YAZARLARIMIZ
Alaattin Demir
Vergi Müfettiş Yrd.287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararında Yer Alan Düzenlemeler

I-GİRİŞ:

31 Ekim 2018 tarih ve 30581-1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki karar ile vergi kanunlarını ilgilendiren birçok yenilik ve değişiklik yapılmıştır. 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı cumhurbaşkanı kararının yürürlüğe konulmasına; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/a fıkrası, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28. ve 29. maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesi gereğince karar verilmiştir. Bu çalışmamızda mezkur karar ile getirilen düzenlemeler değerlendirilerek kolay anlaşılması ve kalıcı olması amacıyla temel başlıklar halinde 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki karar ile getirilen mali düzenlemeler açıklanmaya çalışılmıştır.

  1. 492 sayılı Harçlar Kanununu İlgilendiren Düzenlemeler

31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki kararın 1. maddesiyle 30.4.2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5. maddesinde yer alan "31.10.2018" ibaresi "31.12.2018" şeklinde değiştirilmiştir. Bu düzenlemeye göre  30.4.2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5. maddesinde yer alan ve “492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı 4 sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “ binde 15” olarak yeniden belirlenmiştir.” şeklinde yer alan ve 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere belirlenen tapu işlemlerinden alınan harçlar için belirlenen nispetler 31/12/2018 tarihine kadar uygulanmak üzere belirlenmiştir.

  1. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununu İlgilendiren Düzenlemeler

2.1 Konut Tesliminde Kdv Oranının 31.12.2018 Tarihine Kadar % 8 Olarak Uygulanması

24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3. maddesinde yer alan "31.10.2018" ibaresi "31.12.2018" şeklinde değiştirilmiştir. 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3. maddesinde “Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.” Hükmü yer almaktadır. İlgili hükümde belirtildiği üzere (a) bendinde belirtilen vergi oranı % 18 yerine c bendinde belirtilen % 8 oranı uygulanacaktır. Daha önce ilgili kararda bu uygulamanın 31/10/2018 tarihine kadar düzenleneceği belirtilirken 31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581-1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki karar ile bu süre 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

2.2 (1) Sayılı Cetvelde Yer Alan Malların Teslimlerinde (Mobilyalarda) Katma Değer Vergisi Oranının %8 Olarak Uygulanması

31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581-1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki kararın 3.maddesine göre 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, ekli (1) sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir. Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez. İlgili liste aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

G.T.İ.P. Numarası

Eşyanın Tanımı

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler

9401.40.00.00.00

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)

9401.52.00.00.00

Bambudan

9401.53.00.00.00

Hintkamışından

9401.59.00.00.00

Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)

9401.61

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar

9401.69

Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.71

İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.79

Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)

9401.80

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

9402.10.00.00.19

Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)

9403.10

Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar

9403.20

Metalden diğer mobilyalar

9403.30

Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.40

Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.50

Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

9403.60

Diğer ahşap mobilyalar

9403.70

Plastik maddelerden mobilyalar

9403.82.00.00.00

Bambudan olanlar

9403.83.00.00.00

Hintkamışından

9403.89.00.00.00

Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)

9404.10.00.00.00

Şilte mesnetleri

9404.21

Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)

9404.29

Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

2.3 31.12.2018 Tarihine Kadar (Bu Tarih Dâhil) Uygulanmak Üzere; 25.12.2017 Tarihli Ve 2017/11170 Sayılı Bakanlar Kurulu Karan İle Yürürlüğe Konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numaralarında Yer Alan Malların (Ticari Nitelikteki Araçların) Katma Değer Vergisi Oranı %1 Olarak Uygulanması

31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581-1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki kararın 4.maddesine göre 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere; 25.12.2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.

Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.

25.12.2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20 (yarı römorkler için çekiciler), 87.02 (10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar) , 87.04 (Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar), 87.05 (Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.

  1. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu İlgilendiren Düzenlemeler

3.1 Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listedeki 87.03 G.T.İ.P. Numaralı Malların Vergi Oranlan Ekli (2) Sayılı Cetvelde Yer Aldığı Şekilde (Binek Otomobillerde Özel Tüketim Vergisi) Uygulaması

31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581-1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki kararın 5.maddesine göre 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı malların vergi oranlan ekli (2) sayılı cetvelde yer aldığı şekilde belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı(%)

87.03

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

 

 

 -- İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm3'ün altında olanlar

5

 

 -- İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm3'ün altında olanlar

5

 

 -- Sadece elektrik motorlu olanlar

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

5

 

-- Motor silindir hacmi 3200 cm3'ü geçmeyenler

5

 

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

- Diğerleri

 -- Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

5

 

  --- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL'yi aşmayanlar

30

 

  --- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL'yi aşıp, 120.000 TL'yi aşmayanlar

35

 

  --- Diğerleri

 -- Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

  --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

60

 

   ---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL'yi aşmayanlar

30

 

   ---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL'yi aşıp, 135.000 TL'yi aşmayanlar

35

 

   ---- Diğerleri

  --- Diğerleri

60

 

   ---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL'yi aşmayanlar

100

 

   ---- Diğerleri

 -- Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler

  --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3'ü geçmeyenler

110

 

  ---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL'yi aşmayanlar

  ---- Diğerleri

100

110

 

 --- Diğerleri

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

160

 

 --- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler

3

 

 --- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

7

 

 --- Motor gücü 120 kW'ı geçenler

15

 

3.2 4760 Sayılı Kanuna Ekli (IV) Sayılı Listede Yer Alan Mallardan Ekli (3) Sayılı Cetvelde Yer Alanların Özel Tüketim Vergisi Oranları %0 Olarak Uygulanması

 

31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581-1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki kararın 6.maddesine göre; 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan ekli (3) sayılı cetvelde yer alanların özel tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.  İlgili liste aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

84.15

Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)

[Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11 (Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin iç üniteleri)]

84.18

Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)

(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

8419.11.00.00.00

Gazla çalışan anında su ısıtıcılar

 

8419.19.00.00.11

(Katı yakıtlı)

Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)

 

 

 

8419.19.00.00.19

(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

Diğerleri

 

8421.12.00.00.11

(Çamaşır kurutma makinaları)

Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar

 

8422.11.00.00.00

(Bulaşık yıkama makinaları)

Evlerde kullanılanlar

 

 

 

8450.11.11.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Çamaşırı önden yüklemdi olanlar

 

 

 

8450.11.19.00.00

(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar

 

8450.11.90.00.00

(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler

 

8450.12.00.00.00

(Çamaşır yıkama makinası)

Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)

 

 

 

8450.19.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)

Elektrikli olanlar

 

8450.19.00.00.19

(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)

Diğerleri

 

8451.21.00.00.11

(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

Evlerde kullanılanlar

85.08

Vakumlu elektrik süpürgeleri

 

 

 

85.09

(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)

Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

85.16

Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (84.85 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 elektrikli ütüler hariç)

SONUÇ

31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581-1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki karar ile vergi kanunlarını ilgilendiren birçok düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemeler 492 sayılı Harçlar Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda yapılmıştır. Mobilya ve konut teslimlerinde katma değer vergisi indirimi, beyaz eşyada ilgili listede yer alan ötvlerin yüzde %0 olarak uygulanması, binek otomobillerde ötv indirimi, 25.12.2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı bakanlar kurulu karan ile yürürlüğe konulan istatistik pozisyonlarına bölünmüş türk gümrük tarife cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04, 87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların (ticari nitelikteki araçların) katma değer vergisi oranı %1 olarak uygulanması ve tapu harçlarında yapılan indirimin süresinin uzatılması gibi birçok düzenlemeyi içermektedir. Bu çalışmamızda 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki kararda yer alan düzenlemeler açıklanmaya çalışılmıştır.

KAYNAKÇA

  • 492 sayılı Harçlar Kanunu
  • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
  • 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar
  • 31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581-1.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31.10.2018 tarihli ve 287 sayılı cumhurbaşkanı kararının eki kararı

02.11.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM