SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Personel Taşımacılığı Faaliyetinde Kullanılacak Binek Otomobile Ait Ödenen KDV\'Nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı

Personel Taşımacılığı Faaliyetinde Kullanılacak Binek Otomobile Ait Ödenen KDV\'Nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı

  Soru: Personel taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak binek otomobile ait ödenen KDV indirim konusu yapılır mı?

Cevap: 3065 sayılı KDV Kanununun 29 uncu maddesinde indirimin usul ve esasları belirlenmiş, 30 uncu maddesinin (b) bendinde ise faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV nin indirim konusu yapılamayacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 23 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, KDV Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre, faaliyetleri; kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması, taksicilik işletmeciliği yapılması veya binek otomobillerinin çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobillerinin alışlarında ödenen ve faturalarda ayrıca gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabileceği, dolayısıyla binek otomobillerini yukarıda belirtildiği gibi çeşitli şekillerde işleten mükelleflerin bu amaçlarla kullanılan binek otomobilleri ile ilgili olarak indirim hakkından yararlanabilecekleri açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğde ayrıca, mükelleflerin işletme amacı dışında iktisap ettikleri binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV yi indirmelerinin mümkün bulunmadığı, indirim konusu yapılamayan bu verginin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceği ve bu uygulamanın binek otomobili işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları binek otomobilleri için de geçerli olduğu belirtilmiştir.

Diğer taraftan KDV Kanununun 29/3 maddesi gereği, indirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilecektir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde; satın alınan bir binek otomobilin personel taşımacılığı faaliyetinde fiilen kullanılması ve araç alımına ilişkin belgeyi (fatura) vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı içerisinde yasal defterlere kaydedilmesi şartıyla, söz konusu aracın alımında yüklenilen KDV nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(31.05.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM