EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Alaattin Demir
Vergi Müfettiş Yrd.Vakıf Üniversitelerine (Özel Üniversite) Yapılan Harcamalar Gelir Vergisi Kanununa Göre İndirim Konusu Yapılabilir Mi?

Tarih: 18.05.2017


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Diğer indirimler" başlıklı 89 uncu  maddesinde, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden yapılabilecek indirimler bentler halinde sayılmış olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, "Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121'inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler)" hükmüne yer verilmiştir.

Konuyla ilgili 23.10.2012 tarih ve GVK-85/2012-7 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde, "çocuk" veya "küçük çocuk" tabirinden, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3708 sayılı Kanunla değişik 56/b maddesinde, üniversitelerin ve yüksek teknoloji enstitülerinin, genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetlerden, istisnalardan ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanacakları; Ek 7 nci maddesinde ise vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade edecekleri hükme bağlanmıştır.

Mezkur mevzuat hükümlerini özetleyecek olursak, yapılan eğitim harcaması 193 sayılı gelir vergisi kanununun 89/2 maddesine göre aşağıdaki şartları taşıması halinde indirim konusu yapılacaktır.

            1-Yapılan eğitim harcamalarının beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması,

            2-Yapılan eğitim harcamasının Türkiye’de yapılması,

            3-Yapılan eğitim harcamasının gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi,

Sonuç olarak, vakıflar tarafından kurulan üniversitelerin 2547 sayılı kanunun 56/b maddesi ile yine mezkur kanunun ek 7. maddeleri gereği kurumlar vergisinden muaf olmaları sebebiyle vakıf üniversitelerine yapılan eğitim harcamaları 193 sayılı gelir vergisi kanununun 89/2.maddesindeki şartları taşımadığından indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

KAYNAKÇA

-193 sayılı gelir vergisi kanunu

-2547 sayılı yükseköğretim kanunu

- İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünce verilen 21/05/2013 tarih ve 62030549-120[89-2013/140]-744 sayılı eğitim harcamalarının yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konulu özelge

               

 Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM