SORU - CEVAP (Her gün 1 SORU - 1 CEVAP)
Borç Para Teminindeki Faiz Faturası KDV İadesine Konu Edilir Mi?

Borç Para Teminindeki Faiz Faturası KDV İadesine Konu Edilir Mi?

 Soru: Borç para teminindeki faiz faturasında KDV tutarı KDV iadesine konu edilir mi?

Cevap: KDV Kanununun;

1/1 inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

10/a maddesinde; mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olayın meydana geleceği,

24/c maddesinde; vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin KDV matrahına dahil olduğu,

29/2 nci maddesinde; indirimli orana tabi işlemlerle ilgili olup, teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırı aşan verginin, maddede yazılı borçlara yılı içinde mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen verginin ise izleyen yıl içerisinde, mükellefin talep etmesi kaydıyla nakden veya mahsuben iade edileceği,

30/d maddesinde; Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği,

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre,

1) Şirketlerin örneğin grup şirketleri veya grup şirketleri dışındaki firmalardan borç para temini işlemi, KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre finansman temini hizmeti olarak değerlendirilmekte ve bu işlemler nedeniyle hesaplanacak faiz tutarları KDV ye tabi bulunmaktadır.

2) Şirketin borç para temini işleminin Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi çerçevesinde örtülü sermaye ve 13 cü maddesinde sayılan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç olarak değerlendirilmesi halinde, kurum kazancının tespitinde bu giderlerin indirimi kabul edilmediğinden bu giderler dolayısıyla ödenen KDV nin, KDV Kanununun 30/d maddesi uyarınca indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

3) İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili olan ve indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği dönemde indirim yoluyla giderilemeyen KDV iade hesabına dâhil edilebilecektir. İndirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler nedeniyle yüklenilen KDV nin ise iade hesabına dahil edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

4) İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili temin edilen finansman hizmetine ilişkin yüklenilen KDV nin yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde indirim konusu yapılması ve indirim yoluyla telafi edilemeyen kısmın iade hesabına dahil edilmesi mümkün bulunmaktadır.

 Koray ATEŞ
E. Öğretim Görevlisi
korayates@muhasebetr.com

(27.05.2013)

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

GÜNDEM