SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Serbest bölge işlem formu ile yapılan ihracat hakkında bilgi verir misiniz?

Serbest bölge işlem formu ile yapılan ihracat hakkında bilgi verir misiniz?

 

Soru:

 

Serbest bölge işlem formu ile yapılan ihracat hakkında bilgi verir misiniz?


Cevap:
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 31.03.2008 tarih ve GİB.0.01.53/5373-31201 sayılı genel yazılarında; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu hükümleri çerçevesinde kullanılan, serbest bölgeye giren ve çıkan eşyanın cins, nevi, miktar, kıymet gibi gümrük beyannamesinde yer alan bilgileri ihtiva eden Serbest Bölge İşlem Formunun, serbest dolaşımda bulunan eşyanın serbest bölgelerdeki alıcılara tesliminde KDV ihracat istisnasından yararlanılabilmesi için tevsik edici belge olarak kullanılmasının mümkün bulunduğu, serbest bölgeye yürürlükteki ihracat ve gümrük mevzuatlarına uygun olarak doğrudan bir üretimin girdisi olmaksızın serbest bölgelerde tüketilmek veya kullanılmak üzere yapılan yiyecek, içecek, temizlik maddeleri gibi eşyaların tesliminin, serbest bölgedeki alıcılara yapıldığının ve serbest bölgeye vasıl olduğunun gümrük beyannamesi yerine serbest bölge işlem formu ile tevsik edilmesi halinde de ihracat istisnası kapsamında değerlendirileceği açıklamalarına yer verilmiştir.
   
Benzer  bir konu ile ilgili olarak Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı'nın talebine istinaden Gelir İdaresi Başkanlığı'nca tayin olunan 07.07.2008 tarih ve   GİB.0.01.54/5411-2824/67524  sayılı  özelgede; “Gümrük Müsteşarlığınca yapılan yazışma sonucunda bu tür mal göndermelerinin serbest bölge işlem formu ile tevsik edileceği konusunda görüş oluşturulmuştur. Uygulama “yiyecek, içecek, temizlik malzemesi” ile sınırlı değildir. Konu ile ilgili yazılarımızda bu mallar örnek olarak verilmiştir. Gümrük idaresinin serbest bölge işlem formu düzenlediği her türlü malların serbest bölgeye gönderilmesi ihracat istisnasından faydalanabilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Özellikle gelir idaresi başkanlığının yukarıdaki özelgesinden çıkan sonuca göre Serbest Bölge İşlem Formlarının ihracat istisnasının tevsikinde geçerli belge olarak kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır.Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(23.06.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM