EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Zeyneddin Çetin
Vergi Müfettişi
cetinzeyni@gmail.com7143 Sayılı Kanundan Yararlananlardan Ödeme Yapmayanlar İçin Cansuyu (7159/11. maddesiyle İhdas Edilen 7143 sayılı Kanun Geçici Madde-2)

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ayrıca 1, 2, 3 ve 4 seri nolu Genel Tebliğleri, 7, 48, 140 ve 405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları(CBK) ve 2018/1, 2018/2 ve 2018/3 sayılı İç Genelgeleri yayımlanmıştır.

Öte yandan mezkur Kanun kapsamında başvuruda bulunan ancak ödeme şartını ihlal edilenlere 7159 sayılı Kanun ile yeni bir fırsat getirilmiştir.

Bu arada Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, ‘Bakanlığa bağlı vergi dairelerine 5 milyon 950 bin 136 mükellefin başvuruda bulunduğunu, 2 milyon 459 bin 214 kişinin yapılandırma şartlarını bozduğunu, yaklaşık 70 milyar liranın yapılandırıldığı, 13,3 milyar liranın yapılandırma bozulmadan tahsil edildiği’ ifade etmiştir. Bu itibarla sözü edilen verilere göre; vergi barışında amaçlanan hedefinin % 59’ da kaldığını veya %19’ unun kesinleştiğini göstermektedir.

Bir önceki yazılarımızda 7143 sayılı Kanun kapsamında başvuruda bulunan ve peşin veya taksitli ödeme seçeneğini tercih edenlerden ödeme yapmayanların durumunu ele almıştık. Bu yazımızda ise, 7143 sayılı Kanun uyarınca başvuruda bulunan ancak peşin veya taksitli ödeme seçeneğini tercih edenlerden ödenmesi gereken tutarları ödemeyenlere 7159 sayılı Kanunla tanınan yeni imkana dikkat çekilecektir.

Hatırlayacak olursak;

7143 sayılı Kanun kapsamında başvuruda bulunanların borçları en son Ağustos döneminde yapılandırıldı ve matrah/vergi artırımında bulunulmasından dolayı vergileri de tahakkuk edildi. Yapılandırılan borçların veya tahakkuk eden vergilerin peşin veya taksitli şekilde ödenebilmesine imkan tanınmış idi.

Borçların yapılandırılması için en son başvuru süresi 27/08/2018 tarihine kadar iken, matrah/vergi artırım bildirimi için en son başvuru süresi 31/08/2018 tarihine kadar idi. Mezkür Kanun kapsamında yapılan başvurular için ödeme seçeneklerinin değiştirilmesi en son başvuru süresine kadar olup, bugün itibariyle yapılan taleplerden vazgeçilmesi ya da ödeme seçeneklerinin değiştirilmesi mümkün değildir.

Peşin seçeneğini tercih edenlerin adlarına çıkan vergi/cezaları, geç ödeme zammı ile birlikte 30/11/2018 tarihine kadar ödemiş olmaları hâlinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanma imkanları bulunmaktadır.

Taksitli seçeneğini tercih edenlerin ise, ilk taksit ödeme süresi 15/10/2018 tarihine kadar, 2. taksit ödeme süresi de 30/11/2018 tarihine kadardı.

Peşin seçeneğini tercih edenlerin 30/11/2018 tarihine kadar ödeme yapmamış olmaları, taksitli seçeneğini tercih edenlerin de ilk taksit ödemesini 15/10/2018 tarihine kadar ve 2. taksit ödemesini de 30/11/2018 tarihine kadar yapmamış olmaları halinde 7143 sayılı Kanun kapsamında başvuruda bulunmuş olmalarına rağmen, yararlanma haklarını kaybetmiş olacaklardı.

Ancak 7159 sayılı Kanunla; 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan/tahakkuk eden vadesi geçen borçların/vergilerin/cezaların veya 2018 yılı Aralık ve 2019 Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin 2019 yılı Şubat ayının sonuna(28/02/2019 tarihine) kadar ödenmesi halinde, 7143 sayılı Kanunun ihlal olma halinden çıkmalarını sağlayan yeni bir fırsat getirilmiştir. Şöyle ki;

-Peşin seçeneğini tercih edenlerin, adlarına çıkan vergi/cezaların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte 28/02/2019 tarihine(bu tarih dahil) kadar ödemeleri halinde,

-Taksitli seçeneğini tercih edenlerin ise, ilk ve ikinci taksitlerinin tamamını geç ödeme zammı ile birlikte 28/02/2019 tarihine(bu tarih dahil) kadar ödemeleri halinde, kalan borçlarını da( üçüncü taksitinin 31/01/2019 tarihi yerine 28/02/2019 tarihine kadar ödeme imkanı tanınmıştır) 7143 sayılı Kanunda belirtilen şekil ve sürede ödemeleri hâlinde,

7143 sayılı Kanunu ihlal etmemiş sayılacaklardır. Ancak ödeme yapılmaması halinde borçların, ilgili birimlerce takip ve tahsil edilmesine devam olunacağı tabiidir. Peki ödeme yapması halinde ihlalin gerçekleştiği tarihten bugüne kadar yapılan işlemlerin akibeti ne olacaktır. İki örnek ile açıklayalım.

Örnek1

2014 yılı için KDV yönünden artırımda bulunan A mükellefinin bildirim nedeniyle tahakkuk eden vergileri için peşin ödeme seçeneğini tercih ettiğini ancak ödemeyi kısmen yaptığını veya hiç yapmadığını varsayalım. Ayrıca mükellefin ödeme şartını ihlal etmesinden dolayı hakkında 12/12/2018 tarihinde defter ve belge ibraz etmemeden dolayı Vergi Suçu Raporu ve Katma Değer Vergisi yönünden tarhıyat Raporu yazıldığını ve raporların gereği yapılmak üzere vergi dairesine ve Başsavcılığa gönderildiğini varsayalım.

Mükellef bildirim nedeniyle tahakkuk eden (kalan)vergilerin tamamını geç ödeme zammı ile birlikte 28/02/2019 tarihine kadar ödemesi halinde, 7143 sayılı Kanunun matrah ve vergi artırım hükümlerini içeren maddeyi ihlal etmemiş sayılacağından, adına tarh/tahakkuk edilen vergilerin terkin edilmesi ve hakkında başlatılan adli işlemlerinden vazgeçilmesi icap edecektir.

Örnek2

2014 yılı için KDV yönünden artırımda bulunan A mükellefinin bildirim nedeniyle tahakkuk eden vergileri için taksit ödeme seçeneğini tercih ettiğini ancak 1. veya 2. taksit ödemesini kısmen yaptığını veya hiç yapmadığını varsayalım. Ayrıca mükellefin ödeme şartını ihlal etmesinden dolayı hakkında 12/12/2018 tarihinde defter ve belge ibraz etmemeden dolayı Vergi Suçu Raporu ve Katma Değer Vergisi yönünden tarhıyat Raporu yazıldığını ve raporların gereği yapılmak üzere vergi dairesine ve Başsavcılığa gönderildiğini varsayalım.

Mükellef bildirim nedeniyle tahakkuk eden (kalan)vergilerden vadesi geçen tutarların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte 28/02/2019 tarihine kadar ödemesi halinde, 7143 sayılı Kanunun matrah ve vergi artırım hükümlerini içeren maddeyi ihlal etmemiş sayılacaktır. Bu durumda hakkında yapılan tarh/tahakkuk işlemleri ve adli işlemler durur.

Bilindiği üzere, matrah artırımında en fazla 6 eşit taksitte ödeme seçeneği tercih edilebiliyordu. Ayrıca 2019 yılında 3., 4., 5. ve 6. taksitten en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesi imkanı bulunmaktadır. Ancak süresinde ödenemeyen veya eksik ödenen bahse konu taksitlerin de, geç ödeme zammı ile birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi şarttır.  Bu Kanunlarda belirtilen süre ve şekilde ödeme yapılmaması halinde 7159 sayılı Kanun nedeniyle duran işlemlere devam edileceği tabiidir. Öte yandan duran işlemlere ise kaldığı yerden devam edilecektir.

Tablo halinde özetleyecek olursak; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 7143 ve 7159 sayılı Kanuna ve 140 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına Göre, Peşin ve Taksitli Ödeme Seçeneğinde Ödeme Süreleri:

 

 

SON GÜN

7143 sayılı Kanun

213 sayılı Kanun

140 sayılı CBK

7143 sayılı Kanun (geç ödeme zammı ile birlikte)

7159 sayılı Kanun

7159 sayılı Kanun (geç ödeme zammı ile birlikte)

Peşin ödeme seçeneği

Peşin

30.09.2018

1.10.2018

15.10.2018

30.11.2018

 

28.02.2019

Taksitli Ödeme Seçeneği

1.taksit

30.09.2018

1.10.2018

15.10.2018

 

 

28.02.2019

2.taksit

30.11.2018

 

 

 

 

28.02.2019

3.taksit

31.01.2019

 

 

süresinde ödenmeyen en fazla iki taksidin geç ödeme zammı ile birlikte 31/08/2019 tarihine kadar ödenmesi gerekir. Bu tarih Cumartesi gününe denk geldiği için son gün: 02.09.2019 dur.

28.02.2019

-

4.taksit

31.03.2019

1.04.2019

 

-

5.taksit

31.05.2019

 

 

-

6.taksit

31.07.2019

 

 

-

Ayrıca 7143 sayılı Kanuna göre, vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 10 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.

Sonuç olarak 7159 sayılı Kanunla; 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan/tahakkuk eden ancak vadesi geçen borçların/vergilerin/cezaların geç ödeme zammı ile birlikte 28/02/2018 tarihine(bu tarih dahil) kadar ödenmesi, 7143 sayılı Kanunun ihlal olma halinden çıkmaları için önemli bir fırsat doğmuştur.

Ayrıca yapılan yeni düzenlemeyle, 2019 Ocak ayında ödenmesi gereken 3. taksitin de 28/02/2019 tarihine kadar ödenebilmesi imkanı tanınmış oldu.

Mükelleflere 7159 sayılı Kanunla getirilen bu fırsatı iyi değerlendirmeleri gerektiği hatırlatılmalı, ödeme yapmamaları halinde borçların ilgili birimlerce takip ve tahsil edilmesine devam olunacağını da bilmelerinde fayda vardır.

Kaynakça:

-213 sayılı Kanun

-7143 sayılı Kanun ve Genel Tebliğleri

-7 ve 140 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları

-2018/1 iç Genelgesi,

-7159 sayılı Kanun

-www.tbmm.gov.tr

28.12.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM