SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanmak üzere satın alınan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin KDV'den istisna olup olmadığı hakkında bilgi verirmisiniz?

Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanmak üzere satın alınan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin KDV'den istisna olup olmadığı hakkında bilgi verirmisiniz?

 

Soru:

 

Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanmak üzere satın alınan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin KDV'den istisna olup olmadığı hakkında bilgi verirmisiniz?


Cevap:
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 1/1'inci maddesine göre, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetler katma değer vergisinin konusunu oluşturmaktadır.

Aynı Kanunun17/2-b maddesi ile, fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin teslimi katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

Öte yandan; Konuya ilişkin olarak 21.03.2004 tarih ve 25409 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 251 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin;
“Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belge” başlıklı (4)'üncü bölümünde;
“Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesine eklenen hüküm çerçevesinde indirim konusu yapılacak bağışlar, bağışa konu mal bedeli Vergi Usul Kanununun 232 inci maddesinde belirtilen fatura düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka fatura ile belgelendirilecek ve ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir.                Bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek fatura, bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecektir. Mal bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli (yüklenilen katma değer vergisi hariç) yazılı olacaktır.     Faturada "İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır." ibaresinin yer alması zorunludur.                Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde, yıllık beyannamede yer alacak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak işlemlerde bağışı yapan tarafından bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, varsa bağış yapılan malın edinimine ilişkin belgelerin saklanması zorunludur.”

Aynı Tebliğin  “Kayıt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim” başlıklı (6)'ncı bölümünde de;   
“Ticari işletmeye dahil malların (gıda maddelerinin) bağışlanması durumunda bu malların maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesi çerçevesinde gider kaydedilir. Bu işlem, faturanın bir yandan gelir bir yandan da gider kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir.    

Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar 3065 sayılı Kanunun 17/2-b maddesine göre katma değer vergisinden müstesnadır. Katma değer vergisi mükellefleri, bir vergilendirme döneminde yaptıkları bağışların toplam tutarını ilgili dönem beyannamesinin 6 ve 7 nci satırlarına dahil etmek suretiyle beyanda bulunacaklardır.

Aynı Kanunun 30/a ve 32 nci maddelerine göre, kısmi istisna mahiyetindeki bu teslimin (gıda maddesi bağışlarının) bünyesine giren katma değer vergisi tutarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, bağışın yapıldığı dönemde, bağışlanan gıda maddelerinin iktisabı dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi tutarının hesaplanması ve aynı döneme ait katma değer vergisi beyannamesinin 20. satırına dahil edilmesi, aynı tutarın defter kayıtlarında "indirim KDV" hesaplarından çıkarılarak, gider hesaplarına aktarılması gerekmektedir.

Bağışlanan gıda maddelerinin işletmeye dahil olmaması halinde ise, söz konusu malın maliyet bedeli (KDV dahil) Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi çerçevesinde yıllık beyannamenin bağış ve yardımlara ilişkin bölümüne yazılarak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır.”
açıklamaları yer almaktadır.

Yukarıda yer alan Kanun hükmü ve Genel Tebliğde yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin bağışlanmak suretiyle teslimi katma değer vergisinden istisna edilmiş olup, söz konusu dernek ve vakıflara  bağışlanmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yapılacak gıda maddesi teslimleri katma değer vergisine tabi olacaktır.


Koray ATEŞ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com
www.MuhasebeTR.com

(14.05.2010)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM