YAZARLARIMIZ
Zekeriya Aslan
Yeminli Mali Müşavir
zekeriyaaslan@finansalymm.comŞirketlerin Bölünmesinde Zararların Devri Mümkün Mü?

Olay    :

Gayrimenkullerin kiralanması işi ile iştigal eden şirketin aktifine kayıtlı gayrimenkullerden bir kısmi bölünme sonucunda yeni kurulacak olan 2 anonim şirkete devredilecek ve hisseler de devri yapan şirket ortaklarına verilecektir.            

Sorular:

1- Önceki dönemlerde kullanılan ve ödemeleri halen devam eden dövizli kredi borçları ile bu borçlarla ilgili geçmiş yıl ve bu dönem kur farkı zararları devredilir mi?

2-Kısmi bölünmeye ait bilanço tarihi ile bölünmenin ticari sicilde tescili arasında geçen zamanda oluşacak olumlu veya olumsuz kur farkları ile kredi taksit ödemelerinin gerçekleşmesi durumunda,  kur farkları, finansman giderleri ve taksit ödemeleri, bölünen şirketin mi yoksa yeni kurulacak firmanın mı kar zarar hesaplarına aktarılacak?

3-Kısmi bölünmeye konu edilen taşınmazlara ilişkin borçların bu taşınmazların kayıtlı bedelini aşan kısmının, elde edilecek iştirak hisselerinin ortaklara verilmesi nedeniyle, kısmi bölünme işleminin gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kurum kazancına eklenmesi şart mı? 

4- Kısmi bölünme işlemlerinde bölünen kurumdan devralan kuruma zarar intikali mümkün mü?

Şeklindedir. Sözü edilen sorulara ilişkin açıklamalar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 18.03.2019 Gün ve 226698 sayılı özelgesinde yapılmış olup, özetle şöyledir:

Yasal Açıklamalar:

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde,

“Kısmî bölünme: Tam mükellef bir sermaye şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki bir yabancı kurumun Türkiye’deki iş yeri veya daimî temsilcisinin bilançosunda yer alan taşınmazlar ile en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçını kayıtlı değerleri üzerinden aynî sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir sermaye şirketine devretmesi, bu Kanunun uygulanmasında kısmî bölünme hükmündedir. Ancak, üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde, işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Kısmî bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Taşınmaz ve iştirak hisselerinin bu bent kapsamında devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur.”

Denilmektedir.

Buna göre;

1-Kısmi bölünme işlemine taşınmazlariştirak hisseleri, üretim veya hizmet işletmeleri konu edilebilmektedir.

2-Şirket yetkili kurulunun bölünmeye ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih, bölünme tarihidir.

Cevaplar:

1-Taşınmaz ve iştirak hisselerinin devrinde, devralan şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin dövizli kredi borçları dahil tüm borçların da devri zorunludur

2-Kısmi bölünme işlemi kısmi bölünmeye ilişkin genel kurul kararının Ticaret Siciline tescil edilmesi ile hüküm ifade edeceğinden, devralan şirket hisselerinin şirket ortaklarına verilmesi nedeniyle söz konusu taşınmazların ticari kazançla herhangi bir ilgisi kalmayacağından bölünen şirkete ait bir finansman giderinden de söz edilemez.

Dolayısıyla, ilgili hesap döneminin başından kısmi bölünmeye ilişkin kararın tescil tarihine kadar olan sürede kısmi bölünmeye konu edilen taşınmazlara ilişkin finansman giderleri ile kur farkları, bölünen şirketin kurum kazancının tespitinde dikkate alınması mümkündür. Bu tarihten sonra söz konusu taşınmazlarla ilgili herhangi bir giderin bölünen şirketçe kurum kazancının tespitinde dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

3-Kısmi bölünmeye konu edilen taşınmazlara ilişkin borçların bu taşınmazların kayıtlı bedelini aşan kısmının, elde edilecek iştirak hisselerinin ortaklara verilmesi nedeniyle, kısmi bölünme işleminin gerçekleştiği hesap dönemine ilişkin kurum kazancına eklenmesi şarttır.

4- Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde, devir ve tam bölünme işlemlerinde maddede belirlenen sınır dahilinde devralınan kurumların zararlarının indirimi kabul edilmiş ancak, kısmi bölünme işlemlerinde zarar mahsubuna ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Bu nedenle kısmi bölünmede, bölünen kurumdan devralan kuruma zarar intikali öngörülmediğinden, geçmiş yıl zararlarının hiçbir şekilde devredilmesine imkan bulunmamaktadır.

Kaynakça:

Yasal Dayanak Madde, Bölüm veya Sayı
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Özelgesi 18.03.2019 - 226698
Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 19 ve 20
Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği Bölüm 19.2.2.1.1

18.07.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM