SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Gerçek Usulde Vergilendirilmekte İken İşini Terk Eden Mükellefin Basit Usulden Faydalanıp Faydalanmayacağı

Gerçek Usulde Vergilendirilmekte İken İşini Terk Eden Mükellefin Basit Usulden Faydalanıp Faydalanmayacağı

 Soru: Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellef basit usulden faydalanır mı?

 

Cevap: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde; "47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.

...

Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Yine, aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesinde de, 46 ncı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan şartların tespitine 1/1/2012 tarihinden itibaren başlanacağı belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 27/07/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "3.4. İşini terk eden mükelleflerin durumu" başlıklı bölümünde;

"Gerçek usulde vergilendirildiği veya vergilendirilmesi gerektiği faaliyetini 1/1/2012 tarihinden önce terk eden mükellefler için iki yıllık sürenin hesaplanmasına 1/1/2012 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Gerçek usulde vergilendirildiği veya vergilendirilmesi gerektiği faaliyetini 1/1/2012 tarihinden itibaren terk eden mükellefler terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usulden yararlanamayacaklardır."

açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, gerçek usulde vergilendirilen faaliyetin 1/1/2012 tarihinden önce terk edilmil olması halinde, 1/1/2012 tarihinden itibaren iki yıl sonra, diğer bir ifadeyle 1/1/2014 tarihinden itibaren basit usule tabi olmaya ilişkin diğer şartların da topluca taşınması kaydıyla, basit usulde vergilendirmeden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

 

(01.07.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM