YAZARLARIMIZ
Eyüp Sabri Demirci
Sosyal Güvenlik Kurumu
İşverenler Prim Daire Başkanlığı Şube Müdürü
atasyurek@guvenymm.comSigortalı İşe Giriş Bildirgelerinden Dolayı Pişmanlık İndiriminden Nasıl Yararlanılacak

Tarih: 17.04.2014Sigortalı işe giriş bildirgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte;

1
-İşverenlerce  kendiliğinden ve yasal verilme süresini izleyen 30 gün içinde verilmiş olması,

2
-Tebliğ edilen cezanın, tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ve Kuruma itiraz edilmeksin 1/4’ünün 3/4’ü tutarındaki kısmının ödenmesi halinde, cezanın kalan kısmı Kurumca terkin edilmektedir.

Şöyle ki, çalıştırdığı bir sigortalıya ilişkin işe giriş bildirgesini yasal süresi geçtikten sonra 30 günlük süre içinde Kuruma veren bir işveren aleyhine uygulanan 1071,00 TL tutarındaki idari para cezasının 8/4/2014 tarihinde işverene tebliğ edildiği ve bahse konu cezanın23/4/2014 tarihinde Kuruma itiraz edilmeksizin ödeneceği varsayıldığında,

1071,00 / 4 * 1 = 267,75

267,75 / 4 * 3 = 200,25 =200,00 TL ödendiği takdirde, cezanın 1071,00 – 200,00 = 871,00 tutarındaki kısmı terkin edilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, uygulamada kimi zaman 30 günlük sürenin bir aylık süre ile karıştırılmasından dolayı pişmanlık indiriminden yararlanılamamakta, kimi zaman da ilk defa tescil edilen işyerlerinde bir aylık süre içinde işe alınan sigortalıların işe giriş bildirgelerinin bir aylık süre geçtikten sonra verilmesi halinde pişmanlık indiriminden yararlanılıp yararlanılamayacağı hususunda tereddütler yaşanabilmektedir.

30 günlük sürenin hesaplanması

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 92 nci maddesinde; “Süreler gün olarak belirlenmiş ise tebliğ veya tefhim edildiği gün hesaba katılmaz ve süre son günün tatil saatinde biter.

Süre; hafta, ay veya yıl olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta, ay veya yıl içindeki karşılık gelen günün tatil saatinde biter.

Sürenin bittiği ayda, başladığı güne karşılık gelen bir gün yoksa, süre bu ayın son günü tatil saatinde biter.”

Hükmü yer almaktadır.

Buna göre, işe giriş bildirgelerinin yasal süresi dışında verildiği durumlarda, pişmanlık indiriminden yararlanılabilmesi için bildirgenin yasal verilmesi gereken süreyi izleyen ilk günden başlanılarak en geç 30 uncu günün sonunda Kuruma verilmiş olması gerekmektedir.

Örneğin, yasal verilme süresi 24/3/2014 tarihinde sona eren işe giriş bildirgesinden dolayı pişmanlık indiriminden yararlanılabilmesi için 30 günlük süre 25/3/2014 tarihinde başlayıp  24/4/2014 tarihinde sona erecektir. Dolayısıyla, 30 günlük sürenin bir aylık süre ile karıştırılarak bildirgenin 25/4/2014 tarihinde Kuruma verilmesi halinde pişmanlık indiriminden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Öte yandan,  6100 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinde  yer alan  “Resmî tatil günleri, süreye dâhildir. Sürenin son gününün resmî tatil gününe rastlaması hâlinde, süre tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biter.” hükmüne istinaden 30 günlük sürenin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, pişmanlık indiriminden yararlanma süresi resmi tatili izleyen ilk iş günü sona erecektir.

Örneğin, yasal verilme süresi 20/3/2014 tarihinde sona ermiş işe giriş bildirgesinden dolayı pişmanlık indiriminden yararlanılabilmesi için 30 günlük süre, 21/3/2014 tarihinde başlayıp 19/4/2014 tarihinin Cumartesine rastlaması nedeniyle 21/4/2014 Pazartesi günü sona erecektir.

İlk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan işyerlerinde bir aylık süre içinde işe alınan sigortalıların işe giriş bildirgelerinin yasal süresi dışında verilmesi

5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan işyerlerinde bir aylık süre içinde işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgelerinin ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir aylık süre içinde Kuruma verilmesi halinde,sözkonusu bildirgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.

Bu bağlamda, ilk defa 17/4/2014 tarihinde sigortalı çalıştırılmaya başlanılan bir işyerinde 17/4/2014 ila 17/5/2014 tarihleri arasında işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgelerinin 17/5/2014 tarihinde Kuruma verilmesi halinde sözkonusu bildirgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılmaktadır.

Bahse konu işe giriş bildirgelerinin bir aylık süre içinde verilmemesi halinde, pişmanlık indiriminden yararlanılmasına esas 30 günlük süre, bir aylık sürenin son gününü izleyen günden başlayıp 30 uncu günde sona ermektedir.

Dolayısıyla,ilk defa 17/4/2014 tarihinde sigortalı çalıştırılmaya başlanılan işyerinde bir aylık süre içinde işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgelerinden dolayı pişmanlık indiriminden yararlanılabilmesi için 30 günlük süre 18/5/2014 tarihinde başlayıp 17/6/2014 tarihinde sona erecektir.

Diğer taraftan, işe giriş bildirgelerinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bildirge her ne kadar resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde verildiği durumlarda yasal süresi içinde verilmiş sayılsa da bahse konu bildirgeler yasal süresi içinde de verilmediği takdirde  pişmanlık indiriminden yararlanılmasına esas 30 günlük süre yasal sürenin sona erdiği tarihi izleyen günden başlatılacaktır.

Örneğin, ilk defa 26/3/2014 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlanılan bir işyerinde 26/3/2014 ila 26/4/2014 tarihleri arasında işe alınan sigortalılara ilişkin işe giriş bildirgeleri 26/4/2014 tarihinin Cumartesine rastlaması nedeniyle 28/4/2014 pazartesi gününe kadar verilmesi halinde süresi içinde verilmiş sayılmaktadır. Ancak bahse konu bildirgelerin 28/4/2014 tarihine kadar Kuruma verilmemesi halinde pişmanlık indiriminden yararlanılmasına esas 30 günlük süre,yasal sürenin sona erdiği 26/4/2014 tarihini izleyen 27/4/2014 tarihinde başlayıp 27/5/2014 tarihinde sona erecektir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM