RSS | Sitene Ekle | Giriş Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Asgari Ücret 2015 | Asgari Geçim İndirimi 2015 | Reklam | Bize Ulaşın    


SMMM M.Vefa Toroslu
Kredi Kartı ile Yapılan Satışların Muhasebeleştirilmesi
(26.03.2015)

E-bültenimize kayıt olun, yeni yazılar e-posta adresinize gelsin!..   

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asgari Ücret 2015
Asgari Geçim İndirimi 2015
Basından Yazılar
E-Kitaplar
İstirahatli / Raporlu İşçinin Bildirimi
Fazla Mesai Ücreti Hesaplama
Kıdem Tazminatı Fonu
Pratik Bilgiler
Güncel Mevzuat
Soru-Cevap
Tek Düzen Hesap
    Planı
Vergi Takvimi 2015
Yazarlarımız

 SON YAZILAR
  SGK Denetmenleri Avcı Mı?

  Yurtdışı Borçlanmasında Ödeme ve Değerlendirme Süreci Nasıl İşler?

  SSK'dan Erken Emeklilik

  Tasfiye Zararla Sonuçlandığında Geçmiş Yıl Karı Geçmiş Yıl Zararına Mahsup Edilirse Vergilendirme

  ‘Uçan Kuş’ Sigortalı Olmaz

  Malulen Emeklilikte Bu Değişikliklere Dikkat

  Kıdem Tazminatı Yine Rafta

  Hakları Almadan Belge İmzalamayın

  Muhtaç Yaşlılarımız 2014 Yılındaki Katsayıları 2015 Yılında Değişmedi Fakirliğe Devam Denildi

  Yurtdışı Borçlanma Başvurusu Hangi Belgelerle Yapılır?

  İplik Düğümleme (İşbağ) Hizmeti İşçilik Hizmeti Midir ?

  Buluşlara Tanınan Vergi Teşvikleri

  Gelir Vergisi İadesi Çıkabilir!

  Kredi Kartı ile Yapılan Satışların Muhasebeleştirilmesi


BASINDAN YAZILAR
SGK İdari Para Cezası İndirimi Hakkımızı Nasıl Kullanırız? / Vedat İlki » Muhasebe TR


01.11.2012

 5510 sayılı SS ve GSSKanun’da, idari para cezalarına ilişkin olarak;

İki tür indirim uygulaması öngörülmüştür.

 • Ø  Pişmanlık indirimi
 • Ø  Peşin ödeme indirimidir.

İşveren­lerce yasal süresi geçirildikten sonra

1.)    Kendiliğinden verilen sigortalı işe gi­riş,

2.)    İşten ayrılış bildirgeleri ,

3.)    İşyeri bildirgeleri,

4.)    Kamu idarelerince, vazife malullüğüne sebep olan olayın,

5.)    Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla kurulan kurum ve kurulur­larca, ihale yolu ile yaptırılan işleri üstlenenlerin ve bunların adreslerinin,

6.)    Kamu idareleri ile bankalarca, sigortasız olduğu tespit edilen kişilerin,

7.)    Ticaret sicil memurluklarınca, Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıra­cağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini bildiren işverenlere ilişkin bildirimlerin,

8.)    Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerince, yapı ruhsatı veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgilerin,

yasal süresi içinde bildirilmemesinden yada verilmemesinden kaynaklanan fiilleri kapsamaktadır.

İNDİRİMDEN YARARLANMA ŞARTI

İndirimden faydalanmak  için cezaya konu olan bilgi ve belgelerin yasal verilme süresinin sona erdi­ği tarihten itibaren ;

 • Ø  En geç otuz gün içinde SGK verilmiş olması ,
 • Ø   Teb­liğ edilen idari para cezasının en geç tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde ödenmiş olması gerekmektedir.
 • Ø  Kapsama giren idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde SGK itiraz edilmeden ve yargı yoluna başvurulmadan öde­necek olması halinde, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin besinci fıkrasında yer alan “İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir.” İfadesi dikkate alınarak, tebliğ edilen ceza tutarının yalnızca 1/4’ünün 3/4’ü tahsil edilecektir.

İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNDE ONDA BİR ESASI

5510 sayılı Kanunun 4 -1(a) bendine tabi sigortalıların işten ayrılış bildirgesi ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi san­dık çalışanlarının işe giriş ve  işten ayrılış bildirgelerinin geç verilmesinden dolayı uygulanan idari para cezası miktarının ;

 • Ø  Alt sınırı asgari ücretin onda biri olarak uygulanacaktır.
 • Ø  Üst sınırı ise işverenlerin 5510 sayılı Kanunun 86 ncı madde­sinin ikinci fıkrasına göre tutmakla yükümlü oldukları işyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kuruma verilmemesi nedeniyle uygulanan idari para cezası miktarını aşmayacak şekilde belirlenmiştir.

Örneğin:

10/09/2012 tarihinde işe giren sigortalı için işveren zamanında bildrimde bulunmamıştır.

24/09/2012 tarihinde işveren tarafından kendiliğinden SGK İl yada SGM bildirilmiştir.

Bu durum karşılığında 940,50 TL.İPC tebliğ edilmiştir.

İndirimden faydalanırsa;

Tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ödenecek olması halinde,

940,50/4=235,13 TL.olup ¾ indirim yapılacaktır.

235,13*3/4=176,37 TL. ödenecektir.

Örneğin:

10/09/2012 Tarihinde işten ayrılan sigortalıya ait bildirimi 10 günlük süre geçtikten sonra e-bildirge ile SGK yapan işverene 940,50*0,10 oranında İPC uygulanır.

94,50 TL .

Buna karşılık tebliği edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde SGK ödenirse 94,50/4=23,63 TL. olup ¾ oranında indirim yapılarak 17,73 TL. ödeyecektir.

İdarî para cezaları ilgiliye ;

 • Ø  Tebliğ ile tahakkuk eder.
 • Ø  Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde SGK ya da SGK ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde SGK itiraz edilebilir.
 • Ø  İtiraz takibi durdurur.
 • Ø  SGK  itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler.
 • Ø  Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir.

İdarî para cezalarının, SGK  itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren;

 • Ø  15  gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir.
 • Ø  Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak SGK veya mahkemece SGK lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir.

Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz.

 Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

 

ZAMANAŞIMI SÜRESİ:

İdarî para cezaları 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar.

Kaynak: Alitezel.com