GÜNCEL MEVZUAT
TÜRMOB: 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu’na Göre, SGK Yapılandırmaları Bozulanlara Yeni Hak Tanındı - MuhasebeTR

TÜRMOB: 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu’na Göre, SGK Yapılandırmaları Bozulanlara Yeni Hak Tanındı

TÜRMOB: 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu’na Göre, SGK Yapılandırmaları Bozulanlara Yeni Hak Tanındı.

7143 sayılı yapılandırma kanuna göre, 31/08/2018 tarihinde ödenmesi gereken peşin ve 1 inci taksit tutarı, 31/10/2018 tarihinden ödenmesi gereken 2 inci taksit tutarı ile ikiden fazla cari ay primini ödemeği için yapılandırılması bozulan borçluların, bu tutarları son ödeme tarihini takip

ÖZET                   :     eden günden, ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemesi halinde, yapılandırmaları geçerli (ihya edilecek) sayılacaktır. Ayrıca 31/12/2018 tarihinde ödenmesi gereken 3’üncü taksitin son ödeme tarihi herhangi bir geç ödeme zammı olmaksızın 22/2/2019 tarihine uzatılmıştır.

 1. SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN SGK YAPILANDIRMA İHYA İŞLEMLERİ;

28.12.2018 tarih 30636 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7159 sayılı Kanunun 11’inci maddesi ile 11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna geçici 2’inci maddesi eklenmiştir. Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları SGK borçlarının yapılandırılması ile ilgili işlemleri düzenlemektedir. İlgili kanunla;

“(1) Bu Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu Kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar, ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için bu Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte, ödemeleri şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlandırılır, ancak bu fıkra kapsamında yapılacak ödemeler için Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmaz.

 1. Bu Kanunun 10 uncu maddesinin on üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere bu Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır. 
 2. Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların anılan fıkra hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların ihlale neden olan tutarları, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen sürede ödemeleri ya da bu süre içinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi halinde bu borçlular da bu Kanun hükümlerinden yararlandırılır.

(4)..............................

(5).............................

(6)  Bu Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek bu Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir. 

(7)...........................” hükümleri düzenlenmiştir.

Buna göre öncelikli olarak bu haktan yararlanmak için 7143 sayılı kanuna göre yapılandırmaya son başvuru süresi olan 27/8/2019 tarihine kadar başvuru yapılmış olunması gerekmektedir. Başvuru tarihinden sonra ortaya çıkan veya daha önce unutulan borçlar için yeniden bir yapılandırma imkanı getirilmemektedir.

Bu Kanunun getirdiği düzenlemede, yapılandırılmış ancak değişik sebeplerden dolayı ödeme yapılmadığı için yapılandırılması bozulan borçlulara ödenmeyen taksitler için yeni bir hak sağlanmıştır. Buna göre;

1) Ödeme yapılmadığı için yapılandırılması bozulan peşin, birinci, ikinci ve 5510 sayılı kanunun 4/b kapsamındaki sigortalıların ihya tutarlarından;

 • 7143 sayılı Kanunda peşin ödemeyi tercih eden borçlularca, ödenmeyen peşin ödeme taksit tutarı, %90 indirim olmaksızın, esas borcun gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE ile güncellenmiş tutarı, 08/9/2018 tarihinden (peşin ödemenin son tarihi SGK tarafından 07/9/2018 tarihine uzatıldığı için) ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemesi halinde,
 • 7143 sayılı Kanuna göre süresinde ödenmeyen birinci taksit tutarı 08/9/2018 tarihinden ve ikinci taksit tutarı 01/11/2018 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemesi halinde,
 • 5510 sayılı Kanunun geçici 17’nci ve geçici 63’üncü maddeleri kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerini yapılandırma kapsamında ihya etmek için talepte bulunan sigortalıların ihya tutarını, son ödeme tarihi olan 8/9/2018 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödemesi halinde,

7143 sayılı kanuna göre yapılandırma hakları ihya edilecektir.

 1. Son ödeme süresi 31/12/2018 olan 3’üncü taksitin, son ödeme süresi herhangi bir geç ödeme zammı olmaksızın 28/02/2018 tarihine uzatılmıştır. 
 2. Cari ay prim borçlarından 2018/Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı prim borçlarından 2’den fazlasını zor durum hali olmaksızın ödemedikleri için yapılandırması bozulanlar da ödenmeyen cari ayı prim borçlarını, ilgili cari ayın son ödeme tarihini takip eden günden 28/2/2019 tarihine kadar gecikme zammı ve gecikme faizi ile birlikte tam olarak ödemesi halinde bu aylar cari dönem ihlali olarak değerlendirilmeyecektir.
 3. 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırması bozulan işverenlerden cebren veya rızaen tahsil edilen tutarların, tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak en eskisinden başlanılarak ihya edilen yapılandırma taksitlerine mahsup edilecek, arta kalan tutar olması halinde, ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilecektir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu, yapılandırma ihya işlemlerinin usul ve esaslarını henüz açıklamamıştır. İhya işlemleri için başvuru alınacak mı? Yeniden ödeme planı oluşturulacak mı?  Gibi usuller henüz belli değildir. SGK bu konuda ikincil mevzuatta düzenleme yaptığında ayrıca sirkülerimizle konuya açıklık getireceğiz. Yeni düzenleme meslek mensuplarımıza yeni bir ek yük getirmekle beraber mükelleflerimiz için de yeni bir imkân olarak karşımızda durmaktadır. 

Saygılarımızla…

(28.12.2018)

YAYINLANAN SON MEVZUATLAR:
 1. Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin e-Beyanname Zorunluluğunun Başlaması Hk. (23.08.2019)
 2. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Güncellendi (23.08.2019)
 3. E-Fatura İptal Portalı Duyurusu (23.08.2019)
 4. Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 391) (21.08.2019)
 5. Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.08.2019)
 6. II Sayılı ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (15.08.2019)
 7. Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) (10.08.2019)
 8. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.08.2019)
 9. Varlık Barışı Hakkında Duyuru (09.08.2019)
 10. Yeni Varlık Barışına İlişkin Tebliğ Düzenlemesi (08.08.2019)

GÜNDEM