SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Nihai Tüketiciden Noter Satış Sözleşmesiyle Aldığımız ticari aracın KDV’sini iç yüzde ile ayırarak indirebilir miyiz?

Nihai Tüketiciden Noter Satış Sözleşmesiyle Aldığımız ticari aracın KDV’sini iç yüzde ile ayırarak indirebilir miyiz?

 

Soru:

 

Nihai Tüketiciden Noter Satış Sözleşmesiyle Aldığımız ticari aracın KDV’sini iç yüzde ile ayırarak indirebilir miyiz?


Cevap:
Konuyu KDV açısından özellik arz eden durumlardan biri olarak görmek mümkündür. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler” başlığı altındaki 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasında; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinin konusuna girdiği, “Vergi İndirimi” başlıklı 29’ncu maddesinin 1-a fıkrasında da; Mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisin indirilebilecekleri hüküm altına alınmıştır.
   
Yukarıda da anlaşıldığı üzere KDV kanununda indirimden yararlanılması için fatura veya benzeri bir belgenin olması şarttır. Anılan Kanunun 34’üncü maddesinde; yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği,  Katma Değer Vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda ayrıca gösterilmesine gerek görülmeyen işlemlerde vergi indiriminin nasıl belgelendirileceğinin Maliye Bakanlığınca tespit olunacağı, yine aynı Kanunun 53 üncü maddesinde, bu Kanunda geçen fatura ve benzeri vesikalar tabirinin Vergi Usul Kanununda düzenlenen vesikaları ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda anlatılanları tek cümleyle özetleyecek olursak, gerçek usulde vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilerin teslimleri ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmet olmadığından verginin konusuna girmemesi nedeniyle bunlardan satın aldığınız ikinci el ticari oto ve kamyonetlere ilişkin olarak Noter Satış Sözleşmesi’nde yer alan bedel üzerinden iç yüzde yoluyla katma değer vergisi hesaplamak suretiyle bulunan katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(24.06.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM