YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.comKamudan Hizmet İşi Alan Firmalarengelli Teşvikinden Yararlanamayacaklar

Tarih: 30.04.2014Bilindiği gibi, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin;

-Birinci fıkrasında, aynı il sınırları içinde 50 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin % 3 oranında engelliyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü oldukları,

-Altıncı fıkrasında ise çalıştırılan her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamının Hazinece karşılanacağı öngörülmüştür.

Diğer taraftan, engelli istihdamı ile ilgili olarak 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in üçüncü maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.27. maddesinden sonra gelmek üzere 78.28. madde eklenmiştir.

Anılan maddede,  “İstekliler tekliflerini hazırlarken 4857 sayılı İş Kanunun ilgili maddelerinde düzenlenen sorumluluk çerçevesinde engelli işçi çalıştıracaklarını beyan etseler dahi, tekliflerin eşit koşullarda değerlendirilmesini sağlamak amacıyla tekliflerin değerlendirilmesinde bu durum dikkate alınmayacak, bütün istekliler tekliflerini olağan işçilik bedelleri üzerinden vereceklerdir. Ancak işin yürütümü sırasında yüklenicinin engelli işçi çalıştırması durumunda, yükleniciye fazla ödeme yapılmasını engellemek amacıyla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar gereğince, engelli işçi çalıştırma nedeniyle Hazine tarafından karşılanan prim tutarı, idarece yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.” hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda,hizmet alım ihalelerinde istekliler tarafından hazırlanan tekliflerde, ihale konusu işte engelli sigortalı çalıştırılacak olsa bile teklifler her halükarda olağan işçilik bedeli, yani % 37,5‘luk oran üzerinden hesaplanarak verilecektir.

Dolayısıyla ihale konusu işte engelli sigortalı çalıştırılsa dahi ilgili firmaya ödenecek istihkaklarda işçilik maliyeti hesaplanırken, sigorta primi, herhangi bir indirim yapılmaksızın % 37.5(işsizlik sigortası primi dahil) üzerinden hesaplanarak ödeneceğinden, engelli sigortalılardan dolayı 4857 sayılı Kanunda öngörülen engelli teşvikinden yararlanılmış olsa dahiidare tarafından yapılacak ödemeler sırasında Hazinece karşılanmış teşvik tutarları işverenlerin hak edişlerinden kesilecektir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM