YAZARLARIMIZ
Ufuk Doğruer
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
udogruer@turmob.org.trBAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETLERİNDE GÖREV ALAN YÖNETİCİ VE DENETÇİLER KENDİ ADLARINA SMMM VE YMM FAALİYETİNDE BULUNAMAZLAR
Tarih: 24.11.2008
Bilindiği üzere, Seri:X, No:22 Tebliği’nin İkinci Kısmının “Kuruluş şartları” başlıklı 3’üncü maddesi uyarınca Liste’ye alınan bağımsız denetim kuruluşlarının ‘anonim şirket’ şeklinde kurulması; paylarının nama yazılı olması; ticaret unvanlarında ‘bağımsız denetim’ ibaresi bulunması; ortaklar, yöneticiler ve denetçilerin sayılan koşulları sağlaması; esas sermayenin %51’inin sorumlu ortak başdenetçilere ait olması; sadece bağımsız denetim ve mesleki alanda faaliyet gösterilmesi; organizasyon, mekan, teknik donamım, belge ve kayıt düzeninin bağımsız denetim işini yürütecek düzeyde bulunması ve mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunludur. Söz konusu kuruluş şartlarının taşınması ve sürdürülmesi bakımından bağımsız denetim kuruluşlarının ‘anonim şirket’ şeklinde kurulmuş ayrı bir kurumsal yapıya sahip olmaları ve organizasyon, mekân ve teknik donanımın faaliyetlerini sürdürebilecekleri düzeyde gerekmekte olup, Kurul Liste’sinde yer alan bağımsız denetim kuruluşları tam zamanlı olarak sadece bağımsız denetim ve mesleki faaliyette (3568 sayılı Kanun kapsamında sunulan hizmetler de dâhil olmak üzere) bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Seri:X, No:22 Tebliği’nin İkinci Kısmının 4/h maddesi uyarınca yönetici ve bağımsız denetçilerin çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları gerekmektedir. Aynı Kısmın 10’uncu maddesinde tam zamanlılık;

- Bağımsız denetçilerin mesleki yeterliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi suretiyle bağımsız denetimin kalitesinin artırılması ve kurumsallığın sağlanması açısından mevcut çalışma ortamında sürekli bir şekilde faaliyet gösterilmesini ifade edeceği ve bu durumda, bağımsız denetim kadrosunda yer alan bağımsız denetçilerin bağımsız denetim kuruluşlarında tam zamanlı olarak görev yapmalarının zorunlu olduğu,
- Bağımsız denetçilerin yarı zamanlı eğitmen ya da öğretim görevlisi olarak hizmet vermelerine engel teşkil etmeyeceği,
- Bağımsız denetimi üstlenilen işletmelerin münhasıran bağımsız denetim sürecinde bulunulması ile sınırlı olmadığı,
hususları düzenlenmiştir. Yine aynı Kısmın 15’inci maddesi uyarınca bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçiler, mesleki faaliyetler dışında ticari, sınai ve zirai hiçbir işle uğraşamazlar, başka bir bağımsız denetim kuruluşunda ortak olamazlar, yönetici ve bağımsız denetçi olarak çalışamazlar.

SPK tarafından yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri kapsamında, Liste’de yer alan bağımsız denetim kuruluşlarında çalışanlardan mesleki faaliyet dışında herhangi bir faaliyette bulunulmadığı hususunda beyan alınmakta ve ilgili kamu kurumlarından konuya ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Sektördeki bağımsız denetim kuruluşlarının belirli bir kurumsal yapıya kavuşturulması ve denetim faaliyetlerinden beklenen kalitenin elde edilmesi açısından, bağımsız denetim kuruluşlarının denetim kadrosunda yer alan tüm denetim elemanlarının, tam zamanlılık ilkesi kapsamında 3568 sayılı Kanun uyarınca yapılan faaliyetler de dâhil olmak üzere sadece ilgili bağımsız denetim kuruluşunun merkez veya şubesinde tam zamanlı olarak faaliyet göstermeleri zorunludur.

Aksi takdirde SPK tarafından söz konusu hususa aykırılığın tespiti durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46/(g) maddesi (Değişik: 24/6/1995 –KHK-558/12 md.; İptal: Ana.Mah. 13/11/1995 gün ve E. 95/45, K. 95/58 sayılı Kararı ile; Yeniden Düzenleme: 15/12/1999 tarih ve 4487 sayılı Kanun md. 22 ile) Sermaye piyasası kurumlarının mevzuat, esas sözleşme ve içtüzük hükümlerine aykırı faaliyetlerinin tespit edilmesi halinde, ilgililerden, aykırılıkların giderilmesi ve kanuna, işletme amaç ve ilkelerine uygunluğun sağlanmasını istemeye; aykırılıkta sorumluluğu tespit edilen kurum görevlilerinin, haklarında kovuşturmaya geçildikten sonra yargılama sonuçlanıncaya kadar imza yetkilerini sınırlandırmaya veya kaldırmaya; aykırılıkların giderilmemesi veya giderilemeyecek aykırılıkların tespit edilmesi durumunda, gerekli her türlü tedbiri almaya ve bu kurumların faaliyetlerini geçici veya sürekli olarak durdurmaya ve yetkilerini kaldırmaya, ) ve Seri:X, No:22 Tebliği hükümleri kapsamında işlem tesis edilmektedir. Tesis edilen işlemlerin başında, tam zamanlılık ilkesine uyum hususunda bağımsız denetim kuruluşları gerek Bağımsız Denetim Derneği aracılığıyla, gerekse doğrudan bilgilendirilmekte ve tanınan süre içerisinde gerekli uyumun sağlanması talep edilmektedir.

Diğer taraftan Liste’de yer alan bağımsız kuruluşunda yönetici ve denetçi olarak görev alan SMMM/YMM’lerin 3568 sayılı Kanun kapsamında serbest meslek faaliyetinde bulunmak üzere büro açması mümkün olmayıp; bağımsız denetim kuruluşuna sadece ortak olan, diğer bir deyişle bağımsız denetim kuruluşunda yönetici ve denetçi olarak görev almayan SMMM veya YMM’lerin kendi SMMM/YMM ofislerinde 3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunması mümkündür

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

 

GÜNDEM