EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Prof. Dr. Süleyman Uyar
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
İşletme Fakültesi
suleyman.uyar@alanya.edu.trMerkez Bankasına Sunulacak Denetçi Raporu Örneği

Bilindiği gibi 17 Şubat 2018 tarih ve 30335 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı ilgili hesap döneminin son iş günü itibarıyla 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalara, söz konusu verileri Merkez Bankası’nın sistemik risk veri takip sistemi veri formuna müteakip hesap döneminden itibaren bildirme yükümlülüğü getirilmişti.

2018 yılına ilişkin sistemik risk veri takip sistemi veri formunun denetimi, bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, denetçi tarafından KGK düzenlemelerine uygun olarak 31 Mayıs 2019 tarihine kadar tamamlanacaktır. Denetçi veri formunda yer alan bilgilere ilişkin denetçi görüşünü içeren bir denetim raporu düzenleyecek (BDS 805 temelli) ve 31 Mayıs 2019 tarihine kadar sisteme yükleyecektir.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Veri Formunda yer alan bölümlerden; III: Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar, IV: Toplam Varlıklar, V: Özkaynak, VI: Net Borç, VII: Brüt Kar Zarar, VIII: Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler bölümleri ve C: İhracat ve İthalat Bilgilerinden 13-36 ay arası olanlar denetim kapsamı dışında tutulmuştur.

Bu ayın sonuna kadar yazılması gereken bu denetçi raporuna ilişkin KGK tarafından henüz bir taslak yayınlanmamıştır. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde denetim şirketlerinin konuya ilişkin aşağıdaki şekilde bir rapor yazmasının uygun olacağını düşünmekteyim.

ABC ANONİM ŞİRKETİNİN T.C. MERKEZ BANKASININ SİSTEMİK RİSK VERİ TAKİP SİSTEMİ VERİ FORMUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ABC Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na

1) Görüş

ABC Anonim Şirketi’nin (Şirket) 31 Aralık 2018 tarihli hesap dönemine (ara dönemler dahil) ilişkin Merkez Bankasının Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Veri Formunu (Veri Formu) ve Veri Formunda (III: Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar, IV: Toplam Varlıklar, V: Özkaynak, VI: Net Borç, VII: Brüt Kar Zarar, VIII: Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler bölümleri hariç, C: İhracat ve İthalat Bilgilerinden 13-36 ay arası olanlar hariç) bildirilen verileri ve bu verilerin ara dönemlerde bildirilen veriler ile tutarlılığını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Şirket’in ilişikteki 31 Aralık 2018 tarihli Veri Formunda yer alan bilgileri, tüm önemli yönleriyle, 17 Şubat 2018 tarihli ve 30335 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe”, Veri Formu içinde yer alan ek açıklamalara ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (T.C.M.B.) tarafından yayımlanan diğer açıklamalara (hepsi birlikte “Veri Formu Mevzuatı” olarak anılacaktır) uygun olarak hazırlanmıştır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standardı 805: Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi İle Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi adlı standardına ve denetimle ilgili diğer BDS’na uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun “Bağımsız Denetçinin Veri Formunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir.

Kuruluşumuz, Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol Standardını (KKS 1) uygulamaktadır ve buna bağlı olarak Etik Kurallara uygunluk ile ilgili belgelenmiş politikalar, etik gereklilikler ve geçerli yasal ve düzenleyici gereklilikler ile uygun, kapsamlı bir kalite kontrol sistemi sürdürmektedir.

Denetim sırasında elde ettiğimiz denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Dikkat Çekilen Hususlar: Muhasebe Esasının Belirtilmesi ve Dağıtımın Sınırlandırılması

Şirket’in ilişikteki 31 Aralık 2018 tarihli Veri Formunda yer alan finansal bilgileri, T.C.M.B. tarafından belirlenmiş olan limitler doğrultusunda Veri Formu hazırlama kapsamına giren şirketlerin, T.C.M.B. tarafından talep edilen bilgilerinin Yönetmelik uyarınca T.C.M.B.’na bildirim yükümlülüğünü karşılamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sebeple, söz konusu finansal bilgilerin başka amaçlar için kullanılması uygun olmayabilir. “T.C. Merkez Bankasının Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Veri Formuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu” yalnızca Şirket, KGK ve T.C.M.B için hazırlanmış olup, Şirket, KGK veya T.C.M.B. haricindeki taraflara dağıtılamaz. Bu husus, tarafımızca verilen görüşü etkilememektedir.

Şirket, Veri Formlarını yasal defterlerindeki muhasebe kayıtlarını esas alarak hazırlamıştır.

4) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Veri Formuna İlişkin Sorumlulukları

Şirket yönetimi, tarafımızca Bağımsız Denetim Standardı 805’e uygun olarak bağımsız denetimi yapılan Veri Formunda yer alan bilgilerin Veri Formu Mevzuatına uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Şirket yönetimi ayrıca, hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen belgelerin hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Veri Formunu hazırlarken yönetim; Şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirketi tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Şirket yönetimi ve üst yönetimden sorumlu olanlar, Veri Formunda yer alan bilgilerin hazırlanma sürecinin gözetiminden sorumludur. Şirket yönetimi, Veri Formunda yer alan bilgilerin dayandığı varsayımların belirlenmesi ve açıklanması dâhil bu bilgilerin hazırlanmasından ve sunumundan da sorumludur.

5) Bağımsız Denetçinin Veri Formunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bağımsız Denetim Standardı 805’uygun olarak yürütülen bu denetimdeki sorumluluklarımız aşağıda belirtilmiştir:

Sorumluluğumuz, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hazırlanmış olan Veri Formunda yer alan verilerin, ara dönem veri formlarında yer alan veriler ile tutarlılığını değerlendirmek, Veri Formunun hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir.

BDS’na uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, kullanıcılarının bu Veri Formuna istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

BDS’na uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz.

Tarafımızca ayrıca, Veri Formundaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. (Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.)

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar ve -varsa- ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.

XX Mayıs 2019, Şehir Adı

XXXXXX Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Adı Soyadı

Sorumlu Denetçi BD/201X/XXX

09.05.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM