YAZARLARIMIZ
Serkan Güneş
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
serkangunes@fenerbahce.com.trSponsorluk Harcamalarına İlişkin Vergi İstisnaları Nelerdir? Muhasebe Kayıtları Nasıl Napılır?

Bilindiği üzere ülkemiz genç ve dinamik bir nüfusu sahip olmasına rağmen spor aktiviteleri açısından yetersiz bir alt yapıya ve bilince sahiptir.Dünyadaki uygulamalar incelendiğinde devlet eliyle desteklenen branşlarda ki başarının şans olmadığı bilinçli bir tercih olduğu açıkça görülecektir.

Kamu idaresi sportif faaliyetlere destek olmak isteyenler için 5520 Sayılı KV Kanunu'nun diğer indirimler başlığı altında yeralan 10.maddede belirli oranlar belirlemek suretiyle kurumları bu tür faaliyetlere destek olmaları konusunda teşvik etmek istemiştir.

Bu kapsamda  getirilen istisna sportif faaliyetlere bir destek unsuru olarak değerlendirilmiş ve sportif faaliyetlerin sürdürülmesi için yapılan ayni veya nakdi harcamalar indirim kapsamında değerlendirilmiştir.

Vergisel bir avantaj gibi gözüken bu uygulamadan yararlanmanın şartları ve uygulamanın muhasebe kayıtlarının ne şekilde yapılacağı aşağıdaki bölümlerde açıklanmıştır.

İlgili Mevzuat ve Açıklama;

Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile bağış ve yardımlar, aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır.

İlgili Kanun Maddesi;

5520 KV Kanunu MADDE 10- (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır: a) (Mülga: 15/7/2016-6728/58 md.) b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si.

Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile bağış ve yardımlar, harcamanın veya bağış ve yardımın yapıldığı tarihte kayıtlarda gider olarak dikkate alındığından, söz konusu harcamalar ile bağış ve yardımların kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması ve kurum kazancının yeterli olması halinde, bu bölümde yer alan açıklamalar çerçevesinde, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahından indirilmesi gerekmektedir.

Sponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan harcamalar olup ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olan reklam harcamalarından farklılık arz etmektedir.

Sponsorluk Yönetmeliği kapsamında ayni ya da nakdi olarak yapılan harcamalar, kurumlar vergisi mükelleflerince harcamanın yapıldığı yılda indirim olarak dikkate alınabilecektir.

Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla,

  • Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri,
  • Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri,
  • Spor malzemesi bedeli,
  • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan ayni ve nakdi harcamalar,
  • Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri,
  • Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler,

gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak değerlendirilecektir.

Önemli;

Spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim ve benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun tanıtımını amaçlayan harcamalar ise reklam harcaması olarak değerlendirilecektir.

Desteğin ayni olarak yapılmış olunması durumunda;

  1.  İşletmenin varlıklarından ayni olarak yapılan desteğin sponsorluk hizmetini alan kişi, kurum ve kuruluşlara teslim edilmesi halinde, teslimi yapılan değerler için fatura düzenlenmesi; faturada, teslimin sponsorluk maksatlı olduğuna, teslimi yapılan değerlerin cinsi, nev’i ve miktarına ilişkin olarak tereddüde mahal bırakmayacak bilgilere yer verilmesi; faturanın hizmeti alanlar adına düzenlenmiş olunması; faturanın arka yüzünün de hizmeti alan kişilere veya kanuni temsilcilerine imzalatılmış olunması,
  2. Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan sağlanarak sponsorluk hizmeti alanlara bağışlanmış olması durumunda da hizmeti alanlarca teslim alınacak bu değerler için alındı makbuzunun düzenlenmesi ve makbuzda, bağışlanan kıymetlerin değerlerinin, cinsinin, miktarlarının, adedinin v.b. hususların tereddüde mahal bırakmayacak şekilde yer alması şarttır.

Sponsorluk Harcamalarında Belge Düzeni

1-Ayni, Nakdi Sponsorluk için ayrı tip sözleşme akdedilmelidir.

2-Sözleşme, Sponsorun vergi borcu olup olmadığının tespiti bakımından vergi dairesine ibraz edilmelidir.

3- Ferdi sporcular dahil sponsorluk için, (spor tesisleri için yapılacak harcamalar hariç olmak üzere) GSGM’den alınacak bir ön onay bulunmamaktadır.

4-Sponsorluk harcamaları GSGM ve Maliye Bakanlığı’nın onay, izin ve kontrolüne tabi bulunmamaktadır.

5- Harcamalar içim YMM tasdik raporu gerekmemektedir.

6- Beyannamelerin ekinde herhangi bir belgenin ibrazı zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak mükellefler adına düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünün de yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde hizmeti alan kişi veya kanuni temsilcilere imzalatılmalıdır.

 Muhasebe kayıtları nasıl yapılır

Uygulama;

XYZ İşletmesi Amatör bir spor kulübü olan ABC ile 2019 yılı için 400.000 TL tutarında sponsorluk sözleşmesi yapmıştır.

Yapılan bu sponsorluk harcamasının nakden gerçekleşmesi halinde muhasebe kaydı şu şekilde olacaktır;

760 Paz. Satış ve Dağıtım Gid.                               400.000

               102 Banka                                                                     400.000

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yapılan sponsorluk harcamalarının, harcamanın yapıldığı tarihte muhasebe kayıtlarında gider olarak dikkate alınması ve dönem içerisinde gider olarak dikkate alınan bu harcamaların kurum kazancının tespitinde, kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmalıdır. Mali Karın yeterli olması halinde ise beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek suretiyle kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.

Uygulamaya Örneği;

XYZ LTD.ŞTİ  2019 yılı içerisinde 400.000 TL nakden/ayni sponsorluk kapsamında ABC Amatör Spor kulübüne spoonsorluk harcaması yapmıştır. İlgili harcama tutarının dönem içerisindeki yevmiye kaydı ile dönem sonu beyannamedeki görünümü aşağıdaki gibi olacaktır.

Harcamanın Nakdi Olarak Yapılması:

……………………………………………/……………………………......................

760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri.............................400.000

760.01 KKEG

          102 Bankalar............................................................................. 400.000

960 Matraha Eklenecek Unsurlar..........................................400.000

                961 Matraha Unsurlar Karşılığı...........................................400.000

Amatör spor kulübüne sponsorluk harcaması işlemi

…………………………….........../………………………………...................

Harcamanın Ayni Olarak Yapılması

……………………………………………………../………………………………

157 Diğer Stoklar................................................338.983,06

191 İndirilecek KDV..............................................61.016,94

                102 Bankalar.......................................................................400.000

Sponsorluk kapsamında, ileride sponsor olunan kuruma verilmek üzere mal alımı;

..................................................................../.....................................................

760 Pazarlama Satış ve Dağ. Gid..........................400.000

760.01 KKEG

         157 Diğer Stoklar.........................................................338.983,06

         391 Hesap KDV..............................................................61.016,94

         391.01 İlave Ed. KDV

960 Matraha Eklenecek Unsurlar...........................400.000

        961 Matraha Unsurlar Karşılığı...........................................400.000

-Alınan malların sponsor olunan kuruma verilmesi-

……………………………………………………/......................................................

XYZ LTD.ŞTİ nin 2019 yılı ticari bilânço karının 1.000.000,00 TL olduğunu varsayarsak kurumlar vergisi beyannamesi aşağıdaki şekilde olacaktır.

            Ticari Karı...................................................1.000.000,00

            KKEG (Sponsorluk Harcaması )................   400.000,00

            Kar ve İlaveler Toplamı..............................1.400.000,00

            Diğer İndirimler(Sponsorluk Harcaması).... (400.000,00)

            Kurumlar Vergisi Matrahı...........................1.000.000,00

            Hesaplanan Kurumlar Vergisi.........................200.000,00

Görüldüğü üzere yapılan sponsorluk harcamaları dönem içerisinde gider hesaplarına yansıtılmış olup, dönem sonunda kurumlar vergisi matrahının tespiti esnasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmıştır. Bu durum sponsorluk harcamalarının ancak beyanname üzerinde indirim konusu yapılması gereken bir harcama türü olmasından kaynaklanmasıdır. Mükellef kurum kendisine tanınan indirim imkânıyla (400.000 %20) 80.000 TL daha az vergi ödemiştir.

Eğer harcama yapılan kulüp profesyonel spor kulübü olsaydı; Yevmiye maddeleri aynı kalacak sadece kurumlar vergisi beyannamesinde Diğer İndirimler (Sponsorluk harcamalar): (200.000,00) olarak yazılacaktı.Bu durumda kurumlar vergisi matrahı 1.200.000,00 TL ve vergisi de 240.000,00 TL olacaktı.

Ticari Kar................................................    1.000.000,00

KKEG (Sponsorluk Harcaması )...................200.000,00

Kar ve İlaveler Toplamı..............................1.200.000,00

Diğer İndirimler(Sponsorluk Harcaması)........(200.000,00)

Kurumlar Vergisi Matrahı...........................1.200.000,00

Hesaplanan Kurumlar Vergisi........................ 240.000,00

04.10.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM