SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Şirketlerin açılmasından önce alınan malların KDV si şirket açıldıktan sonra indirim konusu yapılabilir mi?

Şirketlerin açılmasından önce alınan malların KDV si şirket açıldıktan sonra indirim konusu yapılabilir mi?

 

Soru:

 

Şirketlerin açılmasından önce alınan malların KDV si şirket açıldıktan sonra indirim konusu yapılabilir mi?


Cevap:
Bilindiği üzere; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun;

- 29'uncu maddesinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,                                  
- 34/1'inci maddesinde de; yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma Değer Vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği,
hükme bağlanmıştır.
   
Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 219'uncu maddesinin (a) bendinde; muamelelerin işin hacmine ve icabına uygun olarak muhasebenin intizam ve vuzuhunu bozmayacak bir zaman zarfında kaydedilmesinin şart olduğu; bu gibi kayıtların on günden fazla geciktirilmesinin caiz olmadığı hüküm altına alınmıştır.
   
Buna göre; mükellefiyetinizin tesisinden önce satın aldığınız mal ve hizmetlere ait belgelerin, ticari faaliyetinizle ilgili olması, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu yılın aşılmaması ve mükellefiyet tesis tarihi itibariyle tasdik ettirilen yasal defterlere süresi içinde kaydedilmiş olması şartıyla, bu belgelerde gösterilen KDV'lerini indirim konusu yapmanız mümkün bulunmaktadır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(27.05.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM