YAZARLARIMIZ
Güney Çınar
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
guneycinar@hotmail.comDİİB Sahibi Mükelleflerden İhraç Edilmek Üzere KDV’li Mal Alımı Yapan İhracatçı Firmaların Bekleyen KDV İadelerinde Çözüm(süzlük!)
 

Tarih: 03/01/2017


Bilindiği gibi DİİB sahibi mükelleflerden ihraç edilmek üzere KDV’li mal alımı yapan ihracatçı firmalar 04.10.2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğin yayınlandığı güne kadar bu şekilde ihracatlarını gerçekleştirerek KDV iadelerini almışlardır. Ancak 04.10.2016 tarihinde sonra Vergi Dairelerinde KDV iadeleri tamamlanmamış ve halen Vergi Dairesine teslim edilmemiş olan dönemlere ait KDV iadeleri durdurulmuştur. Bu konuda gerek Yeminli Mali Müşavir Odaları gerekse şirket sahipleri Maliye Bakanlığı GİB ve Vergi Dairesi Başkanlıkları ile birçok görüşmelerde bulunmuştur.

Bu görüşmeler sonrasında; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) “26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünün; birinci paragrafının son cümlesindeki “ihracatçılara” ibaresinden sonra gelmek üzere “(dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri hariç)” ibaresi, ikinci paragrafının sonuna “Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır uygulanmaz.” cümlesi eklenmiştir.” Denilmektedir. Yapılan bu değişiklikle dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerinin DİİB Sahibi Mükelleflerden ihraç etmek üzere KDV’li yaptığı mal alımlarına ait gerçekleştireceği teslimler nedeniyle yüklenilen KDV iadelerinin yapılmasına devam edeceklerdir. Ülke genelinde çok az sayıda bulunan dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri için çıkarılan bu tebliğ küçük ve orta ölçekli kobiler acısından çözümsüzlüğün doğmasına sebebiyet vermektedir.

Bahse konu tebliğ sonrasında vergi daireleri tarafından Yeminli Mali Müşavirlere yapılan tebligatlarda 04.10.2016 tarihinde yayınlanan 7 seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine atıfta bulunarak “ihracatçılara bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesi yapılamaz.” hükmünden hareketle mükellefin iade taleplerinin yapılamayacağı ifade edilmiştir. Tekrar yapılan şifai görüşmelerde idarenin bu konuda çözüm olarak;

1)İhracatçı firmanın ihracatını yaptığı malların imalatında DİİB kullanılarak imal ettiği ürünler için ödediği KDV, Yüklenilen KDV iadesi tutarından düşülerek, ihracatçı firmanın uhdesinde kalarak devreden KDV eklenecek olup, geriye kalan KDV iadesi ihracatçı firmaya iade edilerek işlem sonuçlandırılacaktır.  Ancak imalatçı firmaların bazılarından DİİB kapsamında hammadde alımları (pp granül hammadde, izool, poliol vs)  % 18 ve satışını yaptıkları ürünlerin KDV oranı %8 olması sebebiyle yapılacak bu hesaplamada bazı firmalar açısında mağduriyet doğacaktır.

2) Açıklanan nedenlerle, bu durumdaki firmaların daha fazla zarar görmemesi açısından vergi Dairesi ihracatçı firmanın bu kapsama giren ilgili dönem mal alış matrahından, yüklenilen malda kullanılan DİİB’li alış matrahının çıkarılması sonucunda oluşacak matrahın,  bu kapsama giren ilgili dönem mal alış matrahına oranlamasıyla bulunacak orana göre; ilgili malların KDV tutarları isabet eden kısmı yüklenmesi ve kalan kısmı devreden KDV ekleyebileceklerdir. Bu konuda yapılan hesaplamalar ve gerekli düzeltme işlemleri sonrasında KDV iadesi sonuçlandırılabilecektir.

 

DİİB'li İlgili Dönem Mal Alış Matrahı - Yüklenilen Malda Kullanılan DİİB’li Alış Matrahı = DİİB' siz  Matrah

DİİB' siz  Matrah

=Bünyeye Giren Yüklenilen Kdv’ye Uygulanacak Oran

DİİB'li İlgili Dönem Mal Alış Matrahı

Bundan sonraki dönemlerde ise ihracatçı firmaya satış yapmak yerine, imalatçı firmaların DİİB kapsamında aldığı hammaddelerini kullanarak ürettiği mallarının ihracatını imalatçı firma tarafından gerçekleştirmesi ile yüklenilen iade tutarının hesaplanmasında üretilen malın bünyesine giren DİİB’siz hammaddeler ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin IV-A/1.1 Kapsam bölümünde “Bir vergilendirme döneminde iade konusu yapılabilir KDV (azami iade edilebilir vergi), kural olarak o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin (% 18)'i (genel KDV oranı) olarak hesaplanan miktardan fazla olamaz.” denilmektedir. Bundan dolayı bünyeye giren KDV’li alışlardan sonra genel vergi oranı olan % 18 KDV ulaşılacak tutara kadar genel idare giderlerinden ve ATİK nedeniyle yüklenilen KDV’den iade hesabına pay verilebilmektedir.

Bir yılın daha bitimine geldiğimiz bu günlerde,  2017 adına umutlarımızı artırmaya devam edeceğiz. Bu konuda çözüm olarak çıkarılan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) sadece dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri için uygulanabilmektedir. Bu nedenle ülkemiz açısından çok büyük öneme sahip ihracatçı küçük ve orta ölçekli kobilerin 2017 yılında rekabet şansının azalacağı kanısındayım. Sorunları ve sebeplerini tespit etmekle beraber daha çok çözümler üretmek temennisiyle.

Ya bir yol bul, ya bir yol aç ya da yoldan çekil. Konfüçyüs                                                                                                                   

KAYNAKÇA:

- KDV Uygulama Genel Tebliği 

- 04.10.2016 Gün ve 29847 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ         

- 13.12.2016 Gün ve 29917 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 8 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ         

                                                          

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

 

GÜNDEM