RSS | Sitene Ekle | Giriş Sayfam Yap | Sık Kullanılanlara Ekle | Asgari Ücret 2015 | Asgari Geçim İndirimi 2015 | Reklam | Bize Ulaşın    


SMMM Dr. Mustafa Alpaslan
SGK, İşverenlerin E-Bildirge Şifresini İptal Edebilir Mi ?
(26.11.2015)

E-bültenimize kayıt olun, yeni yazılar e-posta adresinize gelsin!..   

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Asgari Ücret 2015
Asgari Geçim İndirimi 2015
Basından Yazılar
E-Kitaplar
İstirahatli / Raporlu İşçinin Bildirimi
Fazla Mesai Ücreti Hesaplama
Doğum Yardımı
Pratik Bilgiler
Güncel Mevzuat
Soru-Cevap
Tek Düzen Hesap
    Planı
Vergi Takvimi 2015
Yazarlarımız

 SON YAZILAR
  Engelliler Yaş Şartı Olmadan Emekli Olurlar

  Vazife Malûllerinin Malûliyet Öncesi Sigortalılıkları Hizmet Birleştirmede Dikkate Alınmıyor

  Hükümet Programı'nda Neler Var?

  Vergi İnceleme Usul ve Esaslarında Değişiklik

  Hastalanınca İşe Gitmemek!

  Raporu Olan Tüp Bebek İçin İlaç Parası Ödemez

  İşte Yeni Bakanı Bekleyen Sorunlar

  Seçim Vaatleri Hükümet Tarafından Açıklanarak Start Verildi

  Yurt Dışından Alınan Emekli Maaşı Türkiye’de Vergiye Tabi Tutulur Mu ?

  SGK, İşverenlerin E-Bildirge Şifresini İptal Edebilir Mi ?

  Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergi Kalkıyor Mu?

  Vergilendirmede Zamanaşımı

  Gökten Taş Düştü, Vergisi Tartışıldı!

  Cevaba Cevap Hakkı


YAZARLARIMIZ
Ali Rıza Akbulut
Yeminli Mali Müşavir
E. Baş Hesap Uzmanı
Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.


Zamanaşımı 

Tarih: 10.12.2013 

Eskilerin deyimi ile müruru zaman yani zamanaşımı; kanunların belirttiği koşullar altında, belirli bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılması veya bir yükümlülüğün ortadan kalkması veya bir hakkın talebinin imkansız hale gelmesi durumudur.

Kamu hukuku alanında düzenlenen belirli süreler genellikle hak düşürücü süreler olarak adlandırılır. Hak düşürücü süreler resen dikkate alınırken, zamanaşımı süreleri ilgili tarafların ileri sürmesi gerekir. 


Farklı kanunlarda farklı zamanaşımı süreleri mevcuttur. Örneğin 6098 sayılı yeni Borçlar Kanununun 146ncı maddesi uyarınca; “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tabidir.” Söz konusu örnekleri çoğaltmak mümkün. Ancak bizim asıl üzerinde durmak istediğimiz konu vergi hukukundaki zamanaşımı süreleri.


Vergi Hukukunda Zamanaşımı

Vergi hukukunda zamanaşımı; süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkmasını ifade eder. Vergi hukukunda tahakkuk zamanaşımı ve tahsil zamanaşımı olmak üzere iki zamanaşımı söz konusudur. Bunlardan tahakkuk zamanaşımı 213 sayılı Vergi Usul Kanununda; tahsil zamanaşımı ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda düzenlenmiştir.

Tahakkuk Zamanaşımı

Vergi Usul Kanunun 114. Maddesi uyarınca; vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren başlayarak 5 yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler tahakkuk zamanaşımına uğrar. Yani içinde bulunduğumuz ay sonunda 2008 yılında doğmuş bir vergi alacağı mükellefe tebliğ edilmezse zamanaşımına uğrayacaktır. Cezalarda da zamanaşımı 5 yıl olmakla birlikte sadece usulsüzlük cezası için 2 yıllık bir zamanaşımı öngörülmüştür.

Ancak vergi dairesinin matrah takdiri için Takdir Komisyonuna başvurması, mücbir sebep hali, mükellefe vergi/ceza ihbarnamesi tebliği, vergi dairelerinin takdir komisyonu kararlarına karşı dava açmaları durumlarında zamanaşımı süreleri durur. Bu sebeple bu günlerde sıkça 2008 yılına ait vergi ve ceza ihbarnameleri görmektesiniz.


Tahsil Zamanaşımı

Tahsil zamanaşımı ise tahakkuk etmiş bir verginin ödenmesi ile ilgili bir durumdur. Bir kamu alacağı vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Örneğin 2008 yılında elde edilen gelirlere yönelik olarak 2009 yılında gelir vergisi beyannamesi ile beyanda bulunduysak bu vergiler 2014 yılı sonuna kadar tahsil edilmez ise zamanaşımına uğrayacak ve kamu tarafından bir daha asla mükelleften istenmeyecektir. Hal böyle iken genellikle kamu tarafından zamanaşımına bu şekilde uğratılan alacak çok nadir görünmektedir. Bunun sebebi zamanaşımını kesen bazı hallerin mevcut olmasıdır. Bu haller; ödeme, haciz uygulanması, cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat, ödeme emri tebliği, mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi, ihtilaflı amme alacaklarında yargı mercilerince bozma kararı verilmesi, amme alacağının teminata bağlanması, yargı mercilerince yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi, iki amme idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme idaresi tarafından borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müracaat edilmesi ve amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanmasıdır.

Vergi Dairelerinde İş Yükü Artıyor

Görüldüğü üzere bir kamu alacağının tahsil zamanaşımına uğraması nerdeyse imkansız. Bunun sonucu olarak çok küçük alacaklar için bile (vergi için 10 TL ve üzeri) vergi dairesince takibinin yapılması gerekiyor. Bu takibin yapılması kamudaki görevliler açısından ayrıca sorumluluk gerektiren bir durum.

Hal böyle olunca verimsiz kamu alacakları için 10 TLnin kat kat üzerinde harcanarak ilgili takipler yapılıyor. Ve genellikle de uzun yıllar boyu tahsil edilemeyen vergi ve cezalar gereksiz yere vergi dairelerini meşgul ediyor. Bu da vergi dairesinin asıl ilgilenmesi gereken cari borçlara yeteri kadar odaklanamamasını ve verimsizliği beraberinde getiriyor.


Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz)