2022 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2022 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2022 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

213 sayılı VUK’nun 176 ncı maddesi defter tutma bakımından tüccar sınıflarını, 177 - 178 inci maddeleri birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutma hadlerini, 179–180-181 nci maddeleri ise sınıf değiştirme şartlarını düzenlemiştir.

İşletme Esasından Bilanço Esasına Geçiş İçin;

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler.(VUK md.180)

Bilanço Esasından İşletme Esasından Dönüş İçin;

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179)

İşletme hesabı esası ve Bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenmektedir.

2022 Yılı için Defter tutma hadleri; 21.12.2021 tarihli ve 31696 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 534 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

1) İŞLETME ESASINDAN BİLANÇODAN ESASINA GEÇİŞ ŞARTLARI:

VUK 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATAN
2021 Yılı Yıllık Alış tutarı: 400.000.-TL (%20) fazlası = 480.000.- TL VEYA
2021 Yılı Yıllık Satış tutarı: 570.000.- TL (%20) fazlası = 684.000.- TL nı aşanlar.
İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.
VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR (HİZMET SATIŞI
YAPANLAR)
2021 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 200.000.- TL (%20) fazlası = 240.000.-TL nı aşanlar. İşletme
esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.
VUK 177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR
2021 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 400.000 TL (%20) fazlası = 480.000.-TL nı
aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.
177/3 GÖRE ÖRNEK AÇIKLAMA:
İş hasılatı: 50.000 x 5 = 250.000.- TL
Yıllık satış tutarı: 330.000.- TL
250.000+320.000= 580.000.-TL Bu tutar (580.000.-TL) , 400.000 TL (%20) fazlası olan 480.000 .-TL nı
aştığı için Bilanço esasına göre defter tutulacaktır.

2) BİLANÇODAN ESASINDAN İŞLETME ESASINA DÖNÜŞ ŞARTLARI;

177/1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan
2021 Yılı Yıllık Alış tutarı: 400.000.-TL (%20) eksiği = 320.000.-TL VEYA
2021 Yılı Yıllık Satış tutarı: 570.000.- TL (%20) eksiği = 456.000.- TL altında olanlar Bilanço esasından
İşletme esasına geçebilirler.
177/2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanlar
2021 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 200.000.- TL (%20) eksiği = 160.000.-TL nın altında olanlar
Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.
177/3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapanlar
2021 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 400.000 TL (%20) eksiği = 320.000.-TL
altında olanlar Bilanço esasından İşletme esasına geçebilirler.

HESAPLAR DA DİKKATE ALINACAK VERİLER:

Yıllık alış tutarının hesabında, satılan malların tedariki veya üretilebilmesi için kullanılması veya tüketilmesi zorunlu olan ilk madde malzeme ve yardımcı malzemelerin alış tutarları dikkate alınmalıdır.

İşletmede kullanılmak üzere alınan, makine, teçhizat, demirbaş, taşıtların alımı-satımı ve yapılan faaliyet giderleri (SGK primi ve işçilik giderleri, vb. ) alış tutarına dahil edilmeyecektir.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim. 

Yücel AKDEMİR

Başkan

İSMMMO

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM