAKLAR

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu 1003A https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb1.pdf

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu 1003B https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb2.pdf

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Sık Sorulan Sorular https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb5.pdf

Özel Sirküler: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Özel Durumlar

https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/099aff20-2597-4eaf-8a2a-a156efdcb1e7/ozel-sirkuler--muhtasar-ve-prim-hizmet-beyannamesine-iliskin-ozel-durumlar

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM