YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.com6183 Sayılı Yasaya Göre Gece Çalışan İş Yerlerinde Haciz Uygulaması

Bilindiği gibi 6183 sayılı yasanın 62.maddesi hükmü, haciz işlemleri ile ilgilidir. Buna göre borçlunun mal beyanında gösterdiği veya tahsil dairesince saptanan ve borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul mallarıyla taşınmazlarının, alacak ve haklarından kamu alacağına kafi miktar kadar tahsil dairesince haciz işlemleri yapılır.

Fiili haciz yapılabilmesi için, mükellefe veya yetkililerine usulüne uygun ödeme tebligatı yapılmış olmalıdır. Ödeme emri tebliğ edilmeden veya borç kesinleşmeden haciz yapılamaz. Keza, ödeme emri tahsil zamanaşımının dolmasından sonra tebliğ edilmişse haciz uygulanamaz. Aynı şekilde, tahsil zamanaşımına uğramış borç için haciz yapılamaz. Haciz sırasında, tahsil dairesi haciz uygulamasında borçlunun yararını alacaklı kamu idaresinin yararları ile bağdaştırmaya özen göstermek zorundadır.

Haczin yapılacağı süreye gelince, güneş battıktan doğuncaya kadar ve tatil günlerinde haciz yapılamaz. Ancak, tatil günlerinde veya geceleri çalışılan yerlerde hasılat haczi ile borçlunun mallarını kaçırma olasılığında her zaman haciz yapılabilir. Görüldüğü gibi mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde sadece hasılat haczi uygulanmaktadır. Zira hasılat haczi dışındaki haciz işlemi için işyerinin çalışma saati veya kapalı olmasının bir önemi yoktur. Mesai saatleri içerisinde kapalı işyerleri veya ikametgahlar, 6183 sayılı yasanın 80.maddesine istinaden her türlü zora baş vurularak zorla açtırılır, kilit ve her türlü tertipler kırılarak haciz işlemi uygulanabilir.

Sonuç olarak, haczin yapılmasıyla beraber 6183 sayılı yasanın 77,81 md. hükümlerine göre, haczedilen malların değerleri, borçlunun veya haciz sırasında hazır bulunanların görüşleri de alınarak, haczi yapan memur tarafından tespit ve tahmin olunur. Daha sonra, haciz tutanağının borçlu yazılı bir örneği, haciz işleminin bitmesi üzerine borçluya veya zilyede, ya da bunların vekilleri işçi, müstahdem veya aile bireylerinden birine elden verilir. Gıyaben yapılan hacizlerde, tutanağın bir örneği borçlu veya zilyede derhal tebliğ olunur. VUK 107.maddesi ve 6183 sayılı yasanın 8.maddesine göre; tebligatın derhal yapılmasını kanun koyucu öngördüğüne göre, bu gibi durumlarda vakit geçirmeden memur eliyle tebliğ yoluna gidilmesi gerekir.

24.09.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM