EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
SON YAZILAR
YAZARLARIMIZ
Eda Esra Atun
Star Gazetesi Maliyet Muhasebesi Şefi
eatun@stargazete.comÜRETİM İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ UYGULAMASI

Tarih: 03.03.2008

MALİYET;

Maliyet, hedeflenen sonuca ulaşmak için katlanılması gereken fedakarlıkların parasal toplamıdır. Ulaşılmak istenen her farklı sonuç için ayrı bir maliyet söz konusu olur. Dolayısıyla maliyetler birtakım amaçlarla kullanılmak üzere saptanır. Belli amaçlara hizmet eden birer araçtır. Maliyet saptamada güdülen amaçlar neyin maliyetinin saptanacağı ve bu maliyetin ne şekilde saptanacağını da belirler.

Farklı amaçlar aynı şeyin maliyetinin değişik biçimlerde saptanmasını gerektirebilmektedir.  Bu nedenle maliyet hesaplanırken kullanılan maliyet yöntemi iyi hesaplanmalıdır. İşletmelerde belli bir amaca ulaşmak için saptanmış olan bir maliyetin uygun olmayan bir başka amaç için kullanılması yanlış yönetim kararlarına sebep olarak, işletme açısından büyük kayıplar doğurabilir. Bunun için maliyet muhasebesi,  işletme yönetiminin alacağı kararlarda, yapacağı yatırımlarda son derece etkin bir rol oynamaktadır.  İşletmenin üretmiş olduğu mamulden beklediği faydanın o mamule yaptığı yatırımla doğrudan ilişkisi vardır. İşte bu nedenle bir mamul üretilirken katlanılan her türlü esirgemezlikler göz önünde bulundurulduğunda, kullanılacak doğru bir maliyet yöntemi işletmenin yatırımlarında en büyük belirleyici unsur olacaktır. Örneğin, İşletme iki farklı mamul üretiyorsa ve ürettiği mamullerden birisi sürekli üretim maliyetlerini arttırıyorsa ve işletme o mamulden beklediği faydayı alamıyorsa, işletme yönetimi elindeki verilere göre ya o mamulü üretmekten vazgeçip o üretim yerini tamamen kapatarak  tek mamulle devam edecek ve tüm yatırımını diğer mamule yönlendirecek, ya da o mamul yerine başka bir mamulün üretimi yoluna gidecektir. İşte tüm bunlara karar verebilmek için işletmenin maliyetlerinin doğru bir şekilde saptanması ve maliyet muhasebesinin yönetime doğru raporlama yapabilmesi gerekmektedir.

Maliyetin tanımına değindikten sonra üretim işletmelerinde maliyet muhasebesi ve kullanılan hesapları inceleyelim.

Matbaa sektöründe faaliyet gösteren bir mamul üretim işletmesini ele alalım. Gazete, kitap, dergi, vs basımı ile uğraştığını, matbaasında kendisine ait gazete, kitap ve dergilerini bastığı gibi bu işle uğraşan başka firmalar adına da matbaasında baskı yaptığını farz edelim. Burada işletme yönetiminin mamulü üretirken kullanacağı yöntemi neye göre ve ne şekilde saptayacağını çok iyi belirlemesi gerekir. İşletme üretilecek olan mamulün bünyesine giren aktiviteleri belirlerken,  ürün ağacını oluşturan,  mamulün bünyesine doğrudan girmeyen bir takım unsurları da esas üretim yerinin maliyeti olarak dikkate aldığında maliyetlerde yüksek oranda sapmalar ortaya çıkacaktır ve işletmenin bir birim mamul üretmek için katlanacağı veya katlandığı maliyetlerin miktarı gerçeği yansıtmayacaktır.

Örneğin; gazete üretimi için oluşturulacak ürün ağacı, kağıt, mürekkep, baskı malzemeleri, film ve kalıptan oluşmaktadır.  Bunun dışında bu ürün ağacına dahil olmayan yani esas üretim yeriyle ilgisi olmayan bir aktiviteyi buna dahil ettiğimizde bir birimlik mamulü üretmek için katlanılan fedakarlıkların ölçüsünü doğru hesaplayamayız.

İşletmenin fasoncu olarak çalıştığını göz ardı edelim ve tamamen kendisine yaptığı üretimi ve bu üretimle ilgili kullanılacak hesapları ele alalım. İşletmenin ürün ağacını esas üretim yeri ve yardımcı üretim yerine göre planladığını ve mamulün bünyesine giren her bir aktivitenin doğru üretim yerinde olduğunu varsayalım.

İlk olarak işletme, üretimini yapacağı mamulü oluşturmak için hammadde ve malzeme satın alacaktır.

 

İLK MADDE VE MALZEME ALIMI; 

İlk Madde, hammadde ve malzemenin alımı ve nakliyesi için aşağıdaki kayıt yapılır:

(Bu hammadde ve malzeme kağıt, mürekkep olabilir.)

 

----------------------------/-----------------------------                       

150 İlk Madde ve Malzeme Hs.       200.000.-    

191 İndirilecek KDV                          36.000.-       

320 Satıcılar Hs.                                  236.000.-               

                X kg/lt Y marka Kağıt, mürekkep vs.

---------------------------    ------------------------------

----------------------------/------------------------------

150 İlk Madde Malzeme Hs.         100.-                       

191 İndirilecek KDV Hs                    18.-

100 Kasa Hs.                                        118.-

Nakliye bedeli

--------------------------    --------------------------------

 

İşletmenin, nakliye için yapmış olduğu gider doğrudan üretimle ilgili olduğu için nakliye bedelinin üretilen malın maliyetine dahil edilmesi gerekir. Bunun için Tekdüzen Hesap Planında 15 Stoklar Grubundaki hesapları kullanmak doğru olur.

İLK MADDE VE MALZEMELERİN TÜKETİLEN KISMININ DEVRİ;

(Üretime Sevk)

Maliyet dönemi sonunda ilk madde ve malzeme tüketimleri saptanarak, bunlardan üretimle ilgili olanlar 710 Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri hesabına, üretimde endirekt malzeme olarak tüketilenler 730 Genel Üretim Giderleri hesabına borç, 150 İlk Madde ve Malzeme hesabına alacak kaydı yapılarak stoklardan düşülür.  Yani aşağıdaki kayıt yapılır;

---------------------------------------/---------------------------------

710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Gid. Hs.           150.000.-

                150 İlk Madde ve Malzeme Hs.                                        150.000.-

-----------------------------------     -------------------------------------

 

DÖNEME AİT İŞÇİLİK GİDERLERİNİN DAĞILIMI;  

Dönem sonuna ilişkin, üretim ve diğer departmanlara ait işçilik giderlerinin tahakkuk etmesi halinde aşağıdaki kayıt yapılır: 

-----------------------------------------/-------------------------------------

720 Direkt İşçilik Giderleri                                                 50.000.-

730 Genel Üretim Giderleri                                 20.000.-

760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri                              10.000.-

770 Genel yönetim Giderleri                                                4.400.-

                335 Personele Borçlar                                                        64.800.- 

                360 Ödenecek Vergi ve Fonlar                                           9.500.-

                361 Öd.Sos. Güvenlik Kesintileri                                     10.100.-

----------------------------------------   ----------------------------------------

 

ENDİREKT ve YARDIMCI GİDERLERİN DAĞITIMI;  

Dönem (ay) sonunda esas üretim yerinde oluşan elektrik, doğalgaz gibi tüketimler henüz faturası gelmediği için sayaca göre tahmin yürütülerek hesaplama yapılmaktadır. Ancak bu tahminler yüksek oranda doğru kabul edilmektedir. Daha önceki faturalarda tüketim miktarına karşılık gelen kullanım bedeli belli olduğu için yapılacak yevmiye kaydında ilgili karşılık hesabına kayıt yapılırken fatura henüz gelmediği için KDV dikkate alınmayacak, faturanın KDV’si fatura geldiği zaman kayda geçecektir.  

Yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır; 

-------------------------------------/---------------------------------------

730 Genel Üretim Giderler Hs.                           1.000.-

373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hs.             1.000.-

Aralık ayı için Tahmini elektrik tüketim bedelinin tahakkuk ettirilmesi

----------------------------------     ----------------------------------------- 

 

MALİYET - GİDER HESAPLARININ YANSITMA İŞLEMLERİ; 

İşletme giderleri maliyet dönemi boyunca ilgili gider hesaplarının borcunda birikir.  Maliyet dönemi sonunda bu giderlerin dönemsel toplamları yansıtma hesapları aracılığıyla ilgili hesapların borcuna aktarılır. Yansıtma hesaplarıyla yapılan bu aktarmalarda üretim ile doğrudan ilgili olan direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik giderlerinin tamamı, genel üretim giderlerinin çalışmayan kısım ve giderleri dışında kalan bölümü 151 Yarı Mamuller-Üretim hesabına gönderilerek üretim maliyetlerine yüklenir. Maliyet dönemi içinde çalışmayan kısım ve giderlere ilişkin kira, amortisman, vergi gibi sabit genel üretim giderleri 680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları hesabının borcuna yansıtılarak Gelir Tablosuna aktarılır. Dönem giderleri de aynı şekilde Gelir Tablosunda yer alan ilgili hesaplara yansıtılır. 

Yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır: 

------------------------------------------/----------------------------------------

151 Yarı Mamuller-Üretim Hs                                                           211.000.-

680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları Hs                                     10.000.-

                711 Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma Hs.                              150.000.-

721 Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma Hs.                                              50.000.-

731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hs.                                              21.000.-

Aralık ayı üretim giderlerinin ilgili hesaplara yansıtılması

--------------------------------------         ---------------------------------------

 

Dönem giderlerine ilişkin yansıtma kaydı da şu şekilde olacaktır:

---------------------------------------/-----------------------------------------

631 Pazarlama Satış ve Dağ.Giderleri                               10.000.-

632 Genel Yön. Giderleri                                                      4.400.-

                761 Paz sat Dağ Yanst. Hs.                                                               10.000.-

771 Gen Yön Gid Yanst. Hs.                                                               4.400.-

Aralık ayı dönem giderlerinin ilgili hesaplara yansıtılması

---------------------------------------      -----------------------------------------

 

YARI MAMULLERİN DEVRİ;  

Maliyet dönemi sonunda o dönemde tamamlanmış olan mamullerin üretim maliyeti hesaplanarak 151 Yarı Mamuller-Üretim hesabından 152 Mamuller hesabının borcuna aktarılır. Bu yapılan kayıttan sonra yarı mamuller hesabının borç kalanı ay sonunda üretimi tamamlanmamış yarı mamullerin o ana kadar birikmiş olan üretim maliyetini gösterir. 

Yapılacak muhasebe kaydı şu şekilde olacaktır:

----------------------------------/-------------------------------

152 Mamuller Hs.                230.000.-

151 Yarı Mamuller Hs                 230.000.-

Üretimi tamamlanan yarı mamulün mamul stoklarına aktarılması

--------------------------------      -------------------------------

 

ÜRETİM VE ÜRETİM DIŞI FİRELERİN İLGİLİ HESAPLARA DEVRİ;  

Üretimde kullanılan ilk madde ve malzemeler çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelebilmektedir. Üretim yapısında ortaya çıkan kayıplara kısaca fire diyoruz. Fireler normal ve anormal fire olarak iki grupta sınıflandırılır. Anormal fire, işletmenin ürettiği mamulde çeşitli nedenlerle aşırı derecede üretim kaybına sebep olan firedir ve bu firenin doğrudan ilgili gider hesabına aktarılması gerekmektedir. Anormal firenin ortaya çıkış sebepleri üretimde kullanılan makinelerin bozulması,  grev, lokavt vs. nedenlerdir. Anormal fire oluştuğu zaman, bu firelerle ilgili yetkili kişilerin durumu tutanakla tespit etmesi ya da bu firenin oluştuğunun tevsiki için bir belge olması gerekmektedir.  

Normal fire ise, mamulün üretimi aşamasında kaçınılamayacak olan firedir. İşletmenin ürettiği mamulün cinsine göre üretim maliyetine yansıtılacağı gibi geri dönüşüm olanağı olan bir fireyse hurda stoklarına alınıp satışı yapılabilir. Örneğimizde matbaa da basım için satın alınan kağıdın basım veya nakliye esnasında zarar gördüğünü varsayalım.  Normal fire basım veya nakliye esnasında oluşan kabul edilebilir firedir. Örneğin, imalata 100 kg kağıt sevk edildiğinde her zaman 100 kg gazete elde edilmez. Kağıdın kenarının kesilmesi, nakliye esnasında patlaması (yırtılması), makinenin bozulması,  kağıdın sıkışması gibi nedenlerden dolayı belli miktarda fire oluşacaktır. Ki bu da normal firedir. Bu firenin bir kısmı hurda olarak elde kalabilir. Ancak bir kısmı ise gerçekten yok olur. Yok olan kısmın maliyeti üretim maliyetine aktarılmalıdır Örnekte olduğu gibi ilk madde ve malzeme olan kağıdın matbaaya nakli sırasında ortaya çıkan kaybı,  zarar olarak nitelemek gerekmektedir. Bu durumda da değeri düşen mallar karşılığı hesabına aktarılarak kapatılabilir.  Tabi bunun için de olayın tespiti mutlaka gerekir. Yani 100.000 ytl maliyet bedelli 100 kg kağıdın nakliye esnasında zayi olması halinde hurda haline gelen kağıdın,  V.U.K 267.maddesi uyarınca emsal bedelinin tespiti ve tespit edilen bu tutarın 157 no.lu hesaba intikali, kalan kısmın ise diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabına kaydı gerekir.  

Yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır; 

-----------------------------------/------------------------------------

157 Diğer Stoklar Hs.                                          4.000.-

689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar                            6.000.-

150 İlk Madde Malzeme Hs.                              10.000.-

Kaza sonucunda kağıdın hurda stoklarına aktarılması

----------------------------------    --------------------------------------

 

HURDA STOKLARIN SATIŞI;  

4.000 YTL emsal bedeli ile hurda stoklarına alınan bu ilk madde malzemenin 4.500 YTL’den satışı yapıldığında aşağıdaki kayıt yapılır: 

---------------------------------/--------------------------------------

120 Alıcılar Hs.                                    5.310.-

600 Yurt İçi Satışlar                              4.000.-

       600.10 Hurda Satışları

602 Diğer Gelirler                                     500.-

       602.10 Hurda Satış Geliri

391 Hesaplanan KDV                             810.-

--------------------------------    -------------------------------------

---------------------------------/--------------------------------------

620 Satılan Mamullerin Maliyeti Hs                  4.000.-

157 Diğer Stoklar Hs                                      4.000.-

-------------------------------    --------------------------------------- 

Şu ana kadar ilk madde ve malzemenin mamul haline gelmesi aşamalarından ve yapılacak olan yevmiye kayıtlarından bahsettik.


              MAMUL SATIŞ; 

             Şimdi üretimi tamamlanan ve mamul haline getirdiğimiz ürünün satışını ve maliyet kaydını yapalım. 

-----------------------------/-----------------------------

120 Alıcılar Hs                                     295.000.-

600 Yurt İçi Satışlar                              250.000.-

391 Hesaplanan KDV                            45.000.-

      X firmasına --- nolu fatura ile yapılan satış

--------------------------    -------------------------------

 

SATILAN MAMULLERİN MALİYET HESAPLARINA DEVRİ; 

Maliyet dönemi sonunda, işletmenin dönem içinde satmış olduğu mamullerin üretim maliyetinin hesaplanıp,  152 Mamuller hesabından çıkartılarak, Gelir Tablosu hesabı olan 620 Satılan Mamullerin Maliyeti hesabının borcuna aktarılır.  Yapılan kayıttan sonra mamuller hesabının borç kalanı henüz satılmamış olan mamullerin üretim maliyetini gösterir. 

--------------------------/---------------------------------

620 Satılan Mamuller Maliyeti                190.000.-

                152 Mamuller        Hs.                            190.000.-                                           

--------------------------    ------------------------------

 

             SEVKİYAT VE HİZMET SATIŞI;  

İşletme söz konusu mamul için sevkiyatı kendisi yapmışsa ve bundan bir gelir elde etmişse yapılacak muhasebe kaydı:  

------------------------/------------------------------------------

100 Kasa                                                              590.-

600 Yurt İçi Satışlar                                            500.-

                                      600. 10 Diğer Hizmet Gelirleri

391 Hesaplanan KDV                                           90.-

             -------------------------    -----------------------------------------

 

CARİ DÖNEMDE İADE EDİLEN MAMUL VE ÜRÜNLERİN İŞLEMLERİ;  

Matbaa sektöründe çok sık karşılaşılmamakla beraber satılan mamulün bir kısmının müşteri tarafından beğenilmeyerek iade edilmesi durumu söz konusu olabilir.  Matbaa sektöründe iade olayının fazla olmamasının nedeni; üretilen kitap, dergi, gazete gibi baskı hizmetlerinin çok çabuk tüketilmesi ve tekrar piyasaya sunulmasının imkansızlığıdır. Bu nedenle İade olayı kısmen kitaplar için söz konusu olabilir. Böyle bir durumda yapılacak muhasebe kaydı şu şekilde olacaktır: 

Aynı yıl içinde iade edilmişse:

           --------------------------/--------------------------------

610 Satıştan İadeler Hs.                     25.000.-

191 İptal/İade KDV                              4.500.-

120 Alıcılar Hs                                     29.500.-

          ---------------------------    ------------------------------ 

          -------------------------/---------------------------------

157 Diğer Stoklar Hs.                                         25.000.-

     157.01 Hurda Stokları

620 Satılan Mamullerin Maliyeti Hs    25.000.-

İlgili malın hurda stoklarına alınması kaydı

         ---------------------------    ------------------------------ 

 İade edilen mallarda tekrar satılabilecek durumda olmayan kitap, dergi v.b. şeylerin hurdalara alınması gerekmektedir. Eğer iade edilen malın satışı mümkün görünüyorsa 157 nolu hesap yerine 152 Mamuller hesabının kullanılması da mümkündür.
 

CARİ DÖNEM SONRASI İADE EDİLEN MAMUL VE ÜRÜNLERİN İŞLEMLERİ;  

İade ilgili yıldan sonra yapılmışsa yapılacak kayıt yeniden mal alım kaydı olacaktır.

  ----------------------------/--------------------------------

        153 Ticari Mallar Hs.        25.000.-

        191 İnd. KDV                                      4.500.-

                320 Satıcılar Hs                      29.500.-

 ---------------------------     ---------------------------------

 

                DÖNEM SONU MALİYET HESAPLARININ KAPATILMASI;  

Yıl sonunda maliyet hesaplarının kapatılması kaydını yapalım: 

-------------------------------------31.12.200X------------------------------------------

711 Direkt İlk Madde Malzeme Gid.Yansıtma Hs.                         230.000.-

721 Dir. İşçilik Giderleri Yansıtma Hs.                                               100.000.-

731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hs.                                           57.000.-              

761 Paz.Satış Dağıtım Giderleri Yanst. Hs.                                         24.000.-              

771 Genel Yönetim Giderleri Yanst. Hs.                                             12.400.-

                               710 Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri                            230.000.-

                               720 Direkt İşçilik Giderleri                                     100.000.-

                               730 Genel Üretim Giderleri Hs.                                               57.000.-

                               761 Paz.Satış Dağıtım Giderleri                                              24.000.-

                               770 Genel Yönetim Giderleri                                                    12.400.-

Yıl sonu gider ve yansıtma hesaplarının kapatılması kaydı

----------------------------------------         --------------------------------------------------

 

                DÖNEM SONU GELİR TABLOSU HESAPLARININ İŞLEMLERİ;

Dönem sonunda gelir tablosunda yer alan tüm gider ve zarar hesapları 690 Dönem Kar veya Zararı hesabının borcuna aktarılarak hesaplar kapatılır. 

--------------------------------------31.12.200X------------------------------

690 Dönem Kar  veya Zararı                                             366.400.-

                610 Satıştan İadeler Hs.                                                       25.000.-

620 Satılan Mamuller Maliyeti                                          289.000   .-

                631 Paz.Satış ve Dağıtım Giderleri                                     24.000.-

                632 Genel Yönetim Giderleri                                                 12.400.-

                680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları                           10.000.-

                689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar                                6.000.-

Gider ve zarar hesaplarının dönem kar veya zararı hesabına aktarılması kaydı

------------------------------------         ------------------------------------------

 

Gelir hesaplarının kapanış kaydı ise şu şekilde olacaktır:

 

--------------------------------------31.12.200X--------------------------------

600 Yurt İçi Satışlar                                             540.000.-

602 Diğer Gelirler                                         500.-

                690 Dönem Kar veya Zararı                                540.500.-

Dönemin gelir ve kar hesaplarının dönem kar veya zararı hesabına aktarılması kaydı

-------------------------------------          -----------------------------------------

 

 

                DÖNEM SONU VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve İŞLEMLERİ;  

Bu durumda işletmenin vergi öncesi karı: 

Gelir ve Karlar     :    540.500-

Gider ve Zararlar :     366.400-  

                           174.100- YTL’dir.  

Kurumlar Vergisi mükellefi olan işletmenin, vergi öncesi dönem karı 174.100- YTL’dir. İşletme, dönem karı üzerinden 34.820- YTL Kurumlar Vergisi hesaplamış (Kurumlar Vergisi oranı %20) ve 4. üç aylık geçici vergiyi de ödediğinde peşin ödenen vergiler 33.500- YTL olmuştur. Bu durumda:

 

a.       Yıl sonu itibariyle karşılığın oluşturulması kaydı:

 

------------------------------- 31.12.200X------------------------------------

691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları                    34.820-

               370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları                   34.820-

                                   370.01 Kurumlar Vergisi Karş.

                ---------------------------------       -----------------------------------------------

 

b.       Tahakkuk fişinin alınması kaydı:

 

---------------------------------------01.04.200Y-----------------------------------------

370 Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları                                        34.820-

               371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri                33.500-

     371.01 Peşin Ödenmiş Kurumlar Vergisi

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar                                                                                         1.320-

     360.01 Ödenecek Kurumlar Vergisi

---------------------------------------------        ---------------------------------------------- 

 SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU;

İşletmenin satışların maliyeti tablosu da aşağıdaki gibi olacaktır: 

 

X İŞLETMESİ 200X YILI SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU

 

ARALIK 200X

200X YILLIK

 

ÜRETİM MALİYETİ

 

 

 

 

A.

DİREKT İLK MADDE MALZEME GİDERLERİ

 

150.000

 

230.000

B.

DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ

 

50.000

 

100.000

C.

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

 

21.000

 

57.000

D.

YARI MAMUL KULLANIMI

 

19.000

 

-1.000

 

1. DÖNEM BAŞI STOK (+)

20.000

 

-

 

 

2. DÖNEM SONU STOK (-)

-1.000

 

-1.000

 

 

ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ

 

240.000

 

386.000

E.

MAMUL STOKLARINDA DEĞİŞİM

 

-40.000

 

-70.000

 

1. DÖNEM BAŞI STOK (+)

30.000

 

-

 

 

2. DÖNEM SONU STOK (-)

-70.000

 

-70.000

 

 

SATILAN MAMUL MALİYETİ

 

200.000

 

316.000

  

Ek:1  İşletmenin kasım dönemine ait mizanı aşağıdaki gibidir:

 

                                        X İŞLETMESİ KASIM 200X DÖNEMİ MİZANI
 

HESAP ADI

TUTARLAR

KALANLAR

 

 

BORÇ

ALACAK

BORÇ BAKİYESİ

ALACAK BAKİYESİ

15

STOK HESAPLARI

 

 

 

 

150

İLK MADDE VE MALZEME

85.000

75.000

10.000

151

YARI MAMULLER

170.000

150.000

20.000

 -

152

MAMULLER

150.000

120.000

30.000

 -

6

GELİR TABLOSU HESAPLARI

 

 

 

 

600

YURT İÇİ SATIŞLAR

 

250.000

 

250.000

620

SATILAN MAMULLER MALİYETİ

120.000

-

120.000

-

631

PAZ.SAT.DAĞITIM GİDERLERİ

14.000

-

14.000

-

632

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

8.000

-

8.000

-

7

MALİYET HESAPLARI

 

 

 

 

710

DİR.İLK MADDE MALZ.GİDERLERİ

80.000

-

80.000

-

711

DİR.İLK MADDE MALZ.GİDERLERİ YANSITMA

-

80.000

-

80.000

720

DİR. İŞÇİLİK GİDERLERİ

50.000

-

50.000

-

721

DİR. İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA

-

50.000

-

50.000

730

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

36.000

-

36.000

-

731

GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA

-

48.000

-

48.000

760

PAZ.SAT.DAĞITIM GİDERLERİ

14.000

-

14.000

-

761

PAZ.SAT.DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA

-

14.000

-

14.000

770

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

8.000

-

8.000

-

771

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA

-

8.000

-

8.000

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR:

1.   BÜYÜKMİRZA, Kamil                Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

  Fersa Matbaacılık, Ankara, 2003

2.   AKDOĞAN, Nalan                     Türkiye Muhasebe Standartları İle Uyumlu

SEVİLENGÜL, Orhan                Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması,

                                                 Yy.No:7, Tor Ofset, İstanbul, 2007

 

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

 

 

GÜNDEM