YAZARLARIMIZ
Zeyneddin Çetin
Vergi Müfettişi
cetinzeyni@gmail.com7143 Sayılı Kanundan Yararlananlardan Ödeme Yap(a)mayanlar-2 (Taksit Seçeneğini Tercih Edenler İçin Durum Biraz Karışık!)

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ayrıca farklı tarihlerde 1, 2, 3 ve 4 seri nolu Genel Tebliğleri, 7, 48 ve 140 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları(CBK) ve 2018/1 sayılı İç Genelgesi yayımlanmıştır.

Bir önceki yazımızda 7143 sayılı Kanun kapsamında başvuruda bulunan ve peşin ödeme seçeneğini tercih edenlerden ödeme yapmayanların durumunu ele almıştık. Bu yazımızda ise, 7143 sayılı Kanundan faydalanıp TAKSİTLİ ÖDEME SEÇENEĞİNİ tercih edenlerden halen ödeme yapmayanların mezkur Kanun hükümleri kapsamındaki durumlarına dikkat çekilecektir.

Bilindiği üzere, 7143 sayılı Kanun kapsamında başvuruda bulunan mükelleflerin borçları geçen aylarda yapılandırıldı ve matrah/vergi artırımından bulunulmasından dolayı vergileri de tahakkuk ettirildi. Bu Kanunla yapılandırılan borçların ve artırım bildirimlerine ilişkin tahakkuk eden vergilerin ödenmesi noktasında defaten/peşin veya ikişer aylık taksitler halinde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksit ile bazı özellikli durumlar için ise 24, 36, 48, 60, 72 ve 144 eşit taksit yapılmasına imkan tanınmış idi.

7143 sayılı Kanuna göre;

Borçların yapılandırılması için başvuru süresi; bu Kanuna göre 31/07/2018 tarihine kadar iken 7 sayılı CBK ile 27/08/2018 tarihine kadar uzatılmıştı. Peşin ve ilk taksit ödeme süresi ise, bu Kanuna göre 30/09/2018 tarihine kadar iken 140 sayılı CBK ile 15/10/2018 tarihine kadar uzatılmış idi.

Matrah/vergi artırım bildirimi için başvuru süresi; bu Kanuna göre 31/08/2018 tarihine kadar idi. Peşin ve ilk taksit ödeme süresi ise, bu Kanuna göre 30/09/2018 tarihine kadar iken 140 sayılı CBK ile 15/10/2018 tarihine kadar uzatılmış idi.

7143 sayılı Kanunun 2018/1 sayılı İç Genelgesine göre, mezkür Kanun kapsamında başvuruda bulunan mükelleflerin başvuru süresi içinde bu taleplerinden vazgeçmeleri ya da ödeme seçeneklerini değiştirmeleri mümkündü. Dolayısıyla ödeme seçeneklerinin değiştirilmesi, borçların yapılandırılması için 27/08/2018 tarihinde ve matrah/vergi artırım bildirimi için ise 31/08/2018 tarihinde sona erdi. Buna göre bugün itibariyle mükelleflerin yapılan taleplerinden vazgeçmeleri ya da ödeme seçeneklerini değiştirmeleri mümkün değildir. Diğer taraftan taksit seçeneğini tercih edilen borçlar/vergiler için taksit durumuna göre katsayı uygulanması öngörülmüştür.

7143 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında “(6) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. Hükmü yer almaktadır.

Yazımızın tarihi itibariyle peşin ve ilk taksit ödeme süresi için belirlenen son gün olan 15/10/2018 tarihi de geride kaldı. Bugün itibariyle, gerekli ödemeyi halen yap(a)mayanların durumu ne olacak?

Taksitli seçeneğini tercih edenler:

7143 sayılı Kanunun 9. maddesinin 6. fıkrasına göre, bu Kanuna göre taksitli ödeme seçeneğini tercih edenlerin, ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla bu Kanun hükümlerinden yararlanacakları belirtilmiştir. İlk taksidin ödeme son günü ise yazımızın önceki bölümünde belirtildiği üzere 15/10/2018 tarihi idi.

Diğer taraftan başvuru süresi bitiminden sonra her ne kadar taksit seçeneğinin değiştirilmesi imkan dahilinde olmasa da 1 seri nolu Genel Tebliğe göre, Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi hâlinde; bu tutarlara katsayı uygulanmayacağı, kat sayı nedeniyle hesaplanan fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ı ile bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizinin %90’ının tahsilinden vazgeçileceği belirtilmiştir. Yine bahse konu genel tebliğe göre, söz konusu ödemenin defaten yapılması zorunlu olmayıp, ilk taksit ödeme süresi içinde farklı zamanlarda borcun tamamının ödenmesi hâlinde de bu hükümden yararlanılacağı belirtilmiştir. Ayrıca, yapılandırılan tutarların taksitle ödenme seçeneği tercih edilmesine rağmen ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak tamamının ödenmesi durumunda da bu hükümlerden(peşin ödemede indirim ve katsayı uygulanmaması) yararlanılabilecektir.

Özetle;

Bir önceki yazımızda yer aldığı üzere, PEŞİN seçeneğini tercih edenlerin, borcun/verginin tamamını 30/11/2018 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde, 7143 sayılı Kanunu İHLAL ETMEMİŞ sayılacakları düşünülmektedir.

TAKSİT seçeneğini tercih edenlerin durumu ise biraz karmaşık yapı içerisindedir. Zira Kanun kapsamındaki borcun/verginin tamamını 30/11/2018 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde, 7143 sayılı Kanunu ihlal etmemiş sayılacaklarına dair bir hüküm bulunmamaktadır. Aksine mezkür Kanunun lafzından hareketle ilk iki taksidin tam ve süresinden ödenmesi, bu Kanundan yararlanmanın öncelikli şartlarından biridir. Burada belirtilen ilk taksitin süresi ise 15/10/2018 tarihi olup, bu süre de geride kalmıştır. Diğer taraftan ilk taksit ödeme süresini kaçıran bir mükellefin, borcun/verginin tamamını 30/11/2018 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde, uygulanan katsayı kaldırılacak ve peşin seçeneğini tercih etmiş gibi ödeme yapılabilecektir.

Sonuç olarak 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılan borçların veya artırım bildirimi nedeniyle tahakkuk eden vergilerin 30/11/2018 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde;

-peşin seçeneğini tercih edenler için bu Kanunun ihlal edilmeyeceğine dair bir düzenleme bulunmaktadır.

-taksitli seçeneğini tercih edenler için bu Kanunun ihlal edilmeyeceğine dair net bir düzenleme bulunmamaktadır.

Mamafih 7143 sayılı Kanun kapsamında peşin veya taksitli seçeneğini tercih edenlerden 30/11/2018 tarihine kadar tüm borçlarını/vergilerini ödeyenlerin aynı haklara sahip alması gerektiği düşünülmektedir. Dolayısıyla bu konuda bir mağduriyet olmaması için bu Kanun kapsamında başvuruda bulunup TAKSİTLİ seçeneğini tercih edenlerden 30/11/2018 tarihine kadar tüm borçlarını/vergilerini ödeyenlerin lehine idari bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kanaatindeyiz.

Kaynakça:

-7143 sayılı Kanun ve Genel Tebliğleri

-7 ve 140 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları

05.11.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM