YAZARLARIMIZ
Hüseyin Ukuşlu
Bilim Uzmanı
hukuslu@gmail.comKalkınma Ajanslarından Destek Alan OSB’ler İçin Örnek Muhasebe Kayıtları

Tarih: 29/08/2017
 

1.MEVZUAT DAYANAĞI

 

Kalkınma Ajanslarından Destek Alan OSB’ler İçin Örnek Muhasebe Kayıtları

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 175.maddesi gereği, OSB hesapları, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunda belirtilen tutulması zorunlu defterlerde tek düzen muhasebe sistemi esaslarına göre tutulur ve izlenir denilmektedir.

§  4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

§  Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

§  1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği

§  Kalkınma Ajansları Proje Uygulama Rehberi

 

Ajans desteklerinin muhasebeleştirilmesinde geçerli olan Organize Sanayi Bölgeleri aşağıda belirtilmiştir.

Organize Sanayi Bölgeleri :

§  Asım Kibar OSB

§  Arslanbey OSB

§  Gebze OSB

§  TAYSAD OSB

§  Plastikçiler OSB

§  Güzeller OSB

§  Dilovası OSB

§  VI. İMES OSB

§  IV. İstanbul Makine İmalatçıları OSB

§  V. Kimya İhtisas OSB

§  Kömürcüler İhtisas OSB

§  Sakarya I. OSB

§  Sakarya II. OSB

§  Sakarya III. OSB

§  Düzce OSB

§  Düzce OSB (2)

§  Bolu Karma Tekstil OSB

§  Gerede OSB

 

Hatırlatma:Konuya ilişkin tüm örnekler için yararlanıcı tarafından proje kapsamında KDV hariç 300.000,00 TL’lik bir makine alımının açık ihaleyle yapıldığı, proje toplam tutarı 400.000,00 TL, ajans destek oranının %50,  ödemelerin ön ve nihaiden oluştuğu ve ara ödemenin olmadığı, ön ödeme oranın ise %60 olduğu, yararlanıcı tarafından ajansa sunulan nihai mali raporun tamamının uygun maliyet kabul edildiği, amortisman ayırma işleminin sadece yıl sonunda yapıldığı, alınan makinanın faydalı ömrünün 5 yıl olduğu ve normal amortisman ayırma yönteminin kullanıldığı varsayılmıştır.

Ajans tarafından ön ödeme miktarı olan 120.000,00 TL’nin yararlanıcıya ait proje özel banka hesabına içinde bulunulan yılın Ekim ayında aktarıldığı durumda ilk kayıt aşağıdaki gibi yapılacaktır.

Hesap Adı

Borç

Alacak

102

Bankalar Hesabı

120.000,00

 

 

602

Diğer Gelirler Hesabı

 

120.000,00

         

 

Ay sonunda vadeli hesaba ilişkin bankadan alınan hesap dökümünde proje vadeli/repo hesapta brüt 500,00 TL birikmiştir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 8 inci bendi, Geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7) bendi uyarınca banka tarafından kaynakta kesilen %15 oranındaki menkul sermaye iradı sonrası net 425,00 faiz biriktiği tespit edilmiştir. Bu kaydın ajans tarafından yatırılan avans miktarı bitene kadar her ay sonu tekrar edeceği unutulmamalıdır.

Hesap Adı

Borç

Alacak

102

Bankalar Hesabı

425,00

 

193

Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı (%15 BSMV)

75,00

 

 

602

Diğer Gelirler Hesabı

 

500,00

         

 

Ajans tarafından nihai ödeme miktarı olarak 80.000,00 TL’nin hesaplandığı ve proje süresince proje vadeli hesapta ajansa ait toplamda brüt 6.000,00 TL, net 5.100 TL tutarında faiz biriktiğinden yararlanıcıya ait projeye özel banka hesabına takip eden yılın Aralık ayında aktarıldığı durumdaki kayıt aşağıdaki gibi yapılacaktır.

Hesap Adı

Borç

Alacak

102

Bankalar Hesabı

74.900,00

 

 

602

Diğer Gelirler Hesabı

 

74.900,00

         

 

Eş finansman tutarının bütçe imkânlarıyla karşılanması halinde, proje özel hesabına aktarılmasına ilişkin muhasebe işlem fişi muhasebe müdürlüğüne geldiğinde yapılacak kayıt aşağıdaki gibidir.

Hesap Adı

Borç

Alacak

102

Bankalar Hesabı (Proje Özel Hesap)

200.000,00

 

 

103

Banka Gönderme Emirleri Hesabı

 

200.000,00

103

Banka Gönderme Emirleri Hesabı

200.000,00

 

 

102

Bankalar Hesabı (Kurum Cari Hesap)

 

200.000,00

 

Projede görevli Makine Mühendisinin 1.aya ilişkin maaş ödemesi için ay sonunda tahakkuk kaydının yapılması ve ödemelerin gerçekleşmesine ilişkin muhasebe yevmiye kaydıdır.

Hesap Adı

Borç

Alacak

770

Genel Yönetim Giderleri Hesabı

5.000,00

 

 

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

 

3.008,11

 

360

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

 

461,28

 

361

Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı

 

1.530,61

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

3.008,11

 

 

102

Bankalar Hesabı (Proje Özel Hesap)

 

3.008,11

 

Gündelik ödemesi görev süresince konaklama (ibate), yeme (iaşe) ve taksi gibi şehir içi ulaşım masraflarının karşılanması maksadıyla belge karlığında uygun maliyettir. 500 TL avans alarak proje kapsamında göreve (örneğin fuar katılımı) giden, proje koordinatörü, seyahat dönüşü 650 TL’lik yolluk gideri cetvelini proje dönemi içinde muhasebe birimine teslim ettiğinde yapılacak kayıt aşağıdaki gibidir. Ticari işletmeler gündelik ödemelerini “Harcırah Beyan Formu”nu düzenleyerek ya da ibraz edilen gerçek gider belgesi üzerinden yapabilirler. Bir günlük gündelik ödemesi en yüksek devlet memuruna ödenen gündelik tutarını aşmadığı varsayıldığından gelir vergisi stopajı yapılmamıştır.Ancak yapılan ödemeleri maliye ücret olarak değerlendirdiğinden binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılmıştır. Aksi takdirde yolluk ödemesinin aşan kısmından gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir. Avans verilmediği durumlarda doğrudan 770 – Genel Yönetim Giderleri Hesabı borç, 335 – Personele Borçlar Hesabı alacak kaydı yapılmak suretiyle muhasebeleştirilir.

Proje kapsamında görevlendirilen personele avans 500 TL tutarında ödemesinin yapılması:

Hesap Adı

Borç

Alacak

196

Personel Avansları Hesabı

500,00

 

 

335

Personele Borçlar Hesabı

 

496,20

 

360

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı(Binde 7,59 DV)

 

3,80

335

Personele Borçlar Hesabı

496,20

 

 

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

 

496,20

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

496,20

 

 

102

Bankalar Hesabı (Proje Özel Hesap)

 

496,20

Projede görevli personelin görev dönüşü masraflara ilişkin belgelerin muhasebeye teslim etmesi:

Hesap Adı

Borç

Alacak

770

Genel Yönetim Giderleri Hesabı

650,00

 

 

196

Personel Avansları Hesabı

 

500,00

 

335

Personele Borçlar Hesabı

 

148,86

 

360

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı(Binde 7,59)

 

1,14

335

Personele Borçlar Hesabı

148,86

 

 

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

 

148,86

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

148,86

 

 

102

Bankalar Hesabı (Proje Özel Hesap)

 

148,86

 

Proje kapsamında seyahat masrafı için (fuar katılımı için yol gideri) kendisine avans olarak 300 TL ödenen proje koordinatörü, seyahat dönüşü 350 TL’lik seyahat gideri biletlerini proje dönemi içinde muhasebe birimine teslim ettiğinde yapılacak kayıt aşağıdaki gibidir. Avans verilmediği durumlarda doğrudan 770 – Genel Yönetim Giderleri Hesabı borç, 335 – Personele Borçlar Hesabı alacak kaydı yapılmak suretiyle muhasebeleştirilir.

Proje kapsamında görevlendirilen personele avans 300 TL tutarında ödemesinin yapılması:

Hesap Adı

Borç

Alacak

196

Personel Avansları Hesabı

300,00

 

 

335

Personele Borçlar Hesabı

 

297,72

 

360

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı(Binde 7,59)

 

2,28

335

Personele Borçlar Hesabı

297,72

 

 

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

 

297,72

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

297,72

 

 

102

Bankalar Hesabı (Proje Özel Hesap)

 

297,72

 

Görev dönüşü seyahat masraflarıyla ilgili belgelerin muhasebe birimine teslim edilmesi:

Hesap Adı

Borç

Alacak

770

Genel Yönetim Giderleri Hesabı

350,00

 

 

196

Personel Avansları Hesabı

 

300,00

 

360

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı(Binde 7,59)

 

0,38

 

335

Personele Borçlar Hesabı

 

49,62

 

Geriye kalan masrafların personele ödemesinin gerçekleşmesi sonrası yapılan kayıt.

Hesap Adı

Borç

Alacak

335

Personele Borçlar Hesabı

49,62

 

 

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

 

49,62

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

49,62

 

 

102

Bankalar Hesabı (Proje Özel Hesap)

 

49,62

 

OSB ihale yöntemiyle toplam KDV hariç 120.000,00 TL tutarındaki “Avans Teminat Mektubu” karşılığında bina yapımı için yükleniciye 40.000,00 TL avans verdiğinde yapılacak kayıt aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Hesap Adı

Borç

Alacak

259

Verilen Avanslar Hesabı

40.000,00

 

 

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

 

40.000,00

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

40.000,00

 

 

102

Bankalar Hesabı (Proje Özel Hesap)

 

40.000,00

 

 

Fatura Karşılığında I.Hakediş Ödemesi: (KDV hariç 100.00,00 TL)

Hesap Adı

Borç

Alacak

258

Yapılmakta Olan Yatırımlar (Binalar)

100.000,00

 

191

İndirilecek KDV Hesabı

18.000,00

 

 

259

Verilen Avanslar Hesabı

 

40.000,00

 

320

Satıcılar Hesabı

 

78.000,00

320

Satıcılar Hesabı

78.000,00

 

 

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

 

78.000,00

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

78.000,00

 

 

102

Bankalar Hesabı (Proje Özel Hesap)

 

78.000,00

 

Fatura Karşılığında II.Hakediş Ödemesi: (KDV hariç 100.00,00 TL)

Hesap Adı

Borç

Alacak

258

Yapılmakta Olan Yatırımlar (Binalar)

100.000,00

 

191

İndirilecek KDV Hesabı

18.000,00

 

 

320

Satıcılar Hesabı

 

118.000,00

320

Satıcılar Hesabı

118.000,00

 

 

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

 

118.000,00

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

118.000,00

 

 

102

Bankalar Hesabı (Proje Özel Hesap)

 

118.000,00

 

Nihai hakediş ödemesi ve yapım işinin tamamlanması: (KDV hariç 100.000 TL)

Hesap Adı

Borç

Alacak

258

Yapılmakta Olan Yatırımlar (Binalar)

100.000,00

 

191

İndirilecek KDV Hesabı

18.000,00

 

 

320

Satıcılar Hesabı

 

118.000,00

320

Satıcılar Hesabı

118.000,00

 

 

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

 

118.000,00

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

118.000,00

 

 

102

Bankalar Hesabı (Proje Özel Hesap)

 

118.000,00

252

Binalar Hesabı

300.000,00

 

 

258

Yapılmakta Olan Yatırımlar (Binalar)

 

300.000,00

 

İşletme doğrudan temin yöntemiyle satın aldığı toplam KDV hariç 3.000,00 TL tutarındaki bilgisayar alımı için satıcıya proje özel hesaptan ödeme yapıldığında oluşturulacak muhasebe kayıt örneğidir.

Hesap Adı

Borç

Alacak

255

Demirbaşlar Hesabı

3.000,00

 

191

İndirilecek KDV Hesabı

540,00

 

 

320

Satıcılar Hesabı

 

3.540,00

320

Satıcılar Hesabı

3.540,00

 

 

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

 

3.540,00

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

3.540,00

 

 

102

Bankalar Hesabı (Proje Özel Hesap)

 

3.540,00

Kuruma yapılan talep, öneri ve şikayet başvuruların izlenmesi, sonuçların anlık olarak takibi için bir yazılım firmasına 5.000,00 TL’ye bilgisayar programı yazdırıldığında yapılacak kayıt.

Hesap Adı

Borç

Alacak

267

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı

5.000,00

 

191

İndirilecek KDV Hesabı

900,00

 

 

320

Satıcılar Hesabı

 

5.900,00

320

Satıcılar Hesabı

5.900,00

 

 

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

 

5.900,00

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

5.900,00

 

 

102

Bankalar Hesabı (Proje Özel Hesap)

 

5.900,00

 

Projelerin bağımsız dış denetimi için serbest meslek mensubundan KDV hariç 5.000,00 TL tutarındaki hizmet alımı yapıldığında yapılacak muhasebe kaydı.

Hesap Adı

Borç

Alacak

770

Genel Yönetim Giderleri Hesabı

5.000,00

 

191

İndirilecek KDV Hesabı

900,00

 

 

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

 

5.090,00

 

360

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı (%20 SMM GV kesintisi)

 

1.000,00

 

360

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı (9/10 KDV Tevkifatı)

 

810,00

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

5.090,00

 

 

102

Bankalar Hesabı (Proje Özel Hesap)

 

5.090,00

 

Proje kapsamında bastırılan tanıtım broşürleri için KDV hariç 2.000,00 TL tutarında ödenen bedelin muhasebe kaydıdır.

Hesap Adı

Borç

Alacak

770

Genel Yönetim Giderleri Hesabı

2.000,00

 

191

İndirilecek KDV Hesabı

360,00

 

 

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

 

2.180,00

 

360

Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı(5/10 KDV Tevkifatı)

 

180,00

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

2.180,00

 

 

102

Bankalar Hesabı (Proje Özel Hesap)

 

2.180,00

         

 

 

 

 

Proje kapsamında alınacak makine alımı ihalesi için gazeteye KDV hariç 800,00 TL tutarında ödenen ilan bedelin muhasebe kaydıdır.

Hesap Adı

Borç

Alacak

770

Genel Yönetim Giderleri Hesabı

800,00

 

191

İndirilecek KDV Hesabı

144,00

 

 

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

 

944,00

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

944,00

 

 

102

Bankalar Hesabı (Proje Özel Hesap)

 

944,00

 

Proje kapsamında kullanılmak üzere kırtasiye alım bedelinin muhasebe kaydıdır.

Hesap Adı

Borç

Alacak

770

Genel Yönetim Giderleri Hesabı

1.000,00

 

191

İndirilecek KDV Hesabı

180,00

 

 

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

 

1.180,00

103

Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı

1.180,00

 

 

102

Bankalar Hesabı (Proje Özel Hesap)

 

1.180,00

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

GÜNDEM