YAZARLARIMIZ
Nurullah Çuhadar
Yeminli Mali Müşavir
E. Vergi Müfettişi
ncuhadar@msn.com7161 Sayılı Torba Kanunla Vergi Mevzuatımızda Neler Değişti?

7161 sayılı Kanun 18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu torba kanun ile vergi mevzuatımızda; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi, 193 sayılı Gelir Vergisi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunlarında birtakım değişikliklere gidilmiştir. Bu değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.

1- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

a-Teşvikli Yatırımlarda Sağlanan Yatırım Katkı Payı ve Vergi İndirimine İlişkin Ekstra Avantajların Süresi Uzatıldı

13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2017 ve 2018” ibaresi “2017, 2018 ve 2019” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Mükelleflerin 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" şeklinde uygulanır.”

“(2) Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.”

Yapılan bu düzenleme neticesinde, mükellefler 2019 yılında imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, +%15 uygulamasına devam edilmiş ve bu kapsamda da Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranları sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" şeklinde uygulanmaya devam edilecektir.

Ayrıca Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Yürürlük Tarihi: 18.01.2019

2- GELİR VERGİSİ KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

a-Uçuş Ekibine Ücret İstisnası Getirildi

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“17. Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin %70’i (Cumhurbaşkanı, bu oranı %100’e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.).”

Yapılan bu düzenleme neticesinde, Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Yürürlük Tarihi: 01.02.2019

b-Uçuş Ekibine Verilen Ödül ve İkramiyelere Gelir Vergisi İstisnası Getirildi

193 sayılı Kanunun 29’uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teşvik gayesiyle verilen aşağıda yazılı ikramiye ve mükafatlar Gelir Vergisi'nden müstesnadır:

2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;”

Bu düzenleme neticesinde, Kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler gelir vergisinden müstesna haline getirilmiştir.

Yürürlük Tarihi: 01.02.2019

c-Ürün Senetlerinin Satışından Elde Edilen Kazançlara Uygulanan İstisna Süresi Uzatıldı

193 sayılı Kanunun geçici 76’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların, gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulmasına yönelik düzenleme 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yürürlük Tarihi: 01.01.2019

3- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

a- Enerji Tesisleri İnşasına İlişkin, Oluşturulan İktisadi İşletmelere Yapılan Mal Teslimleri İle Hizmet İfalarına KDV İstisnası Getirildi

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine “haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere“, yenilenebilir ve diğer enerji” ibaresi eklenmiştir.

Bu değişiklik neticesinde, Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV’den müstesna tutulmuştur.

Yürürlük Tarihi: 01.02.2019

b-Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimlerine KDV İstisnası Getirildi

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi,”

Buna değişiklik ile; Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den müstesna tutulmuştur.

Yürürlük Tarihi: 01.02.2019

c- Kur Farklarının KDV Matrahına Dahil Olduğu Hususu Kanun Maddesinde Açık Biçimde Yer Almıştır

3065 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile kur farkının KDV matrahına dahil olduğu kanun maddesiyle hüküm altına alınmıştır.

Bu kanun değişikliğine göre; Geçici vergi dönemi sonları ile yıl sonlarında yapılacak kur değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farkı KDV’ye tabi olmayacak, ancak, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenen işlemlerde vergiyi doğuran olay ile ödeme/tahsilat tarihi arasında doğan kur farkı KDV’ye tabi olacaktır.

Yürürlük Tarihi: 18.01.2019

d-KDV Geçici 35’inci Maddede Yer Alan İstisna Süresi 2020 Yılına kadar Uzatılmıştır.

3065 sayılı Kanunun geçici 35’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018” ibareleri “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulama usul ve esasları belirlenen ve sınırları ve koordinatları gösterilen alanda yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemlerinin katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından müstesna tutulmasına yönelik düzenlemenin uygulanma süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu taşınmazların 31/12/2020 tarihine kadar Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmayacaktır.

Yürürlük Tarihi: 18.01.2019

e-Teşvik Belgeli Yatırımlara İlişkin Uygulanmakta Olan KDV İade Sistemine İlişkin Avantajlı Uygulamanın Süresi Uzatılmıştır

3065 sayılı Kanunun geçici 37’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2017 ve 2018” ibareleri “2017, 2018 ve 2019” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.”

Bu düzenleme ile, İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin altı aylık/ yıllık dönemi izleyen bir yıl içerisinde belge sahibi mükellefe iade olunmasına yönelik düzenlemenin süresi 2019 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

Yürürlük Tarihi: 18.01.2019

4- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

a-Şalgam Suyu İle İçme Sütleri, Bebek ve Devam Sütlerine ÖTV İstisnası Getirilmiştir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinin 22.02 G.T.İ.P. numaralı sırasındaki “Mal İsmi” sütunundaki beşinci parantez içi hükümde yer alan “meyveli gazlı içecekler” ibaresi

“meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenleme neticesinde şalgam suyu ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar özel tüketim vergisinden müstesna tutulmuştur.

 Yürürlük Tarihi: 18.01.2019

b-Daha önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir

4760 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, özel tüketim vergisi ve bu vergiye isabet eden katma değer vergisi bakımından vergi tarhiyatı yapılmaz, vergi cezası kesilmez, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.”

Yapılan bu düzenleme ile, 18.01.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak;

  • Özel tüketim vergisi ve bu vergiye isabet eden katma değer vergisi bakımından vergi tarhiyatı yapılmaz.
  • Vergi cezası kesilmez.
  • Daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir.
  • Tahakkuk eden tutarlar terkin edilir.
  • Tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez

5- GİDER VERGİLERİ KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

A-Varlık Finansmanı Fonlarının Sermaye Piyasalarında Yapılan İşlemlerden Elde Paralara BSMV İstisnası Getirilmiştir

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 29’uncu maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar,”

Yapılan bu düzenleme neticesinde, Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna tutulmuştur.

Yürürlük Tarihi: 18.01.2019

7161 sayılı Kanun 18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu torba kanun ile vergi mevzuatımızda; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi, 193 sayılı Gelir Vergisi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunlarında birtakım değişikliklere gidilmiştir. Bu değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.

1- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

a-Teşvikli Yatırımlarda Sağlanan Yatırım Katkı Payı ve Vergi İndirimine İlişkin Ekstra Avantajların Süresi Uzatıldı

13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2017 ve 2018” ibaresi “2017, 2018 ve 2019” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Mükelleflerin 2017, 2018 ve 2019 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" şeklinde uygulanır.”

“(2) Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.”

Yapılan bu düzenleme neticesinde, mükellefler 2019 yılında imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, +%15 uygulamasına devam edilmiş ve bu kapsamda da Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranları sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" şeklinde uygulanmaya devam edilecektir.

Ayrıca Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreyi bitiminden itibaren, sürenin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Yürürlük Tarihi: 18.01.2019

2- GELİR VERGİSİ KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

a-Uçuş Ekibine Ücret İstisnası Getirildi

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“17. Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin %70’i (Cumhurbaşkanı, bu oranı %100’e kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.).”

Yapılan bu düzenleme neticesinde, Kamu kurum ve kuruluşları hariç Türk Hava Kurumu veya kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren yetkili sivil havacılık otoritesince sertifikalandırılmış kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin %70’i gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Yürürlük Tarihi: 01.02.2019

b-Uçuş Ekibine Verilen Ödül ve İkramiyelere Gelir Vergisi İstisnası Getirildi

193 sayılı Kanunun 29’uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Teşvik gayesiyle verilen aşağıda yazılı ikramiye ve mükafatlar Gelir Vergisi'nden müstesnadır:

2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler ve zamlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri ve kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan müesseselerde denizaltına dalış yapanlara fiilen dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler;”

Bu düzenleme neticesinde, Kamu kurum ve kuruluşlarında uçuş maksadıyla görevlendirilen, hava aracının sevk ve idaresiyle görevli pilotlar ile uçuş esnasında uçak içinde hizmet veren personele fiilen uçuş hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler gelir vergisinden müstesna haline getirilmiştir.

Yürürlük Tarihi: 01.02.2019

c-Ürün Senetlerinin Satışından Elde Edilen Kazançlara Uygulanan İstisna Süresi Uzatıldı

193 sayılı Kanunun geçici 76’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların, gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulmasına yönelik düzenleme 31/12/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yürürlük Tarihi: 01.01.2019

3- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

a- Enerji Tesisleri İnşasına İlişkin, Oluşturulan İktisadi İşletmelere Yapılan Mal Teslimleri İle Hizmet İfalarına KDV İstisnası Getirildi

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendine “haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere“, yenilenebilir ve diğer enerji” ibaresi eklenmiştir.

Bu değişiklik neticesinde, Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV’den müstesna tutulmuştur.

Yürürlük Tarihi: 01.02.2019

b-Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimlerine KDV İstisnası Getirildi

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi,”

Buna değişiklik ile; Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den müstesna tutulmuştur.

Yürürlük Tarihi: 01.02.2019

c- Kur Farklarının KDV Matrahına Dahil Olduğu Hususu Kanun Maddesinde Açık Biçimde Yer Almıştır

3065 sayılı Kanunun 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile kur farkının KDV matrahına dahil olduğu kanun maddesiyle hüküm altına alınmıştır.

Bu kanun değişikliğine göre; Geçici vergi dönemi sonları ile yıl sonlarında yapılacak kur değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farkı KDV’ye tabi olmayacak, ancak, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenen işlemlerde vergiyi doğuran olay ile ödeme/tahsilat tarihi arasında doğan kur farkı KDV’ye tabi olacaktır.

Yürürlük Tarihi: 18.01.2019

d-KDV Geçici 35’inci Maddede Yer Alan İstisna Süresi 2020 Yılına kadar Uzatılmıştır.

3065 sayılı Kanunun geçici 35’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2018” ibareleri “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulama usul ve esasları belirlenen ve sınırları ve koordinatları gösterilen alanda yapılacak iyileştirme, yenileme ve dönüşüm projeleri kapsamında, trampa yolu ile kamulaştırılan taşınmazların Hazineye devir ve teslimi işlemlerinin katma değer vergisi, damga vergisi ve tapu harcından müstesna tutulmasına yönelik düzenlemenin uygulanma süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu taşınmazların 31/12/2020 tarihine kadar Hazineye devrinden dolayı Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazanç oluşmuş sayılmayacaktır.

Yürürlük Tarihi: 18.01.2019

e-Teşvik Belgeli Yatırımlara İlişkin Uygulanmakta Olan KDV İade Sistemine İlişkin Avantajlı Uygulamanın Süresi Uzatılmıştır

3065 sayılı Kanunun geçici 37’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2017 ve 2018” ibareleri “2017, 2018 ve 2019” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.”

Bu düzenleme ile, İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında; sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin altı aylık/ yıllık dönemi izleyen bir yıl içerisinde belge sahibi mükellefe iade olunmasına yönelik düzenlemenin süresi 2019 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

Yürürlük Tarihi: 18.01.2019

4- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

a-Şalgam Suyu İle İçme Sütleri, Bebek ve Devam Sütlerine ÖTV İstisnası Getirilmiştir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinin 22.02 G.T.İ.P. numaralı sırasındaki “Mal İsmi” sütunundaki beşinci parantez içi hükümde yer alan “meyveli gazlı içecekler” ibaresi

“meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan düzenleme neticesinde şalgam suyu ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar özel tüketim vergisinden müstesna tutulmuştur.

 Yürürlük Tarihi: 18.01.2019

b-Daha önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir

4760 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, özel tüketim vergisi ve bu vergiye isabet eden katma değer vergisi bakımından vergi tarhiyatı yapılmaz, vergi cezası kesilmez, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.”

Yapılan bu düzenleme ile, 18.01.2019 tarihinden önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak;

  • Özel tüketim vergisi ve bu vergiye isabet eden katma değer vergisi bakımından vergi tarhiyatı yapılmaz.
  • Vergi cezası kesilmez.
  • Daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir.
  • Tahakkuk eden tutarlar terkin edilir.
  • Tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez

5- GİDER VERGİLERİ KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

A-Varlık Finansmanı Fonlarının Sermaye Piyasalarında Yapılan İşlemlerden Elde Paralara BSMV İstisnası Getirilmiştir

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 29’uncu maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar,”

Yapılan bu düzenleme neticesinde, Varlık finansmanı fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna tutulmuştur.

Yürürlük Tarihi: 18.01.2019

22.01.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM