YAZARLARIMIZ
Nesimi Yaşar
Yeminli Mali Müşavir
E. Maliye Başmüfettişi
nesimiyasara@gmail.comŞüpheli Alacaklar İçerisinde Yer Alan KDV’nin İndirimi Mümkün Mü?

7104 sayılı Kanun'un 8'nci maddesi ile KDV Kanunu'nun 29'ncu maddesine (4) numaralı fıkra eklenmiştir.

Fıkra aynen aşağıdaki gibidir:

“4. Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.).”

KDV Kanunu'na eklenen söz konusu (4) nolu fıkra'nın (paranteze kadar olan) ilk cümlesi hükmüne göre “değersiz alacak” olarak kaydedilen tutarlar içerisinde yer alan KDV’nin, yapılacak bir muhasebe kaydı ile indirim konusu yapılabilmesinin yolu açılmıştır.

Yapılacak muhasebe kaydı şu şekildedir:

----------------------------------/---------------------------------------

191 İndirilecek KDV Hesabı

                   644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı

----------------------------------/---------------------------------------

Yasa hükmü ile getirilen söz konusu uygulamanın mükellefler açısından olumlu olduğunu belirtmek isteriz. Bu şekilde mükellefler nezdinde zaten batmış bir alacak içerisinde yer alan KDV’nin en azından indirim konusu yapılabilmesi bir teselli olacaktır.

TEREDDÜTLÜ KISIM

Öte taraftan; söz konusu fıkranın parantez içi hükmü tereddütlere yol açmaktadır.

Şöyle ki; VUK'nun 323'ncü maddesine göre bir ticari alacağını şüpheli alacak olarak kaydeden ve karşılık ile birlikte gider kaydı yapan mükelleflerin durumu net değildir.

Şüpheli alacak kaydı yapan mükelleflerin, şüpheli alacak (gider) yazılan tutarın içinde yer alan KDV'nin "gelir" yazılmak şartı ile söz konusu KDV'nin "indirilecek KDV" yazılıp yazılmayacağı konusu tereddüt uyandırmaktadır.

Tereddüt; (4) nolu fıkradaki parantez içi hüküm her ne kadar açık olmasına rağmen, fıkranın giriş cümlesi sanki konunun münhasıran VUK'nun 322'nci maddesi (değersiz alacaklar) kapsamındaki alacakları ilgilendirdiği yönünde intiba uyandırmaktadır.

Fıkradaki parantez içi hükmün; münhasıran "değersiz alacaklar" içinde yer alan KDV tutarının "gelir ve indirilecek KDV" yapılabilmesi yönünden mi, yoksa her türlü şüpheli alacaklar içinde yer alan KDV tutarı için de bu uygulamanın mümkün olup olmadığı net değildir.

Şüpheli alacaklar içinde yer alan KDV tutarının “indirilecek KDV / gelir” uygulaması yapılabilmesi için Maliye Bakanlığı’nın konu ile ilgili açıklama yapması gerekmektedir.

DEĞERLENDİRMEMİZ

Konu ile ilgili şahsi değerlendirmemiz; ticari alacakları "değersiz" hale gelen mükelleflere açık yasa hükmü ile tanınan hakkın alacağı "şüpheli" hale gelen mükellefler için de açıkça tanınmasında fayda vardır. Yasa , mevcut hali ile uygulayıcılar açısından tereddüt uyandırmaktadır.

Söz konusu hususun yayımlanacak bir Tebliğ ile mükelleflere duyurulması gerektiği kanaatindeyiz.

ÖNEMLİ NOT

Söz konusu fıkra’nın yürürlük tarihi 1 Ocak 2019’dur.

Öte taraftan fıkra hükmünün içerisinde geçen “alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir” hükmü dikkat edilmesi gereken bir ifadedir. Daha açık bir deyişle söz konusu madde hükmü;

(1) 1 Ocak 2019 tarihinden önceki değersiz ve şüpheli alacaklar açısından uygulanamayacaktır.

(2) Bu tarihten sonra değersiz ve şüpheli hale gelen alacakların KDV’ne isabet eden kısmı, hangi dönemde tekrar gelir yazılmış ise o dönemde indirim KDV yapılabilecektir.

11.03.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM