BASINDAN YAZILAR
Mali Tatilde Kimlere Ceza Yok? / Resul Kurt - MuhasebeTR

Mali Tatilde Kimlere Ceza Yok? / Resul Kurt

 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali tatil her yıl 1 ila 20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. Mali tatili düzenleyen yasaya göre, tatil kapsamına bazı vergi ve sosyal güvenlik işlemleri ile ilgili yasal ve idari düzenlemeler girmektedir. Son bildirim süreleri bu tarihlerde olan bazı mali ve sosyal güvenlik yükümlülüklerinin bildirim süreleri uzatılarak 1-20 Temmuz aralığında ceza da uygulanmamaktadır.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içinde biten kanuni ve idari sürelerdeki ilave 7 günlük süre, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beş gün olarak değiştirilmiştir.

21 Temmuz-27 Temmuz arasına tekabül eden yükümlülükler yeni düzenlemeye göre, yükümlülüklerin yerine getirilmesi gereken son tarih 25 Temmuz olarak düzenlenmiştir. Ancak, 1 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülükler mali tatili izleyen yedinci gün sonuna kadar yerine getirilirse, yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecektir.

SGK İşyeri bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün mali tatil dönemine rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

Sigortalı işe giriş bildirgesi süresi açısından sadece 01.07.2016 ila 20.07.2016 tarihleri arasında işe girenler için bildirge 27.07.2016 tarihinde verilebilecektir.

Ancak sigortalı işten çıkış bildirgesinin yasal olarak verilmesi gereken sürenin son gününün Mali Tatil dönemine rastlaması halinde belgenin verilme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır.

İstirahat raporlu sigortalılar için, çalışılmadığına dair bildirim girişi mali tatil kapsamına girmediğinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde (APHB’de) eksik gün nedeninin 01 istirahat işaretlenmesi halinde mali tatil kapsamında bildirim süresi uzamadığı için, bu bakımdan 23 Temmuz tarihi APHB’nin verilmesi gereken son tarih olacaktır.

SGK İdarî para cezalarında itiraz ve ödeme için tanınan 15 günlük sürenin son gününün Mali Tatil dönemine rastlaması halinde, itiraz süresi ve ödeme süresi, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzayacaktır.

Mali tatil uygulandığı 1 Temmuz - 20 Temmuz 2016 tarihleri arasında Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları olan SGK Müfettişleri ile SGK Denetmenleri işyerlerinde denetim, kontrol, tespit ya da tarama yapabilecek, ayrıca işverenlerden işyerlerine ait yasal kayıt ve belgeleri isteyebilecektir. Ancak kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün mali tatil dönemine rastlaması durumunda, kayıt ve belgelerin, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün içinde ibraz edilmesi gerekmektedir.

Benzer şekilde iş müfettişlerinin incelemek üzere istediği yasal kayıt ve belgelerin teslim edilmesi gereken sürenin son günü mali tatile rastlarsa, ibraz edilecek yasal kayıt ve belgeler mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün içinde yerine getirilebilir. Daha önce başlayan denetim nedeniyle incelemenin tamamlanmasını müteakip, işverenlerin inceleme tutanağını imzalamaya davet edilebilmesi için de mali tatilin bitmesi gerekmektedir.

İş Kur’un uyguladığı idari para cezalarının yasal dayanağı 4447 sayılı Kanun’un 54. maddesidir. İş Kur tarafından uygulanan idari para cezalarına karşı işveren tarafından 15 gün içinde itiraz edilmesi veya aynı sürede ödenmesi gerekmektedir. Bu süre mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır ve süre 27.7.2016 tarihine uzatılır.

İşverenlerin işyerlerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarını SGK’ya bildirme yükümlülüğü için Mali Tatil kapsamında süre uzatımı uygulanmayacağından gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının 3 iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir.

İşverenlerin;

- İşyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve meslek hastalığını Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne bildirme yükümlülüğü,

- Toplu işten çıkarmak istediğinde bunun en az otuz gün önceden bir yazı ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu’na bildirme yükümlüğü,

Hakkında mali tatil hükümleri uygulanmayacağından, bunlara ilişkin yükümlülüklerin yasal süresi içerisinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 24.06.2016)

GÜNDEM