YAZARLARIMIZ
Zeyneddin Çetin
Vergi Müfettişi
cetinzeyni@gmail.com



Sahte Belge Düzenleme Yönünden İncelemesi Devam Eden Mükellefler, 7143 Sayılı Kanuna Göre Ne Zaman Artırımda Bulunabilirler?

GİRİŞ

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ayrıca bu Kanuna ilişkin usul ve esasları belirleyen 1 seri nolu Genel Tebliği de 26/05/2018 tarih ve 30432  1.Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu yazımız; 18/05/2018 tarihinden önce sahte belge düzenleme yönünden haklarında vergi incelemesi bulunanların, 7143 sayılı Kanunun matrah ve vergi artırımı ile ilgili 5’ inci maddesi hükmünden yararlanıp yararlanamayacakları veya ne zaman yararlanabilecekleri ile ilgilidir.

1- Artırım Hükümlerinden Yararlanabilmek İçin Ayrıksı Bir Uygulama

Bilindiği üzere, matrah ve vergi artırımı ile ilgili olarak 2003 yılında 4811 sayılı Kanun, 2011 yılında 6111 sayılı Kanun ve 2016 yılında 6736 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Makalemizin konusunu oluşturan hususla ilgili olarak (Kanunların yayımlandığı tarihten önce sahte belge düzenleme yönünden haklarında vergi incelemesi bulunanların artırımda bulunup bulunamayacakları hususu) geçmiş dönemde çıkan her üç Kanunda da bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak 7143 sayılı Kanun ile bu konuda bir düzenleme yapılmıştır.

7143 sayılı Kanuna göre matrah ve vergi artırımı kapsamındaki dönemler; 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 dir. Aynı şekilde artırım kapsamındaki vergi türleri ise; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, 1 nolu beyanname kapsamında verilen Katma Değer Vergisi(KDV), bir kısım gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisidir. Hangi dönem ve vergi türü için artırımda bulunulmuş ise, sadece o dönem ve vergi türüne münhasır bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Matrah ve vergi artımı bildirimleri en geç 31/08/2018 tarihine kadar yapılabilir. Artırım hükümlerinden yararlanmanın olmazsa olmaz şartı; artırım nedeniyle tahakkuk eden vergilerin, bu Kanunda belirtilen sürede ve şekilde ödenmesidir. Aksi durumda yani ödemenin yapılmaması halinde, yararlanma şartlarını ihlal edilmiş sayılmaktadır.

Bu Kanun ile mükellefiyet kaydı olsun olmasın hemen hemen herkese(bazı mükellef grubu hariç) matrah ve vergi artırımından yararlanma imkanı verilmiştir. Artırım hükümlerinden yararlanamayacak mükellef grubu ise; sahte belge düzenleyicileri(incelemesi devam edenler dahil), terör suçundan hüküm giyenler, terör örgütleri ile ilişkili kişilerdir. Ancak sahte belge düzenleme yönünden haklarında vergi incelemesi bulunanların artırım hükümlerinden yararlanıp yaralanamayacakları ile ilgili ayrıksı bir hüküm bulunmaktadır. Şöyle ki; 7143 sayılı Kanunun ‘Matrah ve Vergi Arıtımı’ Başlıklı 5’ inci maddesinin 9’ uncu fıkrasına göre,

1- Vergi incelemesine yetkili olanlarca, haklarında sahte belge düzenleme(SBD) yönünden 18/05/2018 tarihinden önce RAPORLA bir tespit yapılmış mükellefler, artırım hükümlerinden yararlanamaz.

2- 18/05/2018 tarih itibariyle haklarında sahte belge düzenleme yönünden rapor bulunmamakla birlikte DEVAM EDEN bir inceleme varsa, bu incelemenin sonucunun beklenmesi gerekmektedir. İncelemenin sonucunda iki durum söz konusu olabilir.

a-İnceleme sonucunda sahte belge düzenleme fiillerin varlığının tespit edilmesi halinde, artırım hükümlerinden yararlanılamaz.

b-Sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığının tespit edilememesi durumunda, bu durumun tespitine ilişkin raporun veya yazının mükelleflere tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı başvurmaları, matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergileri, raporun veya yazının tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödemeleri ve maddede öngörülen diğer şartları yerine getirmeleri koşuluyla artırım hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Tespite ilişkin olarak düzenlenen rapor veya yazı, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi tarafından mükellefe tebliğ edilecektir.

Yeni ve Farklı Uygulama(Ayrıksı Uygulama): 7143 sayılı Kanunun 5’ inci maddesinin 1’ inci, 2’ nci ve 3’üncü fıkrası uyarınca, matrah ve vergi artırımı bildirimleri en geç 31/08/2018 tarihine kadar yapılabilir. Ancak aynı Kanun maddesinin 9’ uncu fıkrasına göre, haklarında sahte belge düzenleme yönünden vergi incelemesi bulunanlar, inceleme sonucunun kendilerine tebliğinden sonra artırım bildirimlerini verebileceklerdir.

Örnek-1:

ABC Şirketi hakkında sahte belge düzenleme yönünden 17/05/2018 tarihinde(veya öncesinde) vergi incelemesi başlatılmış olduğunu varsayalım. Söz konusu incelemenin 17/05/2019 tarihinde sonuçlanacağını varsayalım. İnceleme sonucunda şirketin kısmen veya tamamen sahte belge düzenleyicisi OLACAĞINI varsayalım.

Bu durumda şirket, artırım hükümlerinden yararlanamaz.

Örnek-2:

ABC Şirketi hakkında sahte belge düzenleme yönünden 17/05/2018 tarihinde(veya öncesinde) vergi incelemesi başlatılmış olduğunu varsayalım. Söz konusu incelemenin 17/05/2019 tarihinde sonuçlanacağını varsayalım. İnceleme sonucunda şirketin kısmen veya tamamen sahte belge düzenleyicisi OLMAYACAĞINI varsayalım.

Bu durumda şirket, artırım hükümlerinden yararlanabilir.

Peki ne zaman yararlanabilecektir?

İnceleme sonucuna ilişkin raporun veya yazının, şirkete 17/06/2019 tarihinde tebliğ edileceğini varsayalım. Bu durumda şirket, 1 ay içerisinde yazılı başvuru yaparak artırım bildiriminde bulunabilecektir. Diğer bir anlatımla; matrah ve vergi artırım bildirimini 31/08/2018 tarihinde(veya öncesinde) değil, 2019 yılında 17/06/2019 ile 17/07/2019 tarihleri arasında yapması gerekecektir.

Diğer taraftan matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergileri, raporun veya yazının tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödemeleri ve maddede öngörülen diğer şartları yerine getirmeleri koşuluyla artırım hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Peki bu kapsamdaki mükellefler matrah ve vergi artırımında bulunmak zorunda mıdır?

Kanaatimizce; artırımda bulunma zorunluluğu yoktur. Kaldı ki, incelemenin sonucunda tarhı önerilecek vergi ve/veya kesilecek ceza yoksa niye artırımda bulunulsun? Şayet inceleme sonucunda vergi veya ceza önerisi varsa, bu tarhıyattan kurtulmak için artırımda bulunması avantajlıdır. Bu durumda da, inceleme sonucunda önerilecek vergi ve cezanın, artırım nedeniyle tahakkuk edilecek vergiyle kıyaslaması yapılarak artırımda bulunup bulunulmayacağına karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

SONUÇ

7143 sayılı Kanunla; sahte belge düzenleyicileri artırım hükümlerinden yararlanamaz.

Öte yandan 18/05/2018 tarihi itibariyle haklarında sahte belge düzenleme yönünden rapor bulunmamakla birlikte DEVAM EDEN bir incelemenin bulunması halinde, incelemenin sonucunda sahte belge düzenleme fiillerin varlığının tespit edilmesi halinde, artırım hükümlerinden yararlanılamaz; sahte düzenleme fiillerinin varlığının tespit edilememesi durumunda, bu durumun tespitine ilişkin raporun veya yazının mükelleflere tebliği tarihinden itibaren, mükelleflerin bir(1) ay içerisinde yazılı başvuruda bulunarak, artırım hükümlerinden yararlanmak için artırım bildiriminde bulunmaları imkan dahilindedir.

Bu kapsamdaki mükelleflerin matrah ve vergi artırımı yapmaları zorunluluğu bulunmamaktadır. Yine de inceleme sonucunda önerilecek vergi ve cezanın, artırım nedeniyle tahakkuk edilecek vergiyle kıyaslaması yapılarak artırımda bulunup bulunulmayacağına karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça:

-4811, 6111 ve 6736 sayılı Kanunlar

-7143 sayılı Kanun ve Genel Tebliğleri

05.07.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM