YAZARLARIMIZ
İsmail Dülger
Yeminli Mali Müşavir
ismaildulger63@mynet.comHazine ve Maliye Bakanlığı’na Şirketlerin Finansal Sıkıntılarına Çare Olacak Yasal Düzenleme Önerisi

Dünya’nın çeşitli ülkelerinde ve ülkemizde 2018 yılı ortalarında başlayan ekonomik zorluklar, döviz kurlarındaki hızlı yükseliş işverenler, firma yetkilileri ve finansal birimlerce öngörülmediğinden; işletmelerde finansal sıkıntılara yol açarak, tahmini işletme bütçelerinin çok üzerinde maliyetlere katlanmalarına yol açmıştır. İşletmeler finansal sıkıntılarını hafifletmek isterken Banka kredi faizlerinin yüksekliği nedeniyle kredi kullanamamış, satışları azalmış, karlılıkları düşmüştür. Mal ve hizmet alışverişinde bulundukları firmaların iflası, konkordato talepleri, karşılıksız çıkan çek ve ödenmeyen senetler nedeniyle alacaklarını da tahsil edemedikleri için finansal darboğaza girmişlerdir. İşletmeler ekonomik krizden daha az etkilenmek ve ayakta kalmak amacıyla, üretim firmaları vardiya sayısını düşürmek,  giderlerini azaltmak, yatırımlarını durdurmak, istihdam ettikleri çalışan sayısını korumaya özen göstererek faaliyetlerini sürdürmeye çabalamaktadırlar.

Yasama ve yürütme organlarınca yasal düzenlemelerle vergi gelirlerinin azalması göze alınarak işletmelerin finansal sıkıntılarına çareler yürürlüğe konulmaya çalışılırken; Hazine ve Maliye Bakanlığına bir öneri de bulunarak, işletmelerin kendi özvarlıklarını güçlendirecekleri aktiflerinde yer alan taşınmazlarını ve iştirak hisselerini satarak nakde çevirmek suretiyle elde edecekleri kazancın  K.V.K.‘nun mad.5-1-e , KDV kan.17/4-r maddesinde yer alan istisnası hükümlerinin 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında BİR (1) YIL geçerli olacak şekilde aşağıda önerdiğimiz yeni uygulama esasları ve şartlarda TBMM’de görüşülmekte olan torba yasa’ya eklenecek geçici madde ile uygulamaya konulması halinde; firmaların finansal sıkıntılarını VERGİ MALİYETİ OLUŞTURMADAN kendi Mali ve Maddi DURAN  KAYNAKLARINI nakde dönüştürerek  çözmeleri teşvik edilerek  ülkemiz ekonomisine büyük bir katkıda bulunulmuş olacaktır.

İstisna hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak Gelir İdaresi genel tebliğ ve özelgelerle uygulamalara yön vermekte olup; söz konusu yasa maddelerinde açıkça yer almayan konularda  olumsuz görüş verilirken, aynı konularda birbiriyle çelişen yönde özelgeler  de verilebilmektedir.

Kamu Maliyesinin bir (1 ) yıl içerisinde bu yasal düzenleme ile vazgeçeceği vergi gelirine karşılık, firmaların sermayelerini güçlendirerek faaliyetlerini sürdürmeleri, istihdama katkıları, yeni yatırımlara yönelmelerinin teşviki, faaliyetine son verecek, konkordato ilan edecek ve iflas talep edecek işletme sayısının azalmasına yönelik sağlayacağı katkı karşısında önemli bir çözüm önerisi olacağı düşüncesindeyim.

YASAL DÜZENLEME  ÖNERİMİZ: K.V. kanununa 5-1-e maddesi   ve KDV  17/4-r   maddesinin uygulanmasına yönelik olarak ilgili yasalara eklenmesi önerilen geçici maddede yer alması önerilen düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında uygulanmak üzere;

- Ana sözleşmesinde Taşınmaz ticareti ve kiralanması olan ve istisna kapsamındaki değerlerin satışından kazanç elde eden kurumların istisnadan yararlanması:

1- Söz konusu kurumların aktiflerinde en az 1 (bir) yıl (365 gün) kayıtlı bulunan taşınmazlarının ve iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazanca; kurumlar vergisi istisnasından %50 oranında uygulanması,

 2-Söz konusu değerlerin nakit satışı veya en fazla bir yıl vadeli satılması ve istisna edilen kazancın 5 yıl süre ile pasifte özel bir fon hesabına alınması, sermaye ilave edilmesi halinde  Kurumlar vergisi  istisnasından %50  oranında yararlandırılması,

3-KDV kanununun 17/4-r maddesi uyarınca uygulanmakta olan %100 oranındaki KDV istisnasının da 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında ana sözleşmesinde Taşınmaz ticareti ve kiralaması faaliyetinde bulunan firmalara da( %75 oranında veya %100 oranında )uygulanması,

 - Ana sözleşmesinde Taşınmaz ticareti ve kiralanması olmayan,  istisna kapsamındaki değerlerin satış ve kiralamasını yapmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin,

1- Aktifte kayıtlı Taşınmaz satışında kurumlar vergisi istisnasının satış kazancının %100’ü veya %75’i oranında uygulanması,

2-Taşınmaz ve iştirak hisselerinin iki tam yıl aktifte kalma süresinin en az 1 yıl (365 gün) olarak dikkate alınması.

3-Taşınmaz satışında istisna edilen kazancın sermayeye ilavesi halinde uygulanacak K.V.  istisna oranının  %100  bir  yıl vadeli satışlarda  ise %75  oranında,  KDV istisnasının ise %100 oranında  uygulanması,

4-Satış kazancının istisnadan yararlanılan kısmının sermayeye ilave dışında işletmeden çekilmeyerek, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulması,

5-Tapu Sicilinde arsa olarak görünen ancak iskan ruhsatı olmadığı için  tapuda bina olarak tescil edilemeyen Taşınmazların da satışında K.V. ve KDV  istisnasından  fiili kullanımın dikkate alınarak  yararlandırılması,

6- işletmenin aktifine kayıtlı taşınmazın( Bina veya arsanın) kiraya verilmiş olmasının K.V. istisnasına  ve  %100 oranında KDV istisnası  uygulanmasına engel olmaması.

 

Önerdiğimiz bu yasal düzenlemenin, farklı düşünce, görüş ve önerilerin de dikkate alınması suretiyle;TBMM”de verilecek önerge ile görüşülmekte olan torba yasa kapsamında hayata geçirilmesi halinde ülke ekonomisine ve işletmelerin finansal sıkıntılarına önemli bir katkısı olacağını umuyorum.

UYGULANAN VE UYGULAMAYA KANULACAK EKONOMİK / FİNANSAL ÖNLEMLER VE ÖNERİLERİMİZ.

İşletmelerin finansal sıkıntılarını hafifletmek işsizliğin önüne geçmek, sanayi ve ticaret erbabının ayakta kalmasını sağlamak amacıyla yasama ve yürütme organları aşağıda ana başlıklarla bir bölümüne yer verdiğimiz yasal düzenlemeleri uygulamaya koymaya ve yeni düzenlemeler hazırlamaya devam etmektedir.

1-İnşaat sektörü için KDV indirimi, tapu harcı indirimi,

2-Otomotv sektörü için 1600 cc altı araçlarda ÖTV indirimi, Ticari araçlarda KDV indirimi

3-Mobilya sektöründe KDV indirimi

4-Beyaz eşya sektöründe ÖTV indirimi.

5-Torba yasa ile yapılması düşünülen düzenleme ile şalgam suyu, aromalı/aromalandırılmış  içme sütleri ile bebek ve devam sütü sayılan içeceklerin ÖTV yasasının III sayılı listesinden  çıkarılarak  ÖTV ye tabi tutulmaması,

ÖTV ve KDV indirimleri otomotiv ve diğer sektörlerde 31.12.2018 tarihinde sona erecek olup, bugüne kadar desteklenmeyen diğer sektörlere de ÖTV-KDV indiriminin yansıtılması gerekmekte olup,  meyve suları(%100 meyve suyu hariç),mineral sular ,gazlı sular, sade gazozlar, meyvalı gazozlar v.b. üreten firmalar için 01.01.2018 tarihinden itibaren( OTV III sayılı listenin A cetvelinde yer alan) %10 olarak uygulanmaya başlanılan ÖTV oranının  yerli  firmalarda finansal sıkıntı , satışlarında daralma, karlılıkta ve istihdamlarında azalma, yatırımlarda durma yarattığı dikkate alınarak ÖTV oranının %3 veya %5 oranına indirilerek bu işletmelerinde faaliyetlerini sürdürmeleri desteklenmelidir. 

6-TBMM de görüşülmekte olan torba yasada yer alan düzenleme ile indirimli Kurumlar vergisi uygulamasında yatırıma katkı tutarının 2019 yılı için de  15 er puan arttırılarak uygulanması,

2017 ve 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da teşvikli yatırım harcamalarında indirimli kurumlar vergisi oranının %100 indirimli (kurumlar vergisi oranının sıfır) olarak uygulanması. Önerilen düzenleme ile bu sürenin Cumhurbaşkanlığınca 5 yıla kadar uzatma yetkisinin verilmesi.

7-Bankalarca konut kredilerine uygulanacak konut kredi faizinin  % 1’ lerin altına indirilmesi.

8-Bankaların kredi alacaklarının hazine garantili tahvil ile değiştirilmesi ile bankaların kredi vermelerinin sağlanması,

 9-Mevduat faizlerinde 30.11. 2018 tarihine kadar stopaj oranlarının düşürülmesi ve yastık altı tasarrufların ekonomik sisteme kazandırılması,

10-Merkez Bankasınca döviz talebinin kısılmasına yönelik önlemler,

11- Gerçek kişilere Hazine garantili faizli döviz ve altına dayalı tahvil ihracı.

12- SGK kurumunun 2011-2017 yıllarını kapsayan geriye yönelik SGK teşviklerinin 2019 Ocak ayı itibariyle mahsuben ve nakden ödenmesinin başlamasıyla da işletmelere finansal destek sağlanması,

13-İş-Kur ve  SGK nın istihdam teşvikine yönelik uygulamaları ile hem işgücüne hem de işverene katkı sağlanması,

14-Teşvikli yatırımlarda teşvik belgesi sürelerinin, belgede yazılı sürenin yarısı kadar uzatılması,

15-Sanayi sicil belgesine sahip/teşvik belgeli yatırımlarda mükelleflerin İmalat sanayi makine yatırımlarında (BKK  belirlenmiş makine yatırımlarında) KDV istisnası , amortisman  uygulamasında faydalı ömür süresinin  ½   oranında azaltılarak  avantajlı amortisman hesaplanabilmesi

Ancak bu uygulamaya ilişkin yasada hüküm olmamasına rağmen VUK 497 sayılı tebliğde KDV istisnası olmadan alınan imalat sanayi/teşvikli makine yatırımlarında faydalı ömür süresinin yarısı dikkate alınarak amortisman hesaplanmasının yapılamayacağına ilişkin genel tebliğdeki hatalı uygulama düzeltilmemiştir.

……………………………….

Yasal düzenlemelerle Devlet vergi gelirlerinden vazgeçmek suretiyle işletmelerin finansal sıkıntılarına çare olmaya çalışılırken; vergi kayıplarını azaltmak amacıyla da bedelli askerlik, İmar Barışı uygulamaları, elektronik reklam gelirlerinde stopaj, elektronik gazete dergi ve kitaplara %18 KDV oranı uygulaması v.b. düzenlemelerle kamu harcamalarını karşılamak için vergi benzeri gelir yaratarak  kamu harcamalarına kaynak yaratılmaya çalışılmaktadır. Yazının hazırlanmasına katkılarından dolayı sevgili kızım Dilek DÜLGER ALTINER’e CAN’dan teşekkürler.

27.12.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM