SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Hastaneye verilen personel hizmetlerinde KDV oranını yüzde kaç uygulayacağız ? Tevkifat olacak mıdır ?

Hastaneye verilen personel hizmetlerinde KDV oranını yüzde kaç uygulayacağız ? Tevkifat olacak mıdır ?

 

Soru:

 

Hastaneye verilen personel hizmetlerinde KDV oranını yüzde kaç uygulayacağız ? Tevkifat olacak mıdır ?
 


Cevap:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda  Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.           

Bakanlıkça, bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 96 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin “İşgücü Hizmetlerinde Tevkifat Uygulaması” başlıklı (5.1) bölümünde; katma değer vergisi mükelleflerinin alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer işletmelerden temin ettikleri işgücü hizmetine ait katma değer vergisinin % 90'nın tevkifata tabi tutulması ve bunlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi gerektiği, 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (2.1) bölümünde; işgücü hizmeti alımlarında tevkifat uygulayacak kuruluşlar kapsamına bu Tebliğin yayımını izleyen 5. günde başlamak üzere, KDV mükelleflerinin yanı sıra, KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin de dahil edilmesi uygun görüldüğü, aynı Tebliğin (2.2) bölümünde de; işgücü hizmetlerindeki tevkifat uygulamasıyla ilgili düzenlemenin, eleman temini şeklindeki hizmetleri kapsadığı, eleman temin hizmeti dışındaki hizmet ifalarının, işgücü hizmetlerine ilişkin tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilmeyeceği açıklanmıştır.

96 ve 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde düzenlenen işgücü temin hizmeti, alt işletmelerden veya diğer kurum veya kuruluşlardan temin edilen elamanların, hizmeti alan kurum ve işletmenin bilfiil sevk ve idaresi altında çalıştırılması halinde tevkifat kapsamına girmektedir.       

Buna göre; hastaneye verilen  personel hizmetinin, işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilmesi ve düzenlenecek faturada hesaplanan katma değer vergisi üzerinden %90 oranında tevkifat yapılması gerekir.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(31.05.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM