SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirket merkezimiz Türkiye’de olmasına rağmen bazı hizmetleri yurt dışında veriyoruz. Konuyu KDV açısından değerlendirir misiniz?

Şirket merkezimiz Türkiye’de olmasına rağmen bazı hizmetleri yurt dışında veriyoruz. Konuyu KDV açısından değerlendirir misiniz?

 

Soru:

 

Şirket merkezimiz Türkiye’de olmasına rağmen bazı hizmetleri yurt dışında veriyoruz. Konuyu KDV açısından değerlendirir misiniz?


Cevap:
Öncelikle KDV kanununa göre hizmetin Türkiyede yapılması neyi ifade ediyor konuya bu açıdan ele alarak başlamak gerekir. KDV kanununun 6/b maddesinde, hizmet işlemlerinde hizmetin Türkiye’de yapılmasının veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasının işlemin Türkiye’de yapılmasını ifade ettiği,
 11/1-a maddesinde, mal ve hizmet ihracatında yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,
 12/2’inci maddesinde, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği, 
30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği, hükme bağlanmıştır.

Bununla beraber konuyu hizmet ihracı yönünden değerlendirecek olursak 26 seri nolu KDV tebliğine göz atmamız gerekir. Bu tebliğde ; “Hizmet ihracatında katma değer vergisi istisnasının uygulanabilmesi için aşağıda belirtilen dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur.
1-    Hizmet Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
2-    Fatura ve benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki bir müşteri adına düzenlenmelidir.
3-    Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.
4-    Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.
İstisnanın uygulanabilmesi için hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması gerekir. Diğer bir anlatımla, yurt dışındaki müşteri için verilen hizmetin bu müşterilerin, Türkiye’deki faaliyetleri ile  ilgili olmaması gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.   
      
Buna göre; aralarında iş ortaklığı tesis eden Türkiye’de mukim iki firmanın yurtdışında üstlendiği inşaat taahhüt ile ilgili olarak kendi elemanlarınızı göndermek suretiyle yurtdışında gerçekleştirdiğiniz teknik montaj hizmetinin Türkiye’de ifa edilmemesi nedeniyle hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Şunu da belirtmek isterim ki, söz konusu hizmet, Türkiye’de ifa edilmemesi ve hizmetten Türkiye’de faydalanılmaması nedeniyle Türkiye’de yapılmamış sayılacağından katma değer vergisinin konusuna girmemektedir. Dolayısıyla bu hizmet bedeli KDV beyannamenize dahil edilmeyecektir. Yapılan hizmet karşılığında yüklendiğiniz vergilerin ise indirim konusu yapılmayarak işin mahiyetine göre  gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(21.06.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM