YAZARLARIMIZ
Nursel Aykan
Yeminli Mali Müşavir
Köker YMM Bağımsız Denetim A.Ş.
nurselaykan@yahoo.comKonut ve İşyeri Teslimlerinde KDV Oranları Hakkında Hatırlatma! 31 Ekim 2018 Tarihine Dikkat!

Bilindiği üzere; 3065 sayılı KDV Kanununun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile KDV oranları, Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararnamenin eki (I) sayılı listenin 11’inci sırasında ‘’Net alanı 150 m²ye kadar konut teslimleri’’ ne %1 oranında KDV uygulanacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla 150 m²ye kadar konut teslimlerine %1 oranında, Kararnameye ekli listelerde yer almayan 150 m²’nin üzerindeki konut teslimlerine ise %18 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür.

15 Haziran 2012’de, KDV Kanununun 28’inci maddesinde yapılan değişiklikle ‘’inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için’’ de farklı oran belirlemeye yönelik verilen yetkiyi, Bakanlar Kurulu 1 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4116 sayılı Kararı ile değiştirmiştir.

Bu Kararname ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1’inci maddesine eklenen (6) numaralı fıkra ile;

‘’(I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 metrekareye kadar konutlardan; 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim metrekare vergi değeri;

 • Beş yüz Türk Lirasına kadar olan konutların tesliminde %1 vergi oranı,
 • Beş yüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde %8 vergi oranı,
 • Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde ise %18 vergi oranı’’

uygulanması öngörülmüştür.

31.01.2017 tarih 2017/9759 sayılı BKK ile uygulama tekrar değiştirilmiştir.

Şöyle ki;

31.01.2017 tarih 2017/9759 sayılı BKK de;

(i) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının ( c ) bendinde belirtilen vergi oranı,

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,

uygulanır.

(ii) Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

 1. Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dahil) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının ( c ) bendinde belirtilen vergi oranı,
 2. B) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının ( a ) bendinde belirtilen vergi oranı,

Uygulanması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca,  150 m2 nin üstü konut teslimlerinde uygulanan %18 KDV oranını %8’e indiren 2016/9153 sayılı BKK 08.09.2016 tarih ve 29825 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Anılan Kararname ile 2007/13033 sayılı BKK’na geçici 2nci madde eklenmiş ve  31.03.2017 tarihine kadar teslim edilen konutlarda uygulanacak KDV oranı %18 den %8’e indirilmişti.

Uygulama 31.01.2017 tarih 2017/9759 sayılı BKK ile bu süre 30.09.2017 tarihine çekilmişti.

Bu defa, 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere,

- Teslimleri % 18 KDV’ye tabi bulunan konut satışlarında KDV oranı % 8’e,

Düşürülmüştür. Yapılan bu düzenleme 5 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bu durumda aşağıda belirtilen konutlarda KDV oranı indirilmiş oldu.

 • Net alanı 150 m2 ve üzerindeki konutların,
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerlerde bulunan net alanı 150 m2 ve üzeri konutların,
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29. maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri
 • Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde, 1.000 (bin) Türk Lirası ve üzerinde olan net alanı 150 m2'ye kadar olan konutların,
 • Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde, 2.000 (İki bin) Türk Lirasının üzerinde olan konutların 

31 EKİM  2018 tarihine kadar ki satış ve teslimlerinde, % 18 yerine % 8 oranında KDV hesaplanacaktır.

İŞYERİ KDV ORAN İNDİRİMİ HUSUSU:

18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararnamenin 4. maddesi ile, 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) işyeri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimlerinde KDV oranı, % 18’den % 8’e düşürülmüştür.

KDV oranında yapılan bu indirim, geçici bir düzenleme olup, sadece 18 Mayıs – 31 Ekim 2018 tarihleri arasında geçerlidir.

 • 2018/11750 Sayılı Kararnameyle Yapılan Düzenleme

Söz konusu Kararnamenin 4. Maddesi ile, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın geçici 3. Maddesinde yer alan “konutların” ibaresi, “konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar)” şeklinde değiştirilmiştir.

Söz konusu geçici 3. Maddenin değişiklikten sonraki hali aşağıda yer almaktadır:

“Geçici Madde 3 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranına tabi konutlar ile işyerlerinin (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) 31/10/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde, aynı fıkranın (c) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”(%8)

İşyeri Kapsamına Neler Giriyor?

KDV oranı % 18’den % 8’e düşürülen işyeri kapsamına; yapı ruhsatında dükkan, ofis, büro, apart ünite ve benzeri olarak tanımlanan iş yerleri girmektedir.  Nitekim; konu hakkında yayımlanan 12 Seri No'lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de, “Yapı ruhsatında konut, dükkan, ofis, büro, rezidans, apart daire, devre mülk ve benzeri olarak tanımlanan konut veya iş yerlerinin istisna kapsamında değerlendirileceğini” açıklayarak, bu konuda yaşanan tereddütleri giderilmiştir.

Dolayısıyla, yapı ruhsatında dükkan, ofis, büro, apart ünite ve benzeri olarak tanımlanan işyerlerinin gerek bina olarak gerekse bağımsız bölüm şeklinde satış ve/veya teslimlerinde, 18 Mayıs – 31 Ekim 2018 tarihleri arasında % 8 oranında KDV hesaplanacaktır.

ÖZETLE;

 • 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamenin eki (I) sayılı listenin 11’inci sırasında ‘’Net alanı 150 m²ye kadar konut teslimleri’’ ne %1 oranında KDV uygulanacağı,
 • 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) uygulanmak üzere, Teslimleri % 18 KDV’ye tabi bulunan konut satışlarında KDV oranı % 8’e,
 • 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararnamenin 4. maddesi ile, 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) işyeri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) teslimlerinde KDV oranı, % 18’den % 8’e düşürülmüştür.

30.10.2018

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM