YAZARLARIMIZ
Nazlı Gaye Alpaslan
Avukat
ngahukuk@gmail.com7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Matrah Artırımı HK Yasa Madde 5/9-A Hükmüne Göre Taleperi Reddedilen Mükellefler Açısından Yasal Başvuru Yolları (15.03.2023)


İdareye Başvuruda Yanıt Verme Süresinin 60 Günden 30 Güne İndirilmesinin VUK’taki Hata Düzeltmeye Etkileri (18.10.2022)


Vergi Borcu İle İlgili Tebliğ Edilen Ödeme Emri Hakkında Mükelleflerin Yaşadıkları Sorunlar (13.10.2022)


Vergi İncelemesine Başlanmadan Önce Düzeltici Mahiyette Vergi Beyannameleri Nasıl Islah Edilebilir? (16.08.2022)


Mali Tatilde Temyiz Süreleri Uzamamaktadır (05.07.2022)


Takdir Komisyonu Kararları ve Hukukiliği Sorunu ve Vergi Yargılamasına Yansımaları (01.07.2022)


Mali Tatil Uygulamasının Muhasebe İşlemlerine Etkileri (16.06.2022)


Vergi Usul Hukuku ve Vergi İcra Hukukunda Zamanaşımı ve Zamanaşımından Kaynaklanan Vergisel Problemler (02.06.2022)


Vergi Davalarında Re’sen Araştırma İlkesi (28.04.2022)


Vergi Yargısında SMMM ve YMM’lerin Dinlenme Talepleri Hakkında Düşünceler (06.04.2022)


Uygulamada Hb1 Haciz Bildirisi Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 79. Maddesi’ne Göre Bu Haliyle Tatbiki Mükellef Haklarını İhlal Etmektedir. Vergi Daireleri Tarafından Yasa Hükmü Yanlış Uygulanmaktadır (22.03.2022)


Vergi Dairesi Avukattan Müvekkili İle İlgili Bilgi İsteyip/ İstemeyeceği: Bir Yargı Kararının Analizi (10.03.2022)


Muaccel Hale Gelmiş Vergi ve SGK Borçlarında Kuruma Karşı Bireysel Kefalet Uygulaması Nedir? (23.12.2021)


Mali Tatil ve Yeni Vergi Yapılandırmalarına Etkileri (30.06.2021)


Serbest Meslek Erbabının Banka Hesabına Gelen Ödemelerin Mahiyeti İrdelenmeden Doğrudan Doğruya Hasılat Olduğu Sonucuna Varılamaz (08.06.2021)


Derneklerde Valiliklere Yıllık Bildirimin Yollanmaması Halinde 1.730,00 TL İdari Para Cezası Kesilir (30.04.2021)


Vergi Uyuşmazlıklarında Yürütmenin Durdurulması İstemi (08.03.2021)


Vergi İptal Davası Açılmasında Ittıla Tarihi (18.01.2021)


E- Devlet Bilgileri Baz Alınarak Vergi Yargısına İptal Davası (19.01.2021)


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Özet Pratik Bilgiler (20.11.2020)


Vergi Yargısının Hakemliğine Müracaat (15.09.2020)


Ticari Kazançla Birlikte Zirai Ürün Satışı (03.03.2020)


Vergi Suçlarında Kamu Davası Açılabilmesi İçin İzin Şartı (11.02.2020)


Vergi Uyuşmazlıklarında Kanun Yolundan Cayma ve İndirimli Vergi ve Ceza Ödeme Durumu Nedir? (24.01.2020)


Vergi Uyuşmazlıklarında Kanun Yolundan Cayma ve İndirimli Vergi ve Ceza Ödeme Durumu Nedir? (20.01.2020)


Yıllık Harçların 31 Ocak 2020 Tarihine Kadar Ödenmesi (14.01.2020)


Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Fatura Düzenleme Amaçlı Kurulan Şirketler (30.12.2019)


Aynı Gayrimenkul Üzerinde, Veraseten İştirak ve Ayrıca Müşterek Mülkiyet ve Hemde Paylı Mülkiyet Olması Durumunda Vergileme (29.11.2019)


Yasalara Aykırı Olarak Elde Edilmiş Verilerden Yola Çıkılarak Vergi Mükellefine Ceza Kesilemez (25.11.2019)


Bastırıldığı Tarihten Önceki Bir Tarih İçin Geriye Doğru Fatura Düzenlenmesi İle İlgili Sorunlar (13.11.2019)


Vergi İncelmesi Öncesi Veya İnceleme Sırasında Düzeltici Mahiyette Yapılan Beyanların Vergi Suçlarına Etkileri (21.10.2019)


6183 Sayılı Yasaya Göre Gece Çalışan İş Yerlerinde Haciz Uygulaması (24.09.2019)


Matrah Artırımını Daha Sonra İptal Etmesi Sonucu (22.07.2019)


İkamet Ofisten Ticaret ve KDV İadesi Talebi (18.07.2019)


Zirai Ürün Teslimlerinde Alivre Satış ve Hak Bedeli Uygulaması ve Tasiriye Faturası (28.05.2019)


Vergi İncelemesi Devam Ederken Pişmanlıkla Beyanname Verilemez (16.05.2019)


Vergi İnceleme Raporlarının İddianame Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği Konusundaki Görüşler (13.05.2019)


Vergi Borçları İle İlgili Banka Hesaplarına Uygulanan E-Haciz İşlemleri ve Yaratacağı Olumsuz Sonuçlar (25.04.2019)


Gerçek ve Tüzel Kişilerin E-Mail Kutusuna Düşmeyen veya İletilemeyen Tebligatların Akıbeti (15.04.2019)


Hileli Vergi Suçu - Vergi Tekniği Raporu ve Ceza Davası (10.04.2019)


Veraset ve İntikal Vergisi Beyannameleri İnteraktif Vergi Dairesi Üzerinden Gönderilebilecek (03.04.2019)


Vergi İncelemesine Başlama Tutanağı ve Mükellef Portal Bilgilerinden Aşamalar Hakkında Sorgulama Yapılması (19.03.2019)


Şirketlerden Elde Edilen Kar Paylarının Beyanı (05.03.2019)


2019 Mart Ayında Kimler GMSİ- Kira Beyannamesi Vermeyecek (28.02.2019)


Vergi İncelemesini Gecikmeli Olarak Yerine Getirmesi ve Bir Mağduriyet (15.02.2019)


Yazarkasa Kullanan Mükelleflerde Poşet Satışıyla İlgili Departman Açılması (05.02.2019)


Diğer Ücret Ödemelerinde Tarh Zamanı: Şubat (29.01.2019)


E-Devlet Üzerinden Vergi Borcu Sorgulaması (22.01.2019)


Eksik Fatura Kesilmesi ve Vergi Ziyaı Fiili İddiası (25.12.2018)


Uygulamada: Vergi Mükelleflerinin E-Mail Adresine Yapılan veya Yapılmış Sayılan Tebligatlarla İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar (19.12.2018)


Sahte Belge Düzenleme Fiili İddiasıyla İnceleme Sevk ve Matrah Artırımı Hakkında Bir Özelge (29.11.2018)


İhbarlı Vergi İncelemesi (26.11.2018)


İhtirazi Kayıtla Düzeltici Beyanname Verilmesi ve Şüpheli Sorunlu Faturaların Geri Çekilmesi (31.10.2018)


Vergi Usul Hukuku Uygulamasında: Mücbir Sebepler (17.09.2018)


Muhasebe Defterlerinde Kayıtların 7143 Sayılı Yasa’nın 6. Maddesine Göre Düzeltilmesi (13.08.2018)


SGK’da Tahakkuk ve Tahsil Zamanaşımı Nedir? (09.08.2018)


Adli Tatilin Vergisel İşlemlere Etkisi (07.08.2018)


7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hk. Kanunun 9/16 Mad. Hükmüne Göre Yapılacak İşlemler (31.07.2018)


7143 Sayılı Yasa Gereği Davalardan Vazgeçilmesi ve Matrah Artırımı Konuları (24.07.2018)


Mali Tatilin Muhasebe Uygulamalarına ve Vergi Yargısına Etkisi Nedir? (17.07.2018)


Vergiden Üçüncü Şahıslara Haciz (06.05.2018)


Mali Müşavirlere Meslekten 3 Yıl Süre İle Geçici Men Cezası ve Teminat (26.04.2018)


Vergi İncelemesi - Düzeltici Beyan (29.03.2018)


2018 Yılı Hazine Destekli (KGF) Kredi Garanti Fonu Kefaletleri Uygulaması (12.03.2018)


Paravan Vergi Kaydı Açılması İşlemleri (26.02.2018)


İşe Başlamada Sanal Ofis (26.01.2018)


Vergi Hukukunda: Uzlaşma İstemi ve Zorunlu Neden (15.01.2018)


2577 Sayılı İYUK ve Yürütmenin Durdurulması İstemi (05.01.2018)


Limited Şirketlerde Müdür Ataması ve Azli (27.11.2017)


Anonim ve Limited Şirketlerde Zarar Mahsubu (23.10.2017)


Banka Hesaplarında Yüksek Nakit Girdi ve Çıktısı Olan Şahısların Vergisel Durumu (17.10.2017)


2 Ayrı Şirketin Aynı Adreste Faaliyette Bulunması (13.10.2017)


Anonim ve Limited Şirket Hisse Devirleri ve Vergi Uygulamaları (10.10.2017)


Vergi İncelemesi ve Gerekçeli Tarhiyat Hakkı (06.10.2017)


Vergi Hukuku Uygulamasıyla İlgili: 3 Soru – 3 Cevap (26.09.2017)


Yönetim ve Temsil Hakkında: 20 Soru – 20 Cevap (19.09.2017)


Emlak Vergisine Karşı Açılacak Davalar Ve Dikkat Edilecek Noktalar (06.09.2017)


Limited Şirketlerde Sermaye Artırımı Hakkında 5 Soru – 5 Cevap (24.08.2017)


Limited Şirketlerde Ortaklık Paylarının Ölüm Yoluyla Varislere İntikali (04.08.2017)


İthal Lüks Otolar Üzerindeki Tedbirin Kaldırılması İçin 31.07.2017 Tarihine Dikkat! (31.07.2017)


Limited Şirketlerde Tasfiye İşlemleri (21.07.2017)


Vergi Yargısında Yürütmenin Durdurulması İstemi (01.07.2017)


Ödeme Emrine Karşı Açılmış Davalardan Vazgeçilmesi Halinde 7020 Sayılı Yeni Yapılandırma Yasasından Faydalanılabilinir (21.06.2017)


Mirasçı, Kefil, Şirket Ortağı, Kanuni Temsilci ve YMM-SMM Gibi Sorumluluk Sebebi İle Amme Borçlusu Sayılan Kişilerin 7020 Sayılı Yasaya Göre Kesinleşmiş Borçlarını Yeni Yapılandırmaya Göre Ödeme Usulü (05.06.2017)


Tür Değişimi Yaparak A.Ş.’ye Dönüşen Eski LTD. ŞTİ.’ye Gelen Faturaların Durumu (26.05.2017)


Vergi İnceleme ve Denetim İç Genelgesi Sıra No: 2017/1 İncelemeler ve Takdir İşlemelerinde Büyük Kolaylık Getiriyor (25.05.2017)


Meslek Mensupları Hakkında Düzenlenen Sorumluluk Ödeme Emirleri ve Ekinin Tebliği (24.05.2017)


Yevmiye Defteri Kapanış ve Aralık Tasdiki (18.05.2017)


Serbest Bölgelerde Emlak (Bina) Vergisi (17.05.2017)


Amme Alacaklarının Takibinde: Ödeme Emri ve %10 Haksız Çıkma Zammı (03.05.2017)


İdare İle Uzlaşmaya Varılması Durumunda Vergi İdaresi Adli Yargıda Dava Açabilir Mi? (27.04.2017)


İhaleli İşlerde Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Belgesi (19.04.2017)


Zirai Ürün Satışı ve Ticari Kazanç Nedir? (11.04.2017)


Vergi Usulde: Uzlaşma Talebi, Mücbir Sebep ve Ödeme (29.03.2017)


Gerçek ve Tüzel Kişiler Tarafından Defter ve Belgelerin Müfettişe İbraz Edilmeyişi (28.03.2017)


Anonim ve Limited Şirketlerin, 2016 Yılı Gayrimenkul Satış Vergi İstisnası (22.03.2017)


Vergi Dairesine Kaydı Olmayan Fakat Banka Hesaplarında Yüksek Nakit Girdi ve Çıktısı Olan Kimselerin Vergisel Durumu (21.03.2017)


Takdir Komisyonları Mükellefin KDV İndirimini Red Edemez (17.03.2017)


Kamu Alacaklarının Takibinde Rüçhan Hakkı Uygulaması (07.03.2017)


Vergi Dairesi Mükellefin Matrah Artırımı İşlemini Sonradan Bozabilir Mi? (06.03.2017)


Hukuka Aykırı Vergi Tebligatı (02.03.2017)


GMSİ Yönünden 2016 Elde Edilen Kira Gelirlerinin Beyanı Nasıl Yapılacaktır? (01.03.2017)


Şirket Ortağının Ölümü ve Veraset Beyannamesi (28.02.2017)


Basit Usul Mükellefin Araç Satışı ve Fatura (16.02.2017)


Mükelleflerin Defter ve Belgelerini Gizleme Fiili/Suçu (09.02.2017)


Vuk’nun İştirak Hükümleri (31.01.2017)


Kira Gelirleri İçin Mart 2017 Vergi Beyanları (09.01.2017)


SGK ve Kayıt Dışı İstihdam Projesi (03.01.2017)


Her Yıl -Yıllık Ücretli İzin Onayı (15.12.2016)


Satış Faturasında Sıra Numarasının Bozulması Eylemi (25.11.2016)


Aynı Adreste İki Ayrı Vergi Mükellefinin Faaliyet Göstermesi Hali (23.11.2016)


Anonim Ve Limited Şirket Ortakları ve Yöneticilerinin Şirketle İlgili Bireysel Sorumlulukları (22 Soru, 22 Yanıt) (09.11.2016)


Vergi Borcu Hakkında ve Yapılandırma Başvuru Süreleri 30 Kasıma Uzatılmalıdır (19.10.2016)


Kayıt İbrazsızlığı ve Yeni 6736 Sayılı Mali Af Yasa Hükümleri (12.10.2016)


Vergi Daireleri Resen Terk İşlemini Neden Yapmamakta Israr Eder? (11.10.2016)


671 Sayılı KHK İle Vergi Ceza Davaları Açısından Örtülü Af Getirildi (27.09.2016)


Trafik Para Cezalarının 6736 Sayılı Kanun Karşısındaki Durumu Nedir? (23.09.2016)


6736 Sayılı Yeni Mali Af Yasası Kapsamı Harici Alacaklar (18.08.2016)


Mali Tatil ve Vergi Usul Kanun’undaki Süreler (01.07.2016)


Kapıdan ve Mesafeli Sözleşme Tanzim Edilerek Yapılan Satışlarda Fatura (25.06.2016)


Mali Tatil: 1-20 Temmuz Uygulanıyor (19.06.2017)


Zarar Miktarını Azaltıcı İşlem Yaratan Vergi İnceleme Raporlarına Karşı Vergi İptal Davası (13.06.2016)


Şirkete Yeni Giren Ortağın Ek Beyan ve Pişmanlık İle Beyanlarının Eski Ortağı Bağlayıp Bağlamayacağı Tartışmaları (06.06.2016)


SGK Denetmen Raporlarının İdari Para Cezası Evrakına Eklenmesi Zorunluluğu (12.04.2016)


Vergi Borcundan Taşıt Haczi, Yakalanması ve Otoparka Bağlanması Komedisi (06.04.2016)


Vergi Levhaları 31.05.2016 Tarihinde Sistemden Alınmadığı Takdirde Ceza Kesilebilir (31.03.2016)


Derneklerde Valiliklere Yıllık Bildirimin Yollanması (30.03.2016)


Hakedişlerde Damga Vergisi Kesintisi (25.03.2016)


Vergi Suçlarına İştirak (22.03.2016)


Amme Borçlusu Mükellefin Taşıt Aracına Haciz ve Bağlama (19.03.2016)


Mavi Kart Sahipleri De 1-25 Mart Gelir Vergisi Beyannamesi Vermek Zorunda (16.03.2016)


Kimler GMSİ Beyannamesi Vermez? (03.03.2016)


Vergi Tekniği Raporlarının Mükellef İle Paylaşılması (02.03.2016)


Mali Hukukta Dava Açma Süreleri (07.12.2015)


Dava Konusu Edilen Cezalı Tarhiyatlarda, Rızaen Yapılan Ödemeler (04.11.2015)


Vergi Borcundan Haciz Ne Zaman Kalkar? (15.07.2015)


Mali Tatil, Vergi Dava Açma Süresini Uzatır, Temyiz Süresini Uzatmaz (07.07.2015)


İşverenler Tarafından Emniyet Birimlerine Yapılan Personel Çalıştırma Formlarının SGK’ya Etkisi (01.07.2015)


Mali Hukuk Uygulamasında, Mali Tatil- Adli Tatil (22.06.2015)


Ödeme Emrine Karşı Açılan Davalar, Yürütmenin Durdurulması Kararları ve Ödenen Paraların Mükellefe İadesi (25.05.2015)


Yeminli Mali Müşavirlerin, Yeminli Mali Müşavirlere Vermiş Olduğu Teyitler (13.05.2015)


1 Temmuz 2015 Tarihine Kadar Münfesih Şirketlerin Yapması Gereken İşlemler (08.04.2015)


Vergi Hukuku Uygulamasında 1 Nolu İhbarnameye YD Talep Edilmez. 2 Nolu İhbarnameye Karşı Mükellef Hakları (24.03.2015)


Bankadan Yapılan Ödemeler ve Sahte Fatura Kullanma İddiaları (17.03.2015)


Banka ve Finans Kurumlarında Yüksek Montanlı Para Giriş ve Çıkışlarının Mali Sonuçları (10.03.2015)


Kimler GMSİ Beyannamesi Vermez? (10.03.2015)


Avukatlara Karşı Vekalet Ücreti Ödenmesi Sırasında Borcu Yoktur Belgesi İstenilmeyecek (09.03.2015)


Ödeme Emri ve Vergi Yargısı (07.03.2015)


Tarhiyat Öncesi Uzlaşmayı Kabul Etmeyen Mükellef Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Talep Edemez (21.02.2015)


Değişen Yeni Muhtasar Beyannameler (19.02.2015)


İşyeri Kira Geliri Elde Edenlerin 2014 Yılında Elde Ettikleri Kira Gelirlerinin 27.000,00 TL’yi Aşmaması Halinde GMSİ Beyannamesi Verilmez İşyeri Kira Geliri Elde Edenlerin 2014 Yılında Elde Ettikleri Kira Gelirlerinin 27.000,00 TL’yi Aşmaması Halinde GMSİ Beyannamesi Verilmez (13.02.2015)


Resen Terk İşleminde Vergi Dairelerinin Yapması Gereken Önemli Görevler Resen Terk İşleminde Vergi Dairelerinin Yapması Gereken Önemli Görevler (12.02.2015)


Muhtasar Beyanname Verilebilmesi İçin Personele Ödeme Zorunluluğu Muhtasar Beyanname Verilebilmesi İçin Personele Ödeme Zorunluluğu (11.02.2015)


SGK Tarafından Mühendislerden İstenen 2014 Yılı İçin 2.800,00 TL Ücret Beyan Zorunluluğu SGK Tarafından Mühendislerden İstenen 2014 Yılı İçin 2.800,00 TL Ücret Beyan Zorunluluğu (05.02.2015)


Diğer Ücretlerde Şubat Ayı: Tarh Zamanı Diğer Ücretlerde Şubat Ayı: Tarh Zamanı (03.02.2015)


Banka Hesaplarına E-Haciz Banka Hesaplarına E-Haciz (28.01.2015)


Tapu İşlemlerinde Vergisel Yönden Dikkat Edilecek Önemli Noktalar Tapu İşlemlerinde Vergisel Yönden Dikkat Edilecek Önemli Noktalar (27.01.2015)


KOLL. ŞTİ. ‘nin Gayrimenkul Satışı ve İstisna KOLL. ŞTİ. ‘nin Gayrimenkul Satışı ve İstisna (20.01.2015)


Gayrimenkul Kira Gelirlerinin Beyanı Mart/ 2015 Dikkat Edilecek Püf Noktalar Gayrimenkul Kira Gelirlerinin Beyanı Mart/ 2015 Dikkat Edilecek Püf Noktalar (14.01.2015)


Geçmişe Matuf Mükellefiyet Tesisinin Yaratmış Olduğu Hukuki Neticeler Geçmişe Matuf Mükellefiyet Tesisinin Yaratmış Olduğu Hukuki Neticeler (13.01.2015)


Nihai Tüketici Konumunda Olan Gerçek Kişilere Vergi Dairesi Mükellefiyet Kaydı Açabilir Mi ? Nihai Tüketici Konumunda Olan Gerçek Kişilere Vergi Dairesi Mükellefiyet Kaydı Açabilir Mi ? (10.01.2015)


Vergide Uzlaşmaya Varılması Durumunda, Ceza Davası Açılamaz Vergide Uzlaşmaya Varılması Durumunda, Ceza Davası Açılamaz (05.01.2015)


Fazla Çalışma İle İlgili İşçiden Ocak Ayı İçerisinde “Onay” Alınması Fazla Çalışma İle İlgili İşçiden Ocak Ayı İçerisinde “Onay” Alınması (03.01.2015)


Kira Gelir Beyanlarında Mülk Sahibi Yerine Kirayı Başkasının Beyan Edip Etmeyeceği Kira Gelir Beyanlarında Mülk Sahibi Yerine Kirayı Başkasının Beyan Edip Etmeyeceği (23.12.2014)


Danıştay Kararına Göre: BA-BS’lerde Çağrısız Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemez Danıştay Kararına Göre: BA-BS’lerde Çağrısız Özel Usulsüzlük Cezası Kesilemez (16.12.2014)


KDV’de İşlemlerin Gerçekliliğinin Kanıtına İlişkin Olarak Düzenlenebilecek Tespit Raporları KDV’de İşlemlerin Gerçekliliğinin Kanıtına İlişkin Olarak Düzenlenebilecek Tespit Raporları (09.12.2014)


SGK ve Vergi Borcu Yapılandırması Hakkında İç Genelge SGK ve Vergi Borcu Yapılandırması Hakkında İç Genelge (08.12.2014)


E- Devlet Adresindeki, Vergi Borcu Sorgulama Bilgilerinin Dava Konusu Edilebilirliği E- Devlet Adresindeki, Vergi Borcu Sorgulama Bilgilerinin Dava Konusu Edilebilirliği (02.12.2014)


Vergi Tekniği Raporu ve İptal Davası Vergi Tekniği Raporu ve İptal Davası (12.11.2014)


İnternet Üzerinden İkinci El Araç Satışları (11.11.2014)


Doktor,Mühendis,Avukat,Mali Müşavir Gibi Serbest Meslek Mensuplarına Stopajlar Hakkında Birkaç Öneri (30.10.2014)


İkincil Amme Borçlularının Torba Yasadan Faydalanması ve Açılmış Davadan Vazgeçme Olanakları (28.10.2014)


Ödeme Emrine Karşı Açılan Davadan Feragat ve Torba Yasa Olanağı (22.10.2014)


Torba Yasa İçin Vergi Dairelerine ve SGK Kurumuna Müracaat Prosedürleri (01.10.2014)


Torba Yasada Neler Kapsam Harici ? (30.09.2014)


BA / BS Formlarından Hareketle Üçüncü Şahıslar Nezdinde Ki Mal Alacak ve Hakların Haciz Edilebilirliği Sorunu (23.09.2014)


6552 Sayılı Yasaya Göre Ödenecek Vergi Taksitlerinden “Mahsup Yolu” İle Ödeme Biçimi Nasıl Uygulanacak ? (18.09.2014)


6552 Sayılı Yasaya Göre Sermayelerini Artırmayan Şirketler İçin Yeni Bir Ek Süre Olanağı (17.09.2014)


6552 Sayılı Torba Yasanın MD. 73 / 13-C Hükmü Gereği Hacizlerin Kaldırılması (16.09.2014)


Hileli Vergi Suçlarında Zamanaşımı (09.09.2014)


Vergi Yargısında Yeni Bir Yol: İstinaf Mahkemeleri Göreve Başlıyor (05.09.2014)


Tasdiki Zorunlu Olmayan Defterlerin İncelemeye İbrazı Zorunlu Değildir (04.09.2014)


E-Tebligat ve Kep Adresi Alınması Mecburiyeti (29.08.2014)


Bir Şirketin Vergi Kaydı Nasıl Silinebilir ? (25.08.2014)


Defter ve Belgenin Gizlenmesi ve Tarh Zamanaşımı (14.08.2014)


Adli Tatil, 31 Ağustos Tarihinde Biterken, Mükellef Hakları (12.08.2014)


Evli Eşlerden Birinin Vergi Borcu ve Aile Konutunun Satılıp, Satılmayacağı (04.08.2014)


Mali Tatil Temyiz Süresini Etkilemez (21.07.2014)


Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması (17.07.2014)


Belediyelere Olan Bina, Arsa ve Arazi Vergileri De, Tecil Talep Yapıla-bilmektedir (08.07.2014)


Malî Tatilde Vergi Dava Açma Süresi (07.07.2014)


Şirket Borcu Dolayısı İle Eski Ortağın Gayrimenkulüne Haciz Konulması Ve Zaman Aşımı (02.07.2014)


Vergi ve Ceza İhbarnamesine: Hem Dava Açılabilir ve Hem De Uzlaşma Talep Edilebilir (24.06.2014)


>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (150 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM