YAZARLARIMIZ
Eyüp Güvere
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bilim Uzmanı
bilgi@eyupguvere.comİnşaat Taahhüt İşlerinde Yer Teslimi, İşin Başlama ve Bitiş Tarihleri

Yer Teslimi

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesinin 4’üncü maddesinde “sözleşmenin imzasından sonra müteahhidin sözleşmede yazılı süreler içinde işe başlayabilmesi için, kontrol teşkilatı tarafından, eksen kazıkları, someler, röperler vb, zemin üzerinde müteahhide kontrol edilerek teslim edilir ve bu hususta iki taraf arasında ortak bir tutanak düzenlenir.” denilmektedir.

Yapım işlerinde işin süresi yer teslimi ile başlamaktadır. Ancak, işin mahiyetinden kaynaklı olarak bazı durumlar da yer teslimi yapılamamakta veya teslim edilen yerde sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Yer teslim tutanağı idare ve yüklenici arasında düzenlenir ve imza altına alınır. Tutanağı şartsız imzalayan yükleniciye yer teslimi yapılmış sayılır.

İşin Başlama Tarihi

İşe başlama tarihi yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde önem arzetmektedir. Taahhüt konusu işin, yer teslim tutanağı düzenlenerek işin fiilen teslim edildiği durumlarda yer teslim tutanağının imzalandığı tarih, yer teslim tutanağının olmadığı durumlarda işin fiilen başladığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilir.

Netice itibariyle sözleşmede işin yer teslim tarihi öngörülmüş ise, yerin teslim edildiği tarih, sözleşmede yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin başlangıç tarihi, sözleşmede bunların hiç belirtilmemiş olması durumunda ise sözleşmenin imzalandığı tarih olarak kabul edilir. (Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının, 11/04/2014 tarih ve 38418978120[42-13/15]-368 sayılı özelgesi s.2. )

Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi kapsamındaki işler kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğundan bu yapım işlerinde sözleşmenin düzenlenmemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi  kapsamında olmayan işlerde sözleşmenin olmaması gibi bir durumla karşılaşılabilir.

VUK 154. Maddesi hükmü uyarınca, tacirler için işyeri açılmamış olsa bile ticaret siciline kaydolmak ve kazançları basit usulde tespit edilenler için bir işle mutat bir şekilde uğraşmak işe başlama sayılır. Sözleşmenin bulunmadığı hallerde yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde işe başlamanın tespiti bu madde hükmünden faydalanılabilir. Örneğin inşaat sahasının müteahhit tarafından çevrilmesi, işin başladığına dair emareler olması işin başladığı anlamına gelir. 

İşin Bitiş Tarihi

GVK’nın 44. Maddesine göre inşaat ve onarma işlerinde; geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin, bitim tarihi olarak kabul edilmesi gerekmektedir.  

Yıllara Yaygın ve Onarım İşlerinde işin bitim tarihiyle ilgili önceleri farklı görüşler vardı. Aslında, Gelir Vergisi Kanununun 44’üncü maddesinin önceki metninde “geçici kabul tutanağının düzenlendiği tarihin” işin bitiş tarihi olarak dikkate alınması gerektiğiyle ilgili açık bir hüküm bulunmaktaydı.  

Bu uygulama geçici kabul tutanaklarının düzenlendiği ve onaylandığı tarihlerin farklı yıllarda olduğu durumlarda vergilemenin bir yıl gecikmesine sebebiyet vermektedir.

Yararlanılan Kaynaklar;

  1. Gelir Vergisi Kanunu,
  2. Vergi Usul Kanunu,
  3. Akşehir, İ.M., (2014), Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde İşin Başlama, Bitim Tarihi ve Vergi Tevkifatı ile Başlangıçta Yıllara Yaygın Olmayan İşin Yıllara Yaygın İnşaat İşine Dönüşmesinde Tevlifat Uygulaması, Denetişim Dergisi, Ankara, Türkiye
  4. Tuğlu, A., (2000), Yıllara Sari İnşaat İşlerinde İşe Başlama ve İşin Bitim Tarihleri, Vergi Dünyası, İstanbul, Türkiye, 20.
  5. Kaynak, H., (2004), Bir Tartışmanın Sonu Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Yönünden Onay Esası, Vergi Dünyası, İstanbul, Türkiye, 2.
  6. Durak, G., (2003), Geçici ve Kesin Kabul Usulüne Tabi Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinde İş Bitim Tarihi, Vergi Dünyası, İstanbul, Türkiye, 11.

31.05.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM