YAZARLARIMIZ
Ozan Uslu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
info@uslumusavirlik.comBirleşme Halinde Kurumlar Vergisi  % 5 e Kadar Düşer

Tarih: 02.06.2017

Ülkemizde işletmelerin % 99 undan fazlası KOBİ. Ekonominin lokomotifi olan KOBİ ler

toplam istihdamın yüzde 78’ini, toplam katma değerin yüzde 55’ini, toplam satışların yüzde 65,5’ini, toplam yatırımların yüzde 50’sini, toplam ihracatın yüzde 60,1’ini, toplam kredilerin yüzde 24’ünü gerçekleştirmektedir.

KOBİ’lerin birleşerek güçlenmesi ve bu suretle yarattıkları katma değerin artması amacıyla kurumlar vergisi kanununda düzenleme yapıldı.

Kanunda belirtilen şartlara göre birleşen KOBİ’lerin üretim faaliyetlerinden elde  ettikleri kazançlara yönelik olarak kurumlar vergisi indirimi uygulanacak.

Bakanlar Kurulu vergiyi % 75 e kadar indirmeye yetkili. Yani % 20 olan Kurumlar Vergisi % 5 e kadar düşebilir.

 

Şöyle ki;

 

6770 Sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanunun 32. Maddesine eklenen 5. Fıkra [1]ile;

Ø  Kanun 19. Maddesine göre birleşen,

Ø  Sanayi sicil belgesine sahip,

Ø  Üretim faaliyetiyle işgal eden,

Ø  KOBİ lerin

“birleşme tarihinde sona eren hesap dönemine”  ait “üretim” faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarıyla,

Bu kapsamda “birleşilen kurumun” birleşme işlemi gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere 3 hesap döneminde “üretim faaliyetlerinden” elde ettikleri kazançlara uygulanmak üzere kurumlar vergisini % 75 e kadar indirimli uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

 

Peki, kimler KOBİ;

 

250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan” işletmeler olarak tanımlanmıştır.

KOBİ TANIMI;  19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, küçük ve orta büyüklükte işletme, ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve anılan Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimler olarak tanımlanmıştır.5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrasının uygulanması bakımından küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ); birleşmenin gerçekleştiği tarihten önceki hesap döneminde ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve aynı hesap dönemine ilişkin gelir tablosunda yer alan yıllık net satış hasılatı veya bu dönemin sonunda çıkarılan bilançonun aktif toplamından herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeleri ifade etmektedir. Birleşmenin gerçekleştiği tarihten önceki hesap döneminde ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam etme kriterinin tespitinde, sigorta bildirgeleri esas alınmak suretiyle hesaplanan yıllık ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır.

 

Konuyu bir örnekle açıklayalım;

1/8/2017 tarihinde KOBİ niteliğindeki (A) Ltd. Şti., KOBİ niteliğindeki mevcut (B) A.Ş.’ye Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında devrolunmuştur.

Buna göre,

a) (A) Ltd. Şti.’nin 1/1/2017-1/8/2017 kıst döneminde ve

b) (B) A.Ş.’nin de;

- 1/1/2017-31/12/2017 hesap döneminde,

- 1/1/2018-31/12/2018 hesap döneminde,

- 1/1/2019-31/12/2019 hesap döneminde

münhasıran üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına, Kanunun 32 nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında kurumlar vergisi oranı indirimli olarak uygulanacaktır.

 

Üretim faaliyeti dışındaki kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmayacağı için muhasebe kayıtlarının bu ayrımı içerecek şekilde tutulması gerektiğini hatırlatırız.


 

[1] “19 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında birleşen sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançları ile bu kapsamda birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemidahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75'e kadar indirimli uygulatmaya, bu indirim oranını, sektörler, iş kolları, üretim alanları, bölgeler, hesap dönemleri itibarıyla ya da orta ve yüksek teknolojili ürün üreten veya imalatçı ihracatçı kurumlar için ayrıayrı veya birlikte farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu; bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir”

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

GÜNDEM