YAZARLARIMIZ
Kadir Demirbaş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
muhasebeoficetr@gmail.comİştirak Kazancı İstisnası ve Muhasebe Kayıtları

İştirak kazancı, bir kurumun başka bir kuruma ortak olması sonucunda elde ettiği kazançlardır.

Buradaki en önemli amaç, iki taraflı vergi oluşmasının önüne geçilmesidir. Bu sebeple bir kurum elde ettiği karın vergisini öder. Ayrıca elde ettiği karı iştiraklerine dağıtırken, alan kurum da bu tutar üzerinde tekrar vergi ödemesini engeller.

İştirak kazanç istisnası,

  1. Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,
  2. Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun karına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kar payları,
  3. Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Bunların dışında kalan diğer fon ve yatırım ortaklıkları ve hisse senetlerinden elde edilen kar payları bu istisnadan yararlanamaz.

Sadece tam mükellefiyete tabi kurumların sermayelerine iştirak edilmesi suretiyle kurumlarınca elde edilen kar paylarını kapsamaktadır. Kar payını alan kurumun tam veya dar mükellef olması istisna açısından her hangi bir önemi yoktur.

Dar mükellefin sermayesine iştirak edilmesi sağlanan kar payları istisnadan yararlanmayacaktır.

Kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde edilen kar payları da kazancın elde edildiği ilk kurumda vergilendirilmektedir.

İdare meclisi başkan ve üyelerine verilen kar payları menkul sermaye iradı sayılmıştır. Kurumların başka bir kuruma iştirak etmeleri nedeniyle bu kurumun yönetim kurulunda bulunan temsilcileri vasıtasıyla elde etmiş oldukları kar payları da iştirak kazancı istisnasından faydalanır.

İştirak kazancı istisnası, kurumlar vergisi mükelleflerinin iştirak ettikleri tam mükellef kuruma hangi oranda iştirak ettiklerinin her hangi bir önemi yoktur. Süre olarak ta değerlendirdiğimizde böyle bir şart yoktur. 

Örnek:

A Ltd. Şti. B Ltd. Şti. nin ortağıdır. B Ltd. Şti. tek ortağı vardır. B Ltd. Şti. 1.000.000,00 TL kar dağıtımı yapmıştır.

B Ltd. Şti. yapacağı kayıt,

----------------------/---------------------

570.Geçmiş Yıllar Karları   1.000.000

                                     333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.000.000

----------------------/-------------------------

----------------------/-----------------------

333. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.000.000

                                     102.Bankalar                         1.000.000

--------------------/-----------------------

A Ltd. Şti.

------------------------/-------------------

133.Bağlı Ortaklardan Alacaklar 1.000.000

                                      641. Bağlı Ortaklıklardan Temettü

                                               Gelirleri                               1.000.000

------------------------/-------------------

-----------------------/-------------------

102.Bankalar Hesabı 1.000.000

                                      133. Bağlı Ortaklardan Alacaklar 1.000.000

------------------------/------------------

A Ltd. Şti. elde ettiği iştirak kazancını, geçici vergi beyannamesinde zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler kısmında 301 nolu kodu seçerek beyanname üzerinden indirim yapılır.

25.04.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM