YAZARLARIMIZ
Celal Çelik
Yeminli Mali Müşavir
Değer YMM AŞ
Eski Baş Hesap Uzmanı
Eski Marmara ve Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanı
celal.celik@degerymm.com.tr5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

Tarih: 24.03.2008

A- GENEL AÇIKLAMA

 5746 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 12 Mart 2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanmıştır. Söz konusu kanunun çıkarılması ile ARGE (Araştırma ve Geliştirme) harcamalarının teşvik edilmesi suretiyle Türkiye ekonomisinin uluslar arası rekabetçi gücünün artırılması hedeflenmektedir.

5746 sayılı Kanun ile bu Kanunda düzenlenen teşviklerin yanı sıra Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan ARGE harcaması teşviğinin oranı da %40’tan %100’e çıkarılmıştır. Söz konusu değişiklik de 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmektedir.

5746 sayılı Kanunun (ARGE Kanunu) 01 Nisan 2008 – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında uygulanması öngörülmüştür. Diğer taraftan 5746 sayılı Kanunda yer alan düzenlemeler Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından 12.04.1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanuna göre oluşturulan teknoloji merkezlerini (teknoloji merkezi işletmeleri) de kapsamaktadır.

Söz konusu 5746 sayılı Kanunda yer alan detay hususlar (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)  TÜBİTAK’ın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir Yönetmelikle belirlenecektir. Birçok detay konuya ilişkin düzenlemenin yer alacağı Yönetmelik halen (14 Mart 2008 tarihi itibariyle) Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasında taslak olarak bulunmaktadır.[1] Ancak Yönetmeliğin şekillenmesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın da görüşleri etkili olacak olup söz konusu taslağın değişmesi ihtimal dahilindedir. Bu nedenle yazımızda taslak yönetmelikte yer alan düzenlemelere değinilmemektedir. Ancak konunun çok önemli olması nedeniyle yönetmeliğin yayınlanması beklenmeksizin 5746 sayılı Kanununda yer alan teşvikler yazımızın izleyen bölümlerinde açıklanmıştır.

 

B- 5746 SAYILI KANUNDA DÜZENLENEN TEŞVİKLER

1- Tanımlar

a) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri ifade etmektedir.

b) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini ifade etmektedir.

c) Ar-Ge merkezi: Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az elli tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerini ifade etmektedir. Asgari Ar-Ge personeli sayısının hesabında fiilen ve tam zamanlı olarak çalışan personelin üçer aylık dönemler itibarıyla ortalaması esas alınır.

ç) Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi ifade etmektedir.

d) Rekabet öncesi işbirliği projeleri: Birden fazla kuruluşun; ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak yapılan ve fizibiliteye dayanan işbirliği anlaşması kapsamında, bilimsel ve teknolojik niteliği olan projelerini ifade etmektedir.

e) Teknogirişim sermayesi: Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için yapılan sermaye desteğini ifade etmektedir.

f) Teknoloji merkezleri:[2] 3624 sayılı Kanun kapsamında üniversite ve araştırma merkezlerinin imkanlarından yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği ve uygulamaya yönelik üretime hazır hale getirilerek işletmelerin kullanımına sunulmak için kurulan veya kurdurulan merkezlerdir.

g) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri ifade etmektedir.

            1) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanları ifade etmektedir.

            2) Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş ya da meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun, teknik bilgi ve deneyim sahibi kişileri ifade etmektedir.

h) Destek personeli: Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personeli, şeklinde tanımlanmıştır. Bu personelin gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesine ilişkin teşviklerden yararlanacak olan tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçemez.

 

2- Ar-Ge indirimi:

Ar-Ge indirimi aşağıdaki yerlerde ve projelerde yapılan “Ar-Ge ve yenilik harcamalarının” %100’ü olarak uygulanacaktır.

·        Teknoloji merkezi işletmeleri.

·        Ar-Ge merkezleri.

·        Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde,

·        Rekabet öncesi işbirliği projelerinde.

·        Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen harcamalar.

500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı da ilave Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınacaktır.

 Ar-Ge indirimi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre kurum kazancının ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89’uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılacaktır. Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilecektir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

Ayrıca yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamaları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilecek, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılacaktır. Diğer bir deyişle AR-GE ve yenilik harcamalarına ilişkin AR-GE indirimi yapılması, harcamaların aktifleştirilerek amortisman yoluyla ya da bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılmasına bir alternatif olmayıp, her iki uygulama bir arada olacaktır. 

3- Gelir vergisi stopajı teşviki:

5746 sayılı Kanuna göre Ar-Ge indirimi kapsamında çalışan personelin ücretlerinin %80’lik kısmı (doktoralı personelde %90’ı) gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Kamu personeli  ücret teşviki kapsamı dışında tutulmuştur. Buna göre aşağıdaki yerlerde ve projelerde çalışan Ar-Ge  ve destek personeli (destek personelinin Ar-Ge personeline oranı %10’u aşamaz) ücretlerinde %80 (doktoralılarda %90) oranında stopaj gelir vergisi istisnası uygulanacaktır.

·        Teknoloji merkezi işletmeleri

·        Ar-Ge merkezleri

·        Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde

·        Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde,

·        Rekabet öncesi işbirliği projelerinde.

 

4- Sigorta primi desteği:

 Kamu personeli dışında aşağıdaki yerlerde veya projelerde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettiği ücretler üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

·        Teknoloji merkezi işletmeleri.

·        Ar-Ge merkezleri.

·        Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmeler.

·        Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri.

·        Rekabet öncesi işbirliği projeleri.

Öte yandan 26.06.2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2’nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelle ilgili olarak da yukarıda bahsedilen “sigorta prim desteği” uygulanacaktır. “Sigorta primi desteğinden” yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde onunu geçemeyecektir.

 

5- Damga vergisi istisnası:

 5746 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmayacaktır. 

6- Teknogirişim sermayesi desteği:

5746 sayılı Kanunun 2/e maddesinde teknogirişim sermayesi, “örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, desteği veren merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından desteklenmesi uygun bulunan bir iş planı çerçevesinde, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini teşvik etmek için yapılan sermaye desteği” olarak tanımlanmıştır. Teknogirişim ile ilgili olarak Kanunun 2/e maddesinde yazılı şartları taşıyanlara, Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100.000 Yeni Türk Lirasına kadar teknogirişim sermayesi desteği hibe olarak verilecektir. 5746 sayılı Kanun kapsamında bir yıl boyunca Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amacıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tümü tarafından yapılacak ödemelerin toplamı, her takvim yılı için 10.000.000 Yeni Türk Lirasını geçemeyecektir. Bu tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacaktır.

 

7- Uygulama ve denetim esasları

5746 sayılı Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar, TÜBİTAK’ın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından birlikte çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir. Halen (14 Mart 2008 tarihi itibariyle) yönetmelik yayınlanmamış olmakla birlikte  Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde taslak olarak almaktadır.

5746 sayılı Kanun kapsamındaki destek ve teşvik unsurlarından yararlananların Kanunda öngörülen şartları taşıdıklarına ilişkin tespitler en geç iki yıllık süreler itibarıyla yapılacaktır.

5746 sayılı Kanunda öngörülen şartların ihlali veya teşvik ve destek unsurlarının amacı dışında kullanılması halinde, zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılacaktır. Sağlanan vergi dışı destekler ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilecektir.

5746 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden yararlananlar; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi  ve 29.01.2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun aynı mahiyetteki hükümlerinden ayrıca yararlanamayacaklardır.

 

8- Diğer Hususlar

 

a) Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunanların; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları destekler özel bir fon hesabında tutulacaktır. Bu fon, 193 sayılı Kanun ve 5520 sayılı Kanuna göre vergiye tabi kazancın ve ilgili yılda yapılan Ar-Ge harcaması tutarının tespitinde dikkate alınmayacaktır. Diğer bir deyişle AR-GE indirimine baz tutar belirlenirken harcamalar toplamından bahse konu vakıf/uluslar arası fon destekleri düşülmeyecektir. Bu fonun, elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde sermayeye ilâve dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılacaktır.

 

b) Rekabet öncesi işbirliği projelerinde işbirliğini oluşturan kuruluşların bu işbirliğine yaptıkları katkılar, işbirliği protokolünde belirlenen kuruluşlardan biri adına açılacak özel bir hesapta izlenecektir. Özel hesaba aktarılan bu tutarlar, harcamanın yapıldığı dönemde katkı sağlayan kuruluşların Ar-Ge harcaması olarak kabul edilecek ve proje dışında başka bir amaç için kullanılamayacaktır. Proje hesabında toplanan tutarlar, proje özel hesabı açan kuruluşun kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınmaz.  

 

C- SONUÇ

           

12 Mart 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile ARGE harcamalarının geliştirilmesi suretiyle, ülke genelinde teknolojik bilgi üretilmesi, üretim kalitesinin yükselmesi, verimliliğin artırılması gibi amaçlar güdülmüştür. 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girecek 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu ile getirilen teşvikler aşağıdaki gibidir.

·        Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan ARGE indirimi oranı %40’tan %100’e çıkarılmıştır. (Bu suretle 100 YTL Ar-Ge harcaması yapan bir Şirket bu rakamın net 40,- YTL’lık kısmını devletten dolaylı olarak almış olacaktır.)[3]

·        Ar-Ge (ve destek) personelinin elde etmiş olduğu ücret gelirlerine %80 (doktoralı olanlarda %90) oranında gelir vergisi[4] istisnası ihdas edilmiştir.

·        Ar-Ge ve destek personelinin elde etmiş oldukları ücretler dolayısıyla ödenmesi gereken sosyal sigorta işveren hissesinin[5] %50’lik kısmı 5 yıl süresince Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

·        5746 sayılı Ar-Ge Kanunu kapsamında yapılan sözleşmelerle ilgili Damga Vergisi istisnası getirilmiştir.

·        Üniversitelerden en çok 5 yıl önce mezun olanlara ya da 1 yıl içerisinde mezun olacaklara teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini bir iş planı çerçevesinde sunmaları halinde ve bu planların uygun bulunması halinde Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından 100.000,- YTL’na kadar hibe yardım yapılması imkânı getirilmiştir.

 

Yasada yer alan düzenlemeler yukarıda açıklanmakla birlikte uygulamaya ilişkin esaslar TÜBİTAK’ında görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Sanayi Ticaret Bakanlığı tarafından ortak çıkarılacak yönetmeliğin yayınlanmasından sonra şekillenecektir.


 

[2] Bu tanımlama ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİ taslağının 6’ncı maddesinde yer almaktadır. (www.geb.gov.tr Erişim:13.03.2008)

[3] Hesaplama şu şekildedir. (Harcama Tutarı * Vergi Oranı + Ar-Ge indirimi Tutarı*Vergi Oranı= Toplam Vergi Avantajı) Yapılan 100,- YTL gider ve maliyet yazılmak yada amortisman suretiyle kurumlar vergisi matrahından düşülmektedir. 100,- YTL harcama yapma ödenecek kurumlar vergisi tutarını 20,- YTL azaltmaktadır. Ayrıca aynı tutar Ar-Ge indirimine mesnet teşkil ettiği için 100,- YTL Ar-Ge indirimi hakkı kazanılmaktadır. 100,- YTL Ar-Ge indirimi sayesinde ödenecek kurumlar vergisi tutarı 20,- YTL daha düşmektedir.  Dolayısıyla sağlanan toplam kurumlar vergisi avantajı %20 vergi oranında 40,- YTL olmaktadır.

[4] Gelir Vergisi oranı elde edilen gelir büyüklüğüne bağlı olarak %15 - %35 arasında değişmektedir.

[5] SSK işveren primi oranı işyerinin tehlike sınıfına göre ödenen prime tabi aylık kazancın %19,5 - %22,5 arasında değişmektedir.

 

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 
 

GÜNDEM