GÜNCEL MEVZUAT
Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak ... - MuhasebeTR

Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak ...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan:

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF

MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE

DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kredi kuruluşları nezdinde bulunan tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının sigortalanmasına ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tahsil edilecek sigorta primlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Birim Hesap Değeri: 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşıma Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde tanımlanan birim hesap değerini,

             b) Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

             c) Fon Kurulu: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunu,

             ç) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

             d) Kredi kuruluşu: Mevduat bankaları ve katılım bankalarını,

             e) Merkez Bankası: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini

             ifade eder.

             (2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavramlar, Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan anlamları ile kullanılmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Mevduat ve Katılım Fonlarının Sigortalanması

             Sigortanın kapsam ve tutarı

             MADDE 4 – (1) Türkiye’de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Yeni Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden;

             a) Tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının,

             b) Katılma hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların

             her bir gerçek kişi için 50 bin Yeni Türk Lirasına kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.

             (2) Birinci fıkradaki sınır içinde kalsa dahi;

             a) Hesap sahiplerine Fon tarafından ödeme yapılacak mevduat bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibarıyla mevduat hesaplarına tahakkuk ettirdiği faizlerin, mevduat toplamları en yüksek beş mevduat bankasınca uygulanan faiz oranlarının ortalaması ile bu bankaca kamuya ilan edilen ve Merkez Bankasına bildirilen azami faiz oranları üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı,

             b) Hesap sahiplerine Fon tarafından ödeme yapılacak katılım bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibarıyla katılma hesaplarına tahakkuk ettirdiği kâr paylarının, katılım fonu toplamları en yüksek üç katılım bankasınca uygulanan kâr payları ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı

             sigorta kapsamında değildir.

             Sigortaya tabi olmayan mevduat ve katılım fonu

             MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen mevduat ve katılım fonları sigortaya tabi değildir.

             a) İlgili kredi kuruluşunun hakim ortakları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.

             b) İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.

             c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamına giren mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.

             ç) Türkiye'de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan kredi kuruluşlarında bulunan mevduat ve katılım fonları.

             Sigortalı mevduat veya katılım fonunun ödenmesi

             MADDE 6 – (1) Sigorta kapsamında ödemeler Yeni Türk Lirası olarak yapılır. Döviz cinsinden hesapların Yeni Türk Lirası karşılıkları, kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınarak belirlenir. Altın cinsinden hesapların Yeni Türk Lirası karşılıkları ise, kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatına ve Merkez Bankası döviz alış kurlarına göre belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonu Sigorta Primlerinin Tahsili

             Sigorta primleri

             MADDE 7 – (1) Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sigorta prim tutarları, kredi kuruluşlarının Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonu itibarıyla düzenledikleri mali tabloları esas alınarak hesaplanır. Temel prim oranı, üçer aylık dönemler itibarıyla kredi kuruluşları nezdindeki 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen hesapların sigorta kapsamında olan kısmının onbinde onbeşidir.

             (2) Bu orana ilgili dönem bilançosu dikkate alınarak;

             a) Konsolide ve konsolide edilmemiş malî tablolar esas alınarak hesaplanan Sermaye Yeterliliği Standart Oranlarından en düşük olanı dikkate alınmak suretiyle, sözkonusu oranları;

             1) Yüzde sekiz veya yüzde sekizden büyük ancak yüzde onikiden küçük olan kredi kuruluşları için onbinde iki,

             2) Yüzde sekizden küçük olan kredi kuruluşları için onbinde beş,

             b) İlgili üç aylık dönemdeki konsolide olmayan haftalık Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranlarının basit aritmetik ortalaması mutlak değer olarak 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen oransal sınırlardan büyük olan kredi kuruluşları için onbinde bir,

             c) Kredi kuruluşunun dahil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler toplamı ilgili mevzuatla belirlenen sınırların üzerinde olan kredi kuruluşu için onbinde beş,

             ç) 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre üçüncü, dördüncü ve beşinci gruplarda sınıflandırılan bilançonun aktifinde görülen kredilerin ayrılan özel karşılıklar indirildikten sonraki net tutarları toplamının belirtilen Yönetmelik hükümleri uyarınca sınıflandırılan, bilançonun aktifinde görülen tüm kredilerinin toplam tutarına oranı yüzde beşten büyük olan kredi kuruluşları için onbinde bir,

             d) İştirakler, bağlı ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar, katılım bankaları bakımından 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde kiralayan sıfatıyla edinilenler hariç olmak üzere maddi duran varlıklar, peşin ödenen giderler ve vergi aktifi tutarlarının net toplamı özkaynak tutarına eşit ya da bu tutardan büyük olan kredi kuruluşları için onbinde bir

             eklenir.

             Belgelerin gönderilmesi

             MADDE 8 – (1) Kredi kuruluşları;

             a) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen hesapların toplam tutarları ile sigortaya tabi tutarlarının Yeni Türk Lirası ve döviz olmak üzere ayrı ayrı toplamlarını her ay sonu itibarıyla ve takip eden ayın yirmi beşinci gününe kadar,

             b) Sigorta primi tahsilatına esas olmak üzere, içeriği ve biçimi Fon tarafından belirlenen sigorta prim cetvellerini ilgili dönemi takip eden ayın sonuna kadar

             Fona göndermekle yükümlüdür.

             (2) Kredi kuruluşları tarafından yapılacak bildirimlerde altın ve döviz cinsinden hesaplarla ilgili olarak dönemin son günündeki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatı ve Merkez Bankası tarafından ilan edilen çapraz kurlar esas alınır.

             (3) Katılım bankalarınca yapılacak bildirimlerde, katılma hesapları birim hesap değerleri üzerinden dikkate alınır.

             Sigorta primlerinin ödenmesi

             MADDE 9 – (1) Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sigorta primleri, mali tabloların düzenlendiği ilgili dönemi izleyen ikinci ayın son iş gününe kadar, herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın, Yeni Türk Lirası, ABD Doları ve Euro cinsinden hesaplarla ilgili olarak kendi para cinsinden; altın ve diğer döviz cinslerinden hesaplarla ilgili olarak ABD Doları cinsinden Fona ödenir.

             (2) Süresinde yatırılmayan primler ile prim hesaplamasına esas teşkil eden matrah, oran ve sınırların kredi kuruluşlarınca beyan edilenlerden ilave prim yükümlülüğü doğuracak şekilde farklı olduğunun yapılan denetimler sonucu tespit edilmesi halinde doğacak prim farkları, ait oldukları dönem için belirlenen son ödeme gününden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte Fonca tahsil edilir.

             (3) Sigorta prim cetvelinin gönderilmemesi ve sigorta priminin süresi içerisinde yatırılmaması halinde, ilgili kredi kuruluşunun bir önceki dönem prim matrahının bir buçuk katı üzerinden en yüksek prim oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan sigorta prim tutarı, son ödeme gününden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte Fonca tahsil edilir.

             (4) Kredi kuruluşlarınca beyan edilen tutarlar esas alınmak üzere yapılan prim tahsilatlarının tahsil edilmesi gereken tutardan fazla olduğunun belirlenmesi halinde fazlaya ilişkin tutar, faizsiz olarak, Fon tarafından kredi kuruluşuna iade edilir veya ilgili kredi kuruluşunun bir dönem sonraki prim yükümlülüğünden mahsup edilir.

            

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             İlan yükümlülüğü

             MADDE 10 – (1) Kredi kuruluşları, tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarının sigortalanmasına ilişkin olarak içeriği Fon tarafından belirlenecek yazılı açıklamayı şubelerinin görünen bir yerine asmak zorundadırlar.

             Birleşme ve devirlerde prim yükümlülüğü indirimi

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan 27/6/2001 tarihli ve 24445 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde elde edilmiş sigorta prim yükümlülüğü indirim hakları saklıdır.

             Önceki dönem prim yükümlülükleri

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Eylül 2006 ay sonu itibarıyla düzenlenen mali tablolar esas alınarak hesaplanan sigorta primleri, Fon Kurulunun 1/12/2005 tarihli ve 496 sayılı Kararı çerçevesinde Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilen, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/10/2003 tarihli ve 1143 sayılı Kararıyla yürürlüğe giren Sigortaya Tabi Tasarruf Mevduatı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere İlişkin Esaslar ile 18/9/2002 tarihli ve 24880 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Finans Kurumları Özel Cari ve Katılma Hesapları Güvence Fonu Yönetmeliği kapsamında tahsil edilir.

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik 1/11/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanı yürütür.

(07.11.2006)

GÜNDEM