EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Yusuf Özer
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
Bilim Uzmanı
yusuf@ozerymm.comKonkordato Müessesesinde İlave ve Değişiklik Öngören Kanun Teklifi Hakkında

TBMM Başkanlığı'na sunulan, İcra ve İflas Kanunu'nun konkordatoya ilişkin bazı hükümlerinde son sekiz aylık uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinde yer alan değişiklik ve ilave düzenlemeler bu çalışmamızda yazın konusu yapılmıştır.

Kanun teklifinde yer alan genel gerekçe bölümünde, "15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7101 sayılı Kanunla, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun konkordatoya ilişkin hükümleri revize edilmiştir. Yaklaşık sekiz aylık uygulamanın takibi neticesinde, ortaya çıkan bazı sorunların çözümüne yönelik de düzenlemeler yapılmaktadır" denilmiştir.

Kanun Teklifinin 13. Maddesiyle, konkordato başvurusunda ibraz edilmesi gereken bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanacak olan rapora ilişkin esaslar yeniden düzenlenmekte, buna göre raporu verecek kuruluşlar daraltılmakta ve raporun niteliği değiştirilmektedir. Bu kapsamda teklifle konkordato talebine eklenecek belgeler arasındaki finansal analiz raporu, güvence veren denetim raporu olarak değiştirilmekte ve bu raporu hazırlayacak bağımsız denetim kuruluşları ile raporun standardı konusunda uygulamada yaşanan sorunları çözecek mahiyette düzenlemeler yapılmaktadır.

Kanun Teklifinin 14. Maddesiyle öngörülen değişikliğe göre, üç komiser görevlendirilmesi halinde bunlardan birinin KGMDSK tarafından sorumlu denetçi olarak onaylanmış bağımsız denetçiler şartı da getirilmektedir.

Son olarak, Teklifinin 15. Maddesiyle, usul ve esasları çıkarılacak Yönetmelikte belirlenmek üzere, konkordato komiserlerine eğitim şartı getirilmekte ayrıca Teklifinin 16. Maddesiyle ise kesin mühletin kaldırılması ve konkordato talebinin reddini gerektiren hallere ilaveten borçlunun alacaklıları zarar uğratma amacıyla hareket etmesi durumu da eklenmektedir.

MEVCUT DÜZENLEME

KANUN TEKLİFİNE GÖRE YAPILACAK YENİ DÜZENLEME

Raporu Hazırlayacaklar:

Raporu Hazırlayacaklar:

İİK md. 286/(e)- Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan …

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca, kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar (KAYİK)’in denetimi için yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının rapor hazırlaması ön görülmektedir.

Maddeye ilave edilen fıkrayla, denetim raporunu hazırlayacak denetim kuruluşlarının faaliyetleri, bu kuruluşların hak ve yükümlülükleri, hazırlanan raporların ilgili kurum tarafından incelenmesi ve denetlenmesi, bu rapor sebebiyle denetim kuruluşlarının idari ve hukuki sorumlulukları ile diğer hususlar hakkında 660 sayılı KHK hükümleri uygulanacaktır.  Böylece denetim raporlarını hazırlayacakların çalışma şekli, denetimleri ve sorumlulukları açıkça düzenlenmektedir. 

Raporun Niteliği:

Raporun Niteliği:

İİK md. 286/(e)- “… konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları…”

Yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları tarafından, Türkiye Denetim standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanmak zorunda olan raporun niteliği; konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları, şeklinde değiştirilmiştir.

 

Bağımsız Denetçi Bulundurma Zorunluluğu YOK

Bağımsız Denetçi Bulundurma Zorunluluğu GETİRİLMEKTE

Konkordato Komiserinin Niteliklerine Ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik Md.4/(2) –

“Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçu ve birinin de yeminli mali müşavir olması tercih edilir.”

 

Üç komiser görevlendirilmesi halinde bunlardan birinin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş ve sorumlu denetçi olarak onaylanmış bağımsız denetçiler arasında seçilmesine ilişkin zorunluluk getirilmektedir.

Söz konusu zorunluluk mahkemenin bulunduğu ilin mülki sınırları içinde faaliyet gösteren bu nitelikte bir bağımsız denetçi bulunması şartına bağlanmış, bu nitelikte bir bağımsız denetçi bulunmuyorsa, bu zorunluluk söz konusu olmayacaktır.

Konkordato Komiserinin Seçimi, Nitelikleri ve Eğitimi- Eğitim Şartı BULUNMAMAKTA

Konkordato Komiserinin Seçimi, Nitelikleri ve Eğitimi- Eğitim Şartı GETİRLMEKTEDİR

Konkordato Komiserinin Niteliklerine Ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik Md.4/(1) –

 

Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Tam ehliyetli olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

ç) İflas etmemiş olmak.

d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak.

e) Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak.

f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.

g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.

ğ) TCK md. 53 uyarınca belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

 

 

Maddenin 5. Ve 6. Fıkralarında yapılan değişikliklerle, komiser olarak görevlendirilmek için yönetmelikte belirlenecek eğitimin alınması ve bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan komiser listesine kayıtlı olunması zorunlu hale getirilmektedir.

 

Listede görevlendirilecek komiser bulunmaması halinde liste dışından da görevlendirme yapılabilecek ve bu durum bölge kuruluna bildirilecektir.

 

Bu hükmün uygulanabilmesi için komiserlik yapacak bağımsız denetçilere ilişkin listelerin, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından bilirkişilik bölge kurullarına bildirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Kesin Mühletin Kaldırılması, Konkordato Talebinin Reddi ve İflasa Tabi Olan Borçlu Bakımından İflasa, Tabi Olamayanlar Bakımından Talebin Reddini Gerektiren MEVCUT Haller

Bu Hallere İLAVETEN Getirilen Düzenleme

İİK md. 292-

  1. Borçlunun malvarlığının korunması
  2. Konkordatonun başarıya ulaşamayacağı anlaşılması
  3. Borçlunun, 297. maddeye aykırı davranması veya komiserin talimatlarına uymaması
  4. Borca batık olduğu anlaşılan bir sermaye şirketi veya kooperatifin, konkordato talebinden feragat etmesi halinde

İflâsa tabi borçlu bakımından iflasa, İflâsa tabi olmayan borçlu bakımından ise birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerindeki hâllerin kesin mühletin verilmesinden sonra gerçekleşmesi durumunda, komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine resen karar verir.

İİK md. 292’da tahdidi olarak sıralanan; kesin mühletin kaldırılması, konkordato talebinin reddedilmesi ve iflasa tabi olan borçlu bakımından iflasa, iflasa tabi olamayan borçlu bakımından da talebin reddine karar verilmesine ilişkin hallere, “borçlunun alacaklıları zarar uğratma amacıyla hareket etmesi” durumu da eklenmektedir.

Aynı Kanunun md. 287 düzenlemesinde yer alan “…291 inci ve 292 nci maddeler, geçici mühlet hakkında kıyasen uygulanır...” hükmü uyarınca söz konusu ilave, geçici mühlet içinde de uygulanabilecektir.

06.12.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM