YAZARLARIMIZ
Ebubekir Taşyürek
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi
atasyurek@guvenymm.comBelediye Bütçelerinde Yapılan Aktarmalar ve Yasal Dayanakları

Tarih: 09.09.2013

1-GİRİŞ

Bir yıl içinde elde edilecek, sağlanacak gelirler ve yapılacak giderler ile borçları gösteren bir meclis kararı olan bütçe, özünde bir tahmin, bir öngörüdür. “Zan ve kıyasla hükmetme, aşağı yukarı bir miktar ve yakın, yaklaşık bir hal gösterme” olarak tanımlanan tahmin/öngörünün, bu tanımlamadaki ifadesine uygun olarak bütçelerin yıl içindeki tahminlerinde sapmalar olabilmektedir. Bütçelerdeki bu tahmin ve öngörü sapmaları teknik ifadeleriyle “aktarma” “ek ödenek” ve “yedek ödenek” olmak üzere üç şekilde olabilmektedir.

Aktarma; “bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan ekleme” olarak en sade ifadeyle tanımlanmaktadır. Ancak, bu tanıma aykırı olarak zaman zaman idari veya siyasi kararlarla kullanılabilecek ödeneklerden alınarak, siyaseten daha öncelikli görülen gider tertiplerine aktarma kapsamında eklemeler de yapılmaktadır.

Bu yazımızda uygulamada sıklıkla karşılaşılan “aktarma” konusunda birincil ve ikincil mevzuat ile uygulamadaki bilgilerden hareketle açıklama ve değerlendirmeler yapmaya çalışılacağız.
 

2-BELEDİYE KANUNU’NDA AKTARMA

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev Ve Yetkileri” başlıklı 18 inci maddesinin (b) bendine göre, “bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.” belediye meclisinin görev ve yetkisi olarak belirlenmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Encümenin Görev Ve Yetkileri” başlıklı 34 üncü maddesinin (d) bendine göre, “bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak” belediye encümeninin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Başkanının Görev Ve Yetkileri” başlıklı 38 inci maddesinin (i) bendine göre de, “bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek” belediye başkanının görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Görüldüğü üzere, bütçe kalemler arsında aktarma yapılabilmesi için yasa, belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı olmak üzere üç farklı onay makamı belirlemiştir.

Bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılabilmesi için belediye meclisinin, bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapılabilmesi için belediye encümeninin ve bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmaların yapılabilmesi için belediye başkanının onay vermesi gerekmektedir.

3-MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ’NDE AKTARMA

5393 Sayılı Belediye Kanununun 65 inci, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49 uncu, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 48 inci, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 18 ve 22 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 10 Mart 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36, 37 ve 38’inci maddeleri hükmüne göre, bütçede yıl içinde aktarma, ek ödenek ve yedek ödenek olmak üzere üç şekilde değişiklik yapılabilir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ıncı maddesinde aktarma; “bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan ekleme” olarak tanımlandıktan sonra Belediye Kanunu’nun 18, 34 ve 38 inci maddelerindeki düzenlemeler burada da tekrarlanmıştır.

Buna göre, “bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile” yapılacağı belirtilerek “ekonomik sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyleri bütçeleşme düzeyi olmadığından, bunlar arasında aktarma onayına gerek” olmadığı ifade edilmiştir.
 

4-BAĞLI İDARELERDE AKTARMA

“Belediyelere bağlı, kanunla kurulan, ayrı bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz su ve kanalizasyon, otobüs, ulaştırma ve benzeri hizmetleri yürüten idareler” bağlı idareler olarak tanımlanmaktadırlar.

Bağlı idarelerin bütçeleri bağlı bulundukları belediye meclislerince kabul edilmektedir. Bu nedenle kabul edilen bütçelerde oluşan sapmalarda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirlenen yasal hükümler kapsamında yine ayni meclislerce görüşülerek karara bağlanmalıdır.   
 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde, bağlı idarelerin eğer varsa konuya ilişkin “kendi özel mevzuat hükümlerinin saklı olduğu” ifade edilmektedir.
 

5-AKTARMA YAPILAMAYACAK TERTİPLER

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ıncı maddesinde; personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış tertiplerden, yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, projeye bağlı yatırım tertiplerinden ve ilgili mevzuatında aktarma yapılmaması öngörülen tertiplerden aktarma yapılamayacağı belirtilmektedir.

Buna göre; personel giderleri tertiplerinden, daha önce başka bir tertipten aktarma yapılmış tertiplerden, yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden ve projeye bağlı yatırım tertiplerinden birinde bulunan ödeneklerden alınarak aktarma yapılamaz.

Ancak, projeye dayalı iş fiziksel olarak yüzde yüz gerçekleşmişse, bu projeyle ilgili artan ödenek diğer tertiplere aktarılabilecektir.

Ayrıca personel ödeneklerine ilişkin tertiplerin kendi aralarında da aktarma yapılabilecektir.
 

6-AKTARMA YAPILABİLECEK TERTİPLER

Aktarma konusunun açıklanmaya çalışıldığı bu yazıda, meclis kararıyla aktarmanın yapılabildiği; kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri, encümen kararıyla aktarmanın yapılabildiği; fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri ve üst yöneticinin onayı ile aktarmanın yapılabildiği, fonksiyonel sınıflandırmanın birinci ve ikinci düzeyleri dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeylerinin açıklanması gerekmektedir.

Mali yıl içindeki  gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararı olan bütçe; gider, gelir ve finansmanın ekonomik sınıflandırması olmak üzere üç bölümlerinden oluşur.

Bütçe yapısının temelini oluşturan gider bütçesi, kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma olmak üzere dört bölüme ayrılır. Bu sınıflandırmalardan finansman tipi sınıflandırma tek düzeyden, diğer sınıflandırmalar dört düzeyden oluşur.

Gider bütçesinin sınıflandırmalarını gösteren tablo aşağıdadır.
 

Kurumsal Sınıflandırma

Fonksiyonel Sınıflandırma

Finansman Sn

Ekonomik Sınıflandırma

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

I

II

III

IV

                         

 

6.1-MECLİS KARARIYLA AKTARMANIN YAPILABİLDİĞİ KURUMSAL KODLAMA (SINIFLANDIRMA)

Kurumsal sınıflandırmada bütçe sistemi içinde yer alan idari yapı temel alınmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 7 inci maddesinde de açıklandığı üzere kurumsal sınıflandırma, sorumluluğun belirlenmesine ve program sorumlularının tespitine imkân veren bir sınıflandırmadır.

Dört düzeyden oluşan kurumsal sınıflandırmanın her düzeyi iki haneli rakamla kodlanır.

Bu düzeylerden birinci düzey; kurumun il özel idaresi, belediye, bağlı idare veya birlik olduğunu, ikinci düzey; il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin bulunduğu ilin plaka numarasını, üçüncü düzey; il özel idaresinin genel sekreterlik ve ana hizmet birimlerini, büyükşehir belediyesini, il belediyesini, bağlı idareyi, ilçe belediyelerinin ortak kodu ile birliklerin ortak kodunu, dördüncü düzey ise; il özel idaresindeki yardımcı hizmet birimleri ile ilçe teşkilatını, üçüncü düzeyde kod verilen belediye ve bağlı idarelerin birimleri ile il dahilindeki her bir kasaba belediyesi ve birliği gösterir.

Aşağıdaki tabloda İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (http://www.migm.gov.tr/default.aspx) verilerinden alınarak hazırlanmış, kurumsal sınıflandırmanın dört düzeyini gösteren Adana ilimize ilişkin örnek bilgiler bulunmaktadır.

I

II

III

IV

Belediye, Bağlı İdare

Belediye, Bağlı İdare Ve Birliklerin Bulunduğu İlin Plaka Numarası

Büyükşehir Belediyesini, İl Belediyesini, Bağlı İdareyi, İlçe Belediyelerinin Ortak Kodu İle Birliklerin Ortak Kodunu

Üçüncü Düzeyde Kod Verilen Belediye Ve Bağlı İdarelerin Birimleri İle İl Dahilindeki Her Bir Kasaba Belediyesi ve Birliği

46 Belediye ve Bağlı İdareler

 

 

 01 Adana İli

 

01 Büyükşehir Belediyesi
03 Su Kanalizasyon İdaresi
04 Otobüs ve Ulaştırma İdaresi
    İlçe Belediyeleri
05  Aladağ
06  Ceyhan
07  Feke
……..

 Belde Belediyeleri

01 Akçatekir

02 Akören

03 Birkent

………

 

 


Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 7 inci maddesinde ayrıca sorumluluğu bulunmayan ve kuruluşu mevzuattan kaynaklanmayan birimlerin kurumsal sınıflandırmada kodlanmayacağını, ancak, “özel kalem müdürlüğünün” kadrosu bulunup bulunmamasına bakılmaksızın üst yönetimin gördüğü hizmetler özel kalem adı altında kodlanacağı ifade edilerek, kurumsal kodlamanın üçüncü ve dördüncü düzeyinde yer alan ilçe belediyeleri ile birliklerin kurumsal kodlarının Bakanlıkça belirleneceği açıklanmıştır.

 

6.2-MECLİS KARARIYLA AKTARMANIN YAPILABİLDİĞİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (FONKSİYONEL KODLAMA)NIN BİRİNCİ DÜZEYİ

Fonksiyonel sınıflandırma; harcamaların, kamu hizmetlerinin fonksiyonlarına yani niteliklerine göre ayrımıdır. Fonksiyonel ayrımdan amaç, çeşitli devlet faaliyetlerinin maliyetini tespit etmek ve birden fazla kamu kuruluşu aracılığı ile gerçekleştirilen harcamaların toplam tutarının belirlenmesidir.

Bir bütün olarak çeşitli kamu hizmetlerinin maliyetlerini görmeye, bu maliyetlerle ilgili olarak karşılaştırmalar yapmaya ve dolayısıyla hizmetlerin daha verimli olmasını sağlamaya fırsat veren bu ayrım, hizmetlerin etkinleştirilmesi, maliyet ya da analizlerinin sıhhatli yapılabilmesi bakımından yarar sağlayabilmektedir. 

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde fonksiyonel sınıflandırmanın kurumların faaliyet türlerini gösterdiği belirtildikten sonra, fonksiyonel sınıflandırmanın iki haneli birinci düzey, tek haneli ikinci ve üçüncü düzey ve iki haneli dördüncü düzey olmak üzere dört düzeyden oluşan rakamla kodlandığı belirtilmiştir.

Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi, on gruba ayrılmış olan Devlet faaliyetlerinden belediye, bağlı idare ve birliklerin gördüğü hizmetleri; ikinci düzey, bu hizmetlerin bölündüğü programları; üçüncü düzey, nihai hizmetleri ihtiva eder. Dördüncü düzey, muhtemel ihtiyaçlar için boş bırakılmış olup, projeler dördüncü düzeyde takip edilebilir.

Belediye meclisi kararı ile bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar yapılabileceğini yukarıda yasal kaynaklarını da belirterek ifade etmiştik.

On gruba ayrılmış olan devlet faaliyetlerinden belediye, bağlı idare ve birliklerin gördüğü hizmetleri ihtiva eden fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyine ilişkin fonksiyonel kodlar ve hizmetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

01

Genel Kamu Hizmetleri

02

Savunma Hizmetleri

03

Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri

04

Ekonomik İşler Ve Hizmetler

05

Çevre Koruma Hizmetleri

06

İskân Ve Toplum Refahı Hizmetleri

07

Sağlık Hizmetleri

08

Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri

09

Eğitim Hizmetleri

10

Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizmetleri

 

6.3-ENCÜMEN KARARIYLA AKTARMANIN YAPILABİLDİĞİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN İKİNCİ DÜZEYİ

Fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyi, on gruba ayrılmış olan Devlet faaliyetlerinden belediye, bağlı idare ve birliklerin gördüğü ve birinci düzeyde belirtilen hizmetlerin bölündüğü programları ihtiva eder.

Belediye Encümen Kararıyla fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar yapılır. Yukarıda da belirtildiği üzere ikinci düzeyler; on gruba ayrılmış olan birinci düzeydeki devlet faaliyetlerinden belediye, bağlı idare ve birliklerin gördüğü hizmetlerin bölündüğü programları ihtiva etmekte olup, bu programlar arasındaki aktarmalar belediye encümeni kararıyla yapılabilmektedir.

6.4-ÜST YÖNETİCİ ONAYI İLE YAPILABİLEN AKTARMALAR

Fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki ve fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin yani belediyelerde belediye başkanının onayı ile yapılır.     

7-BÜTÇELEMEDE DİĞER SINIFLANDIRMALAR

7.1-FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde finansman tipi sınıflandırmada, harcamanın hangi kaynaktan karşılandığının gösterildiği belirtilerek, finansman tipi kodlamanın tek düzeyden oluştuğu ve tek haneli rakamla kodlandığı açıklanmıştır.

Ayrıca Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde kurumların gördüğü hizmetlerin finansmanı; kendi öz kaynakları ile sağlanıyorsa "5-Mahalli İdareler", dış proje kredileri ile sağlanıyorsa "7- Dış Proje Kredileri", bağış ve yardımlardan sağlanıyorsa "8-Bağış ve Yardımlar" kodu ile kodlanacağı düzenlenmiştir.

Finansman tipi kodlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

01

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

02

Özel Bütçeli İdareler

03

Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar

04

Sosyal Güvenlik Kurumları

05

Mahalli İdareler

06

Özel Ödenekler

07

Dış Proje Kredileri

08

Bağış Ve Yardımlar

    

7.2-EKONOMİK SINIFLANDIRMA

Genel anlamda ekonomik sınıflandırma, kamu harcamalarının ekonomik etkilerine göre tasnife tabi tutulmasıdır.

Farklı ekonomik sınıflandırmalar olmakla birlikte genel kabul gören ekonomik sınıflandırma; reel harcamalar, transfer harcamaları, cari harcamalar ve yatırım harcamaları kalemlerinden oluşmaktadır. 

Ekonomik sınıflandırma dört düzeyden oluşur, birinci düzeyi iki haneli, iki ve üçüncü düzeyi tek haneli, dördüncü düzeyi ise iki haneli rakamla kodlanır.

Gider Bütçesi (Ekonomik Sınıflandırma/1.Düzey)

01

Personel Giderleri

02

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

03

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

04

Faiz Giderleri

05

Cari Transferler

06

Sermaye Giderleri

07

Sermaye Transferleri

08

Borç Verme

09

Yedek Ödenekler

Kurumlar, Maliye Bakanlığınca genel bütçe için belirlenen dört düzey ekonomik kodlardan sadece ihtiyaç duydukları kodları kullanırlar. Ekonomik sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyleri bütçeleşme düzeyi olmadığından, bunlar arasında aktarma onayına gerek yoktur.

8-İLÇE BELEDİYELERİNDE YAPILAN AKTARMALARIN BÜYÜKŞEHİR MECLİSLERİNDE ONAYLANMASI

5393 sayılı Belediye Kanununun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanarak 09.10.2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 17 inci maddesinde belediye meclislerinde alınan kararların kesinleşmesi konusuna açıklık getirilmiştir.

Buna göre, Büyükşehir ilçe belediye meclislerinin bütçe ve imarla ilgili olanlar dışındaki kararlarının dayanak belgeleriyle birlikte büyükşehir belediye başkanına gönderileceği, büyükşehir belediye başkanının hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere iade edebileceği, bu durumda ilçe belediye meclisinin, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kararında ısrar etmesi halinde kararın kesinleşeceği ve bu kararın yedi gün içinde büyükşehir belediyesine gönderileceği açıklanmıştır.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 17inci maddesinde bütçe ve imarla ilgili ilçe meclisi kararları hakkındaki bu düzenlemeler dışında bütçe ve imara ilişkin kararlar hakkında da özel düzenlemeler yapmıştır.

Buna göre; ilçe belediye meclislerinin imara ilişkin kararları büyükşehir belediye meclisinde aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir belediye meclisi kararları olarak kesinleşeceği, bütçeye ilişkin kararlarının da büyükşehir belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşeceği ifade edilmiştir.

10/7/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir belediye bütçesi başlıklı 25inci maddesinde ilçe belediyelerinden gelen bütçelerin büyükşehir belediye meclisince “yatırım ve hizmetler arasında bütünlük sağlayacak biçimde aynen veya değiştirilerek” kabul edeceği ifade edilerek, büyükşehir belediye meclisi, ilçe belediyelerinin bütçelerini kabul ederken;

a)Bütçe metnindeki kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibareleri çıkarmaya veya değiştirmeye,

b)Belediyenin tahsile yetkili olmadığı gelirleri çıkarmaya, kanunî sınırlar üzerinde veya altında belirlenmiş olan vergi ve harçların oran ve miktarlarını kanunda öngörülen sınırlarına çekmeye,

c)Kesinleşmiş belediye borçları için bütçeye konulması gerekip de konulmamış ödeneği eklemeye,

d)Ortak yatırım programına alınan yatırımlar için gerekli ödeneği eklemeye,

Yetkili olduğunu belirterek, büyükşehir belediye meclisince ilçe belediye bütçelerinde yapılan değişikliklere karşı on gün içinde Danıştay’a itiraz edilebileceği düzenlenmiştir.

Diğer taraftan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Bütçenin hazırlanması ve kabulü başlıklı 62 inci maddesinde de belediye meclisine sunulan bütçe tasarılarının “aynen veya değiştirerek kabul edileceğini ancak, meclisin bütçe denkliğini bozacak biçimde “gider artırıcı ve gelir azaltıcı” değişiklikler yapamayacağını yasal güvence altına almıştır.

İlçe belediyelerinin bütçelerinde yapılan aktarmaların büyükşehir belediye meclislerinde görüşülmesi ve kabul edilmesi konusunda kanun ve yönetmeliklerde açık bir ifade bulunmamasına rağmen konuya ilişkin yasal düzenlemelerin bir bütün olarak dikkate alınması halinde anlaşılacağı üzere “aktarma” ve “ek ödenek” gibi bütçe sapmalarına ilişkin kararların da ilçe belediye meclislerinden sonra büyükşehir belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşeceği açıktır.

10-SONUÇ

Bütçe tahmininden üç sapmadan (aktarma, ek ödenek ve yedek ödenek) birisi olarak ifade edilen ve belediyelerde sıklıkla karşılaşılan “aktarma” konusu, konuya ilişkin birincil ve ikincil mevzuat ile uygulamadaki örf ve temayül haline gelmiş bilgilerden hareketle incelenmeye çalışılmıştır.

Konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre aktarma; “bütçenin herhangi bir tertibinde bulunan ve o hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine veya yeni tertip açılarak yapılan ekleme” olarak tanımlanmış “bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı, fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasındaki aktarmalar encümen kararıyla, bunların dışında kalan ve ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine kadar aktarmalar ise üst yöneticinin onayı ile” yapılacağı belirtilerek “ekonomik sınıflandırmanın üçüncü ve dördüncü düzeyleri bütçeleşme düzeyi olmadığından, bunlar arasında aktarma onayına gerek” olmadığı ifade edilmiştir.

Kanun ve yönetmelikte açık bir ifade bulunmamasına rağmen, ilçe bütçelerinin büyükşehir belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşmesi gibi “aktarma” ve “ek ödenek” gibi bütçe sapmalarına ilişkin kararların ilçe belediye meclislerinden sonra büyükşehir belediye meclisinde kabul edildikten sonra kesinleşeceği açıktır.Belediye yönetimlerinin bütçe yaparken gerekli hassasiyeti göstermeleri, sürekli bütçe sapmalarına fırsat vermemeleri, sapmaların kaçınılmaz olduğu durumlarda takip edilmesi gereken yasal kurallara itinayla uymaları verilen kamusal hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi, kamunun hakkı ve hukukunun korunması açısından gereklidir.

Kaynakça

(1) T.C. Yasalar (03.07.2005)5393 sayılı Belediye Kanunu Ankara: Resmi Gazete (25874 Sayılı)

(2) T.C. Yasalar (10.07.2004)5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu Ankara: Resmi Gazete (255531 Sayılı)

(3) T.C. Yönetmelikler (10.03.2006) Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Ankara: Resmi Gazete (26104 Sayılı)

(4) T.C. Yönetmelikler (09.10.2005) Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği Ankara: Resmi Gazete (25961 Sayılı)

(*) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, Plan-Bütçe Komisyonu Başkanı


Kaynak: www.MuhasebeTR.com
(Bu makale yazılı veya elektronik ortamda kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak göstermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır .)
 

GÜNDEM