YAZARLARIMIZ
Vedat İlki
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
vedat.uzman@gmail.com2020 Yılı İşverenler İş Müfettişlerinin Bulduğu Uygunsuzluklarda Cezalar İnanılmaz Artıyor!

Çalışma hayatında özellikle işverenlerin işçilere karşı adil şekilde davranmaları, kanunların uygulanabilir esasını sağlama, devletin denetleme mekanizmasında idari ceza yaptırımlarını öngörmüştür.

Bu cezai yaptırımlar haksızlıkları önleme, çalışma hayatında barışı ve iş disiplini getirmeyi amaç edinmiştir.

İş Teftiş Kurulu İş Müfettişleri marifetiyle devlet adına çalışma hayatını denetler ve teftiş eder.

ÇALIŞMA HAYATINDA İDARİ PARA CEZALARI

4857 sayılı İş Hukukumuzda İdari Para Cezaları Sekizinci Bölüm de yer alır, detaylı maddeler halinde düzenlenir.

Ana konu başlıkları aşağıda belirtilmiştir.

• İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık

• Genel hükümlere aykırılık

• Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık

• Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık

• Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık

• Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık

• İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık

• İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık

Yukarıda yer alan konulara ait idari para cezalarından özellikle,  her ay ve her işçi cezalarını inceleyeceğiz.

Özellikle belirtilen kuralların ihlal edilmesi halinde, işverenler idari yaptırım olarak cezalar uygulanacaktır.

İŞ MÜFETTİŞİNİN DENETİM YETKİSİ

4857 sayılı İş Kanunun Yedinci Bölümünde Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişine ait düzenlemelere yer verilmiştir.

Devlet, çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uygulanmasını izler, denetler ve teftiş eder. Bu görev Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı ihtiyaca yetecek sayı ve özellikte teftiş ve denetlemeye yetkili iş müfettişlerince yapılır.

İş hayatının izlenmesi, denetlenmesi ve teftişiyle ödevli olan iş müfettişleri, işyerlerini ve eklentilerini, işin yürütülmesi, yazılı esaslara uyarak gerektiği zamanlarda ve işçilerin yaşamına, sağlığına, güvenliğine, eğitimine, dinlenmesine veya oturup yatmasına ilişkin tesis ve tertipleri her zaman görmek, araştırmak ve incelemek ister.

İşverenler ise, kendilerine her çeşit kolaylığı göstermek, teftişle ilgili belge ve bilgi  isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.

İşçileri ifadeye çağırırlar, işverenden bilgi ve belgeleri isterler.

İş müfettişleri tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir.

4857 sayılı  İş Kanunda öngörülen idari para cezaları,

• Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüklerince,

• Birden fazla ilde işyerleri bulunan işverenlere uygulanacak idari para cezası ise işyerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kur  il müdürlüğünce verilir ve genel esaslara göre tahsil edilir.

• 4857 sayılı Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun(7201) hükümlerine göre yapılır(e-tebligat gibi.)

4857 sayılı Kanuna göre idari para cezalarına İtirazlar Kabahatler Kanunu esas alınır.

İdari para cezaları özellikle kurumsal işletmelerde en az 10 en çok 1000 işçi ve yukarısı çalıştıran işyerleri çalışan sayısına göre sıkıntı yaratır.

2020 YILINDA YENİDEN DEĞERLEME ORANI!

Vergi Usul Kanunu'na göre 12 aylık ortalama üretici fiyat artışına göre belirlenen oran TÜİK verileri uyarınca yüzde 22,58 olarak gerçekleşti.

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI ​ ​ ​

 

​(01.01.2019 Tarihinden İtibaren) ​ ​ ​

​(01.01.2020 Tarihinden İtibaren) ​ ​ ​

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

Ceza Miktarı (TL)

3/2

98

İş Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 

26.028

31.905

3,85

98

Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)

2.597

3.183

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için

219

268

7

99/a

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için

219

268

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için

219

268

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için

219

268

28

99/c

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

219

268

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

857

1.051

30

101

Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için

3.250

3.984

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

3.250

3.984

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS'den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

236

289

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için

236

289

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

236

289

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

857

1.051

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

857

1.051

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

857

1.051

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

417

511

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

417

511

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

417

511

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

417

511

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

417

511

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

2.293

2.811

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

417

511

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

2.293

2.811

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

2.293

2.811

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

2.293

2.811

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

2.293

2.811

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

2.293

2.811

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

2.293

2.811

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

2.293

2.811

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

2.293

2.811

90

106

İş-Kur'dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak

26.028

31.905

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

20.823

25.525

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

20.823

25.525

96/2

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

20.823

25.525

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

20.823

25.525

(*)Her ay ve her işçi açısından yapılacak ihlallerde uygulanacak İdari Para Cezaları işverenlere nefes aldırmayacak boyuta ulaşacaktır.

Bu şekilde yeniden değerleme oranları karşısında işverenler oldukça zorlanır.

Konuyla ilgili ilerleyen aylarda yeniden değerleme oranı tekrar gözden geçirilmesi gerekir.

05.11.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM