YAZARLARIMIZ
Abuzer Akbıyık
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
abuzerakbiyik@hotmail.comÖzel Okul Kazançlarına Kurumlar Vergisi İstisnası

Kurumlar vergisi mükellefi olan, okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları özel kreş ve gündüz bakımevleri ile Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, 5 hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

Yürürlükte olan 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda özel eğitim ve öğretim işletmeleri kazançları ile ilgili istisna, kanunun 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (ı) bendinde yer almaktadır. İlgili maddede 5228 ve 6745 Sayılı Kanun ve 700 Sayılı Kanun Hükmünde Karar ile değişiklik yapılmıştır. 

ÖZEL OKUL KAZANÇLARI 5 YIL KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSİNA

Yürürlükte olan son hali ile; Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları (07.09.2016 tarih ve 29824 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6745 sayılı kanunun 64 üncü maddesiyle eklenen ibare; Yürürlük: 01.01.2017) özel kreş ve gündüz bakımevleri ile (07.07.2018 Tarih ve 30471 (2.Mük.) nolu Resmi Gazetede yayınlanan 700 Sayılı KHK'nın 173 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük:09.07.2018) Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usûller çerçevesinde 5 hesap dönemi itibarıyla elde edilen kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır.

Kurumlar Vergisi kanunun 5. Maddesinin (ı) bendinde düzenlenen eğitim ve öğretim işletmelerine sağlanan Kurumlar Vergisi istisnasının kapsamı, yararlanma koşuları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.  03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yer almıştır. 31.12.2016 tarih ve 29935 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 11 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Tebliğde İstisnanın Kapsamı, Yararlanma Koşulları, Eğitim-öğretim kazançlarına ilişkin istisna, Rehabilitasyon merkezlerine ilişkin istisna, Kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin istisna, İstisnanın süresi, istisna süresi içinde yeni okul, kreş ve gündüz bakımevi veya merkez yapılması, İstisnadan yararlanan işletmenin satılması veya devredilmesi konularında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

İSTİSNA UYGULAMASI İÇİN MALİYE BAKANLIĞINA BAŞVURULMAYACAKTIR

Daha önceleri mükellefler, Kurumlar Vergisi istisnasından istifade etmek için, faaliyete geçmelerini müteakiben Maliye Bakanlığına yazılı olarak başvurmaları gerekmekte idi. 31.12.2016 tarih ve 29935 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri no:1)inde değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 6. Maddesiyle İstisnadan istifade etmek için Maliye Bakanlığına Müracaat kaldırıldırılmıştır. Buna  göre; Mükellefler, Milli Eğitim Bakanlığınca kendilerine verilen kurum açma izin belgesiyle, faaliyete geçtikleri hesap döneminden itibaren söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir. Mükelleflerin, söz konusu istisnadan yararlanmak için ayrıca Maliye Bakanlığına başvurmalarına gerek bulunmamaktadır.

06.08.2019

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)

GÜNDEM