BASINDAN YAZILAR
KİT’ler Kadroya Nasıl Geçecek? / Arif Temir - MuhasebeTR

KİT’ler Kadroya Nasıl Geçecek? / Arif Temir

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) dışındaki kamu  kurumları ve belediyelerde çalışan taşeron işçilerinin kadroya geçişleri 2018 yılı Nisan ayında tamamlanmıştı. KİT’lerde çalışan taşeron işçilerininde kadroya geçişleri için çalışmalar yapılacağı yetkililer tarafından dile getirilmişti.  Bununun sonucu olarak taşeron işçilerinin kadroya geçişi ile ilgili hususlar 30 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2018/11991 sayılı kararı ile düzenlendi. Bu düzenlemeden yaklaşık 70 bin KİT  çalışanının yararlanacağı tahmin ediliyor. Konuyu soru cevap şeklinde ayrıntılarıyla açıklayalım. 

Soru: Taşerona geçişte hangi tarih ve ne kadar süre çalışma esas alınacak? 
Cevap: Taşerondan kadroya geçişte 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle taşeronda/alt işverende en az iki yıl kesintisiz olarak çalışmış olanlardan halen çalışıyor olanlar  kadroya geçecek. 
İki yıllık sürenin hesabına yıllık izin, doğum izni, askerlik ve toplamda 30 günü geçmeyen kesintiler dahil edilmeyecek. 
Soru: Kadroya geçiş ne zaman tamamlanacak? 
Cevap: Kadroya geçiş bu yıl sonuna (31.12.2018)kadar  tamamlanacak. 
Soru: Kadroya geçişte sınav yapılacak mı? 
Cevap: Kadroya geçişte yazılı ve/veya sözlü ya da  uygulamalı sınav yapılacak.           
Soru: Sınav konuları neler olacak? 
Cevap: Sınavın yapılması ve  konularıyla ilgili usul ve esasları yönetim kurulları belirleyecek. 
Soru: Kimler kadroya geçemeyecek? 
Cevap:Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmış olanlar kadroya geçemeyecek. 
Soru: Kadroya geçişte  yaş sınırı ve eğitim şartı aranacak mı? 
Cevap: Kadroya geçişte  yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak. 
Soru: işçilerle ilgili kadroya geçiş için başka şartlar var mı? 
Cevap: Kadroya geçecek işçilerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa gereğince aşağıdaki şartlara sahip olması gerekiyor. 
Türk Vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
657 sayılı Kanunun  53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
Soru: Kadroya geçecek işçilerden feragat alınacak mı?   
Cevap: Çalışmış olduğu idarelere bağlı yerlerde iş sözleşmesinden kaynaklanan hususlarla ilgili açmış olduğu davalardan feragat ettiğine dair yazılı belge vermeleri gerekiyor. Ayrıca diğer haklarına ilişkin sulh sözleşmesi yapmayı kabul etmeleri gerekiyor. 

(Güneş Gazetesi | 03.07.2018)

GÜNDEM