YAZARLARIMIZ
Umit Erol
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilirkişi
umiterol@umiterol.comİflas Eden Şirketin Çalışanlarının Maaşlarını Nasıl Alabilir?

Son zamanlarda ekonomik daralmanın eşiğinde olan kurumsal firmalar, mali sıkıntılar nedeniyle ticari faaliyetlerini sürdürmekte güçlük çektiğini görmekteyiz. Daha önceden orta ve büyük ölçekli firmalarda çalışan beyaz ve mavi yakalı işçiler, çalıştığı firmanın büyüklüğü nedeniyle iş garantisi olduğunu düşünüyorlardı ama kur, faiz vb nedenlerle bu teori tamamıyla bertaraf oldu. Şirketler maalesef iflaslarını beyan etmeye başladılar ve işçilerde maaş korkuları başladı. Resmi olarak iflas ettiğini kamuya bildiren bu firmaların çalışanları ve aileleri de ciddi şekilde etkilenmektedir. İşverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde işçilerine yapamadığı son üç aylık ücret ödemeleri, kesinti yapılmadan Ücret Garanti Fonu’ndan ödenir.

Ücret Garanti Fonu nedir; işverenin konkordato ilan etmesi, aciz vesikası alması, iflası veya iflas ertelemesi kararı alması nedeniyle ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, işçilerin ücretlerinin ödenebilmesi için kurulmuş bir fondur.

 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek 1 inci maddesine göre; “Bu Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında ayrı bir Ücret Garanti Fonu oluşturulur. Bu madde kapsamında yapılacak ödemelerde işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması koşulu esas alınarak temel ücret üzerinden ödeme yapılır. Bu ödemeler 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 inci maddesi uyarınca belirlenen kazanç üst sınırını aşamaz.

Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde biridir. Ücret Garanti Fonunun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” denilmiştir.

İŞVERENİN İFLASI;

1- Konkordato ilanı: İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan tanımıyla; borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşmadır.

2- Aciz vesikası almışsa; aciz belgesine alacaklı ve borçlunun kimlik ve adresleri, takibin haciz yoluyla mı iflas yoluyla mı yapıldığı, paylaştırma işleminin sonucu, belgenin ne miktar alacak için verildiği ve bunun yasal dayanağı, takip iflas yoluyla yapılıyorsa müflisin alacağı kabul edip etmediği yazilir.

3- İflas Kararı alınmışsa; tacir yada tacir statüsündeki bir borçlunun artık borcunu ödeyememesi halidir.

İflas ertelenmiş olsa dahi çalışanların son üç aylık ücretleri Ücret Garanti Fonundan ödenir.

İŞÇİ BU PARAYI ALABİLMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI KARŞILAMASI GEREKİYOR;

1-Son bir yıldır aynı işyerinde çalışmış olması,

2-İşveren ücretlerini ödememiş olması gerekir.

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK VE BAŞVURUDA YANINIZDA BULUNMASI GEREKEN BELEGER NELERDİR?

Başvuru yapılacağı yer bağlı bulunduğunuz İŞKUR

İşveren ile işçi arasında yapılan iş sözleşmesinin devam edip edilmediğine bakılmaksızın,

1- İşveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda, icra dairesinden alınan aciz vesikası veya 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 105 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi,

2- İşverenin iflası durumunda, mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

3- İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge ve kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

4- İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi ile birlikte işçinin kurum birimine başvurması gerekir.

21.09.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM